ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Pożyczki na efektywność
energetyczną

logo pozyczki

Pożyczka udzielana jest na podstawie zawartej umowy operacyjnej z MARR S.A. przez BGK w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4
(Poddziałanie 4.3.4. Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych
– instrument finansowy). Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy (MFF)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

CEL POŻYCZKI

Celem działań finansowanych z pożyczki będzie zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Finansowane będą przedsięwzięcia z zakresu modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.


DLA KOGO ? – ODBIORCY POŻYCZKI

Oferta dedykowana jest dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i  podległych im podmiotów (w zakresie budynków komunalnych) zlokalizowanych na terenie Województwa Małopolskiego.


PARAMETRY POŻYCZKI

 • Wartość jednostkowej pożyczki – od 100 tys. zł do 3,2 mln zł.
 • Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat  licząc od daty jej uruchomienia.
 • Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres do 6 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty pożyczki.
 • W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia wkładu własnego (środków własnych lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania), w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia  finansowego, 24%.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

Pożyczki oprocentowane będą nie wyżej niż:

 • 0,5 % w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie od 25% do 40%,
 • 0,25 % w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie powyżej 40% do 60%,
 • 0,15% jeśli wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie 60% lub więcej.

Powyższe oprocentowanie będzie stałe w całym okresie pożyczkowym.

Za udzielenie i obsługę pożyczki nie będą pobierane żadne opłaty ani prowizje.

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZKI

Warunkiem udzielenia pożyczki jest zgodność celów przedsięwzięcia (w ramach modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych) z celami określonymi w – posiadanych przez Gminę, na terenie której będzie dokonywana inwestycja:

 • Planie gospodarki niskoemisyjnej lub
 • Planie działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP – Sustainable Energy Action Plan).

Warunkiem udzielenia wsparcia jest przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante (pozyskanie wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii, określenie i skwantyfikowanie możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych  i organizacyjnych).


Po zakończeniu inwestycji, do potwierdzenia kwalifikowalności pożyczki  niezbędne będzie potwierdzenie przez odbiorcę poprzez złożenie:

 • audytu energetycznego ex-post (potwierdzającego osiągniecie celu efektywności energetycznej określonego w audycie ex-ante) lub
 • potwierdzenia projektanta o zgodności projektu budowalnego z pozytywnie zweryfikowanym audytem energetycznym ex-ante i potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego o zgodności z projektem budowlanym.

Pożyczka:

 • może być do wysokości 10 % przeznaczona na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach inwestycji,
 • nie może być przeznaczona na:
 • użytkowane wcześniej urządzenia grzewcze,
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze źródeł krajowych i zagranicznych, refinansowanie pożyczek lub kredytów, itp.

Nie kwalifikują się do wsparcia projekty:

 • zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% w stosunku do stanu wyjściowego (audyt energetyczny ex-ante),
 • w zakresie wymiany indywidualnych źródeł ciepła redukujące CO2 poniżej 30% w stosunku do stanu wyjściowego w istniejącej instalacji.

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

Zabezpieczeniem pożyczki będą powszechnie występujące na rynku i standardowo stosowane środki. Udzielenie pożyczki nie będzie uzależnione od zawarcia z pośrednikiem dodatkowych umów na dodatkowe produkty, usługi.

 • Regulamin: pobierz
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu: pobierz
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu: pobierz

 • Wzór wniosku o pożyczkę: pobierz
 • Spis dokumentów wspólnych: pobierz
 • Pomoc de minimis: pobierz
 • Formularz informacji o innej pomocy: pobierz
 • Formularz badania sytuacji ekonomicznej: pobierz
 • Spis dokumentów dla Wspólnot Mieszkaniowych: pobierz
 • Spis dokumentów dla Spółdzielni Mieszkaniowych i TBS: pobierz


 • Wniosek o zmianę umowy – COVID-19: pobierz
 • Aneks do umowy inwestycyjnej – COVID-19: pobierz
 • Umowa inwestycyjna – COVID-19: pobierz

Dokumenty do rozliczenia pożyczki:

Zapraszamy do skorzystania z preferencyjnych warunków udzielania pożyczek
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Departament Instrumentów Finansowych

Konsultanci:

godz. pracy: pn-pt: 8.00-16.00

Punkty Obsługi Klienta
Lp. Punkt Godziny pracy
1. ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków 7:00 – 16:00
2. ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz 8:00 – 16:00
Skip to content