ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

ogłoszenia MARR

Świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Termin składania ofert: 12 grudnia 2018 roku do godziny 12.00

Dokumenty: pobierz

Świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego kotłowni grzewczej w budynku D-2 oraz wykonywaniu przeglądu okresowego kotłowni grzewczej w budynku B-2 na terenie Business Park Nad Drwiną 10 w Krakowie

Ofertę należy złożyć do dnia 9 listopada 2018 roku do godziny 14.00

Dokumenty: pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania o wartości netto poniżej 30 000 EURO
„Dostawa i montaż wykładziny dywanowej w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych
w budynku biurowym Business Park Kordylewskiego przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie
oraz w budynku biurowym  Business Park Nad Drwiną przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie”

Ofertę należy złożyć do dnia 22 października 2018 roku do godziny 15.00, na formularzu oferty.

Dokumenty: pobierz

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu biletów komunikacji lotniczej dla dwóch członków delegacji Zamawiającego na misję gospodarczą do Azerbejdżanu w ramach projektu  „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert: do 22 października 2018r

Dokumenty: pobierz

Wykonanie usługi eksperckiej polegającej na czynnym udziale, tj. wygłoszeniu prelekcji na temat „Specyfika i uwarunkowania polsko – azerbejdżańskiej wymiany gospodarczej” oraz udziale w dyskusji z uczestnikami w trakcie spotkania informacyjnego w Krakowie w ramach projektu  „Power up Your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ‑ 2020.

Termin składania ofert: do 18 października 2018r. do godz. 14.00.

Dokumenty: pobierz

Konserwacja i monitoring dźwigów zlokalizowanych w budynku biurowym przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. 

Termin składania ofert: 19 października 2018 roku do godziny 15.00, na formularzu oferty

Dokumenty: pobierz

Konserwacja i monitoring dźwigów zlokalizowanych w budynkach w budynkach Business Park nad Drwiną

Termin składania ofert: 19 października 2018 roku do godziny 15.00, na formularzu oferty

Dokumenty: pobierz

Wykonanie usługi eksperckiej polegającej na czynnym udziale, tj. wygłoszeniu prelekcji na temat „Specyfika i uwarunkowania polsko – azerbejdżańskiej wymiany gospodarczej” oraz udziale w dyskusji z uczestnikami w trakcie spotkania informacyjnego w Krakowie w ramach projektu  „Power up Your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ‑ 2020.

Termin składania ofert: do 1 października 2018r. do godz. 12.00.

Dokumenty: pobierz

Przygotowanie analizy możliwości finansowania projektów wspierających MŚP z terenów wiejskich w zakresie zwiększania kompetencji cyfrowych, które będą zgodne z  rekomendacjami i dobrymi praktykami wypracowanymi w ramach projektu SKILLS+ oraz przygotowanie propozycji  zmian lub wykorzystania aktualnych mechanizmów  w dokumentach programów operacyjnych obejmujących zadania we wskazanym zakresie w ramach projektu „SKILLS+”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Europa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin składania ofert: do 28 września 2018r. do godz. 14.00

Dokumenty: pobierz

Przygotowanie planu wdrożenia rekomendacji i dobrych praktyk projektu SKILLS+ do wojewódzkich dokumentów strategicznych oraz realizowanie czynności mających na celu uwzględnienie przygotowanego planu wdrożenia w dokumentach strategicznych województwa małopolskiego w ramach projektu „SKILLS+”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Europa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin składania ofert: do 28 września 2018r. do godz. 14.00

Dokumenty: pobierz

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu biletów komunikacji lotniczej dla członka delegacji Zamawiającego na targi Expo Real 2018 w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.

Termin składania ofert: do 28 września 2018r. do godz. 12.00

Dokumenty: pobierz

Sporządzenie dla nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr: 1/184, 1/188, 1/186 obręb 45. jedn. ewid. Kraków-Podgórze operatu szacunkowego określającego wartość ww. nieruchomości jako przedmiotu prawa własności na dzień 08.12.2015 r.

termin składania ofert: do 24 września 2018 roku, godz. 15.00

Dokumenty: pobierz

Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni zlokalizowanej na terenie Business Park Nad Drwiną 10 w Krakowie w 2 (dwóch) sezonach grzewczych: 2018/19 i 2019/20

termin składania ofert: 21 września 2018 r. do godziny 15.00

Dokumenty: pobierz

Świadczenie usługi cateringowej w trakcie szkoleń organizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach „Dobry Czas na Pracę – KOM i ST” oraz „Dobry Czas na Adaptację do Zmian.

Termin składania ofert: 12.09.2018 roku, godz. 12.00

Dokumenty: pobierz

Świadczenie usługi dostawy oleju napędowego grzewczego do kotłowni zlokalizowanej na terenie Business Park Nad Drwiną 10 w Krakowie w 2 (dwóch) sezonach grzewczych: 2018/19 i 2019/20”.

Termin składania ofert do 13 sierpnia 2018 r.

Dokumenty: pobierz

Organizacja szkolenia specjalistycznego „Social Media + SEO w prowadzeniu firmy”

Termin składania ofert: do 27 czerwca 2018 roku, godz. 14.00

Dokumenty: pobierz

Nabór na Partnera do współpracy przy realizacji projektu Power up Your Business in Małopolska 2 (tytuł roboczy).

Celem projektu o roboczym tytule Power up Your Business in Małopolska 2 jest zapewnienie wsparcia procesu inwestycyjnego w Małopolsce, zwiększenie wsparcia działalności eksportowej małopolskich MŚP oraz wzmocnienie znaczenia gospodarczej marki „Business in Małopolska” na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez profesjonalną, ukierunkowaną na kluczowe branże Województwa Małopolskiego promocję gospodarczą.

Termin składania ofert: od 6.07.2018 roku do 30.07.2018 roku na formularzu oferty

Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby MARR S.A.

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: biuro@marr.pl  lub telefonicznie pod numerem 12 620 91 40.

Szczegółowe wytyczne znajdują się w Ogłoszeniu o Naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski.

 

Dokumenty: pobierz

Świadczenie usługi cateringowej w trakcie szkoleń organizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektów „Dobry Czas na Biznes. Krakowski Obszar Metropolitalny 2” oraz „Czas na Biznes II”

Termin składania ofert: 09.07.2018 rok, godz. 12:00

Dokumenty: pobierz

Oferta – Zakup telefonów komórkowych CnB II

Termin składania ofert: do 4 czerwca 2018 roku godz. 12:00

Dokumenty: pobierz

Zakup telefonów komórkowych DCB-KOM 2”.

Termin składania ofert: do 4 czerwca 2018 roku godz. 12:00

Dokumenty: pobierz

Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite – 26  szt. licencji

Termin składania ofert: do 5 kwietnia 2018 r.

Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej na adres e-mail: malgorzata.bozek@marr.pl

Dokumenty: pobierz

Usługa przygotowania trzech artykułów eksperckich, o charakterze popularno-naukowym, skierowanych do małopolskich przedsiębiorstw eksportujących, dotyczących gospodarki i szczególnych warunków prowadzenia biznesu na 3 rynkach: Bliski Wschód, Kaukaz, Azja Wschodnia (Chiny/Wietnam), na potrzeby publikacji w ramach realizacji projektu „Power up your Business in Małopolska”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do 16 marca 2018 r. do godz. 10.00

Dokumenty: pobierz

Składanie ofert wstępnych w zakresie wynagrodzenia za sporządzenie operatów szacunkowych.

Termin składania ofert: do 7 marca 2018 r., do godz.15 na adres e-mail: agnieszka. jasiowka@marr.pl, dizn.kancelaria@marr.pl

Dokumenty: pobierz

Przeprowadzenie badania efektywności przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”). 

Termin składania ofert: do 06 marca 2018 r. do godz. 15.00.

Dokumenty: pobierz

Odpowiedzi na pytania: pobierz

Ogłoszenia o wynikach postępowań: przejdź

Wielkość czcionki
Kolory