ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Jesteś osobą zwolnioną z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidzianą do zwolnienia,
zagrożoną zwolnieniem lub odchodzisz z rolnictwa? Chcesz podnieść kwalifikacje lub kompetencje?
Mieszkasz lub uczysz się na terenie Województwa Małopolskiego?

Weź udział w naszym projekcie! 


Przystępując do projektu otrzymasz:

 • wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi Ci utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia,
 • skorzystasz z usług pośrednika pracy, który pomoże Ci znaleźć pracodawcę,
 • podniesiesz swoje kwalifikacje lub kompetencje dzięki szkoleniom specjalistycznym, stażom oraz innym formom wsparcia dostosowanym do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu oraz będziesz miał szansę na założenie działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Wartość projektu: 4 567 461,98 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 882 342,68 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 456 746,20 zł
Okres realizacji projektu: 30 miesięcy


Dla kogo:

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które należą do co najmniej jednej z grup:

 • zostały zwolnione zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem,
 • odchodzą z rolnictwa (rolnicy posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2ha przeliczeniowych i członkowie ich rodziny)

Projekt „Dobry Czas na Adaptację do Zmian” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór formularzy rekrutacyjnych

Formularz rekrutacyjny można składać w jednym z Powiatowych Punktów Informacyjnych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (zakładka Kontakt).

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów – regulaminów i formularzy zostaną udostępnione (zakładka Dokumenty) we wrześniu 2018 r. W Powiatowych Punktach Informacyjnych można również uzyskać informacje na temat projektu oraz uzyskać pomoc techniczną w wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego.


Wsparcie

W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:

 • Diagnoza potrzeb, ustalenie Indywidualnego Planu Działania
 • Doradztwo indywidualne i pośrednictwo pracy
 • Szkolenie aktywizacyjne: warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania i pozyskiwania pracy i szkoleń komputerowych (w ramach potrzeb)

Na podstawie Indywidualnego Planu Działania Uczestnicy Projektu kierowani są na:

 1. Szkolenia specjalistyczne wraz z stypendium szkoleniowym, lub
 2. Staże zawodowe tj. 3-miesięczne płatne staże z możliwością przedłużenia o 3 miesiące, lub
 3. Inne formy wsparcia adekwatne do indywidualnych potrzeb uczestników projektu umożliwiające im adaptację do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy

Osoby o odpowiednich predyspozycjach będą miały szansę na założenie działalności gospodarczej lub pracę w przedsiębiorstwie społecznym.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór ciągły do projektu
„Dobry Czas na Adaptację do Zmian” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.4
Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020


Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych

Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych wskazanych w zakładce Kontakt.

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00


Niezbędne dokumenty

Wzory dokumentów, które należy przedłożyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór znajdują się na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcaz w zakładce Dokumenty.

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Dobry Czas na Adaptacje do Zmian”


Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


Kwalifikacja do projektu

W każdy poniedziałek (lub pierwszy dzień roboczy danego tygodnia) tworzona jest lista rankingowa. Lista rankingowa zawierająca numery identyfikacyjne kandydatów jest dostępna w siedzibie Beneficjenta oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych MARR S.A.  wskazanych w zakładce Kontakt. O zakwalifikowaniu do projektu Kandydaci informowani są drogą e-mailowa na adres wskazany w Formularzu rekrutacyjnym.

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  „Dobry Czas na Adaptacje do Zmian”: pobierz
 • Formularz rekrutacyjny do projektu: pobierz
 • Zaświadczenie od pracodawcy: pobierz
 • Karta oceny Formularza rekrutacyjnego w projekcie: pobierz
 • Umowa uczestnictwa w projekcie: pobierz

Zapraszamy do Powiatowych Punktów Informacyjnych
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

tel: 12 617 99 54
e-mail: dcaz@marr.pl


Tarnów, powiat tarnowski
Traugutta 5, Hotel Crystal Park, 33-100 Tarnów


powiat brzeski
Plac Kupiecki 8, 32-800 Brzesko


powiat dąbrowski
Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska


powiat wadowicki
Plac Jana Pawła II 8, 34-100 Wadowice


Kraków, powiat krakowski
Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków


powiat bocheński
Świętego Leonarda 31/15, 32-700 Bochnia

powiat miechowski
Piłsudskiego 5, 32-200 Miechów


powiat myślenicki
Klakurki 2a/b, 32-400 Myślenice


powiat proszowicki
Krakowska 18a, 32-100 Proszowice


powiat wielicki
Adama Asnyka 6c/5, 32-020 Wieliczka

Wielkość czcionki
Kolory