ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

RODO - przetwarzanie danych osobowych:

1
dla osób zainteresowanych ofertą Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A

Działając na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia poniższą informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kazimierza Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033198, posiadającą REGON: 350239017 i NIP: 6760058847, BDO: 000334490 zwana dalej „MARR S.A.”.
 2. MARR S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, firmy przedsiębiorcy (nazwy Pani/Pana działalności gospodarczej), adresu strony internetowej, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, przedmiotu działalności gospodarczej, Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), numeru REGON, formy prawnej działalności gospodarczej, ilości osób zatrudnionych przez Panią/Pana (zwane dalej „danymi osobowymi”).
 3. MARR S.A. wyznaczyła inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków;
  b) przez e-mail wysłany na adres: iod@marr.pl.
 4. Dane osobowe MARR S.A. przetwarza w celu zidentyfikowania Pani/Pana oraz przeanalizowania charakteru prowadzonej przez Panią/Pana działalności gospodarczej, a także w celu prowadzenia za pomocą poczty elektronicznej i połączeń telefonicznych (połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS) marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez MARR S.A., w tym w szczególności w zakresie poinformowania Pani/Pana o możliwości pozyskania wsparcia ze środków europejskich i z innych źródeł, zaproszenia do skorzystania z usług MARR S.A., zaproszenia do wzięcia udziału w projektach, konferencjach i innych działaniach MARR S.A..
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom oraz współpracownikom MARR S.A. na potrzeby realizowania celów przetwarzania, o których mowa w punkcie 4.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4. W przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one przetwarzane nie dłużej niż do usunięcia danych osobowych wykonanego niezwłocznie po otrzymaniu przez MARR S.A. Pani/Pana oświadczenia o cofnięciu zgody, o ile nie będzie innej podstawy do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 9. Na zasadach określonych w poniższych przepisach RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO),
  c) żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
 10. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
 11. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych jest brak możliwości wykonywania przez MARR S.A. czynności, o których mowa w punkcie, w tym brak możliwości informowania Pani/Pana za pomocą poczty elektronicznej i połączeń telefonicznych (połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS) o możliwości pozyskania wsparcia ze środków europejskich i z innych źródeł, przekazania zaproszenia do skorzystania z usług MARR S.A., zaproszenia do wzięcia udziału w projektach, konferencjach i innych działaniach MARR S.A..
 14. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać częściowo zautomatyzowanym procesom wyszukiwania, analizowania i podejmowania decyzji przez MARR S.A., w tym profilowaniu, polegających na przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym MARR S.A., poprzez ich użycie do wyszukania i zakwalifikowania do określonej kategorii podmiotów spełniających przesłanki do podjęcia decyzji w przedmiocie skierowania do nich (w tym do Pani/Pana) przeznaczonej dla nich informacji o możliwości pozyskania wsparcia ze środków europejskich i z innych źródeł, zaproszenia do skorzystania z usług MARR S.A., zaproszenia do wzięcia udziału w projektach, konferencjach i innych działaniach MARR S.A..

Oświadczenie w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. moich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, firmy przedsiębiorcy (nazwy mojej działalności gospodarczej), adresu strony internetowej, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, przedmiotu działalności gospodarczej, Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), numeru REGON, formy prawnej działalności gospodarczej, ilości osób zatrudnionych przeze mnie (zwane dalej „danymi osobowymi”) w celu: zidentyfikowania mnie i prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej oraz przeanalizowania charakteru prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, a także w celu prowadzenia za pomocą poczty elektronicznej i połączeń telefonicznych (połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS) marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez MARR S.A., w tym w szczególności w zakresie poinformowania mnie o możliwości pozyskania wsparcia ze środków europejskich i z innych źródeł, zaproszenia do skorzystania z usług MARR S.A., zaproszenia do wzięcia udziału w projektach, konferencjach i innych działaniach MARR S.A..
 2. Oświadczam, że otrzymałam od MARR S.A. powyższą Informację o przetwarzaniu danych osobowych, jej treść jest dla mnie zrozumiała i akceptuję określone w niej warunki przetwarzania moich danych osobowych.

Czytaj więcej

2
objętych systemem nagrywania rozmów telefonicznych

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane. W związku z tym, wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej: RODO, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia poniżej informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych za pomocą systemu nagrywania rozmów telefonicznych:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033198, posiadająca NIP: 6760058847 i REGON: 350239017, BDO: 000334490, tel. (12)617-66-01, adres poczty elektronicznej: biuro@marr.pl.
 2. W MARR S.A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którym jest Marcin Kumala. Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w następujący sposób:
  a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
  b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@marr.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych poprzez system nagrywania rozmów telefonicznych dotyczy danych osobowych w postaci nagrania głosu oraz danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana podczas rozmowy telefonicznej.
 4. Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane przez system nagrywania rozmów przetwarzane są w celu podniesienia bezpieczeństwa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta.
 5. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z uwagi na nagrywanie połączeń telefonicznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który dotyczy zgody na przetwarzania danych osobowych w postaci nagrania głosu i danych osobowych przekazywanych podczas rozmowy telefonicznej. Zgodę taką wyraża się poprzez kontynuowanie połączenia telefonicznego nierozłączenie się po wysłuchaniu komunikatu o nagrywaniu rozmowy i możliwości rezygnacji z rozmowy telefonicznej w przypadku braku zgody na jej nagrywanie.
 6. Nagranie rozmowy przechowywane jest przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania, z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin określony w punkcie 6 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 8. Po upływie okresów wskazanych w punktach 6 i 7, uzyskane dane osobowe w wyniku nagrania rozmowy podlegają usunięciu w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej i brak będzie innych podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych.
 9. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie instytucjom organom państwowym (w tym sądom, Policji, Prokuraturze, innym organom) uprawnionym do ich otrzymania, w przypadku, gdy otrzymanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Na zasadach określonych w RODO i w granicach określonych przepisami prawa posiada Pan/Pani prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; dostępu do swoich danych osobowych; ich sprostowania; usunięcia; lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, z uwzględnieniem postanowień punktów 6 i 7.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
  w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Podanie danych osobowych w postaci głosu i innych danych osobowych przekazanych w rozmowie telefonicznej nie stanowi wymogu umownego, nie stanowi wymogu ustawowego, nie jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia rozmowy telefonicznej z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.. Konsekwencją niepodania powyższych danych osobowych jest brak możliwości rozmowy telefonicznej z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Czytaj więcej

3
za pomocą monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A przy ul. Kordylewskiego 11

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w budynku zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, w części będącej jej własnością, zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. W związku z tym, wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej: RODO, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia poniżej informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych za pomocą systemu monitoringu:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033198, posiadająca NIP: 6760058847 i REGON: 350239017, BDO: 000334490, (12)617-66-01, adres poczty elektronicznej: biuro@marr.pl.
 2. W MARR A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którym jest Marcin Kumala. Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w następujący sposób:
  a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
  b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@marr.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku obejmującego całość lub część sylwetki (w tym twarz) zarejestrowanej przez monitoring przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników MARR S.A. przebywających na terenie MARR S.A., zabezpieczenia mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnianie mogłoby narazić MARR S. na szkodę.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych stanowią:
  a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) – w tym przypadku prawnie usprawiedliwionymi celami realizowanymi przez administratora są: zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MARR S.A., zabezpieczenie mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnianie mogłoby narazić MARR S.A. na szkodę;
  b) art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w przypadku przetwarzania danych osobowych pracowników MARR S.A. – stosowanie szczególnego nadzoru nad terenem zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
 5. Monitoringiem wizyjnym objęte są: parter, piętra od 1 do 4 (sekretariat, klatki schodowe oraz korytarze) budynku zlokalizowanego
  w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11. Monitoringiem nie są objęte inne pomieszczenia niż wskazane w zdaniu poprzedzającym.
 6. Monitoring jest prowadzony w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę, obejmuje sam obraz bez dźwięku (monitoring wizyjny) i odbywa się poprzez: wgląd w bieżący obraz prezentowany przez kamery, zapis powyższego obrazu rejestrowanego przez kamery.
 7. Dostęp do bieżącego obrazu prezentowanego przez monitoring i dostęp do obrazu zapisanego przez monitoring mają wyłącznie osoby upoważnione przez Pracodawcę do przetwarzania danych zarejestrowanych przez monitoring.
 8. Dostęp do bieżącego obrazu prezentowanego przez monitoring mają osoby, o których mowa w punkcie 7 oraz pracownicy ochrony upoważnieni i zatrudniani przez podmioty zapewniające ochronę budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie na podstawie odpowiednich umów o wykonywanie usług ochrony oraz umów i powierzeniu danych osobowych do przetwarzania.
 9. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania,
  z zastrzeżeniem punktu 10.
 10. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin określony w punkcie 9 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 11. Po upływie okresów wskazanych w punktach 9 i 10, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 12. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania i nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 13. Na zasadach określonych w RODO i w granicach określonych przepisami prawa posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, z uwzględnieniem postanowień punktów 9 i 10.
 14. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wizerunku wynika z przepisów prawa określonych w punkcie 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wizerunku jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na obszarach wskazanych w pkt 5. Ewentualną konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wizerunku może być niemożność przebywania na obszarach wskazanych w pkt 5.
 16. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Czytaj więcej

4
za pomocą monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A przy ul. Nad Drwiną 10

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na terenie nieruchomości Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Nad Drwiną 10 zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. W związku z tym, wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej: RODO, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia poniżej informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych za pomocą systemu monitoringu:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033198, posiadająca NIP: 6760058847 i REGON: 350239017, BDO: 000334490, tel. (12)617-66-01, adres poczty elektronicznej: biuro@marr.pl.
 2. W MARR S.A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którym jest Marcin Kumala. Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w następujący sposób:
  a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
  b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@marr.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku obejmującego całość lub część sylwetki (w tym twarz), a w przypadku poruszania się przez Panią/Pana samochodem także numer rejestracyjny samochodu i ewentualne inne jego charakterystyczne cechy, zarejestrowane przez monitoring przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników MARR S.A. przebywających na terenie MARR S.A., zabezpieczenia mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnianie mogłoby narazić MARR S.A. na szkodę.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych stanowią:
  a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) – w tym przypadku prawnie usprawiedliwionymi celami realizowanymi przez MARR S.A. są: zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MARR S.A., zabezpieczenie mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnianie mogłoby narazić MARR S.A. na szkodę;
  b) art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w przypadku przetwarzania danych osobowych pracowników MARR S.A. – stosowanie szczególnego nadzoru nad terenem zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
 5. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar wokół budynków (wejścia/wyjścia, place manewrowe i drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe, część zewnętrznych chodników i ulic przylegających do nieruchomości). Monitoringiem nie są objęte inne obszary niż wskazane w zdaniu poprzedzającym.
 6. Monitoring jest prowadzony w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę, obejmuje sam obraz bez dźwięku (monitoring wizyjny) i odbywa się poprzez: wgląd w bieżący obraz prezentowany przez kamery, zapis powyższego obrazu rejestrowanego przez kamery.
 7. Dostęp do bieżącego obrazu prezentowanego przez monitoring i dostęp do obrazu zapisanego przez monitoring mają wyłącznie osoby upoważnione przez Pracodawcę do przetwarzania danych zarejestrowanych przez monitoring.
 8. Dostęp do bieżącego obrazu prezentowanego przez monitoring mają osoby, o których mowa w punkcie 7 oraz pracownicy ochrony upoważnieni
  i zatrudniani przez podmioty zapewniające ochronę budynku przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie na podstawie odpowiednich umów o wykonywanie usług ochrony oraz umów i powierzeniu danych osobowych do przetwarzania.
 9. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania,
  z zastrzeżeniem punktu 10.
 10. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin określony w punkcie 9 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 11. Po upływie okresów wskazanych w punktach 9 i 10, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 12. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania i nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 13. Na zasadach określonych w RODO i w granicach określonych przepisami prawa posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych,
  z uwzględnieniem postanowień punktów 9 i 10.
 14. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
  w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa określonych w punkcie 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na obszarach wskazanych w pkt 5. Ewentualną konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych może być niemożność przebywania na obszarach wskazanych w pkt 5.
 16. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Czytaj więcej

5
akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, co następuje:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (dalej: MARR S.A. lub „Spółka”) z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, NIP: 676-005-88-47, REGON: 350239017, BDO: 000334490 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000033198, kapitał zakładowy: 87.675.000 zł, kapitał wpłacony: 87.675.000 zł.
 1. Inspektor ochrony danych
  MARR S.A. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

  a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
  b) przez e-mail: iod@marr.pl
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  a) wykonywania obowiązków prawnych spółki wobec akcjonariusza/pełnomocnika,
  b) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń spółki wobec akcjonariusza/pełnomocnikaPodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  a) wypełnienie ciążących na Spółce obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających w szczególności z:
  • ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.; dalej „KSH”), w tym m. in.: obowiązki związane z prowadzeniem księgi akcyjnej do dnia 28.02.2021 r. (art. 341), obowiązki związane ze zwoływaniem walnych zgromadzeń (art. 398, art. 399 § 1, art. 406[5] §1), organizacją i przebiegiem walnych zgromadzeń (art. 406[5] § 2-3, § 5-6 – udział za pomocą środków komunikacji elektronicznej, art. 407 – sporządzanie listy osób uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu, art. 410 − sporządzenie listy obecności uczestników zgromadzenia, art. 411 i nast. – weryfikacja uprawnień do wykonywania prawa głosu) i dokumentowaniem walnych zgromadzeń (art. 421 – sporządzenie protokołu zgromadzenia), obowiązkami informacyjnymi (art. 428);
  • ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późń. zm.), w tym m. in.: od dnia 1.03.2021 r. obowiązki związane z zawarciem i realizacją umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy (art. 328[2]), przekazaniem danych do rejestru akcjonariuszy (art. 328[3] § 1), żądaniem dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy (art. 328[4] § 1, §4-5), dostępem do danych (art. 328[5]), zbywaniem akcji i ustanawianiem na nich ograniczonych praw rzeczowych (art. 328[9]), wykonywaniem zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy (art. 328[10]), pozbawieniem praw udziałowych akcjonariusza (art. 331-331[2]), ustaleniem prawa i wypłatą dywidendy (art. 348);
  • ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 971 z późn. zm.), w tym m.in.: obowiązki związane z Identyfikacją i weryfikacją tożsamości, (art. 36), dokonanie zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmujące: a) imię i nazwisko, b) obywatelstwo, c) państwo zamieszkania, d) numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, e) informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu. (art. 59)

b) realizacja prawnie uzasadnionych interesów MARR S.A (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), między innymi w zakresie:

  • wykonywanie statutowych uprawnień dotyczących zbywania akcji;
  • ustalenie i dochodzenia roszczeń Spółki wobec akcjonariusza/pełnomocnika albo obrony przed roszczeniami zgłaszanymi wobec Spółki;

c) realizacja prawnie uzasadnionych interesów MARR S.A. i akcjonariuszy poprzez współdziałanie w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonywaniem praw udziałowych przysługujących akcjonariuszom w Spółce (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Źródło pozyskiwania danych osobowych
  a) Dane osobowe akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych MARR S.A. pozyskuje od osób, których dane dotyczą (akcjonariuszy).

  b)Dane osobowe pełnomocników akcjonariuszy MARR S.A. pozyskuje od osób, których dane dotyczą (pełnomocników) lub ich mocodawców (akcjonariuszy) i obejmują dane zawarte w pełnomocnictwach złożonych w Spółce.
  c) Dane osobowe akcjonariuszy jak też pełnomocników akcjonariuszy MARR S.A. może pozyskiwać również z ogólnodostępnych źródeł, w tym KRS, CEiDG. CRBR i inne.
 1. Odbiorcy danych osobowych
  a) Odbiorcami, którym mogą być udostępniane Pani/Pana dane osobowe, są:
  • osoby zatrudnione lub współpracujące z MARR S.A., upoważnione do przetwarzania danych w ramach wykonywanych obowiązków służbowych lub zleconych,
  • dostawcy usług pocztowych, kurierskich,
  • podmioty zapewniające obsługę IT, obsługę prawną, księgową,
  • dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania i przechowywania danych, dostawcy usług zapewniających funkcjonowanie poczty elektronicznej,
  • dostawcy oprogramowania do obsługi udziału i głosowania (liczenia głosów) na walnych zgromadzeniach za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, tj PKO BP BM, który pełni funkcję Administratora danych osobowych w związku z prowadzonym Rejestrem, który jest uprawniony do jego aktualizacji,
  • notariusz sporządzający protokół walnego zgromadzenia,
  • inni akcjonariusze Spółki,
  • organy państwowe, organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) i inne organy i instytucje administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami,
  • inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

b) MARR S.A. nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar EOG).

 1. Okres przetwarzania danych osobowych
  a) dane osobowe akcjonariuszy/pełnomocników przetwarzane w celu realizacji ciążących na Spółce obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres realizacji tych obowiązków, wskazanych w pkt 3 powyżej.

  b) dane osobowe akcjonariuszy/pełnomocników przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów MARR S.A. i akcjonariuszy będą przetwarzane przez okres realizacji tych interesów, wskazanych w pkt 3 powyżej, do chwili ich ustania, w szczególności do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
  c) dane osobowe akcjonariuszy będą przetwarzane nie krócej niż okres posiadania statusu akcjonariusza i obowiązujący w Spółce okres przechowywania dokumentów tj 10 lat.
  Po upływie tych terminów dane osobowe będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  a) dostępu do danych osobowych,
  b) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
  c) żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO,
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie art. 21 RODO,
  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadkach przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa.
 1. Procesy zautomatyzowane
  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez MARR S.A., w tym profilowaniu.
 1. Wymóg podania danych osobowych
  a) Przetwarzanie danych osobowych akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych jest niezbędne do wpisania do rejestru akcjonariuszy oraz ustalenia i wykonywania uprawnień z akcji.

  b) Przetwarzanie danych osobowych pełnomocników akcjonariuszy jest niezbędne do wykonywania w imieniu akcjonariuszy jako mocodawców uprawnień z akcji.
  c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do ustalenia i wykonywania uprawnień jako akcjonariuszy.
  d) W zakresie określonym przepisami prawa niniejsza informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, skierowana będzie również do użytkowników i zastawników akcji.

Czytaj więcej

6
sygnalistów (dokonywanie zgłoszeń nieprawidłowości) w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: RODO), Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, co następuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.),
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
  b) przez e-mail: iod@marr.pl
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  1) analiza otrzymanego zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z procedurami obowiązującymi u Administratora oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną jest realizacja obowiązku prawnego w zakresie wdrożenia procedury zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Administratora rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów w związku z uzasadnionym interesem Administratora jakim jest przeciwdziałanie nadużyciom (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2) wykrywania i ograniczania nadużyć związanych z działalnością Administratora oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie interesów majątkowych Administratora przed ewentualnymi nadużyciami;
  3) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Posiada Pani/Pana prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Panu/i także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpoczęcia czynności związanych z rozpatrzeniem zgłoszonej nieprawidłowości zgodnie z pkt. 3
 7. Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym podmiotom:
  1) podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa,
  2) podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związanych z prowadzoną działalnością, w tym dostawcom rozwiązań i usług IT
 8. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. (uodo.gov.pl).

Czytaj więcej

7
dla klientów usług finansowych i innych usług świadczonych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, co następuje:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.),
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
  b) przez e-mail: iod@marr.pl
 3. Dane osobowe uzyskane przez MARR S.A. przetwarzamy w celu:
  a) realizacji usługi finansowej lub innej usługi
  b) wykonania ciążących na MARR S.A. obowiązków prawnych
  c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
  a) W przypadku zawarcia umowy lub wykonania czynności przez jej zawarciem: art. 6 ust 1 pkt b) RODO w zakresie celu oznaczonego w punkcie 3 lit. a) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  b) art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie celu oznaczonego w punkcie 3 lit. b) – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MARR S.A., jeżeli obowiązek ten jest określony w prawie polskim lub w prawie Unii Europejskiej; w szczególności wynikających:
  • z ustawy o rachunkowości – w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych,
  • z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w celu realizacji środków bezpieczeństwa finansowego, w tym przeciwdziałania wyłudzeniom lub oszustwom finansowym,
  • z ustawy Prawo bankowe – w celu przetwarzania i wzajemnego udostępniania informacji w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
  c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie celu oznaczonego w punkcie 3 lit. c) – prawnie uzasadniony interes realizowany przez MARR S.A. polegający na tym, aby przetwarzać Pana dane w razie powstania takiej potrzeby w przypadku ustalenia i dochodzenia przez MARR S.A. przysługujących jej roszczeń lub w celu obrony przed roszczeniami zgłaszanymi do MARR S.A.
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom oraz współpracownikom MARR S.A., organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem oraz podmiotom, którzy w imieniu MARR S.A. uczestniczą w wykonywaniu innych czynności, w tym firmom zapewniającym MARR S.A. dostawę usług IT i obsługę prawną, podmioty zajmujące się dochodzeniem należności. W przypadku weryfikacji Pana/Pani zobowiązań finansowych, odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową lub informacyjną w zakresie oceny zdolności płatniczej. W zakresie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa odbiorcami danych mogą być także inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych, w tym banki lub inne instytucje (w szczególności finansowe lub pożyczkowe).
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 lit. b) dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pana/Pani dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 7. Na zasadach określonych w RODO przysługuje Panu/Pani prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania danych osobowych,
  c) żądania usunięcia danych osobowych,
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (uodo.gov.pl).
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w sytuacji realizacji usługi finansowej, w szczególności poprzez profilowanie, w następujących przypadkach:
  a) dokonywanie oceny Pana/Pani sytuacji ekonomicznej i zdolności do terminowego regulowania zobowiązań finansowych, przy czym ocena ta podejmowana jest na podstawie danych przedstawionych w dokumentacji aplikacyjnej oraz informacji uzyskanych w toku dokonywania oceny.
  b) dokonywanie oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, przy czym ocena ta dokonywana jest na podstawie danych przedstawionych we wniosku finansowym w oparciu o ustalone kryteria (behawioralne, geograficzne, ekonomiczne, przedmiotowe)

Czytaj więcej

8
za pomocą monitoringu wizyjnego na terenie parkingu przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR) i Biuro Rozwoju Krakowa sp. z.o.o.(BRK) informuje, iż na terenie parkingu w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. W związku z tym, wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej: RODO, MARR i BRK i wspólnie przedstawiają poniżej informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych za pomocą systemu monitoringu:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.), KRS: 0000033198, i Biuro Rozwoju Krakowa sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, KRS: 0000847125. W MARR S.A. i BRK wspólnie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w następujący sposób:
  a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
  b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@marr.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane przez monitoring, przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie parkingu, zabezpieczenia mienia.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych stanowią:
  a) 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) – w tym przypadku prawnie usprawiedliwionymi celami realizowanymi przez administratora są: zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MARR i BRK, zabezpieczenie wspólnego mienia.
  b) obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
  c)windykacji należności oraz ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 4. Monitoringiem wizyjnym objęta jest część parkingu przy ul. Kordylewskiego 11.
 5. Monitoring jest prowadzony w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę, obejmuje sam obraz bez dźwięku (monitoring wizyjny) i odbywa się poprzez: wgląd w bieżący obraz prezentowany przez kamery, zapis powyższego obrazu rejestrowanego przez kamery.
 6. Dostęp do bieżącego obrazu prezentowanego przez monitoring mają wyłącznie osoby upoważnione przez MARR i BRK do przetwarzania danych zarejestrowanych przez monitoring oraz pracownicy ochrony upoważnieni i zatrudniani przez podmioty zapewniające ochronę budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie na podstawie odpowiednich umów o wykonywanie usług ochrony oraz umów o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania.
 7. Dostęp do obrazu zapisanego przez monitoring mają wyłącznie osoby upoważnione przez MARR i BRK do przetwarzania danych zarejestrowanych przez monitoring.
 8. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania, z zastrzeżeniem punktu 9.
 9. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin określony w punkcie 8 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 10. Po upływie okresów wskazanych w punktach 8 i 9 , uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania i nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Na zasadach określonych w RODO i w granicach określonych przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, z uwzględnieniem postanowień punktów 8 i 9 .
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa określonych
  w punkcie 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na obszarach wskazanych w pkt 4. Ewentualną konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych może być niemożność przebywania na obszarach wskazanych w pkt 4.
 15. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Czytaj więcej

9
dla uczestników konkursów/konferencji

Działając na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia poniższą informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.).
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
  b) przez e-mail: iod@marr.pl
 3. Dane osobowe przetwarzamy w celu organizacji i prawidłowego przebiegu konkursu/konferencji
 4. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie:
  4.1 – art. 6 ust.1 lit a) RODO w celu w celu organizacji i prawidłowego przebiegu  konkursu/konferencji (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz odrębnie w przypadku innych konferencji bądź wydarzeń organizowanych przez organizatora)
  4.2 – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora związany z obroną przed ew. roszczeniami).
 5. Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom oraz współpracownikom MARR S.A., organom państwowym, organom ochrony prawnej w związku z prowadzonym postępowaniem oraz podmiotom, którzy w imieniu MARR S.A. uczestniczą w wykonywaniu innych czynności. W pozostałym zakresie MARR S.A. nie przekazuje danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
 6. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych
  6.1. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zależy od celu/ów przetwarzania oraz momentu osiągnięcia celu/ów, dla których są one przetwarzane.
  6.2. W przypadku wydarzenia organizowanego on-line koniec przetwarzania takich danych jak dźwięk i obraz następuje tuż po zakończeniu wydarzenia lub przy wylogowaniu się z udziału w wydarzeniu on-line w dowolnym momencie.
  6.3. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane, przechowywane do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu.
  6.4. Dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wynikającego z przepisu prawa będą przechowywane w celach archiwalnych i dowodowych, zgodnie z przepisami prawa jak np. przepisy podatkowe, które nakazują przechowywanie danych przez określony czas – dane potrzebne do wystawienia faktury, dowody księgowe, obsługa płatności i rozliczeń, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń (nie dłużej niż 10 lat).
 7. Prawo dostępu do danych osobowych: Przysługuje Pani/ Panu prawo do korzystania z uprawnień uregulowanych w art. 15-21 RODO
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. (uodo.gov.pl).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie wysyłając prośbę e-mailem na adres: iod@marr.pl, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez MARR S.A., w tym profilowaniu.

Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania konkursu/konferencji  mogą być wykonywane w jego trakcie fotografie i filmy, które mogą być opublikowane na stronach internetowych i w wydawnictwach MARR S.A.

W przypadku gdy wydarzenie organizowane będzie przy użyciu platformy internetowej umożliwiającej rejestracje dźwięku i obrazu, a nie wyraża Pani/Pan zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach informacyjnych o wydarzeniu,  prosimy o nie włączanie kamery w trakcie trwania wydarzenia.

Czytaj więcej

Wielkość czcionki
Kolory