ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

wyniki ogłoszeń

Wybór Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności realizowanego w ramach Komponent A – Odporność i konkurencyjność gospodarki, inwestycji A1.2.1 KPO Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności. W związku z przeprowadzonym konkursem na Partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu wybrano następujące podmioty:

 1. Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa, Kielce, województwo świętokrzyskie;
 2. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Rzeszów, województwo podkarpackie;
 3. Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu, Oświęcim, województwo małopolskie;
 4. Lubelska Fundacja Rozwoju, Lublin, województwo lubelskie.

Wybrane w konkursie podmioty zostaną wezwane do podpisania porozumienia w sprawie działań związanych z przygotowaniem projektu, a w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu umowy partnerskiej.


Wybór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach  Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla Rynku Pracy, edukacji i włączenia społecznego  Działania 6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Typ projektu A: finansowanie usług rozwojowych zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców i przedsiębiorców oraz w oparciu o system popytowy oraz Bazę Usług Rozwojowych (Nabór nr FEMP.06.06-IP.02-011/23)

W związku z przeprowadzonym konkursem na Partnera do projektu do wspólnego przygotowania i realizacji wybrano następujący podmiot: Voice Finder Spółka Akcyjna.

Wybrany w konkursie podmiot zostanie wezwany do podpisania porozumienia w sprawie działań związanych z przygotowaniem projektu, a w przypadku otrzymania dofinasowania na realizację projektu umowy partnerskiej.


Wybór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach  Priorytetu 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej; Działanie 8.1 – Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, typ projektu A: kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy, współfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera zainteresowanego wspólną realizacji projektu w ramach konkursu nr Nabór nr FEMP.08.01-IP.02-009/23.

W związku z przeprowadzonym konkursem na Partnerów do projektu do wspólnego przygotowania i realizacji wybrano następujące podmioty:

1. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA

2. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

3. Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu/Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

Wybrane w konkursie podmioty zostaną odrębnie wezwane do podpisania listu intencyjnego oraz umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu.


W ramach konkursu na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją Projektu w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w Szkołach Prowadzących Kształcenie Ogólne (nr konkursu RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19) wybrano następujące podmioty, które uzyskały tę samą liczbę punktów:

 1. Stowarzyszenie – Szkoła przy Malborskiej – będąca organem prowadzącym dla:
  • Szkoły Podstawowej im. Bł. Celiny Borzęckiej w Krakowie, ul. Malborska 98, 30-624 Kraków;
 2. Caritas Archidiecezji Krakowskiej – Katolickie Centrum Edukacyjne Caritas Archidiecezji Krakowskiej – będąca organem prowadzącym dla:
  • Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej, ul. Łokietka 60, 31-334 Kraków;
  • zespołu szkół im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie, ul. Pędzichów 13, 31-152 Kraków: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie;
  • Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Joanny Beretty Molli w Krakowie, ul. Stelmachów 137, 31-349 Kraków.

Dostawa i montaż wykładziny dywanowej w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych  w budynku biurowym przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie.

Na ogłoszenie z 17 maja 2019 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Coniveo Sp. z o.o. S. K. z siedzibą Warszawie , przy ul. Białostockiej nr 7  12/22, 03-741 Warszawa.


Nabór na Partnera w ramach subregionu „KOM wraz Metropolią Krakowską (powiaty: miechowski, krakowski, m. Kraków, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki)”  (nr konkursu RPMP.08.04.01-IP.02-12-002/19)

Zarząd MARR S.A. na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu na Partnera w ramach subregionu „KOM wraz Metropolią Krakowską (powiaty: miechowski, krakowski, m. Kraków, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki)” dla projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach RPO WM 8.4.1, wybrał Voice Finder Spółkę Akcyjną.


Nabór na Partnera w ramach subregionu „Małopolska Zachodnia (powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki)”(nr konkursu RPMP.08.04.01-IP.02-12-002/19)

Zarząd MARR S.A. na podstawie zapisów Regulaminu konkursu ofert na partnera, część VI. Postanowienia końcowe, ust 1, unieważnienia konkurs na partnerów w celu przygotowania wniosków o dofinansowanie konkursu nr RPMP.08.04.01-IP.02-12-002/19 dla Działania 8.4.1 RPO WM i wspólnej realizacji projektów w ramach subregionu „Małopolska Zachodnia (powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki)”.


Nabór na Partnera w ramach subregionu „Podhalański (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański)” (nr konkursu RPMP.08.04.01-IP.02-12-002/19)

Zarząd MARR S.A. na podstawie zapisów Regulaminu konkursu ofert na partnera, część VI. Postanowienia końcowe, ust 1, unieważnienia konkurs na partnerów w celu przygotowania wniosków o dofinansowanie konkursu nr RPMP.08.04.01-IP.02-12-002/19 dla Działania 8.4.1 RPO WM i wspólnej realizacji projektów w ramach subregionu „Podhalański (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański)”.


Nabór na Partnera w ramach subregionu „Sądecki (gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz, limanowski)(nr konkursu RPMP.08.04.01-IP.02-12-002/19)

Zarząd MARR S.A. na podstawie zapisów Regulaminu konkursu ofert na partnera, część VI. Postanowienia końcowe, ust 1, unieważnienia konkurs na partnerów w celu przygotowania wniosków o dofinansowanie konkursu nr RPMP.08.04.01-IP.02-12-002/19 dla Działania 8.4.1 RPO WM i wspólnej realizacji projektów w ramach subregionu „Sądecki (powiaty: gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz, limanowski)”.


Nabór na Partnera w ramach subregionu „Tarnowski (powiaty: dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski)(nr konkursu RPMP.08.04.01-IP.02-12-002/19)

Zarząd MARR S.A. na podstawie zapisów Regulaminu konkursu ofert na partnera, część VI. Postanowienia końcowe, ust 1, unieważnienia konkurs na partnerów w celu przygotowania wniosków o dofinansowanie konkursu nr RPMP.08.04.01-IP.02-12-002/19 dla Działania 8.4.1 RPO WM i wspólnej realizacji projektów w ramach subregionu „Tarnowski (powiaty: dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski)”.


Opracowanie projektów międzynarodowych stoisk wystawienniczych Centrum Business in Małopolska na lata 2019-2022 na międzynarodowych wystawach targowych oraz opracowanie projektów upominków reklamowych, charakterystycznych dla regionu Małopolski i związanych z daną branżą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma APZ KONEKT Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Wąwozowej 19/33, kod pocztowy: 02-796.


Usługi eksperckie niezbędne do przeprowadzenia kontroli projektów w zakresie rozwiązań informatycznych. Najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług eksperckich niezbędnych do przeprowadzenia kontroli trwałości polegających na sprawdzeniu utrzymaniu w trwałości projektów Beneficjentów zgodnie z wymogami określonymi dla Działań 8.1 i 8.2 PO IG oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie rozwiązań informatycznych (realizacja usługi w okresie do 31 grudnia 2019 r.) złożył p. Mateusz Witański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BWCG Mateusz Witański w Katowicach (kod pocztowy: 40-645) przy ul. M. Radockiego 52/6. Treść zapytania ofertowego: pobierz


Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych wykorzystywanych do pełnienia roli Regionalnej Instytucji Finansującej przez MARR S.A. w 2019 r. – najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Petrodom Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlasce przy ul. Sidorskiej 61 (kod pocztowy: 21-500). Treść zapytania ofertowego: pobierz


Przygotowanie filmu informacyjnego / klipu wideo dotyczącego realizacji projektu SKILLS+ i planu działań wdrażanych jako efekty tego projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Europa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie.


Świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: pobierz


Dostosowanie pomieszczeń budynku biurowego Business Park Kordylewskiego przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie do zaleceń przepisów ochrony p.poż.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: CENTRUM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I ANTYWŁAMANIOWEJ KRAK POŻ SP Z O. O. z Krakowa


Dostawa i montaż elektrycznych przytrzymywaczy otwarcia drzwi p. pożarowych w budynku Business Park Kordylewskiego przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: CENTRUM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I ANTYWŁAMANIOWEJ KRAK POŻ SP Z O. O. z Krakowa


Świadczenie usługi cateringowej w trakcie szkoleń organizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach „Dobry Czas na Pracę – KOM i ST” oraz „Dobry Czas na Adaptację do Zmian”: pobierz


„Dostawa i montaż wykładziny dywanowej w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych w budynku biurowym Business Park Kordylewskiego przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie oraz w budynku biurowym Business Park Nad Drwiną przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie”.

W związku z wpłynięciem ofert przekraczających kwotę przewidzianą przez Zamawiającego na realizację powyższego zadania, Zamawiający unieważnia postępowanie.


Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu biletów komunikacji lotniczej dla dwóch członków delegacji Zamawiającego na misję gospodarczą do Azerbejdżanu w ramach projektu  „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta nie spełniająca kryterium zapytania ofertowego.


Wykonanie usługi eksperckiej polegającej na czynnym udziale, tj. wygłoszeniu prelekcji na temat „Specyfika i uwarunkowania polsko – azerbejdżańskiej wymiany gospodarczej” oraz udziale w dyskusji z uczestnikami w trakcie spotkania informacyjnego w Krakowie w ramach projektu „Power up Your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ‑ 2020.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: East Analytics Piotr Fudała, Łukasz Fyderek s.c.


Wykonanie usługi eksperckiej polegającej na czynnym udziale, tj. wygłoszeniu prelekcji na temat „Specyfika i uwarunkowania polsko – azerbejdżańskiej wymiany gospodarczej” oraz udziale w dyskusji z uczestnikami w trakcie spotkania informacyjnego w Krakowie w ramach projektu  „Power up Your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ‑ 2020.

Zapytanie ofertowe zostało nierozstrzygnięte z uwagi na brak ofert.


Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu biletów komunikacji lotniczej dla członka delegacji Zamawiającego na targi Expo Real 2018 w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra


Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na Partnera do współpracy przy realizacji projektu Power up your Business in Małopolska 2 (tytuł roboczy), który organizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR) w ramach naboru na projekty do poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM), prowadzonego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

W związku z przeprowadzonym konkursem na Partnera do projektu „Power up your Business in Małopolska” Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do wspólnej realizacji wybrał następujący podmiot: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.Wybrany w konkursie podmiot zostanie odrębnie wezwany do podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu.


Świadczenie usługi cateringowej w trakcie szkoleń  organizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektów „Dobry Czas na Biznes. Krakowski Obszar Metropolitalny 2” oraz „Czas na Biznes II”: pobierz


Usługa przygotowania trzech artykułów eksperckich, o charakterze popularno-naukowym, skierowanych do małopolskich przedsiębiorstw eksportujących, dotyczących gospodarki i szczególnych warunków prowadzenia biznesu na 3 rynkach: Bliski Wschód, Kaukaz, Azja Wschodnia (Chiny/Wietnam), na potrzeby publikacji w ramach realizacji projektu „Power up your Business in Małopolska”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Termin składania ofert: do 16 marca 2018 r. do godz. 10.00. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma East Analytics Piotr Fudała, Łukasz Fyderek spółka cywilna, Rynek Główny 17, 31-008 Kraków.


Zakup szafy metalowej Metalkas TG-6SD na dokumenty (dwudrzwiowej o klasie bezpieczeństwa S2 (B)) na potrzeby MARR S.A. – Regionalnej Instytucji Finansującej – najkorzystniejszą ofertę przedstawiła SZB Sp. z o.o. S.k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Załęskiej 35 (kod pocztowy: 40-572).


Przeprowadzenie badania efektywności przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. , ul. Grunwaldzka 5, 99-300 Kutno.


Usługa ekspercka nt. „Specyfika i uwarunkowania wymiany gospodarczej Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie ” na trzech spotkaniach informacyjnych w ramach projektu „Power up Your Business in Małopolska” (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”). Termin składania ofert: do 26 lutego 2018 r. do godz. 09:30: Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma East Analytics Piotr Fudała, Łukasz Fyderek spółka cywilna, Rynek Główny 17, 31-008 Kraków.


Usługi eksperckie niezbędne do przeprowadzenia kontroli projektów w zakresie rozwiązań informatycznych. Najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług eksperckich niezbędnych do przeprowadzenia kontroli trwałości polegających na sprawdzeniu utrzymaniu w trwałości projektów Beneficjentów zgodnie z wymogami określonymi dla Działań 8.1 i 8.2 PO IG oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie rozwiązań informatycznych (realizacja usługi w okresie do 31 grudnia 2018 r.) złożyłi:
– p. Mateusz Witański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BWCG Mateusz Witański w Katowicach (kod pocztowy: 40-645) przy ul. M. Radockiego 52/6,
– „DPC A. Danylczenko i Spółka” Spółką jawną z siedzibą w Opolu (kod pocztowy: 45-071) przy ul. Armii Krajowej 15/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000022107, NIP: 754-275-51-35, REGON: 532200572: pobierz


Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych wykorzystywanych do pełnienia roli Regionalnej Instytucji Finansującej przez MARR S.A. w 2018 r. – najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 (kod pocztowy: 31-580): pobierz


Świadczenie usługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, że na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) została zawarta umowa z Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie (00-940) przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie: pobierz


Usługa ekspercka polegająca na czynnym udziale, tj. wygłoszeniu prelekcji na temat „Specyfika i uwarunkowania polsko-hiszpańskiej wymiany gospodarczej” oraz udziale w dyskusji z uczestnikami w trakcie dwóch spotkań informacyjnych, w Krakowie, oraz Tarnowie, nt. Hiszpanii w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020: najkorzystniejszą ofertę złożyła Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza , ul. Arabska 9, 03-977 Warszawa.


Usługa wynajmu środka transportu (busa) wraz z kierowcą do przewozu uczestników misji gospodarczej na terenie Krakowa i Małopolski w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020: najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Sokrates M. Kapera i A. Filipowska Sp.j., ul. Wielicka 44c, 30-552 Kraków.


Informacja o wyborze partnerów ponadnarodowych do współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektów w ramach konkursu 4.3. POWER (nr konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17).

MARR S.A niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera ponadnarodowego w projektach zgłaszanych do dofinansowania w konkursie nr POWER.04.03.00-IP.07-00-003/17. Wybór został dokonany uwzględniając zgodność działania partnerów z celami partnerstwa, deklarowany wkład w realizację celu partnerstwa oraz doświadczenie partnerów w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Do projektu „Klaster Ekonomii Społecznej – współpraca ponadnarodowa na rzecz inkluzji społecznej w Tarnowie i Zakopanem” na partnerów wybrano:

1. COMETA FORMAZIONE scs, Como,Włochy

2. Cooperativa de Educacao e Reabilitacao de Criancas Inadaptadas de Fafe, C.R.L., Fafe,Portugalia

Do projektu „Liderzy CSR w Nowym Sączu i Gorlicach- polsko-portugalska wymiana doświadczeń na rzecz aktywizacji i integracji lokalnej społeczności” na partnera wybrano:

1. Cooperativa de Educacao e Reabilitacao de Criancas Inadaptadas de Fafe, C.R.L., Fafe,Portugalia


DIAGNOSTYKA, NAPRAWA I WYMIANA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARR S.A. – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Auto-Gum Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-703), przy ul. Dekerta 16.


Usługa ekspercka na temat rynku Wietnamu, polegająca na czynnym udziale tj. wygłoszeniu prelekcji na temat „Specyfika i uwarunkowania polsko-wietnamskiej wymiany gospodarczej” oraz udziale w dyskusji z uczestnikami w trakcie spotkania informacyjnego w Krakowie nt. Wietnamu, w ramach realizacji projektu Power up your Business in Małopolska współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020: najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma East Analytics s.c. Rynek Główny 17 31-008 Kraków.


archiwum wyników postępowań: przejdź

Zakup szafy metalowej Metalkas TG-6SD na dokumenty (dwudrzwiowej o klasie bezpieczeństwa S2 (B)) na potrzeby MARR S.A. – Regionalnej Instytucji Finansującej – najkorzystniejszą ofertę przedstawiła SZB Sp. z o.o. S.k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Załęskiej 35 (kod pocztowy: 40-572).


Przeprowadzenie badania efektywności przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. , ul. Grunwaldzka 5, 99-300 Kutno.


Usługa ekspercka nt. „Specyfika i uwarunkowania wymiany gospodarczej Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie ” na trzech spotkaniach informacyjnych w ramach projektu „Power up Your Business in Małopolska” (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”). Termin składania ofert: do 26 lutego 2018 r. do godz. 09:30: Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma East Analytics Piotr Fudała, Łukasz Fyderek spółka cywilna, Rynek Główny 17, 31-008 Kraków.


Usługi eksperckie niezbędne do przeprowadzenia kontroli projektów w zakresie rozwiązań informatycznych. Najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług eksperckich niezbędnych do przeprowadzenia kontroli trwałości polegających na sprawdzeniu utrzymaniu w trwałości projektów Beneficjentów zgodnie z wymogami określonymi dla Działań 8.1 i 8.2 PO IG oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie rozwiązań informatycznych (realizacja usługi w okresie do 31 grudnia 2018 r.) złożyłi:
– p. Mateusz Witański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BWCG Mateusz Witański w Katowicach (kod pocztowy: 40-645) przy ul. M. Radockiego 52/6,
– „DPC A. Danylczenko i Spółka” Spółką jawną z siedzibą w Opolu (kod pocztowy: 45-071) przy ul. Armii Krajowej 15/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000022107, NIP: 754-275-51-35, REGON: 532200572: pobierz


Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych wykorzystywanych do pełnienia roli Regionalnej Instytucji Finansującej przez MARR S.A. w 2018 r. – najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 (kod pocztowy: 31-580): pobierz


Świadczenie usługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, że na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) została zawarta umowa z Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie (00-940) przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie: pobierz


Usługa ekspercka polegająca na czynnym udziale, tj. wygłoszeniu prelekcji na temat „Specyfika i uwarunkowania polsko-hiszpańskiej wymiany gospodarczej” oraz udziale w dyskusji z uczestnikami w trakcie dwóch spotkań informacyjnych, w Krakowie, oraz Tarnowie, nt. Hiszpanii w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020: najkorzystniejszą ofertę złożyła Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza , ul. Arabska 9, 03-977 Warszawa.


Usługa wynajmu środka transportu (busa) wraz z kierowcą do przewozu uczestników misji gospodarczej na terenie Krakowa i Małopolski w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020: najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Sokrates M. Kapera i A. Filipowska Sp.j., ul. Wielicka 44c, 30-552 Kraków.


Informacja o wyborze partnerów ponadnarodowych do współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektów w ramach konkursu 4.3. POWER (nr konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17).

MARR S.A niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera ponadnarodowego w projektach zgłaszanych do dofinansowania w konkursie nr POWER.04.03.00-IP.07-00-003/17. Wybór został dokonany uwzględniając zgodność działania partnerów z celami partnerstwa, deklarowany wkład w realizację celu partnerstwa oraz doświadczenie partnerów w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Do projektu „Klaster Ekonomii Społecznej – współpraca ponadnarodowa na rzecz inkluzji społecznej w Tarnowie i Zakopanem” na partnerów wybrano:

1. COMETA FORMAZIONE scs, Como,Włochy

2. Cooperativa de Educacao e Reabilitacao de Criancas Inadaptadas de Fafe, C.R.L., Fafe,Portugalia

Do projektu „Liderzy CSR w Nowym Sączu i Gorlicach- polsko-portugalska wymiana doświadczeń na rzecz aktywizacji i integracji lokalnej społeczności” na partnera wybrano:

1. Cooperativa de Educacao e Reabilitacao de Criancas Inadaptadas de Fafe, C.R.L., Fafe,Portugalia


DIAGNOSTYKA, NAPRAWA I WYMIANA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARR S.A. – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Auto-Gum Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-703), przy ul. Dekerta 16.


Usługa ekspercka na temat rynku Wietnamu, polegająca na czynnym udziale tj. wygłoszeniu prelekcji na temat „Specyfika i uwarunkowania polsko-wietnamskiej wymiany gospodarczej” oraz udziale w dyskusji z uczestnikami w trakcie spotkania informacyjnego w Krakowie nt. Wietnamu, w ramach realizacji projektu Power up your Business in Małopolska współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020: najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma East Analytics s.c. Rynek Główny 17 31-008 Kraków.


archiwum wyników postępowań: przejdź

Zakup szafy metalowej Metalkas TG-6SD na dokumenty (dwudrzwiowej o klasie bezpieczeństwa S2 (B)) na potrzeby MARR S.A. – Regionalnej Instytucji Finansującej – najkorzystniejszą ofertę przedstawiła SZB Sp. z o.o. S.k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Załęskiej 35 (kod pocztowy: 40-572).


Przeprowadzenie badania efektywności przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. , ul. Grunwaldzka 5, 99-300 Kutno.


Usługa ekspercka nt. „Specyfika i uwarunkowania wymiany gospodarczej Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie ” na trzech spotkaniach informacyjnych w ramach projektu „Power up Your Business in Małopolska” (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”). Termin składania ofert: do 26 lutego 2018 r. do godz. 09:30: Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma East Analytics Piotr Fudała, Łukasz Fyderek spółka cywilna, Rynek Główny 17, 31-008 Kraków.


Usługi eksperckie niezbędne do przeprowadzenia kontroli projektów w zakresie rozwiązań informatycznych. Najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług eksperckich niezbędnych do przeprowadzenia kontroli trwałości polegających na sprawdzeniu utrzymaniu w trwałości projektów Beneficjentów zgodnie z wymogami określonymi dla Działań 8.1 i 8.2 PO IG oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie rozwiązań informatycznych (realizacja usługi w okresie do 31 grudnia 2018 r.) złożyłi:
– p. Mateusz Witański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BWCG Mateusz Witański w Katowicach (kod pocztowy: 40-645) przy ul. M. Radockiego 52/6,
– „DPC A. Danylczenko i Spółka” Spółką jawną z siedzibą w Opolu (kod pocztowy: 45-071) przy ul. Armii Krajowej 15/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000022107, NIP: 754-275-51-35, REGON: 532200572: pobierz


Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych wykorzystywanych do pełnienia roli Regionalnej Instytucji Finansującej przez MARR S.A. w 2018 r. – najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 (kod pocztowy: 31-580): pobierz


Świadczenie usługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, że na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) została zawarta umowa z Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie (00-940) przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie: pobierz


Usługa ekspercka polegająca na czynnym udziale, tj. wygłoszeniu prelekcji na temat „Specyfika i uwarunkowania polsko-hiszpańskiej wymiany gospodarczej” oraz udziale w dyskusji z uczestnikami w trakcie dwóch spotkań informacyjnych, w Krakowie, oraz Tarnowie, nt. Hiszpanii w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020: najkorzystniejszą ofertę złożyła Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza , ul. Arabska 9, 03-977 Warszawa.


Usługa wynajmu środka transportu (busa) wraz z kierowcą do przewozu uczestników misji gospodarczej na terenie Krakowa i Małopolski w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020: najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Sokrates M. Kapera i A. Filipowska Sp.j., ul. Wielicka 44c, 30-552 Kraków.


Informacja o wyborze partnerów ponadnarodowych do współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektów w ramach konkursu 4.3. POWER (nr konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17).

MARR S.A niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera ponadnarodowego w projektach zgłaszanych do dofinansowania w konkursie nr POWER.04.03.00-IP.07-00-003/17. Wybór został dokonany uwzględniając zgodność działania partnerów z celami partnerstwa, deklarowany wkład w realizację celu partnerstwa oraz doświadczenie partnerów w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Do projektu „Klaster Ekonomii Społecznej – współpraca ponadnarodowa na rzecz inkluzji społecznej w Tarnowie i Zakopanem” na partnerów wybrano:

1. COMETA FORMAZIONE scs, Como,Włochy

2. Cooperativa de Educacao e Reabilitacao de Criancas Inadaptadas de Fafe, C.R.L., Fafe,Portugalia

Do projektu „Liderzy CSR w Nowym Sączu i Gorlicach- polsko-portugalska wymiana doświadczeń na rzecz aktywizacji i integracji lokalnej społeczności” na partnera wybrano:

1. Cooperativa de Educacao e Reabilitacao de Criancas Inadaptadas de Fafe, C.R.L., Fafe,Portugalia


DIAGNOSTYKA, NAPRAWA I WYMIANA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARR S.A. – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Auto-Gum Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-703), przy ul. Dekerta 16.


Usługa ekspercka na temat rynku Wietnamu, polegająca na czynnym udziale tj. wygłoszeniu prelekcji na temat „Specyfika i uwarunkowania polsko-wietnamskiej wymiany gospodarczej” oraz udziale w dyskusji z uczestnikami w trakcie spotkania informacyjnego w Krakowie nt. Wietnamu, w ramach realizacji projektu Power up your Business in Małopolska współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020: najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma East Analytics s.c. Rynek Główny 17 31-008 Kraków.


archiwum wyników postępowań: przejdź

Skip to content