ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Pożyczki na efektywność energetyczną

Pożyczka udzielana jest na podstawie zawartej umowy operacyjnej z MARR S.A. przez BGK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 (Poddziałanie 4.3.4. Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych- instrument finansowy).


CEL POŻYCZKI

Celem działań finansowanych z pożyczki będzie zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Finansowane będą przedsięwzięcia z zakresu modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.


DLA KOGO ? – ODBIORCY POŻYCZKI

Oferta dedykowana jest dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i  podległych im podmiotów (w zakresie budynków komunalnych) zlokalizowanych na terenie Województwa Małopolskiego.


PARAMETRY POŻYCZKI

 • Wartość jednostkowej pożyczki – od 100 tys. zł do 3,2 mln zł.
 • Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat  licząc od daty jej uruchomienia.
 • Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres do 6 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty pożyczki.
 • W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia wkładu własnego (środków własnych lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania), w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia  finansowego, 24%.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

Pożyczki oprocentowane będą nie wyżej niż:

 • 0,5 % w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie od 25% do 40%,
 • 0,25 % w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie powyżej 40% do 60%,
 • 0,15% jeśli wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie 60% lub więcej.

Powyższe oprocentowanie będzie stałe w całym okresie pożyczkowym.

Za udzielenie i obsługę pożyczki nie będą pobierane żadne opłaty ani prowizje.

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZKI

Warunkiem udzielenia pożyczki jest zgodność celów przedsięwzięcia (w ramach modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych) z celami określonymi w – posiadanych przez Gminę, na terenie której będzie dokonywana inwestycja:

 • Planie gospodarki niskoemisyjnej lub
 • Planie działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP – Sustainable Energy Action Plan).

Warunkiem udzielenia wsparcia jest przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante (pozyskanie wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii, określenie i skwantyfikowanie możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych  i organizacyjnych).


Po zakończeniu inwestycji, do potwierdzenia kwalifikowalności pożyczki  niezbędne będzie potwierdzenie przez odbiorcę poprzez złożenie:

 • audytu energetycznego ex-post (potwierdzającego osiągniecie celu efektywności energetycznej określonego w audycie ex-ante) lub
 • potwierdzenia projektanta o zgodności projektu budowalnego z pozytywnie zweryfikowanym audytem energetycznym ex-ante i potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego o zgodności z projektem budowlanym.

Pożyczka:

 • może być do wysokości 10 % przeznaczona na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach inwestycji,
 • nie może być przeznaczona na:
 • użytkowane wcześniej urządzenia grzewcze,
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze źródeł krajowych i zagranicznych, refinansowanie pożyczek lub kredytów, itp.

Nie kwalifikują się do wsparcia projekty:

 • zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% w stosunku do stanu wyjściowego (audyt energetyczny ex-ante),
 • w zakresie wymiany indywidualnych źródeł ciepła redukujące CO2 poniżej 30% w stosunku do stanu wyjściowego w istniejącej instalacji.

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

Zabezpieczeniem pożyczki będą powszechnie występujące na rynku i standardowo stosowane środki. Udzielenie pożyczki nie będzie uzależnione od zawarcia z pośrednikiem dodatkowych umów na dodatkowe produkty, usługi.

Regulamin: pobierz


Wzór wniosku o pożyczkę: pobierz

Spis dokumentów wspólnych: pobierz

Pomoc de minimis: pobierz

Formularz informacji o innej pomocy: pobierz

Formularz badania sytuacji ekonomicznej: pobierz

Spis dokumentów dla Wspólnot Mieszkaniowych: pobierz

Spis dokumentów dla Spółdzielni Mieszkaniowych i TBS: pobierz


Oświadczenia: pobierz

Upoważnienie: pobierz


Wzór umowy pożyczki: pobierz

Zapraszamy do skorzystania z preferencyjnych warunków udzielania pożyczek
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 32-542 Kraków

Departament Instrumentów Finansowych
tel. 12 617 66 69, 12 617 66 28, 12 617 66 29, 12 617 66 32,
12 417 74 19, 12 417 74 20, 12 417 74 21
godz. pracy: pn-pt: 8.00-16.00
fax: 12 617 66 67
e-mail: pozyczki@marr.pl

Wielkość czcionki
Kolory