ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Regulamin dotyczący wsparcia finansowego w formie sponsoringu lub darowizny 

Uwaga! Z dniem 24.05.2019 r. zmieniły się zasady wsparcia finansowego w formie darowizny lub sponsoringu.

Regulamin dotyczący wsparcia finansowego w formie sponsoringu lub darowizny:

 1. Wsparciem finansowym w formie sponsoringu lub darowizny objęte są przede wszystkim fundacje, stowarzyszenia, organizacje i instytucje działające na rzecz promocji gospodarki, wspierające rozwój przedsiębiorczości, podejmujące inicjatywy społeczne, kulturalne, edukacyjne i pro-zdrowotne wyłącznie na terenie Małopolski.
 2. Wnioski o wsparcie, wypełnione na formularzu pobranym ze strony internetowej marr.pl należy składać osobiście w siedzibie Spółki – Dziennik Podawczy/Kancelaria Ogólna lub przesyłać na adres: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków.
 3. Nie rozpatruje się wniosków i aplikacji od osób fizycznych z wyjątkiem wniosków dotyczących ochrony zdrowia lub życia pracowników MARR S.A. i ich rodzin.
 4. Podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego zobowiązane są do przedłożenia dokumentów potwierdzających działalność w sferze Pożytku Publicznego.
 5. Podmioty ubiegające się o zawarcie umowy sponsoringowej poniżej kwoty 10 000 zł lub uzyskanie darowizny poniżej kwoty 10 000 zł zobowiązane są do złożenia wniosku w nieprzekraczalnym terminie minimum 1 miesiąca przed planowaną aktywnością/ inicjatywą/ wydarzeniem.
 6. Dla Podmiotów ubiegających się o zawarcie umowy sponsoringowej powyżej 10 000 zł lub uzyskanie darowizny powyżej 10 000 zł, ustalone są dwa okresy aplikacji w danym roku kalendarzowym (obowiązuje data złożenia wniosku w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Kancelarii Ogólnej MARR S.A.).
  I. wnioski złożone w okresie styczeń – kwiecień procedowane są do 15 lipca,
  II. wnioski złożone w okresie maj-październik  procedowane są do 30 listopada.
 7. Każdorazowo decyzję o dofinansowaniu  z zasobów Funduszu Rozwoju Regionalnego MARR S.A. podejmuje Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej MARR S.A.
 8. Informacja o przyznanych kwotach finansowego wsparcia przekazywana jest podmiotom aplikującym drogą elektroniczną.
 9. Aktualny status wniosku można zweryfikować w Biurze Prasowym MARR S.A. – numer kontaktowy: 12 617 99 13.
 10. Wszystkie formy zaangażowania finansowego MARR S.A. oraz wysokość przyznanych kwot są niepodważalnymi decyzjami Rady Nadzorczej i Zarządu MARR S.A., a przekazane środki finansowe mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem określonym w umowie.
 11. Darowizny mogą dotyczyć finansowania  konkretnych, wskazanych enumeratywnie we wniosku działań i kosztów, a nie szeroko pojętej działalności statutowej.
 12. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności skutkujących zmianą przeznaczenia wydatkowania – wymagana jest pisemna zgoda Zarządu MARR S.A. Wydatkowanie środków niezgodnie z ich przeznaczeniem będzie równoznaczne z koniecznością ich zwrotu.
 13. Zasady rozliczania zobowiązań każdorazowo określane są w zapisach umów zawieranych ze Stronami aplikujących Podmiotów.
 14. Wykluczone jest udzielenie wsparcia Podmiotom, których działalność nie wpisuje się w przyjęte kryteria i zasady oraz Podmiotom, które w ostatnich 2 latach miały jakiekolwiek trudności w rozliczeniu wsparcia finansowego otrzymanego w MARR S.A.
 15. Niniejsze postanowienia nie rodzą po stronie osób trzecich roszczeń o udzielenie wsparcia finansowego przez MARR S.A.
DO POBRANIA
 • wniosek o wsparcie w formie darowizny: pobierz
 • wniosek o wsparcie w formie sponsoringu: pobierz
Wielkość czcionki
Kolory