ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

RODO - przetwarzanie danych osobowych:

1
za pomocą monitoringu wizyjnego na terenie parkingu przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR) i Biuro Rozwoju Krakowa sp. z.o.o.(BRK) informuje, iż na terenie parkingu w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. W związku z tym, wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej: RODO, MARR i BRK i wspólnie przedstawiają poniżej informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych za pomocą systemu monitoringu:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.), KRS: 0000033198, i Biuro Rozwoju Krakowa sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, KRS: 0000847125. W MARR S.A. i BRK wspólnie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w następujący sposób:
  a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
  b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@marr.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane przez monitoring, przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie parkingu, zabezpieczenia mienia.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych stanowią:
  a) 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) – w tym przypadku prawnie usprawiedliwionymi celami realizowanymi przez administratora są: zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MARR i BRK, zabezpieczenie wspólnego mienia.
  b) obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
  c)windykacji należności oraz ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 4. Monitoringiem wizyjnym objęta jest część parkingu przy ul. Kordylewskiego 11.
 5. Monitoring jest prowadzony w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę, obejmuje sam obraz bez dźwięku (monitoring wizyjny) i odbywa się poprzez: wgląd w bieżący obraz prezentowany przez kamery, zapis powyższego obrazu rejestrowanego przez kamery.
 6. Dostęp do bieżącego obrazu prezentowanego przez monitoring mają wyłącznie osoby upoważnione przez MARR i BRK do przetwarzania danych zarejestrowanych przez monitoring oraz pracownicy ochrony upoważnieni i zatrudniani przez podmioty zapewniające ochronę budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie na podstawie odpowiednich umów o wykonywanie usług ochrony oraz umów o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania.
 7. Dostęp do obrazu zapisanego przez monitoring mają wyłącznie osoby upoważnione przez MARR i BRK do przetwarzania danych zarejestrowanych przez monitoring.
 8. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania, z zastrzeżeniem punktu 9.
 9. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin określony w punkcie 8 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 10. Po upływie okresów wskazanych w punktach 8 i 9 , uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania i nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Na zasadach określonych w RODO i w granicach określonych przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, z uwzględnieniem postanowień punktów 8 i 9 .
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa określonych
  w punkcie 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na obszarach wskazanych w pkt 4. Ewentualną konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych może być niemożność przebywania na obszarach wskazanych w pkt 4.
 15. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Czytaj więcej

2
objętych systemem nagrywania rozmów telefonicznych

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane. W związku z tym, wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej: RODO, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia poniżej informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych za pomocą systemu nagrywania rozmów telefonicznych:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033198, posiadająca NIP: 6760058847 i REGON: 350239017, tel. (12)617-66-01, adres poczty elektronicznej: biuro@marr.pl.
 2. W MARR S.A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którym jest Marcin Kumala. Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w następujący sposób:
  a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
  b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@marr.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych poprzez system nagrywania rozmów telefonicznych dotyczy danych osobowych w postaci nagrania głosu oraz danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana podczas rozmowy telefonicznej.
 4. Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane przez system nagrywania rozmów przetwarzane są w celu podniesienia bezpieczeństwa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta.
 5. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z uwagi na nagrywanie połączeń telefonicznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który dotyczy zgody na przetwarzania danych osobowych w postaci nagrania głosu i danych osobowych przekazywanych podczas rozmowy telefonicznej. Zgodę taką wyraża się poprzez kontynuowanie połączenia telefonicznego nierozłączenie się po wysłuchaniu komunikatu o nagrywaniu rozmowy i możliwości rezygnacji z rozmowy telefonicznej w przypadku braku zgody na jej nagrywanie.
 6. Nagranie rozmowy przechowywane jest przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania, z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin określony w punkcie 6 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 8. Po upływie okresów wskazanych w punktach 6 i 7, uzyskane dane osobowe w wyniku nagrania rozmowy podlegają usunięciu w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej i brak będzie innych podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych.
 9. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie instytucjom organom państwowym (w tym sądom, Policji, Prokuraturze, innym organom) uprawnionym do ich otrzymania, w przypadku, gdy otrzymanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Na zasadach określonych w RODO i w granicach określonych przepisami prawa posiada Pan/Pani prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; dostępu do swoich danych osobowych; ich sprostowania; usunięcia; lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, z uwzględnieniem postanowień punktów 6 i 7.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
  w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Podanie danych osobowych w postaci głosu i innych danych osobowych przekazanych w rozmowie telefonicznej nie stanowi wymogu umownego, nie stanowi wymogu ustawowego, nie jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia rozmowy telefonicznej z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.. Konsekwencją niepodania powyższych danych osobowych jest brak możliwości rozmowy telefonicznej z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Czytaj więcej

3
za pomocą monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A przy ul. Kordylewskiego 11

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w budynku zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, w części będącej jej własnością, zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. W związku z tym, wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej: RODO, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia poniżej informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych za pomocą systemu monitoringu:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033198, posiadająca NIP: 6760058847 i REGON: 350239017, (12)617-66-01, adres poczty elektronicznej: biuro@marr.pl.
 2. W MARR A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którym jest Marcin Kumala. Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w następujący sposób:
  a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
  b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@marr.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku obejmującego całość lub część sylwetki (w tym twarz) zarejestrowanej przez monitoring przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników MARR S.A. przebywających na terenie MARR S.A., zabezpieczenia mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnianie mogłoby narazić MARR S. na szkodę.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych stanowią:
  a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) – w tym przypadku prawnie usprawiedliwionymi celami realizowanymi przez administratora są: zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MARR S.A., zabezpieczenie mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnianie mogłoby narazić MARR S.A. na szkodę;
  b) art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w przypadku przetwarzania danych osobowych pracowników MARR S.A. – stosowanie szczególnego nadzoru nad terenem zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
 5. Monitoringiem wizyjnym objęte są: parter, piętra od 1 do 4 (sekretariat, klatki schodowe oraz korytarze) budynku zlokalizowanego
  w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11. Monitoringiem nie są objęte inne pomieszczenia niż wskazane w zdaniu poprzedzającym.
 6. Monitoring jest prowadzony w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę, obejmuje sam obraz bez dźwięku (monitoring wizyjny) i odbywa się poprzez: wgląd w bieżący obraz prezentowany przez kamery, zapis powyższego obrazu rejestrowanego przez kamery.
 7. Dostęp do bieżącego obrazu prezentowanego przez monitoring i dostęp do obrazu zapisanego przez monitoring mają wyłącznie osoby upoważnione przez Pracodawcę do przetwarzania danych zarejestrowanych przez monitoring.
 8. Dostęp do bieżącego obrazu prezentowanego przez monitoring mają osoby, o których mowa w punkcie 7 oraz pracownicy ochrony upoważnieni i zatrudniani przez podmioty zapewniające ochronę budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie na podstawie odpowiednich umów o wykonywanie usług ochrony oraz umów i powierzeniu danych osobowych do przetwarzania.
 9. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania,
  z zastrzeżeniem punktu 10.
 10. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin określony w punkcie 9 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 11. Po upływie okresów wskazanych w punktach 9 i 10, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 12. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania i nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 13. Na zasadach określonych w RODO i w granicach określonych przepisami prawa posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, z uwzględnieniem postanowień punktów 9 i 10.
 14. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wizerunku wynika z przepisów prawa określonych w punkcie 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wizerunku jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na obszarach wskazanych w pkt 5. Ewentualną konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wizerunku może być niemożność przebywania na obszarach wskazanych w pkt 5.
 16. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Czytaj więcej

4
za pomocą monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A przy ul. Nad Drwiną 10

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na terenie nieruchomości Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Nad Drwiną 10 zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. W związku z tym, wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej: RODO, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia poniżej informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych za pomocą systemu monitoringu:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033198, posiadająca NIP: 6760058847 i REGON: 350239017, tel. (12)617-66-01, adres poczty elektronicznej: biuro@marr.pl.
 2. W MARR S.A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którym jest Marcin Kumala. Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w następujący sposób:
  a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
  b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@marr.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku obejmującego całość lub część sylwetki (w tym twarz), a w przypadku poruszania się przez Panią/Pana samochodem także numer rejestracyjny samochodu i ewentualne inne jego charakterystyczne cechy, zarejestrowane przez monitoring przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników MARR S.A. przebywających na terenie MARR S.A., zabezpieczenia mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnianie mogłoby narazić MARR S.A. na szkodę.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych stanowią:
  a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) – w tym przypadku prawnie usprawiedliwionymi celami realizowanymi przez MARR S.A. są: zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MARR S.A., zabezpieczenie mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnianie mogłoby narazić MARR S.A. na szkodę;
  b) art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w przypadku przetwarzania danych osobowych pracowników MARR S.A. – stosowanie szczególnego nadzoru nad terenem zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
 5. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar wokół budynków (wejścia/wyjścia, place manewrowe i drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe, część zewnętrznych chodników i ulic przylegających do nieruchomości). Monitoringiem nie są objęte inne obszary niż wskazane w zdaniu poprzedzającym.
 6. Monitoring jest prowadzony w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę, obejmuje sam obraz bez dźwięku (monitoring wizyjny) i odbywa się poprzez: wgląd w bieżący obraz prezentowany przez kamery, zapis powyższego obrazu rejestrowanego przez kamery.
 7. Dostęp do bieżącego obrazu prezentowanego przez monitoring i dostęp do obrazu zapisanego przez monitoring mają wyłącznie osoby upoważnione przez Pracodawcę do przetwarzania danych zarejestrowanych przez monitoring.
 8. Dostęp do bieżącego obrazu prezentowanego przez monitoring mają osoby, o których mowa w punkcie 7 oraz pracownicy ochrony upoważnieni
  i zatrudniani przez podmioty zapewniające ochronę budynku przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie na podstawie odpowiednich umów o wykonywanie usług ochrony oraz umów i powierzeniu danych osobowych do przetwarzania.
 9. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania,
  z zastrzeżeniem punktu 10.
 10. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin określony w punkcie 9 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 11. Po upływie okresów wskazanych w punktach 9 i 10, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 12. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania i nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 13. Na zasadach określonych w RODO i w granicach określonych przepisami prawa posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych,
  z uwzględnieniem postanowień punktów 9 i 10.
 14. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
  w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa określonych w punkcie 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na obszarach wskazanych w pkt 5. Ewentualną konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych może być niemożność przebywania na obszarach wskazanych w pkt 5.
 16. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Czytaj więcej

5
akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, co następuje:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (dalej: MARR S.A. lub „Spółka”) z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, NIP: 676-005-88-47, REGON: 350239017 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000033198, kapitał zakładowy: 87.675.000 zł, kapitał wpłacony: 87.675.000 zł.
 1. Inspektor ochrony danych
  MARR S.A. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

  a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
  b) przez e-mail: iod@marr.pl
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  a) wykonywania obowiązków prawnych spółki wobec akcjonariusza/pełnomocnika,
  b) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń spółki wobec akcjonariusza/pełnomocnikaPodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  a) wypełnienie ciążących na Spółce obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających w szczególności z:
  • ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.; dalej „KSH”), w tym m. in.: obowiązki związane z prowadzeniem księgi akcyjnej do dnia 28.02.2021 r. (art. 341), obowiązki związane ze zwoływaniem walnych zgromadzeń (art. 398, art. 399 § 1, art. 406[5] §1), organizacją i przebiegiem walnych zgromadzeń (art. 406[5] § 2-3, § 5-6 – udział za pomocą środków komunikacji elektronicznej, art. 407 – sporządzanie listy osób uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu, art. 410 − sporządzenie listy obecności uczestników zgromadzenia, art. 411 i nast. – weryfikacja uprawnień do wykonywania prawa głosu) i dokumentowaniem walnych zgromadzeń (art. 421 – sporządzenie protokołu zgromadzenia), obowiązkami informacyjnymi (art. 428);
  • ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późń. zm.), w tym m. in.: od dnia 1.03.2021 r. obowiązki związane z zawarciem i realizacją umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy (art. 328[2]), przekazaniem danych do rejestru akcjonariuszy (art. 328[3] § 1), żądaniem dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy (art. 328[4] § 1, §4-5), dostępem do danych (art. 328[5]), zbywaniem akcji i ustanawianiem na nich ograniczonych praw rzeczowych (art. 328[9]), wykonywaniem zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy (art. 328[10]), pozbawieniem praw udziałowych akcjonariusza (art. 331-331[2]), ustaleniem prawa i wypłatą dywidendy (art. 348);
  • ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 971 z późn. zm.), w tym m.in.: obowiązki związane z Identyfikacją i weryfikacją tożsamości, (art. 36), dokonanie zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmujące: a) imię i nazwisko, b) obywatelstwo, c) państwo zamieszkania, d) numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, e) informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu. (art. 59)

b) realizacja prawnie uzasadnionych interesów MARR S.A (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), między innymi w zakresie:

  • wykonywanie statutowych uprawnień dotyczących zbywania akcji;
  • ustalenie i dochodzenia roszczeń Spółki wobec akcjonariusza/pełnomocnika albo obrony przed roszczeniami zgłaszanymi wobec Spółki;

c) realizacja prawnie uzasadnionych interesów MARR S.A. i akcjonariuszy poprzez współdziałanie w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonywaniem praw udziałowych przysługujących akcjonariuszom w Spółce (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Źródło pozyskiwania danych osobowych
  a) Dane osobowe akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych MARR S.A. pozyskuje od osób, których dane dotyczą (akcjonariuszy).

  b)Dane osobowe pełnomocników akcjonariuszy MARR S.A. pozyskuje od osób, których dane dotyczą (pełnomocników) lub ich mocodawców (akcjonariuszy) i obejmują dane zawarte w pełnomocnictwach złożonych w Spółce.
  c) Dane osobowe akcjonariuszy jak też pełnomocników akcjonariuszy MARR S.A. może pozyskiwać również z ogólnodostępnych źródeł, w tym KRS, CEiDG. CRBR i inne.
 1. Odbiorcy danych osobowych
  a) Odbiorcami, którym mogą być udostępniane Pani/Pana dane osobowe, są:
  • osoby zatrudnione lub współpracujące z MARR S.A., upoważnione do przetwarzania danych w ramach wykonywanych obowiązków służbowych lub zleconych,
  • dostawcy usług pocztowych, kurierskich,
  • podmioty zapewniające obsługę IT, obsługę prawną, księgową,
  • dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania i przechowywania danych, dostawcy usług zapewniających funkcjonowanie poczty elektronicznej,
  • dostawcy oprogramowania do obsługi udziału i głosowania (liczenia głosów) na walnych zgromadzeniach za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, tj PKO BP BM, który pełni funkcję Administratora danych osobowych w związku z prowadzonym Rejestrem, który jest uprawniony do jego aktualizacji,
  • notariusz sporządzający protokół walnego zgromadzenia,
  • inni akcjonariusze Spółki,
  • organy państwowe, organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) i inne organy i instytucje administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami,
  • inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

b) MARR S.A. nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar EOG).

 1. Okres przetwarzania danych osobowych
  a) dane osobowe akcjonariuszy/pełnomocników przetwarzane w celu realizacji ciążących na Spółce obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres realizacji tych obowiązków, wskazanych w pkt 3 powyżej.

  b) dane osobowe akcjonariuszy/pełnomocników przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów MARR S.A. i akcjonariuszy będą przetwarzane przez okres realizacji tych interesów, wskazanych w pkt 3 powyżej, do chwili ich ustania, w szczególności do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
  c) dane osobowe akcjonariuszy będą przetwarzane nie krócej niż okres posiadania statusu akcjonariusza i obowiązujący w Spółce okres przechowywania dokumentów tj 10 lat.
  Po upływie tych terminów dane osobowe będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  a) dostępu do danych osobowych,
  b) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
  c) żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO,
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie art. 21 RODO,
  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadkach przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa.
 1. Procesy zautomatyzowane
  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez MARR S.A., w tym profilowaniu.
 1. Wymóg podania danych osobowych
  a) Przetwarzanie danych osobowych akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych jest niezbędne do wpisania do rejestru akcjonariuszy oraz ustalenia i wykonywania uprawnień z akcji.

  b) Przetwarzanie danych osobowych pełnomocników akcjonariuszy jest niezbędne do wykonywania w imieniu akcjonariuszy jako mocodawców uprawnień z akcji.
  c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do ustalenia i wykonywania uprawnień jako akcjonariuszy.
  d) W zakresie określonym przepisami prawa niniejsza informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, skierowana będzie również do użytkowników i zastawników akcji.

Czytaj więcej

Wielkość czcionki
Kolory