ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

RODO – przetwarzanie danych osobowych

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych objętych systemem nagrywania rozmów telefonicznych

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane. W związku z tym, wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej: RODO, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia poniżej informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych za pomocą systemu nagrywania rozmów telefonicznych:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033198, posiadająca NIP: 6760058847 i REGON: 350239017, tel. (12)617-66-01, adres poczty elektronicznej: biuro@marr.pl.
 2. W MARR S.A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którym jest Marcin Kumala. Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w następujący sposób:
  a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
  b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@marr.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych poprzez system nagrywania rozmów telefonicznych dotyczy danych osobowych w postaci nagrania głosu oraz danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana podczas rozmowy telefonicznej.
 4. Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane przez system nagrywania rozmów przetwarzane są w celu podniesienia bezpieczeństwa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta.
 5. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z uwagi na nagrywanie połączeń telefonicznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który dotyczy zgody na przetwarzania danych osobowych w postaci nagrania głosu i danych osobowych przekazywanych podczas rozmowy telefonicznej. Zgodę taką wyraża się poprzez kontynuowanie połączenia telefonicznego nierozłączenie się po wysłuchaniu komunikatu o nagrywaniu rozmowy i możliwości rezygnacji z rozmowy telefonicznej w przypadku braku zgody na jej nagrywanie.
 6. Nagranie rozmowy przechowywane jest przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania, z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin określony w punkcie 6 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 8. Po upływie okresów wskazanych w punktach 6 i 7, uzyskane dane osobowe w wyniku nagrania rozmowy podlegają usunięciu w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej i brak będzie innych podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych.
 9. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie instytucjom organom państwowym (w tym sądom, Policji, Prokuraturze, innym organom) uprawnionym do ich otrzymania, w przypadku, gdy otrzymanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Na zasadach określonych w RODO i w granicach określonych przepisami prawa posiada Pan/Pani prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; dostępu do swoich danych osobowych; ich sprostowania; usunięcia; lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, z uwzględnieniem postanowień punktów 6 i 7.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
  w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Podanie danych osobowych w postaci głosu i innych danych osobowych przekazanych w rozmowie telefonicznej nie stanowi wymogu umownego, nie stanowi wymogu ustawowego, nie jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia rozmowy telefonicznej z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.. Konsekwencją niepodania powyższych danych osobowych jest brak możliwości rozmowy telefonicznej z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Czytaj więcej

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A przy ul. Kordylewskiego 11.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w budynku zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, w części będącej jej własnością, zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. W związku z tym, wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej: RODO, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia poniżej informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych za pomocą systemu monitoringu:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033198, posiadająca NIP: 6760058847 i REGON: 350239017, (12)617-66-01, adres poczty elektronicznej: biuro@marr.pl.
 2. W MARR A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którym jest Marcin Kumala. Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w następujący sposób:
  a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
  b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@marr.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku obejmującego całość lub część sylwetki (w tym twarz) zarejestrowanej przez monitoring przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników MARR S.A. przebywających na terenie MARR S.A., zabezpieczenia mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnianie mogłoby narazić MARR S. na szkodę.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych stanowią:
  a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) – w tym przypadku prawnie usprawiedliwionymi celami realizowanymi przez administratora są: zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MARR S.A., zabezpieczenie mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnianie mogłoby narazić MARR S.A. na szkodę;
  b) art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w przypadku przetwarzania danych osobowych pracowników MARR S.A. – stosowanie szczególnego nadzoru nad terenem zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
 5. Monitoringiem wizyjnym objęte są: parter, piętra od 1 do 4 (sekretariat, klatki schodowe oraz korytarze) budynku zlokalizowanego
  w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11. Monitoringiem nie są objęte inne pomieszczenia niż wskazane w zdaniu poprzedzającym.
 6. Monitoring jest prowadzony w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę, obejmuje sam obraz bez dźwięku (monitoring wizyjny) i odbywa się poprzez: wgląd w bieżący obraz prezentowany przez kamery, zapis powyższego obrazu rejestrowanego przez kamery.
 7. Dostęp do bieżącego obrazu prezentowanego przez monitoring i dostęp do obrazu zapisanego przez monitoring mają wyłącznie osoby upoważnione przez Pracodawcę do przetwarzania danych zarejestrowanych przez monitoring.
 8. Dostęp do bieżącego obrazu prezentowanego przez monitoring mają osoby, o których mowa w punkcie 7 oraz pracownicy ochrony upoważnieni i zatrudniani przez podmioty zapewniające ochronę budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie na podstawie odpowiednich umów o wykonywanie usług ochrony oraz umów i powierzeniu danych osobowych do przetwarzania.
 9. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania,
  z zastrzeżeniem punktu 10.
 10. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin określony w punkcie 9 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 11. Po upływie okresów wskazanych w punktach 9 i 10, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 12. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania i nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 13. Na zasadach określonych w RODO i w granicach określonych przepisami prawa posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, z uwzględnieniem postanowień punktów 9 i 10.
 14. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wizerunku wynika z przepisów prawa określonych w punkcie 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wizerunku jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na obszarach wskazanych w pkt 5. Ewentualną konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wizerunku może być niemożność przebywania na obszarach wskazanych w pkt 5.
 16. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Czytaj więcej

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A przy ul. Nad Drwiną 10.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na terenie nieruchomości Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Nad Drwiną 10 zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. W związku z tym, wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej: RODO, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia poniżej informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych za pomocą systemu monitoringu:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033198, posiadająca NIP: 6760058847 i REGON: 350239017, tel. (12)617-66-01, adres poczty elektronicznej: biuro@marr.pl.
 2. W MARR S.A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którym jest Marcin Kumala. Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w następujący sposób:
  a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
  b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@marr.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku obejmującego całość lub część sylwetki (w tym twarz), a w przypadku poruszania się przez Panią/Pana samochodem także numer rejestracyjny samochodu i ewentualne inne jego charakterystyczne cechy, zarejestrowane przez monitoring przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników MARR S.A. przebywających na terenie MARR S.A., zabezpieczenia mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnianie mogłoby narazić MARR S.A. na szkodę.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych stanowią:
  a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) – w tym przypadku prawnie usprawiedliwionymi celami realizowanymi przez MARR S.A. są: zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MARR S.A., zabezpieczenie mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnianie mogłoby narazić MARR S.A. na szkodę;
  b) art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w przypadku przetwarzania danych osobowych pracowników MARR S.A. – stosowanie szczególnego nadzoru nad terenem zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
 5. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar wokół budynków (wejścia/wyjścia, place manewrowe i drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe, część zewnętrznych chodników i ulic przylegających do nieruchomości). Monitoringiem nie są objęte inne obszary niż wskazane w zdaniu poprzedzającym.
 6. Monitoring jest prowadzony w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę, obejmuje sam obraz bez dźwięku (monitoring wizyjny) i odbywa się poprzez: wgląd w bieżący obraz prezentowany przez kamery, zapis powyższego obrazu rejestrowanego przez kamery.
 7. Dostęp do bieżącego obrazu prezentowanego przez monitoring i dostęp do obrazu zapisanego przez monitoring mają wyłącznie osoby upoważnione przez Pracodawcę do przetwarzania danych zarejestrowanych przez monitoring.
 8. Dostęp do bieżącego obrazu prezentowanego przez monitoring mają osoby, o których mowa w punkcie 7 oraz pracownicy ochrony upoważnieni
  i zatrudniani przez podmioty zapewniające ochronę budynku przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie na podstawie odpowiednich umów o wykonywanie usług ochrony oraz umów i powierzeniu danych osobowych do przetwarzania.
 9. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania,
  z zastrzeżeniem punktu 10.
 10. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin określony w punkcie 9 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 11. Po upływie okresów wskazanych w punktach 9 i 10, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 12. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania i nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 13. Na zasadach określonych w RODO i w granicach określonych przepisami prawa posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych,
  z uwzględnieniem postanowień punktów 9 i 10.
 14. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
  w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa określonych w punkcie 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na obszarach wskazanych w pkt 5. Ewentualną konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych może być niemożność przebywania na obszarach wskazanych w pkt 5.
 16. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Czytaj więcej
Wielkość czcionki
Kolory