ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Zasady wsparcia finansowego: sponsoring, darowizny

Informujemy, że w związku z obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi COVID-19 w 2021 roku rozpatrywane będą jedynie wnioski spełniające aktualne zalecenia epidemiologiczne
 

Kontakt:

Małgorzata Moszkowska
Karolina Budyś
tel. 12 617 66 01/02
mail: biuro@marr.pl


Uwaga! Z dniem 9 stycznia  2020 r. zmieniły się zasady wsparcia finansowego w formie darowizny lub sponsoringu.

 1. Wsparciem finansowym w formie sponsoringu lub darowizny objęte są przede wszystkim fundacje, stowarzyszenia, organizacje i instytucje działające na rzecz promocji gospodarki, wspierające rozwój przedsiębiorczości, podejmujące inicjatywy charytatywne, społeczne, edukacyjne, kulturalne, w szczególności służące ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pro-zdrowotne wyłącznie na terenie Małopolski.
 2. Wnioski o wsparcie, wypełnione na formularzu pobranym ze strony internetowej marr.pl należy składać osobiście w siedzibie Spółki – Dziennik Podawczy/Kancelaria Ogólna lub przesyłać na adres: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków.
 3. Nie rozpatruje się wniosków i aplikacji od osób fizycznych z wyjątkiem wniosków dotyczących ochrony zdrowia lub życia pracowników MARR S.A. i ich rodzin.
 4. Podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego zobowiązane są do przedłożenia dokumentów potwierdzających działalność w sferze Pożytku Publicznego.
 5. Podmioty ubiegające się o zawarcie umowy sponsoringowej poniżej kwoty 10 000 zł lub uzyskanie darowizny poniżej kwoty 10 000 zł zobowiązane są do złożenia wniosku w nieprzekraczalnym terminie minimum 3 tygodni przed planowaną aktywnością/inicjatywą/wydarzeniem (obowiązuje data złożenia lub data wpływu wniosku w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Kancelarii Ogólnej MARR S.A.).
 6. Dla Podmiotów ubiegających się o zawarcie umowy sponsoringowej powyżej 10 000 zł lub uzyskanie darowizny powyżej 10 000 zł, ustalone są dwa okresy aplikacji w danym roku kalendarzowym (obowiązuje data złożenia lub data wpływu wniosku w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Kancelarii Ogólnej MARR S.A.):
  • wnioski złożone w okresie grudzień – maj procedowane są do 15 lipca,
  • wnioski złożone w okresie czerwiec – listopad procedowane są do 31 grudnia.
 7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może rozpatrzyć wniosek i podpisać umowę o sponsoring lub darowiznę z zasobów Funduszu Rozwoju Regionalnego w terminie innym niż podane w pkt. 6 z zachowaniem postanowień pkt. 8.
 8. Każdorazowo decyzję o dofinansowaniu z zasobów Funduszu Rozwoju Regionalnego MARR S.A. podejmuje Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej MARR S.A.
 9. Informacja o przyznanych kwotach finansowego wsparcia przekazywana jest podmiotom aplikującym drogą elektroniczną.
 10. Aktualny status wniosku można zweryfikować pod  numerem  kontaktowym: tel. 12 617 66 01/02
 11. Wszystkie formy zaangażowania finansowego MARR S.A. oraz wysokość przyznanych kwot są niepodważalnymi decyzjami Rady Nadzorczej i Zarządu MARR S.A., a przekazane środki finansowe mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem określonym w umowie.
 12. Darowizny mogą dotyczyć finansowania konkretnych, wskazanych enumeratywnie we wniosku działań i kosztów, a nie szeroko pojętej działalności statutowej.
 13. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności skutkujących zmianą przeznaczenia wydatkowania – wymagana jest pisemna zgoda Zarządu MARR S.A. Wydatkowanie środków niezgodnie z ich przeznaczeniem będzie równoznaczne z koniecznością ich zwrotu.
 14. Zasady rozliczania zobowiązań każdorazowo określane są w zapisach umów zawieranych ze Stronami aplikujących Podmiotów.
 15. Wykluczone jest udzielenie wsparcia Podmiotom, których działalność nie wpisuje się w przyjęte kryteria i zasady oraz Podmiotom, które w ostatnich 2 latach miały jakiekolwiek trudności w rozliczeniu wsparcia finansowego otrzymanego w MARR S.A.
 16. Niniejsze postanowienia nie rodzą po stronie osób trzecich roszczeń o udzielenie wsparcia finansowego przez MARR S.A.
DO POBRANIA
 • wniosek o wsparcie w formie darowizny: pobierz
 • wniosek o wsparcie w formie sponsoringu: pobierz
Wielkość czcionki
Kolory