ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Komunikacja z akcjonariuszami

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  – sprawozdania Zarządu z działalności Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok 2019,
  – sprawozdania finansowego Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
  – wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wymienionych w pkt 6 dokumentów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Popławskiej absolutorium z wykonania  obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 30 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Kękusiowi absolutorium z wykonania  obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 28 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Barbarze Bubuli absolutorium z wykonania  obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 21 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Stanisławowi Bisztydze absolutorium z wykonania  obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 15 lutego 2019 roku.
 15. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia każdemu z Członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 18. Złożenie przez Zarząd Spółki sprawozdania z wykorzystania środków Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz sprawozdania z wykorzystania Funduszu na rzecz przedsięwzięcia FAB LAB Małopolska.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych na rok 2020.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zamknięcie Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 406(5) § 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującymi ograniczeniami i zaleceniami sanitarnymi, Zarząd Spółki postanowił, że akcjonariusze mogą wziąć udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeku spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez powiadomienie akcjonariuszy listami poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Wielkość czcionki
Kolory