ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Działamy odpowiedzialnie

Od lat staramy się tworzyć  jak najlepsze  warunki do rozwoju małopolskiej przedsiębiorczości. Działamy szanując środowisko i otoczenie w myśl zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Kierujemy się nimi  nie tylko w odniesieniu do dużych projektów, ale także w codziennych aktywnościach  i indywidualnych spotkaniach z klientem. Jesteśmy przekonani, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest podstawą budowania gospodarki przyszłości – opartej na wartościach, poszanowaniu wzajemnych relacji i otoczenia. Dlatego z zaangażowaniem wspieramy ideę  zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej przedsiębiorczości.

Inicjujemy współpracę sektora biznesu, samorządów i nauki w zakresie realizacji pozytywnych społecznie inicjatyw. Wspieramy liczne wydarzenia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i prozdrowotnym. Prowadzimy własne projekty dla firm rozpoczynających aktywność w obszarze CSR. Angażujemy się w kształcenie profesjonalistów w zakresie zarządzania odpowiedzialnością biznesu i kreowania nowoczesnej, dojrzałej organizacji.

W ślad za rozwojem  technologicznym pojawiają się nowe trendy, innowacyjne rozwiązania, niestandardowe narzędzia oraz metody pracy i komunikacji. Ostatni czas szczególnie mocno pokazał jak ważna jest umiejętność szybkiego reagowania na zmiany i odwaga podejmowania nowych aktywności. Działając na rynku od ponad 28 lat, na bieżąco monitorujemy trendy ekonomiczne. Naszym celem jest wdrażanie konkretnych rozwiązań, odpowiadających na aktualne potrzeby przedsiębiorców, samorządów i mieszkańców Małopolski. Dążymy do wzmacniania konkurencyjnej przewagi małopolskich przedsiębiorstw w zgodzie ze standardami odpowiedzialności biznesu i ideą zrównoważonego rozwoju.

Kształtujemy i promujemy odpowiedzialny biznes

Wdrażamy standardy CSR i zrównoważonego rozwoju

Pomagamy przedsiębiorcom w opracowaniu nowoczesnego i odpowiedzialnego modelu zarządzania firmą. Doradzamy i szkolimy w zakresie przygotowania, a następnie wdrażania strategii CSR i zrównoważonego rozwoju. Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie opracowania strategii zrównoważonego rozwoju gminy, powiatu lub danej jednostki. Przeprowadzamy diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej, pomagamy zdefiniować misję, odpowiadamy za monitoring i ewaluację wdrożonej strategii.

Wzmacniamy kompetencje kadr

W ramach studiów podyplomowych pod naszym mecenatem umożliwiamy zdobycie profesjonalnych kwalifikacji w zakresie Zrównoważonego Rozwoju Przedsiębiorstwa i CSR Management. Organizujemy konferencje poświęcone  idei społeczeństwa 5.0 i tematyce „Green HR” oraz spotkania z udziałem ekspertów z kraju i zagranicy (m.in. Japonii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii) dotyczące problematyki zrównoważonego rozwoju. Na dedykowanym fanpag’u prowadzimy cykliczne spotkania dotyczące  HR i CSR. Organizujemy tematyczne konkursy i gry edukacyjne.

Wspieramy w trudnych sytuacjach

Maseczki dla Małopolan

W walce z pandemią przekazaliśmy 13 750 maseczek, przyłbic i fartuchów ochronnych przygotowanych przez FabLab Małopolska dla placówek medycznych, domów dziecka, pomocy społecznej i rodzin.

Rap i pompki na cele charytatywne

Podejmując wyzwania #Hot16Challenge2  i #GaszynChallenge dołączyliśmy do zbiórek siepomaga.pl na rzecz małopolskich placówek medycznych i chorych dzieci.

Projekt SERCE OD SERCA

Wspólnie z przyjaciółmi z FabLab Małopolska uszyliśmy poduszki-serduszka dla pacjentek po mastektomii. Uszyte prezenty podarowaliśmy Amazonkom i krakowskim szpitalom.

Wiosną żonkile, jesienią chryzantemy

Naszymi akcjami w mediach społecznościowych i lokalnej telewizji #wspierajwkryzysie / kupuj lokalnie zachęcaliśmy do zakupów u rodzimych producentów, wspomagając przedsiębiorców w trudnym czasie pandemii.

Pomoc dla przedsiębiorców

W ślad za rządową tarczą antykryzysową uruchomiliśmy wsparcie umożliwiające przedsiębiorcom utrzymanie płynności finansowej i zapewnienie bezpieczeństwa pracowników. Przekazaliśmy ponad 0,5 mln zł na wsparcie pomostowe dla 200 firm biorących udział w naszych projektach. Obniżyliśmy czynsze najemcom MARR Business Park, wprowadziliśmy ratalny system płatności i odroczone okresy regulacji należności.

Dotacje na usługi rozwojowe

Udzieliliśmy 5,2 mln zł dotacji na szkolenia i doradztwo przeciwdziałające skutkom pandemii w sektorze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa oraz przemysłu lotniczo – kosmicznego.

Informacje, doradztwo i szkolenia online

Uruchomiliśmy dużur HR – umożliwiający przedsiębiorcom konsultacje z ekspertami w zakresie zarządzania pracownikami w sytuacjach kryzysowych. Prowadziliśmy cykliczne spotkania prezentujące konkretne rozwiązania wdrożone przez przedsiębiorców danych branż w sytuacji lockdownu gospodarki (branże: HoReCa, Beauty, kultura, rękodzieło, budowlana, finansowa, turystyczna, odzieżowa).

Angażujemy się charytatywnie i społecznie

Działalność sponsorska i charytatywna

Prowadzimy działalność sponsorską i charytatywną wspierającą projekty społeczne, edukację, wydarzenia kulturalne i sportowe w  Małopolsce. Nasze wsparcie otrzymały m.in. domy dziecka,  placówki opieki społecznej, biblioteki, domy kultury, lokalne stowarzyszenia, kluby sportowe.

Aktywnie uczestniczymy w realizacji Strategii Rozwoju Małopolski. Inicjujemy współpracę przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, samorządów, organizacji pozarządowych oraz sektora nauki. Wspieramy współpracę firm i instytucji w zakresie promowania i realizacji idei odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Organizujemy konferencje, spotkania gospodarcze i misje zagraniczne.

Uczestniczymy we wspólnych projektach edukacyjnych

Współpracujemy ze szkołami. Prowadzimy różnorodne inicjatywy i szkolenia mające na celu podnoszenie kompetencji miękkich i technicznych wśród uczniów oraz nauczycieli. Organizujemy gry i zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Dzięki praktykom oraz stażom ułatwiamy zdobycie zatrudnienia studentom i osobom bezrobotnym. Mamy również swój udział w przywracaniu   niszowych zawodów, jak np. technik ceramik. Ułatwiamy również podjęcie pracy absolwentom szkół. Pracujemy w zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Współorganizowaliśmy m.in. warsztaty CSR dla małych i średnich firm.

Wspieramy współpracę samorządów i start-upów

Uczestnicząc w pilotażowym projekcie GovTech inno_LAB Centrum GovTech Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, rozpoczynamy współpracę pomiędzy start-upami i instytucjami samorządowymi. Działania te unowocześnić mają funkcjonowanie administracji publicznej, podnieść  kompetencje JST we wdrażaniu innowacji  i umożliwić  efektywną realizację nowych zadań.

Działamy proekologicznie. Realizujemy projekty wspierające ochronę środowiska i odnowę naszego otoczenia. Udostępniamy preferencyjne fundusze pożyczkowe na modernizację energetyczną budynków mieszkaniowych, w szczególności z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Edukujemy i promujemy inicjatywy mające na celu ochronę klimatu i harmonijny rozwój gospodarki.

Wspieramy finansowanie inwestycji

Oferujemy najkorzystniejsze w Małopolsce pożyczki na  modernizację energetyczną budynków. Przyznaliśmy już wsparcie o wartości prawie 44 mln zł. Na preferencyjnych warunkach udostępniamy także kapitał na realizację projektów ujętych w gminnych programach rewitalizacji m.in. renowację budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych, modernizację i budowę nowych obiektów przeznaczonych na cele społeczne takich jak żłobki, przedszkola, szkoły, boiska. Wartość pożyczek udzielonych na te cele wynosi już ponad 95 mln zł.

Małopolskim Wspólnotom mieszkaniowym oferujemy pomoc w finansowaniu remontów budynków oraz zapewnienie niezbędnej infrastruktury. Wartość udzielonych przez nas dotychczas pożyczek  to 56,6 mln zł.

W ramach Funduszu Dostępności wspieramy wprowadzanie rozwiązań ułatwiających poruszanie się osobom z różnego rodzaju ograniczeniami i potrzebami, osobom starszym, niepełnosprawnym ale także rodzinom z małymi dziećmi.

Uczymy proekologicznych postaw

To bardzo ważne aby właściwe postępowanie i nawyki  kształtowane były już od najmłodszych lat. Dlatego nasze działania kierujemy także do dzieci i młodzieży. Dzięki bardzo lubianym grom online i grom miejskim, w ciekawy i przystępny sposób zapoznajemy ich z celami zrównoważonego rozwoju, zachęcając do właściwego postępowania w codziennym życiu. Pomagamy także we wdrażaniu proekologicznych modeli zarządzania w małopolskich firmach.

Wartością naszej firmy są kompetentni i zaangażowani pracownicy. Staramy się zapewnić im w pełni bezpieczne i przyjazne środowisko pracy. Kierujemy się kulturą etyczną. Motywujemy do podnoszenia kompetencji zawodowych i rozwoju. Wspieramy zaangażowanie pracowników do realizacji autorskich, innowacyjnych pomysłów a także akcji charytatywnych i działań na rzecz społeczności lokalnych.

Dbamy o jak najlepsze warunki pracy

Przestrzegamy wysokich standardów etycznych w naszej codziennej działalności i wzajemnych relacjach zarówno pomiędzy pracownikami jak i zewnętrznymi partnerami i klientami MARR.  Nasze fundamentalne wartości to uczciwość, szacunek i partnerstwo, odpowiedzialność, transparentność i profesjonalizm. Stosujemy przejrzysty system rekrutacji i wspieramy nowych pracowników w okresie adaptacyjnym. Mamy jasno określone zasady i kryteria wynagradzania pracowników. Gwarantujemy dostęp do świadczeń socjalnych i programu zdrowotnego. Prowadzimy działania profilaktyczne i szkolenia dla pracowników, służące ochronie zdrowia i zapewnieniu bezpieczeństwa warunków pracy. W sytuacjach zagrożenia wdrażamy odpowiednie procedury postępowań gwarantujące jak najlepszą ochronę naszym pracownikom i klientom.

Stawiamy na rozwój

Motywujemy do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności zawodowych. Udostępniamy pracownikom różnorodne form doskonalenia kompetencji. Mamy własny bogaty pakiet edukacyjny obejmujący szkolenia, konferencje, webinary. Umożliwiamy także korzystanie z kursów zewnętrznych i studiów podyplomowych – w zależności od konkretnych potrzeb pracowników i specyfiki wykonywanych przez nich zadań.

Promujemy innowacyjność, kreatywność i zaangażowanie

Wspieramy aktywność pracowników zarówno w sferze autorskich pomysłów biznesowych jak również działań na rzecz społeczności lokalnych. W ramach wewnętrznego projektu MARR Przyszłość z Pomysłem zachęcamy do zgłaszania różnorodnych rozwiązań usprawniających działalność firmy i podnoszących jakość świadczonych usług. Angażujemy się w akcje charytatywne i proekologiczne. Pomagamy w realizacji najlepszych inicjatyw. Premiujemy oryginalne i nowatorskie pomysły, dzięki którym nasza biznesowa codzienność ma szansę nieustannie się rozwijać i dążyć do najwyższych standardów.

O naszych rozwiązaniach piszą:

 • Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki”: zobacz
 • Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki”: zobacz
 • Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki”: zobacz
 • Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”: zobacz
 • Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”: zobacz
 • Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”: zobacz
 • „Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy”: zobacz

Dokumenty MARR SA:

 • Strategia Rozwoju MARR na lata 2023-2030: pobierz
 • Strategia Odpowiedzialnego Biznesu MARR na lata 2023-2030: pobierz
 • Kodeks Etyki Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA: pobierz

Kontakt:

 • Zapraszamy do kontaktu i wspólnych projektów: dwr@marr.pl
 • Grupa Facebook Zrównoważona Małopolska: przejdź
Skip to content