ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

UWAGA!

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO dla Grantobiorców projektu DCAZ

I NABÓR TRWA: 14 – 29 wrzesień 2020
II NABÓR TRWA: 1 – 9 października 2020

Dokumentacja dostępna: www.marr.pl/dcaz/


Jesteś osobą zwolnioną z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidzianą do zwolnienia,
zagrożoną zwolnieniem lub odchodzisz z rolnictwa? Chcesz podnieść kwalifikacje lub kompetencje?
Mieszkasz lub uczysz się na terenie Województwa Małopolskiego?

Weź udział w naszym projekcie! 


Przystępując do projektu otrzymasz:

 • wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi Ci utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia,
 • skorzystasz z usług pośrednika pracy, który pomoże Ci znaleźć pracodawcę,
 • podniesiesz swoje kwalifikacje lub kompetencje dzięki szkoleniom specjalistycznym, stażom oraz innym formom wsparcia dostosowanym do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu oraz będziesz miał szansę na założenie działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Wartość projektu: 4 567 461,98 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 882 342,68 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 456 746,20 zł
Okres realizacji projektu: 30 miesięcy


Dla kogo:

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które należą do co najmniej jednej z grup:

 • zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem,
 • odchodzą z rolnictwa.

Projekt „Dobry Czas na Adaptację do Zmian” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór formularzy rekrutacyjnych

Formularz rekrutacyjny można składać w jednym z Powiatowych Punktów Informacyjnych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (zakładka Kontakt).

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów – regulaminów i formularzy zostaną udostępnione (zakładka Dokumenty) we wrześniu 2018 r. W Powiatowych Punktach Informacyjnych można również uzyskać informacje na temat projektu oraz uzyskać pomoc techniczną w wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego.


Wsparcie

W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:

 • Diagnoza potrzeb, ustalenie Indywidualnego Planu Działania
 • Doradztwo indywidualne i pośrednictwo pracy
 • Szkolenie aktywizacyjne: warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania i pozyskiwania pracy i szkoleń komputerowych (w ramach potrzeb)

Na podstawie Indywidualnego Planu Działania Uczestnicy Projektu kierowani są na:

 1. Szkolenia specjalistyczne wraz z stypendium szkoleniowym, lub
 2. Staże zawodowe tj. 3-miesięczne płatne staże z możliwością przedłużenia o 3 miesiące, lub
 3. Inne formy wsparcia adekwatne do indywidualnych potrzeb uczestników projektu umożliwiające im adaptację do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy

Osoby o odpowiednich predyspozycjach będą miały szansę na założenie działalności gospodarczej lub pracę w przedsiębiorstwie społecznym.

UWAGA!

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO dla Grantobiorców projektu DCAZ

I NABÓR TRWA: 14 – 29 wrzesień 2020
II NABÓR TRWA: 1 – 9 października 2020

Dokumentacja dostępna: www.marr.pl/dcaz/


Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór ciągły do projektu
„Dobry Czas na Adaptację do Zmian” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Rekrutacja dla wnioskujących o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (DG) / tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym (PS) trwa w sposób ciągły w terminie do 31 lipca 2019 r.

Nabór przedłużony do dnia 06.08.2019 r.

Ogłoszenie o terminie składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) wraz z biznesplanami

Termin naboru biznesplanów: 08.08.2019 r. – 21.08.2019 r.

Nabór przedłużony do dnia 23.08.2019 r.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi: 29 705,64 zł.

Wartość ta może zostać obniżona w przypadku obniżenia wartości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13  maja 2019 r.: pobierz

Ogłoszenie o terminie składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) wraz z biznesplanamipobierz

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z siedzibą MARR S.A. lub wybranym Powiatowym Punktem Informacyjnym.


Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych

Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych wskazanych w zakładce Kontakt.

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00


Niezbędne dokumenty

Wzory dokumentów, które należy przedłożyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór znajdują się na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcaz w zakładce Dokumenty.

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Dobry Czas na Adaptacje do Zmian”


Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


Kwalifikacja do projektu

W każdy poniedziałek (lub pierwszy dzień roboczy danego tygodnia) tworzona jest lista rankingowa. Lista rankingowa zawierająca numery identyfikacyjne kandydatów jest dostępna w siedzibie Beneficjenta oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych MARR S.A.  wskazanych w zakładce Kontakt. O zakwalifikowaniu do projektu Kandydaci informowani są drogą e-mailowa na adres wskazany w Formularzu rekrutacyjnym.

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dobry Czas na Adaptacje do Zmian”: pobierz

Rekrutacja do projektu

 • Formularz rekrutacyjny do projektu: pobierz
 • Zaświadczenie od pracodawcy: pobierz
 • Oświadczenie pracodawcy-brak podwójnego finansowania: pobierz
 • Karta oceny Formularza rekrutacyjnego w projekcie: pobierz
 • Umowa uczestnictwa w projekcie: pobierz

W związku z wystąpieniem COVID -19 wraz z formularzem rekrutacyjnym i załącznikami wynikającymi z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dobry Czas na Adaptacje do Zmian” prosimy o złożenie dodatkowego załącznika wypełnionego przez dotychczasowego Pracodawcę, tj. Oświadczenie Pracodawcy – brak podwójnego finansowania.


Staże

 dla Pracodawcy:

 • Wniosek o skierowanie na Staż: pobierz
 • Rozliczanie badań lekarskich: pobierz
 • Nota księgowa – rozliczanie opiekuna stażysty: pobierz
 • Nota księgowa – rozliczanie badań lekarskich: pobierz

Szkolenia specjalistyczne

 • Wniosek Uczestnika projektu o szkolenie: pobierz

Przyznawanie środków finansowych na zakładanie działalności gospodarczej / na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie Społecznym w projekcie

 • Regulamin przyznawania środków finansowych na zakładanie działalności gospodarczej / na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym w projekcie: pobierz
 • Formularz informacji o planowanej działalności gospodarczej: pobierz
 • Karta oceny predyspozycji przedsiębiorczych: pobierz
 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego: pobierz
 • Biznesplan: pobierz
 • Karta Oceny Merytorycznej biznesplanu: pobierz
 • Umowa szkoleniowo-doradcza: pobierz
 • Umowa o udzielenie wsparcia finansowego: pobierz
 • Umowa o udzielenie doradczego wsparcia pomostowego: pobierz

Dodatkowe dokumenty:

 • Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami: pobierz
 • Rozliczanie kosztów dojazdu: pobierz
 • Rozliczanie kosztów opieki nad osobą zależną: pobierz
 • Regulamin Komisji Rekrutacyjnej: pobierz
 • Sprawozdanie dla uczestników ubiegających się o dotację: pobierz
 • Procedura monitoringu i kontroli działalności gospodarczej: pobierz
 • Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego: pobierz
 • Rozliczanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia: pobierz
 • Lista osób upoważnionych do dokonywania kontroli Grantobiorców DCAZ : pobierz

WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE:

 • Regulamin przyznania wsparcia pomostowego finansowego: pobierz
 • Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego: pobierz
 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego: pobierz
 • Sprawozdanie z otrzymanego wsparcia pomostowego finansowego: pobierz
 • Oświadczenie do sprawozdania: pobierz
 • Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego: pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: pobierz

WYNIKI II NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA
POMOSTOWEGO FINANSOWEGO dla Grantobiorców

 • Lista rankingowa II nabór: pobierz
 • Lista wniosków odrzuconych II nabór: pobierz

WYNIKI I NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA
POMOSTOWEGO FINANSOWEGO dla Grantobiorców

 • Lista rankingowa I nabór: pobierz
 • Lista wniosków odrzuconych I nabór: pobierz

Ostateczna lista rankingowa po ocenie merytorycznej wniosków
o przyznanie wsparcia finansowego


Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego
Wysokość proponowanej kwoty dotacji zostanie przekazana Uczestnikom indywidualnie

Sytuacja na rynku pracy

Małopolska to dobrze rozwinięty region zarówno pod względem ekonomicznym jak i gospodarczym.
Rynku pracy w Małopolsce charakteryzuje dobra kondycja gospodarki, sprzyjające warunki ekonomiczne i wysoki potencjał rynku. Problemem dla przedsiębiorców staje się niedobór pracowników, a nie ich nadmiar. Analiza zmian, które nastąpiły na rynku pracy w województwie małopolskim wskazuje, że sytuacja zatrudnieniowa w regionie nabrała cech trwałości. W warunkach niskiego bezrobocia i  niedoboru kadr pozycja pracownika wzmocniła się.


Likwidacje i upadłości

Prowadzona na bieżąco analiza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pozwoliła określić, że koniunktura i sytuacja na rynku pracy jest dość stabilna. Świadczy o tym fakt, iż liczba Spółek ogłaszających upadłość lub Spółek w likwidacji jest stosunkowo niewielka. Pracownicy takich zakładów  zwykle przejmowani są przez innego pracodawcę, tym samym unikając skutków bezrobocia.


Zwolnienia grupowe

Stabilna sytuacja na rynku pracy nie wyeliminowała  jednak wszystkich problemów w tym obszarze życia gospodarczego. Nadal istnieją pracodawcy, którzy borykają się z kłopotami, głównie z przyczyn  ekonomicznych, co wiąże się z grupowymi zwolnieniami.


Zawody deficytowe

Wzrasta liczba zawodów deficytowych, w których występują znaczne niedobory pracowników. Brakuje przede wszystkim osób wykonujących prace fizyczne – od pracowników najniższego szczebla po wykwalifikowanych specjalistów. Obecnie pracodawcy poszukują  ślusarzy, stolarzy, specjalistów z branży budowlanej, medycznej, informatycznej, logistycznej , cukierniczej (kucharzy, piekarzy). Duże zapotrzebowanie jest też na kierowców.


Perspektywy na 2019 r.

Niestety tak dobra sytuacja może się odwrócić. Jeśli chodzi o rynek pracy w 2019 roku –  zmian możemy się spodziewać już w połowie roku. Zwiększa się  prawdopodobieństwo zwolnień w następujących branżach:

 • Branża budowlana –obecna sytuacja na rynku to nie tylko problemy wykonawców ale też inwestorów.  Szybki wzrost i kumulacja zamówień w spowodowała podwyżkę cen materiałów budowlanych, usług, kosztów logistyki, oraz braku rąk do pracy.
 • Branża energochłonna-  zmiana ceny energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energochłonnych może okazać się barierą , którą bardzo trudno będzie przeskoczyć.
 • Sektor bankowy- jak  donoszą media zmiany przewiduje się także w tym rodzaju usług, w tym ze względu na konsolidacje w sektorze (fuzje i przejęcia). Szacuje się że w latach  2019-2020 kilka tysięcy osób straci pracę , niektóre placówki będą redukowały zatrudnienie  a  niektóre zostaną całkowicie zamknięte.
 • Zmiany nie ominą także takiej grupy zawodowej jak nauczyciele, na co wpływ ma chociażby wygaszanie gimnazjów. Pracownicy oświaty pierwsze zwolnienia mogą dostać już w kwietniu 2019 roku, druga fala zwolnień przewidziana jest na sierpień.
 • Branża transportowa-  jest branżą , która obecnie boryka się z trudnościami, przede wszystkim z brakami w wykwalifikowanej kadrze kierowców i wysokimi cenami paliw, które zmniejszają uzyskiwane marże.
 • Branża handlowa- jak się okazuje jest też zagrożona upadłościami. Zagrożony jest szczególnie handel hurtowy, co jest związane z ograniczeniem pośrednictwa w procesie dostaw.

Monitoring rynku pracy – województwa ościennych

W  Małopolsce podobnie jak w województwie śląskim i podkarpackim bardzo odczuwalny jest deficyt takich zawodów jak kucharze, szefowie kuchni, kelnerzy, barmani, cukiernicy, piekarze. W województwie świętokrzyskim widoczny jest brak wykwalifikowanych kucharzy oraz piekarzy. W województwie śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim obserwujemy niedobór samodzielnych księgowych, krawców, kierowców, mechaników, fryzjerów oraz pracowników z branży budowlanej.

Specyfiką Małopolski jest deficyt  grafików komputerowych, pracowników logistyki i spedycji. W województwie śląskim  możemy zaobserwować  wzrost zapotrzebowania na  przedstawicieli handlowych, ankieterów, oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Na obszarze Małopolski natomiast w zawodach tych jest zachowana równowaga, co daje zwiększone możliwości zatrudnienia w sąsiednim województwie.

Zapraszamy do Punktów Informacyjnych
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

tel.: 785 117 999, 12 617 66 00
e-mail: dcaz@marr.pl


Tarnów, powiat tarnowski
ul. Słoneczna 28-30
33-100 Tarnów
tel. 785 056 870; 785056871


Kraków, powiat krakowski
Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków


powiat myślenicki
Klakurki 2a/b, 32-400 Myślenice


Skip to content