ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) i § 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, sala konferencyjna nr 219 (II p.),

z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej

Opublikowano 11.04.2024 r.

Udostępnienie sprawozdań za 2023 rok

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że dokumenty obejmujące  roczne Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., Sprawozdanie z działalności MARR S.A. za 2023 rok, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i Sprawozdanie Rady Nadzorczej MARR S.A. za rok obrotowy 2023 zostają  udostępnione akcjonariuszom w następujący sposób:

 1. w siedzibie Spółki przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, po uprzednim umówieniu terminu oraz okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu dokumentu umocowania do reprezentowania akcjonariusza (jeżeli dotyczy);
 2. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po uprzednim zgłoszeniu wniosku o dostęp, podaniu danych do kontaktu (telefon, email) oraz przesłaniu dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania akcjonariusza (jeżeli dotyczy), a następnie przekazaniu akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi ścieżki i hasła dostępu do dokumentacji.

W celu umówienia terminu udostępnienia dokumentów w siedzibie Spółki prosimy o kontakt  telefoniczny pod nr: 12 6176600. Wniosek o dostęp do dokumentacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy wypełnić na udostępnionym formularzu, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (ePUAP) i przesłać pocztą elektroniczną na email: biuro@marr.pl

Opublikowano 09.04.2024 r.

Powołanie Zarządu na nową kadencję

W dniu 8 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. powołała od dnia 1 stycznia 2024 roku Pana Szymona Strzelichowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i Pana Mariusza Kękusia do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na nową czteroletnią kadencję wspólną.

Opublikowano 12.12.2023 r.

Zmiany Statutu Spółki.

W dniu 22.06.2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 6 lit. f) Statutu Spółki, uchwaliło następujące zmiany w Statucie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

Czytaj więcej

Opublikowano 27.07.2023 r.

Złożenie dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 22.06.2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok i uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2022. W dniu 29.06.2023 r. w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS nr 0000033198 zamieszczono wzmianki o złożeniu do Repozytorium Dokumentów Finansowych następujących dokumentów: rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za okres do 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Opublikowano 03.07.2023 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 z późn. zm.) i § 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, sala konferencyjna nr 219 (II p.),

z następującym porządkiem obrad: pobierz

Opublikowano 02.06.2023 r.

Zmiany w składzie Zarządu

Z dniem 21 marca 2023 r. Pani Barbara Bubula złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Następnie Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 29 marca 2023 r. Pana Szymona Strzelichowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Opublikowano 05.04.2023 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 2 marca 2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, sala konferencyjna nr 219 (IIp.), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości o wartości przekraczającej 5.000.000 zł.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Na podstawie art.402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 3 Statutu MARR S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez powiadomienie akcjonariuszy za pomocą listów poleconych, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Do zawiadomień zostały załączone projekty uchwał oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opublikowano 16.02.2023 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i §14 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, sala konferencyjna nr 219 (II p.), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości o wartości przekraczającej 5.000.000 zł.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Na podstawie art.402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 3 Statutu MARR S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez powiadomienie akcjonariuszy za pomocą listów poleconych, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Do zawiadomień zostały załączone projekty uchwał oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opublikowano 30.11.2022 r.

Złożenie dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 23.06.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok i uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2021. W dniu 30.06.2022 r. w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS nr 0000033198 zamieszczono wzmianki o złożeniu do Repozytorium Dokumentów Finansowych następujących dokumentów: rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za okres do 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Opublikowano 30.06.2022 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) i § 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., które odbędzie się w dniu  23 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, sala konferencyjna nr 219 (II p.), z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej

Opublikowano 09.06.2022 r.

Zmiany w składzie Zarządu

Z dniem 7.04.2022 r. Pani Małgorzata Drewnicka zrezygnowała z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Następnie Rada Nadzorcza w dniu 21 kwietnia 2022 r. powołała Pana Szymona Strzelichowskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Opublikowano 26.04.2022 r.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Z dniem 25.03.2022 r. Pan Piotr Skoczek zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Następnie uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 13 kwietnia 2022 r. powołano Pana Michała Mółkę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Opublikowano 26.04.2022 r.

Kontynuacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie uchwały nr 5/2022 z dnia 31 marca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. postanowiło zarządzić przerwę w obradach do dnia 13 kwietnia 2022 roku do godz. 11:00.

Opublikowano 12.04.2022 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, działając na podstawie art. 398 i art. 399 §1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i §14 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego zgłoszony na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 marca 2022 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, sala konferencyjna nr 219 (II p.),

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Do zawiadomienia załączamy projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że Zgromadzenie odbędzie się z zachowaniem ograniczeń i zaleceń sanitarnych spowodowanych stanem epidemii wprowadzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art.402 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych do akcjonariuszy dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Opublikowano 16.03.2022 r.

Zmiana Statutu Spółki

W dniu 17.11.2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 6 lit. f) Statutu Spółki, uchwaliło zmianę § 8 ust. 4 Statutu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., który otrzymał następujące brzmienie: „Spółka przeznacza zysk z lat obrotowych od 2016 do 2023 na cele statutowe, z uwzględnieniem zapisów § 10 i § 12 Statutu”.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło tekst jednolity Statutu uwzględniający uchwaloną zmianę.

Wskazana powyżej zmiana Statutu została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4.02.2022 r.

Opublikowano 10.02.2022 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art.402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i §14 ust. 3 i 5 Statutu Spółki oraz na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego zgłoszony na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, sala konferencyjna nr 219 (II p.), z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej

Opublikowano 03.11.2021 r.

Złożenie dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 30.06.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok i uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2020. W dniu 7.07.2021 r. w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS nr 0000033198 zamieszczono wzmianki o złożeniu do Repozytorium Dokumentów Finansowych następujących dokumentów: rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020, sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020, uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za okres do 1.01.2020 do 31.12.2020 i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020.

Opublikowano 7.07.2021 r.

Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2021 r. dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję wspólną, w następującym składzie: Mariusz Jelonek, Piotr Skoczek, Janusz Kapusta, Beata Hudyma, Maciej Styczyński.

Opublikowano 5.07.2021 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art.402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, sala konferencyjna nr 219 (II p.), z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej

Opublikowano 16.06.2021 r.

Dematerializacja akcji

Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.), moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który jest prowadzony przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybrany przez Walne Zgromadzenie MARR S.A., to jest przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa (PKO BP BM). Od dnia 1 marca 2021 roku akcje nie mają formy dokumentu. Za akcjonariusza wobec spółki uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokumenty akcji zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec spółki, że przysługują im prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od wejścia w życie wskazanej wyżej ustawy.

Informujemy, że dane akcjonariuszy MARR S.A. udostępniła PKO BP BM w celach związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy MARR S.A.

PKO BP BM jest administratorem danych osobowych zawartych/przetwarzanych w rejestrze akcjonariuszy MARR S.A. i jest podmiotem uprawnionym do aktualizacji danych w tym rejestrze.

Rejestr akcjonariuszy MARR S.A. jest prowadzony w postaci elektronicznej, zgodnie z Regulaminem Rejestru Akcjonariuszy w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego: pobierz

Powyższy Regulamin określa między innymi zasady obsługi Akcjonariuszy.

Szczegółowe informacje znajdują się na następującej stronie internetowej PKO BP BM: bm.pkobp.pl/era/

Akcjonariusze będą mieli również dostęp do informacji poprzez kafelek „Rejestr akcjonariuszy” udostępniony na stronie głównej PKO BP BM: bm.pkobp.pl)

Opublikowano: 1.03.2021 r.

Wykaz unieważnionych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., na podstawie art. 358 § 3 k.s.h., ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji imiennych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

 1. serii A o numerach od 268 do 277

Wykaz unieważnionych dokumentów akcji zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W miejsce unieważnionych wydaje się nowe dokumenty akcji.

Opublikowano: 22.02.2021 r.

Wykaz unieważnionych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., na podstawie art. 358 § 3 k.s.h., ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji imiennych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

 1. serii A o numerach od 246 do 251,
 2. serii A o numerach od 310 do 313,
 3. serii A o numerze 314,
 4. serii A o numerach od 317 do 318.

Wykaz unieważnionych dokumentów akcji zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W miejsce unieważnionych wydaje się nowe dokumenty akcji.

Opublikowano: 22.01.2021 r.

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce, to jest w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. Biuro Zarządu Spółki jest otwarte w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu złożenia dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Jest to piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Powyższe wezwanie zostało przesłane do Akcjonariuszy listami poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Wezwanie nie dotyczy Akcjonariuszy, którzy wcześniej złożyli w Spółce dokumenty akcji.

Opublikowano 3.12.2020 r.

Wykaz unieważnionych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., na podstawie art. 358 § 3 k.s.h. ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji imiennych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

1.serii A o numerach od 278 do 279,

2.serii A o numerach od 308 do 309.

Wykaz unieważnionych dokumentów akcji zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W miejsce unieważnionych wydaje się nowe dokumenty akcji.

Opublikowano: 26.11.2020 r.

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce, to jest w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. Biuro Zarządu Spółki jest otwarte w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu złożenia dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Jest to czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Powyższe wezwanie zostało przesłane do Akcjonariuszy listami poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Wezwanie nie dotyczy Akcjonariuszy, którzy wcześniej złożyli w Spółce dokumenty akcji.

Opublikowano 16.11.2020 r.

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce, to jest w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. Biuro Zarządu Spółki jest otwarte w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu złożenia dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Jest to trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Powyższe wezwanie zostało przesłane do Akcjonariuszy listami poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Opublikowano 30.10.2020 r.

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce, to jest w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. Biuro Zarządu Spółki jest otwarte w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu złożenia dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Jest to drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Powyższe wezwanie zostało przesłane do Akcjonariuszy listami poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Opublikowano 14.10.2020 r.

Informacja o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego: pobierz

Opublikowano 30.09.2020 r.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce, to jest w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. Biuro Zarządu Spółki jest otwarte w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Jest to pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Powyższe wezwanie zostało przesłane do Akcjonariuszy listami poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Jednocześnie informujemy, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybrany przez Walne Zgromadzenie, to jest Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa.

opublikowano 25.09.2020 r.

Informacja w sprawie zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy

Zgodnie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) i uchwałą nr 28/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2020 r. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Zmiana danych osobowych Prezesa Zarządu.

W dniu 13.08.2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisano zmianę nazwiska Pani Małgorzaty Popławskiej – Prezes Zarządu na Małgorzata Drewnicka

Zmiany Statutu Spółki.

W dniu 30.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 6 lit. f) Statutu Spółki, uchwaliło następujące zmiany Statutu Zgromadzenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie:

1) w § 14 Statutu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie”;

Czytaj więcej

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

Z dniem 30.06.2020 r. powołano Pana Macieja Styczyńskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Wpis do KRS w dniu 31.08.2020 r.

Złożenie dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 30.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok i uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2019. W dniu 10.07.2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisano wzmianki o złożonych dokumentach: rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019, sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019, uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za okres do 1.01.2019 do 31.12.2019, sprawozdania z działalności za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

Z dniem 21.02.2020 r. Pan Paweł Tymczyszyn złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Wpis o wykreśleniu z KRS w dniu 17.03.2020 r.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

NIP: 676-005-88-47, REGON: 350239017, BDO: 000334490
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000033198
Kapitał zakładowy: 87.675.000 zł, Kapitał wpłacony: 87.675.000 zł

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, co następuje:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (dalej: MARR S.A. lub „Spółka”) z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, NIP: 676-005-88-47, REGON: 350239017, BDO: 000334490 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000033198, kapitał zakładowy: 87.675.000 zł, kapitał wpłacony: 87.675.000 zł.
 1. Inspektor ochrony danych
  MARR S.A. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
  b) przez e-mail: iod@marr.pl
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) wykonywania obowiązków prawnych spółki wobec akcjonariusza/pełnomocnika,
  b) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń spółki wobec akcjonariusza/pełnomocnikaPodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  a) wypełnienie ciążących na Spółce obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających w szczególności z:
  • ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.; dalej „KSH”), w tym m. in.: obowiązki związane z prowadzeniem księgi akcyjnej do dnia 28.02.2021 r. (art. 341), obowiązki związane ze zwoływaniem walnych zgromadzeń (art. 398, art. 399 § 1, art. 406[5] §1), organizacją i przebiegiem walnych zgromadzeń (art. 406[5] § 2-3, § 5-6 – udział za pomocą środków komunikacji elektronicznej, art. 407 – sporządzanie listy osób uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu, art. 410 − sporządzenie listy obecności uczestników zgromadzenia, art. 411 i nast. – weryfikacja uprawnień do wykonywania prawa głosu) i dokumentowaniem walnych zgromadzeń (art. 421 – sporządzenie protokołu zgromadzenia), obowiązkami informacyjnymi (art. 428);
  • ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późń. zm.), w tym m. in.: od dnia 1.03.2021 r. obowiązki związane z zawarciem i realizacją umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy (art. 328[2]), przekazaniem danych do rejestru akcjonariuszy (art. 328[3] § 1), żądaniem dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy (art. 328[4] § 1, §4-5), dostępem do danych (art. 328[5]), zbywaniem akcji i ustanawianiem na nich ograniczonych praw rzeczowych (art. 328[9]), wykonywaniem zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy (art. 328[10]), pozbawieniem praw udziałowych akcjonariusza (art. 331-331[2]), ustaleniem prawa i wypłatą dywidendy (art. 348);
  • ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 971 z późn. zm.), w tym m.in.: obowiązki związane z Identyfikacją i weryfikacją tożsamości, (art. 36), dokonanie zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmujące: a) imię i nazwisko, b) obywatelstwo, c) państwo zamieszkania, d) numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, e) informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu. (art. 59)

b) realizacja prawnie uzasadnionych interesów MARR S.A (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), między innymi w zakresie:

  • wykonywanie statutowych uprawnień dotyczących zbywania akcji;
  • ustalenie i dochodzenia roszczeń Spółki wobec akcjonariusza/pełnomocnika albo obrony przed roszczeniami zgłaszanymi wobec Spółki;

c) realizacja prawnie uzasadnionych interesów MARR S.A. i akcjonariuszy poprzez współdziałanie w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonywaniem praw udziałowych przysługujących akcjonariuszom w Spółce (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Źródło pozyskiwania danych osobowych
  a) Dane osobowe akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych MARR S.A. pozyskuje od osób, których dane dotyczą (akcjonariuszy).
  b)Dane osobowe pełnomocników akcjonariuszy MARR S.A. pozyskuje od osób, których dane dotyczą (pełnomocników) lub ich mocodawców (akcjonariuszy) i obejmują dane zawarte w pełnomocnictwach złożonych w Spółce.
  c) Dane osobowe akcjonariuszy jak też pełnomocników akcjonariuszy MARR S.A. może pozyskiwać również z ogólnodostępnych źródeł, w tym KRS, CEiDG. CRBR i inne.
 1. Odbiorcy danych osobowych
  a) Odbiorcami, którym mogą być udostępniane Pani/Pana dane osobowe, są:
  • osoby zatrudnione lub współpracujące z MARR S.A., upoważnione do przetwarzania danych w ramach wykonywanych obowiązków służbowych lub zleconych,
  • dostawcy usług pocztowych, kurierskich,
  • podmioty zapewniające obsługę IT, obsługę prawną, księgową,
  • dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania i przechowywania danych, dostawcy usług zapewniających funkcjonowanie poczty elektronicznej,
  • dostawcy oprogramowania do obsługi udziału i głosowania (liczenia głosów) na walnych zgromadzeniach za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, tj PKO BP BM, który pełni funkcję Administratora danych osobowych w związku z prowadzonym Rejestrem, który jest uprawniony do jego aktualizacji,
  • notariusz sporządzający protokół walnego zgromadzenia,
  • inni akcjonariusze Spółki,
  • organy państwowe, organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) i inne organy i instytucje administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami,
  • inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

b) MARR S.A. nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar EOG).

 1. Okres przetwarzania danych osobowych
  a) dane osobowe akcjonariuszy/pełnomocników przetwarzane w celu realizacji ciążących na Spółce obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres realizacji tych obowiązków, wskazanych w pkt 3 powyżej.
  b) dane osobowe akcjonariuszy/pełnomocników przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów MARR S.A. i akcjonariuszy będą przetwarzane przez okres realizacji tych interesów, wskazanych w pkt 3 powyżej, do chwili ich ustania, w szczególności do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
  c) dane osobowe akcjonariuszy będą przetwarzane nie krócej niż okres posiadania statusu akcjonariusza i obowiązujący w Spółce okres przechowywania dokumentów tj 10 lat.
  Po upływie tych terminów dane osobowe będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) dostępu do danych osobowych,
  b) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
  c) żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO,
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie art. 21 RODO,
  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadkach przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa.
 1. Procesy zautomatyzowane
  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez MARR S.A., w tym profilowaniu.
 2. Wymóg podania danych osobowych
  a) Przetwarzanie danych osobowych akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych jest niezbędne do wpisania do rejestru akcjonariuszy oraz ustalenia i wykonywania uprawnień z akcji.
  b) Przetwarzanie danych osobowych pełnomocników akcjonariuszy jest niezbędne do wykonywania w imieniu akcjonariuszy jako mocodawców uprawnień z akcji.
  c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do ustalenia i wykonywania uprawnień jako akcjonariuszy.
  d) W zakresie określonym przepisami prawa niniejsza informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, skierowana będzie również do użytkowników i zastawników akcji.
Skip to content