ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Zasady wsparcia finansowego w formie sponsoringu lub darowizny

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego  w ramach własnej polityki charytatywno – sponsoringowej zmieniła zasady przyznawania wsparcia finansowego. Informujemy, iż wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym i gospodarczym regionu,  Zarząd MARR S.A. określa zasady, które od 2018 roku  obowiązują wszystkie podmioty aplikujące o uzyskanie wsparcia finansowego w MARR S.A.

 1. Wsparciem finansowym w formie sponsoringu lub darowizny MARR S.A. obejmuje przede wszystkim fundacje, stowarzyszenia, organizacje i instytucje działające na rzecz promocji gospodarki, wspierające rozwój przedsiębiorczości, podejmujące inicjatywy społeczne, kulturalne, edukacyjne i pro-zdrowotne wyłącznie na terenie Małopolski.
 2. Wnioski o wsparcie, wypełnione na formularzu pobranym ze strony internetowej marr.pl należy składać osobiście w siedzibie Spółki – Dziennik Podawczy/Kancelaria Ogólna  lub przesyłać na adres: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-542 Kraków.
 3. Nie rozpatruje się wniosków i aplikacji od osób fizycznych z wyjątkiem wniosków dotyczących ochrony zdrowia lub życia pracowników MARR S.A. i ich rodzin.
 4. Podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego zobowiązane są do przedłożenia dokumentów potwierdzających działalność w sferze Pożytku Publicznego.
 5. Podmioty ubiegające się o zawarcie umowy sponsoringowej powyżej 10 000 zł lub uzyskanie darowizny powyżej 10 000 zł (niezależnie od terminu organizowanego przedsięwzięcia), zobowiązane są do złożenia wniosku w nieprzekraczalnym terminie do końca I kwartału danego roku kalendarzowego; tj. do dnia 31 marca każdego roku (obowiązuje data przyjęcia wniosku na Dzienniku Podawczym Kancelarii Ogólnej MARR S.A).
  Decyzja o udzieleniu wsparcia  z zasobów Funduszu Rozwoju Regionalnego MARR S.A. podejmowana jest przez Radę Nadzorczą MARR S.A. jednorazowo dla wszystkich podmiotów aplikujących w bieżącym roku kalendarzowym najpóźniej w terminie do 15 maja danego roku kalendarzowego.
 6. Wnioski dotyczące wsparcia finansowego w formie sponsoringu lub darowizny poniżej kwoty 10 000 zł rozpatrywane są przez Zarząd MARR S.A. dwukrotnie w każdym miesiącu danego roku kalendarzowego, do wyczerpania finansowego limitu miesięcznego wsparcia, określanego dla danego roku kalendarzowego i uzależnionego od kondycji finansowej Spółki.
 7. Wszystkie formy zaangażowania finansowego MARR S.A. oraz wysokość poszczególnych kwot wsparcia są niepodważalnymi decyzjami Rady Nadzorczej i Zarządu MARR S.A. a przekazane środki finansowe mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem określonym w umowie.
 8. Zasady rozliczania zobowiązań każdorazowo określane są w zapisach umów zawieranych ze Stronami aplikujących podmiotów.
 9. Wykluczone jest udzielenie wsparcia podmiotom, których działalność nie wpisuje się w przyjęte kryteria i zasady oraz podmiotom, które w ostatnich 2 latach miały jakiekolwiek trudności w rozliczeniu wsparcia finansowego otrzymanego w MARR S.A.

Niniejsze postanowienia nie rodzą pod stronie osób trzecich roszczeń o udzielenie wsparcia finansowego przez MARR S.A.

DO POBRANIA
 • wniosek o wsparcie w formie darowizny: pobierz
 • wniosek o wsparcie w formie sponsoringu: pobierz
Wielkość czcionki
Kolory