ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Zasady wsparcia finansowego: sponsoring, darowizny

Uwaga! Z dniem 11 lipca 2019 r. zmieniły się zasady wsparcia finansowego w formie darowizny lub sponsoringu.

 1. Wsparciem finansowym w formie sponsoringu lub darowizny objęte są przede wszystkim fundacje, stowarzyszenia, organizacje i instytucje działające na rzecz promocji gospodarki, wspierające rozwój przedsiębiorczości, podejmujące inicjatywy społeczne, kulturalne, edukacyjne i pro-zdrowotne wyłącznie na terenie Małopolski.
 2. Wnioski o wsparcie, wypełnione na formularzu pobranym ze strony internetowej marr.pl należy składać osobiście w siedzibie Spółki – Dziennik Podawczy/Kancelaria Ogólna lub przesyłać na adres: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków.
 3. Nie rozpatruje się wniosków i aplikacji od osób fizycznych z wyjątkiem wniosków dotyczących ochrony zdrowia lub życia pracowników MARR S.A. i ich rodzin.
 4. Podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego zobowiązane są do przedłożenia dokumentów potwierdzających działalność w sferze Pożytku Publicznego.
 5. Podmioty ubiegające się o zawarcie umowy sponsoringowej poniżej kwoty 10 000 zł lub uzyskanie darowizny poniżej kwoty 10 000 zł zobowiązane są do złożenia wniosku w nieprzekraczalnym terminie minimum 3 tygodni przed planowaną aktywnością/ inicjatywą/ wydarzeniem (obowiązuje data złożenia lub data wpływu wniosku w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Kancelarii Ogólnej MARR S.A.).
 6. Dla Podmiotów ubiegających się o zawarcie umowy sponsoringowej powyżej 10 000 zł lub uzyskanie darowizny powyżej 10 000 zł, ustalone są dwa okresy aplikacji w danym roku kalendarzowym (obowiązuje data złożenia lub data wpływu wniosku w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Kancelarii Ogólnej MARR S.A.).
 • wnioski złożone w okresie grudzień – maj procedowane są do 15 lipca,
 • wnioski złożone w okresie czerwiec – listopad procedowane są do 31 grudnia.
 1. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może rozpatrzyć wniosek i podpisać umowę o sponsoring lub darowiznę z zasobów Funduszu Rozwoju Regionalnego w terminie innym niż podane w pkt. 6 z zachowaniem postanowień pkt. 8.
 2. Każdorazowo decyzję o dofinansowaniu z zasobów Funduszu Rozwoju Regionalnego MARR S.A. podejmuje Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej MARR S.A.
 3. Informacja o przyznanych kwotach finansowego wsparcia przekazywana jest podmiotom aplikującym drogą elektroniczną.
 4. Aktualny status wniosku można zweryfikować w Biurze Prasowym MARR S.A. – numer kontaktowy: 12 617 99
 5. Wszystkie formy zaangażowania finansowego MARR S.A. oraz wysokość przyznanych kwot są niepodważalnymi decyzjami Rady Nadzorczej i Zarządu MARR S.A., a przekazane środki finansowe mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem określonym w umowie.
 1. Darowizny mogą dotyczyć finansowania  konkretnych, wskazanych enumeratywnie we wniosku działań i kosztów, a nie szeroko pojętej działalności statutowej.
 2. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności skutkujących zmianą przeznaczenia wydatkowania – wymagana jest pisemna zgoda Zarządu MARR S.A. Wydatkowanie środków niezgodnie z ich przeznaczeniem będzie równoznaczne z koniecznością ich zwrotu.
 3. Zasady rozliczania zobowiązań każdorazowo określane są w zapisach umów zawieranych ze Stronami aplikujących Podmiotów.
 4. Wykluczone jest udzielenie wsparcia Podmiotom, których działalność nie wpisuje się w przyjęte kryteria i zasady oraz Podmiotom, które w ostatnich 2 latach miały jakiekolwiek trudności w rozliczeniu wsparcia finansowego otrzymanego w MARR S.A.
 5. Niniejsze postanowienia nie rodzą po stronie osób trzecich roszczeń o udzielenie wsparcia finansowego przez MARR S.A.
DO POBRANIA
 • wniosek o wsparcie w formie darowizny: pobierz
 • wniosek o wsparcie w formie sponsoringu: pobierz
Wielkość czcionki
Kolory