ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Wykaz unieważnionych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., na podstawie art. 358 § 3 k.s.h., ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji imiennych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

 1. serii A o numerach od 268 do 277

Wykaz unieważnionych dokumentów akcji zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W miejsce unieważnionych wydaje się nowe dokumenty akcji.

Opublikowano: 22.02.2021 r.

Wykaz unieważnionych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., na podstawie art. 358 § 3 k.s.h., ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji imiennych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

 1. serii A o numerach od 246 do 251,
 2. serii A o numerach od 310 do 313,
 3. serii A o numerze 314,
 4. serii A o numerach od 317 do 318.

Wykaz unieważnionych dokumentów akcji zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W miejsce unieważnionych wydaje się nowe dokumenty akcji.

Opublikowano: 22.01.2021 r.

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce, to jest w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. Biuro Zarządu Spółki jest otwarte w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu złożenia dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Jest to piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Powyższe wezwanie zostało przesłane do Akcjonariuszy listami poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Wezwanie nie dotyczy Akcjonariuszy, którzy wcześniej złożyli w Spółce dokumenty akcji.

Opublikowano 3.12.2020 r.

 

Wykaz unieważnionych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., na podstawie art. 358 § 3 k.s.h. ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji imiennych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

1.serii A o numerach od 278 do 279,

2.serii A o numerach od 308 do 309.

Wykaz unieważnionych dokumentów akcji zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W miejsce unieważnionych wydaje się nowe dokumenty akcji.

Opublikowano: 26.11.2020 r.

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce, to jest w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. Biuro Zarządu Spółki jest otwarte w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu złożenia dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Jest to czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Powyższe wezwanie zostało przesłane do Akcjonariuszy listami poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Wezwanie nie dotyczy Akcjonariuszy, którzy wcześniej złożyli w Spółce dokumenty akcji.

Opublikowano 16.11.2020 r.

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce, to jest w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. Biuro Zarządu Spółki jest otwarte w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu złożenia dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Jest to trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Powyższe wezwanie zostało przesłane do Akcjonariuszy listami poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Opublikowano 30.10.2020 r.

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce, to jest w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. Biuro Zarządu Spółki jest otwarte w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu złożenia dokumentów akcji.  Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Jest to drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Powyższe wezwanie zostało przesłane do Akcjonariuszy listami poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Opublikowano 14.10.2020 r.

Informacja o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego: pobierz

Opublikowano 30.09.2020 r.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce, to jest w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. Biuro Zarządu Spółki jest otwarte w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Jest to pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Powyższe wezwanie zostało przesłane do Akcjonariuszy listami poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Jednocześnie informujemy, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybrany przez Walne Zgromadzenie, to jest Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa.

opublikowano 25.09.2020 r.

Informacja w sprawie zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy

Zgodnie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) i uchwałą nr 28/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2020 r. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Zmiana danych osobowych Prezesa Zarządu.

W dniu 13.08.2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisano zmianę nazwiska Pani Małgorzaty Popławskiej – Prezes Zarządu na Małgorzata Drewnicka

Zmiany Statutu Spółki.

W dniu 30.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 6 lit. f) Statutu Spółki, uchwaliło następujące zmiany Statutu Zgromadzenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie:

1)  w § 14 Statutu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie”;

2) § 14 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przez powiadomienie akcjonariuszy listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.”;

3)  § 14 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do porządku obrad.  Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca lub którykolwiek z pozostałych członków Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego”;

4)  § 20a ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały”;

5)  § 20a ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt 1 może dotyczyć także spraw, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu”;

6)  po § 20a Statutu dodaje się § 20b w brzmieniu:
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu ustalonym przez Radę Nadzorczą.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”.
Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło tekst jednolity Statutu uwzględniający uchwalone zmiany.

Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 31.08.2020 r.

Czytaj więcej

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

Z dniem 30.06.2020 r. powołano Pana Macieja Styczyńskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Wpis do KRS w dniu 31.08.2020 r.

Złożenie dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 30.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok i uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2019. W dniu 10.07.2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisano wzmianki o złożonych dokumentach: rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019, sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019, uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za okres do 1.01.2019 do 31.12.2019, sprawozdania z działalności za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  – sprawozdania Zarządu z działalności Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok 2019,
  – sprawozdania finansowego Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
  – wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wymienionych w pkt 6 dokumentów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Popławskiej absolutorium z wykonania  obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 30 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Kękusiowi absolutorium z wykonania  obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 28 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Barbarze Bubuli absolutorium z wykonania  obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 21 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Stanisławowi Bisztydze absolutorium z wykonania  obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 15 lutego 2019 roku.
 15. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia każdemu z Członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 18. Złożenie przez Zarząd Spółki sprawozdania z wykorzystania środków Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz sprawozdania z wykorzystania Funduszu na rzecz przedsięwzięcia FAB LAB Małopolska.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych na rok 2020.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zamknięcie Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 406(5) § 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującymi ograniczeniami i zaleceniami sanitarnymi, Zarząd Spółki postanowił, że akcjonariusze mogą wziąć udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeku spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez powiadomienie akcjonariuszy listami poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Czytaj więcej

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

Z dniem 21.02.2020 r. Pan Paweł Tymczyszyn złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Wpis o wykreśleniu z KRS w dniu 17.03.2020 r.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

NIP: 676-005-88-47, REGON: 350239017
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000033198
Kapitał zakładowy: 87.675.000 zł, Kapitał wpłacony: 87.675.000 zł

Wielkość czcionki
Kolory