ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Pożyczki w ramach
Funduszu Dostępności

FD-BGK-logo-naglowek_2.jpg

Pożyczka udzielona jest ze środków (wkładu) Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie pozyskanych
przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy zawartej z BGK Umowy powierzenia
i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach „Funduszu Dostępności” nr 2/2020/FD z dnia 5 stycznia 2021 r.


Pożyczki na wsparcie  działań związanych z dostosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych. Finansowaniu mogą podlegać projekty, mające na celu dostosowanie: budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej dla potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności. Środki mogą być przeznaczone na instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień wskazanych jako optymalny zakres działań, zgodnie z Audytem dostępności.

Poradnik windowy – pobierz

MARR S.A. w ramach otrzymanych środków, prowadzi działalność pożyczkową, zgodnie z treścią oferty, na obszarze Regionu II obejmującym Województwa: Małopolskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Opolskie i Śląskie.


DLA KOGO ?

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 2. podmioty w ramach administracji rządowej, m.in. państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne;
 3. spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego;
 4. inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 5. podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki;
 6. instytucje kultury;
 7. spółdzielnie mieszkaniowe;
 8. wspólnoty mieszkaniowe;
 9. towarzystwa budownictwa społecznego;
 10. osoby fizyczne posiadające Budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego;
 11. społeczne inicjatywy mieszkaniowe;
 12. organizacje pozarządowe  w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli prowadzą statutową działalność ukierunkowaną na wsparcie osób o szczególnych potrzebach, w szczególności osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych.

Zakres działań przewidzianych w ramach Projektu powinien być zgodny z dokumentem: Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zasad Naboru.


PARAMETRY

 • Maksymalna wartość pożyczki na realizację inwestycji – 2 mln zł.
 • Okres spłaty pożyczki liczony od daty uruchomienia pożyczki do dnia ostatecznej spłaty pożyczki nie może przekroczyć 20 lat (240 miesięcy).
 • Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Okres karencji wliczany jest do okresu kredytowania.
 • Pożyczkobiorca może uzyskać częściowe umorzenie kapitału pożyczki zgodnie z określonymi kryteriami.
 • Tryb i warunki wypłaty pożyczki uzgadniane są pomiędzy Pośrednikiem Finansowym a Pożyczkobiorcą w umowie.

OPROCENTOWANIE

 • Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,15%, z poniższym zastrzeżeniem.
 • W przypadku, jeżeli poziom oprocentowania wskazany powyżej prowadziłby do przekroczenia maksymalnych poziomów Pomocy publicznej oraz Pomocy de minimis, które przysługują Wnioskodawcy, Pośrednik finansowy może zaproponować inny poziom oprocentowania.
 • Powyższe oprocentowanie będzie stałe w całym okresie pożyczkowym.
 • Za udzielenie i obsługę pożyczki nie będą pobierane żadne opłaty ani prowizje, z zastrzeżeniem opłat wynikających z nieprzestrzegania postanowień umowy Pożyczki.

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZKI

 • Zakres działań przewidzianych w ramach Projektu powinien być zgodny z dokumentem: Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zasad Naboru.
 • Na wymianę/modernizację dźwigów osobowych, w tym modernizację dźwigów osobowych obejmującą przebudowę szybu windowego jeden pożyczkobiorca może otrzymać w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy pożyczki maksymalnie 5 mln zł środków. Wskazany limit 5 mln zł obowiązuje łącznie dla wszystkich Pośredników Finansowych.
 • Wartość środków zaangażowanych w umowy pożyczki w odniesieniu do inwestycji dotyczących Budynków użyteczności publicznej oraz Budynków zamieszkania zbiorowego, o których mowa w Zasadach Naboru, nie może przekroczyć poziomu 30% środków faktycznie przekazanych Pośrednikowi Finansowemu.
 • Warunkiem ubiegania się o Pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego Wniosku wraz z pozostałą dokumentacją wymaganą w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy.
 • Warunkiem poprzedzającym realizację przedsięwzięcia i udzielenia Wsparcia Pożyczkobiorcy jest przeprowadzenie Audytu dostępności. Audyt dostępności powinien zostać przeprowadzony przez Wnioskodawcę zgodnie z informacją zawartą we Wniosku.

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

Zabezpieczeniem pożyczki będą powszechnie występujące na rynku i standardowo stosowane środki. Udzielenie pożyczki nie będzie uzależnione od zawarcia z pośrednikiem dodatkowych umów na dodatkowe produkty, usługi.


 • Regulamin: pobierz
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu – Zasady Naboru: pobierz
  • Standardy dostępności dla polityki spójności (zał. nr 1 do Zasad Naboru): pobierz
  • Koszty kwalifikowalne (zał. nr 2 do Zasad Naboru): pobierz
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu: pobierz
  • Załącznik nr 3 do Regulaminu: pobierz

 • Oświadczenie Klienta dot. dokumentacji elektronicznej: pobierz
 • Wzór wniosku o udzielenie pożyczki oraz częściowe umorzenie spłaty kapitału: pobierz
 • Spis wymaganych dokumentów (wspólnych): pobierz
 • Oświadczenie o VAT: pobierz
 • Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością: pobierz
 • Pomoc de minimis: pobierz
 • Formularz informacji o innej pomocy: pobierz
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis: pobierz
 • Karta wstępnej kwalifikowalności: pobierz
 • Podstawowe informacje o sytuacji finansowej: pobierz
 • Kryterium społeczne: pobierz
 • Oświadczenie o limicie środków na wymianę/modernizację dźwigów osobowych: pobierz
 • Klauzula informacyjna BGK: pobierz

 • Oświadczenie dot. umorzenia-kryterium społeczne:
  • Dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowych i TBS:
   • lista dokumentów SM i TBS: pobierz
   • prognoza przepływów Fundusz remontowy SM: pobierz
   • należności i przychody z tytułu czynszu TBS: pobierz
  • Dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych:
   • lista dokumentów WM: pobierz
   • wzór uchwały WM na zaciągnięcie zobowiązania: pobierz

 • Dokumentacja AML (Oświadczenie beneficjenta rzeczywistego, Oświadczenie PEP) do złożenia przez Klienta wraz z wnioskiem: przejdź


Audyt dostępności:
Wytyczne i wzór mają charakter informacyjny – uwzględniają zalecany zakres Audytu Dostępności (zawartość Audytu Dostępności powinna być dostosowana do konkretnej inwestycji).

 • Wytyczne sporządzania Audytu Dostępności: pobierz
 • Wzór Audytu Dostępności: pobierz
 • Kryterium terytorialne. Wskaźniki (obowiązuje od 25.10.2022 r.): pobierz

Informacje dotyczące sterowania windami, dokument pomocniczy dla podmiotów ubiegających się o pożyczki z Funduszu Dostępności: pobierz
Poradnik „Jak zbudować windę?”: pobierz

Zapraszamy do skorzystania z preferencyjnych warunków udzielania pożyczek
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Instrumentów Finansowych

Konsultanci:

godz. pracy: pn-pt: 8.00-16.00

Skip to content