ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Jeśli od dawna szukasz pracy, masz więcej niż trzydzieści lat, chcesz być swoim szefem i mieszkasz w powiecie brzeskim, dąbrowskim,tarnowskim oraz na terenie miasta Tarnowa weź udział w naszym projekcie. Wsparcie obejmuje: szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację w wysokości do 24 500 zł r. Możesz także otrzymać roczne bezpłatne indywidualne i profilowane wsparcie doradcze w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku. Celem projektu jest otworzenie 400 działalności gospodarczych.


Wartość projektu: 19 313 538,17 zł


Okres realizacji projektu: 36 miesięcy


Planowane nabory: 5 w odstępach co 2 miesiące.


Dla kogo:
Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) należących do co najmniej jednej z grup:

a) osób powyżej 50 roku życia,
b) osób długotrwale bezrobotnych,
c) osób z niepełnosprawnościami,
d) osób o niskich kwalifikacjach,
e) kobiet.


Projekt „Dobry Czas na Biznes – ST” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

ETAP I – Rekrutacja do projektu

Nabór wniosków

Wnioski (wyłącznie na formularzu rekrutacyjnym) można będzie składać w biurze projektu lub w jednym z Powiatowych Punktów Informacyjnych. Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów – regulaminów i formularzy zostaną udostępnine jako załączniki do ogłoszenia o naborze, które zostanie opublikowane nie później niż 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu. W Powiatowych Punktach Informacyjnych można również uzyskać informacje na temat projektu oraz uzyskać pomoc techniczną w wypełnieniu formularza.

Wszystkie złożone wnioski poddane zostaną ocenie formalnej (na tym etapie możliwe będzie uzupełnienie ewentualnych pomyłek i złożenie wyjaśnień) oraz ocenie merytorycznej (w trakcie, której przyznane zostaną punkty za pomysł na biznes i przygotowanie do jego realizacji).

Rozmowa kwalifikacyjna z doradcami

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które w trakcie oceny merytorycznej otrzymają wymaganą regulaminem liczbę punktów (minimum 70% punktów, w tym 50% za pomysł na biznes). Rozmowy z wnioskodawcami prowadzić będą doradca zawodowy oraz doradca biznesowy, którzy ocenią pomysł na biznes oraz predyspozycje kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.


ETAP IIWsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności

Podpisanie umowy szkoleniowo-doradczej i diagnoza potrzeb szkoleniowych.

Umowy podpisywane będą z wnioskodawcami, którzy otrzymają najwyższą punktację (zsumowane zostaną punkty z oceny merytorycznej, formularza rekrutacyjnego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz punkty za kryteria dodatkowe. Wsparcie szkoleniowe oraz doradztwo biznesowe mają zapewnić uczestnikom projektu odpowiednie przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego bardzo ważnym elementem podpisywanej umowy będzie diagnoza potrzeb szkoleniowych i doradczych, która wyznaczy każdemu z kandydatów indywidualny plan szkoleniowy dostosowany do doświadczenia i potrzeb wnioskodawcy. Z chwilą podpisania umowy Wnioskodawca staje się Uczestnikiem Projektu.

Zakres tematyczny szkoleń

Przewidziano dla uczestników projektu trzy pakiety szkoleń

 • Obligatoryjne Szkolenia Podstawowe – zestaw obowiązkowy zawierający pakiet wiedzy zawierający najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (m.in. formalności i przepisy prawne, księgowość i podatki, marketing, pozyskiwanie finansowania, tworzenie i realizacja biznes planu);
 • Szkolenia wynikające z indywidualnego planu szkoleniowego, dobrane dla każdego uczestnika po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb. Będą dostosowane do predyspozycji uczestnika oraz planowanej działalności (m.in.: pakiet szkoleń aktualizujących wiedzę i umiejętności, przepisy branżowe, prawa konsumenta, handel internetowy, prawa autorskie, ochrona danych osobowych, handel zagraniczny);
 • Obligatoryjne Szkolenia Warsztatowe – zestaw obowiązkowy warsztatów, które w sposób praktyczny pomogą utrwalić cechy osobowości oraz umiejętności przyszłych przedsiębiorców (motywacja, negocjacje, pozyskanie i obsługa klienta, psychologia biznesu).

Zakres doradztwa przed założeniem działalności

Dla każdego uczestnika projektu przewidziano 20 godzin indywidualnej pomocy doradczej dostosowanej do potrzeb oraz rodzaju prowadzonej działalności. Wspólnie z doradcą zostanie dopracowany biznesplan przyszłej działalności oraz będą rozwiązywane potencjalne problemy jakie pojawią się na etapie planowania.


ETAP III – Przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

Składanie biznesplanów

Aby ubiegać się o dotację oraz wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze należy przedstawić biznesplan przyszłej działalności, który dołącza się do wniosku o wsparcie finansowe. Biznesplany opracowane są na podstawie zdobytej wiedzy na etapie szkoleniowo doradczym (przed założeniem firmy) i są podstawą oceny powodzenia przyszłej działalności oraz przyznania przyszłemu przedsiębiorcy dalszej pomocy. Złożone dokumenty poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej – punktowej. Ocena merytoryczna prowadzona będzie przez Komisję Oceny Projektów na podstawie z góry ustalonych zasad oceny, które zostaną przedstawione wszystkim uczestnikom na etapie szkoleniowo-doradczym przed złożeniem wniosków.

Założenie działalności gospodarczej

Uczestnicy projektu, którzy otrzymają pozytywne rekomendacje (ocena merytoryczna biznesplanów) aby móc uzyskać dalsze wsparcie już jako przedsiębiorcy powinni zarejestrować działalność gospodarczą.

Wypłata dotacji i rozliczanie wydatków

Z chwilą podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego uczestnik projektu staje się grantobiorcą. Wysokość dotacji (grantu) zależy od statystycznej wartości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, natomiast dokładana kwota zostanie podana w ogłoszeniu o naborze już na etapie rekrutacji. Dotacja zostanie wypłacona na konto Grantobiorcy i może zostać przeznaczona na uruchomienie działalności ale zgodnie z przeznaczeniem, jaki został opisany w biznesplanie.

Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze w prowadzeniu działalności gospodarczej

Z uwagi na wiele problemów, z jakimi mogą zetknąć się początkujący przedsiębiorcy, wsparcie szkoleniowo-doradcze w prowadzeniu działalności gospodarczej stanowi bardzo ważny element projektu. Celem tej pomocy jest bezpieczne uruchomienie i utrzymanie nowo założonych przedsiębiorstw, tak aby firmy nie tylko funkcjonowały w wymaganym okresie trwałości, ale również stanowiły dla grantobiorców trwałe źródło utrzymania i rozwoju. Przez 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z indywidualnej pomocy doradcy biznesowego (organizacja firmy, zarządzanie, rozwiązywanie bieżących problemów), doradcy finansowego (finanse i rachunkowość) oraz konsultacji prawnych. Uzupełnieniem tej pomocy będą szkolenia.

Utrzymanie trwałości

Przedsiębiorcy, którzy otrzymają wsparcie na założenie firmy, muszą prowadzić je nieprzerwanie w okresie minimum 18 miesięcy od dnia jego zarejestrowania. Przez ten okres nie będzie można jej ani zawiesić ani wyrejestrować . W okresie trwałości będą prowadzone również kontrole weryfikujące wydatkowanie środków z dotacji oraz wywiązanie się z deklaracji utworzenia dodatkowego miejsca pracy.

NABÓR VI - OGŁOSZENIE: rozwiń

Przedłużenie naboru VI DCB ST do dnia 22.09.2017 r.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą od 3 sierpnia do 31 sierpnia br.


Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać w Powiatowych Punktach Informacyjnych

 1. M. Tarnów – ul. Traugutta 5, 33-100 Tarnów
 2. powiat tarnowski – ul. Traugutta 5, 33-100 Tarnów
 3. powiat brzeski – Plac Kupiecki 8, 32-800 Brzesko
 4. powiat dąbrowski – ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00


Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:
Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji.


Kto może ubiegać się o udział w projekcie?
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 1. osób powyżej 50 roku życia,
 2. osób długotrwale bezrobotnych,
 3. osób z niepełnosprawnościami,
 4. osób o niskich kwalifikacjach,
 5. kobiet.

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.


Maksymalna wysokość dotacji wynosi: 25 533,54 złotych.

Wartość ta może zostać obniżona w przypadku obniżenia wartości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2017: pobierz

Termin naboru biznesplanów: 17.01.2018r. – 24.01.2018r

Ogłoszenie o naborze biznesplanów w ramach VI naboru: pobierz

NABÓR V - OGŁOSZENIE: rozwiń

Przedłużenie naboru V do dnia 14.07.2017 r.


Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą od 5.06 do 23.06 br.


Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać w Powiatowych Punktach Informacyjnych

 1. M. Tarnów – ul. Traugutta 5, 33-100 Tarnów
 2. powiat tarnowski – ul. Traugutta 5, 33-100 Tarnów
 3. powiat brzeski – Plac Kupiecki 8, 32-800 Brzesko
 4. powiat dąbrowski – ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00


Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:
Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji.


Kto może ubiegać się o udział w projekcie?
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 1. osób powyżej 50 roku życia,
 2. osób długotrwale bezrobotnych,
 3. osób z niepełnosprawnościami,
 4. osób o niskich kwalifikacjach,
 5. kobiet.

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.


Termin naboru biznesplanów: 23.10.2017r. – 03.11.2017r

Ogłoszenie o naborze biznesplanów w ramach V naboru: pobierz

Maksymalna wysokość dotacji wynosi: 25 324,14 złotych

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego: pobierz

NABÓR IV - OGŁOSZENIE: rozwiń

Maksymalna wysokość dotacji wynosi: 26 121,30 zł

Wartość ta może zostać obniżona w przypadku obniżenia wartości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.

W związku Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2017 r. informujemy, że maksymalna kwota dotacji wynosi 25 324,14 złotych.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego: więcej


Ogłoszenie o naborze biznesplanów w ramach IV naboru: więcej

Termin naboru biznesplanów: 28.08.2017 r. do 05.09 2017 r.


Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą od 10.04 do 19.05 br.


Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać w Powiatowych Punktach Informacyjnych

 1. M. Tarnów – ul. Traugutta 5, 33-100 Tarnów
 2. powiat tarnowski – ul. Traugutta 5, 33-100 Tarnów
 3. powiat brzeski – Plac Kupiecki 8, 32-800 Brzesko
 4. powiat dąbrowski – ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00


Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:
Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji.


Kto może ubiegać się o udział w projekcie?
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 1. osób powyżej 50 roku życia,
 2. osób długotrwale bezrobotnych,
 3. osób z niepełnosprawnościami,
 4. osób o niskich kwalifikacjach,
 5. kobiet.

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.


Ogłoszenie I naboru 21.09.2016 r.
Ogłoszenie II naboru 23.11.2016 r.

NABÓR III - OGŁOSZENIE: rozwiń

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą do 10.03.2017 r.


Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać w Powiatowych Punktach Informacyjnych

 1. M. Tarnów – ul. Traugutta 5, 33-100 Tarnów
 2. powiat tarnowski – ul. Traugutta 5, 33-100 Tarnów
 3. powiat brzeski – Plac Kupiecki 8, 32-800 Brzesko
 4. powiat dąbrowski – ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00


Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:
Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji.

Informujemy, że na stronie internetowej projektu w zakładce formularz rekrutacyjny będzie istniała możliwość wypełnienia formularza rekrutacyjnego w wersji on-line. Po udostępnieniu funkcjonalności informacja w tym zakresie pojawi się w aktualnościach na stronie projektu.


Kto może ubiegać się o udział w projekcie?
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 1. osób powyżej 50 roku życia,
 2. osób długotrwale bezrobotnych,
 3. osób z niepełnosprawnościami,
 4. osób o niskich kwalifikacjach,
 5. kobiet.

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.


Maksymalna kwota dotacji wynosi 26 121,30 złotych.

Wartość ta może zostać obniżona w przypadku obniżenia wartości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.


Termin naboru biznesplanów został przedłużony do dnia 03.07.2017 br: więcej

Ogłoszenie o naborze biznesplanów w ramach III naboru: więcej

Termin naboru biznesplanów od dnia 19.06.2017 r. do 28.06.2017 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego: więcej


Ogłoszenie I naboru 21.09.2016 r.
Ogłoszenie II naboru 23.11.2016 r.

NABÓR II - OGŁOSZENIE: rozwiń

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą do 29.12.2016 r.


Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać w Powiatowych Punktach Informacyjnych

 1. M. Tarnów – ul. Traugutta 5, 33-100 Tarnów
 2. powiat tarnowski – ul. Traugutta 5, 33-100 Tarnów
 3. powiat brzeski – Plac Kupiecki 8, 32-800 Brzesko
 4. powiat dąbrowski – ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00


Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:
Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji.

Informujemy, że na stronie internetowej projektu w zakładce formularz rekrutacyjny będzie istniała możliwość wypełnienia formularza rekrutacyjnego w wersji on-line. Po udostępnieniu funkcjonalności informacja w tym zakresie pojawi się w aktualnościach na stronie projektu.


Kto może ubiegać się o udział w projekcie?
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 1. osób powyżej 50 roku życia,
 2. osób długotrwale bezrobotnych,
 3. osób z niepełnosprawnościami,
 4. osób o niskich kwalifikacjach,
 5. kobiet.

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.


Maksymalna kwota dotacji wynosi 25 313,52 złotych

Wartość ta może zostać obniżona w przypadku obniżenia wartości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.


Ogłoszenie o naborze biznesplanów w ramach II naboru: więcej

Termin naboru biznesplanów został przedłużony do dnia 5.05.2017 br.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego: więcej

NABÓR I - OGŁOSZENIE: rozwiń

Informujemy wszystkich Uczestników Projektu „Dobry czas na biznes ST”, zakwalifikowanych do dalszego udziału w pierwszym naborze, iż zgodnie z podpisanymi umowami okres udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego zawiera się od dnia podpisania umowy do 28. Lutego 2017 r. W okresie wsparcia objętego umową część szkoleniowa zaplanowana jest się od 20 stycznia do 8 lutego 2017 r. Bezpośrednio po szkoleniach odbędą się indywidualne spotkania z doradcami, których rezultatem ma być opracowany wspólnie z Uczestnikiem biznesplan przedsięwzięcia.

Szkolenia odbywać się będą w zaplanowanym terminie codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Każdy dzień szkoleniowy uwzględnia w tym czasie przerwę obiadową oraz przerwy krótsze tzw. „kawowe”, w ramach których catering jest zapewniony przez organizatora szkolenia. O konkretnych terminach i miejscu świadczenia usług doradczych będziemy informować na bieżąco każdego z Uczestników indywidualnie.


Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą od 10.10.2016 r. do 9.11.2016 r.


Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać w Powiatowych Punktach Informacyjnych

 1. M. Tarnów – ul. Traugutta 5, 33-100 Tarnów
 2. powiat tarnowski – ul. Traugutta 5, 33-100 Tarnów
 3. powiat brzeski – Plac Kupiecki 8, 32-800 Brzesko
 4. powiat dąbrowski – ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00


Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:
Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji.

Informujemy, że na stronie internetowej projektu w zakładce formularz rekrutacyjny będzie istniała możliwość wypełnienia formularza rekrutacyjnego w wersji on-line. Po udostępnieniu funkcjonalności informacja w tym zakresie pojawi się w aktualnościach na stronie projektu.


Kto może ubiegać się o udział w projekcie?
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 1. osób powyżej 50 roku życia,
 2. osób długotrwale bezrobotnych,
 3. osób z niepełnosprawnościami,
 4. osób o niskich kwalifikacjach,
 5. kobiet.

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.


Maksymalna kwota dotacji wynosi 24 500 złotych.

Wartość ta może zostać obniżona w przypadku obniżenia wartości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.


Ogłoszenie I naboru 21.09.2016 r.
Nabór biznesplanów w ramach I naboru: więcej
Przedłużeniu naboru biznesplanów w ramach I naboru do 3 marca 2017 r.:więcej
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r.: pobierz

Ogłoszenie II naboru 23.11.2016 r.

NABÓR VI - DOKUMENTY: rozwiń

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w:

 • Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – ST: pobierz

ETAP I – Rekrutacja do projektu

 • Regulamin rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Formularz rekrutacyjny do projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz

Przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA.

 • Kody DEGURBA: pobierz
 • Wykaz wykonawców oraz osób zaangażowanych w proces rekrutacji i oceny biznesplanów: pobierz
 • Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego: pobierz
 • Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego: pobierz
 • Karta oceny predyspozycji kandydata”: pobierz
 • Lista zawodów nadwyżkowych: pobierz

ETAP II – Wsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności
(dla osób zakwalifikowanych do projektu – po I etapie)

 • Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego: pobierz
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Uczestnika projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz

ETAP III – Przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

 • Regulamin przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Biznesplan dla Uczestników projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego do projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Karta oceny merytorycznej biznesplanu: pobierz
 • Umowa o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pobierz
 • Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego: pobierz

W każdym z Powiatowych Punktów Informacyjnych od dnia ogłoszenia rekrutacji istnieje możliwość konsultacji prawidłowości przygotowania dokumentacji rekrutacyjnej. Aby zapewnić jak najlepsze wsparcie dla Państwa prosimy o wcześniejszy kontakt z odpowiednim punktem i umówienie się na spotkanie.

UWAGA: Konsultacje dotyczą poprawności formalno-technicznej i mają charakter pomocniczy. Za zawartość merytoryczną dokumentacji rekrutacyjnej oraz jej zgodność z dokumentacją konkursową odpowiada ostatecznie Kandydat.

NABÓR V - DOKUMENTY: rozwiń

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w:

 • Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – ST:pobierz

ETAP I – Rekrutacja do projektu

 • Regulamin rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Formularz rekrutacyjny do projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz

Przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA.

 • Kody DEGURBA: pobierz
 • Wykaz wykonawców oraz osób zaangażowanych w proces rekrutacji i oceny biznesplanów: pobierz
 • Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego: pobierz
 • Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego: pobierz
 • Karta oceny predyspozycji kandydata: pobierz
 • Lista zawodów nadwyżkowych: pobierz

ETAP II – Wsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności
(dla osób zakwalifikowanych do projektu – po I etapie)

 • Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego: pobierz
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Uczestnika projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz

ETAP III – Przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

 • Regulamin przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Biznesplan dla Uczestników projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego do projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Karta oceny merytorycznej biznesplanu: pobierz
 • Umowa o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pobierz
 • Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego: pobierz

W każdym z Powiatowych Punktów Informacyjnych od dnia ogłoszenia rekrutacji istnieje możliwość konsultacji prawidłowości przygotowania dokumentacji rekrutacyjnej. Aby zapewnić jak najlepsze wsparcie dla Państwa prosimy o wcześniejszy kontakt z odpowiednim punktem i umówienie się na spotkanie.

UWAGA: Konsultacje dotyczą poprawności formalno-technicznej i mają charakter pomocniczy. Za zawartość merytoryczną dokumentacji rekrutacyjnej oraz jej zgodność z dokumentacją konkursową odpowiada ostatecznie Kandydat.

NABÓR IV - DOKUMENTY: rozwiń

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w:

 • Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – ST: pobierz

ETAP I – Rekrutacja do projektu

 • Regulamin rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Formularz rekrutacyjny do projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz

Przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA.

 • Kody DEGURBA: pobierz
 • Wykaz wykonawców oraz osób zaangażowanych w proces rekrutacji i oceny biznesplanów: pobierz
 • Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego: pobierz
 • Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego: pobierz
 • Karta oceny predyspozycji kandydata: pobierz
 • Lista zawodów nadwyżkowych: pobierz

ETAP II – Wsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności
(dla osób zakwalifikowanych do projektu – po I etapie)

 • Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego:pobierz
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Uczestnika projektu „Dobry czas na biznes – ST”:pobierz

ETAP III – Przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

 • Regulamin przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Biznesplan dla Uczestników projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego do projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Karta oceny merytorycznej biznesplanu: pobierz
 • Umowa o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pobierz
 • Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego: pobierz

W każdym z Powiatowych Punktów Informacyjnych od dnia ogłoszenia rekrutacji istnieje możliwość konsultacji prawidłowości przygotowania dokumentacji rekrutacyjnej. Aby zapewnić jak najlepsze wsparcie dla Państwa prosimy o wcześniejszy kontakt z odpowiednim punktem i umówienie się na spotkanie.

UWAGA: Konsultacje dotyczą poprawności formalno-technicznej i mają charakter pomocniczy. Za zawartość merytoryczną dokumentacji rekrutacyjnej oraz jej zgodność z dokumentacją konkursową odpowiada ostatecznie Kandydat.

NABÓR III - DOKUMENTY: rozwiń

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w:

 • Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – ST: pobierz

ETAP I – Rekrutacja do projektu

 • Regulamin rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Formularz rekrutacyjny do projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz

Przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA.

 • Kody DEGURBA: pobierz
 • Wykaz wykonawców oraz osób zaangażowanych w proces rekrutacji i oceny biznesplanów: pobierz
 • Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego: pobierz
 • Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego: pobierz
 • Karta oceny predyspozycji kandydata: pobierz
 • Lista zawodów nadwyżkowych: pobierz

ETAP II – Wsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności
(dla osób zakwalifikowanych do projektu – po I etapie)

 • Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego: pobierz
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Uczestnika projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz

ETAP III – Przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

 • Regulamin przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Biznesplan dla Uczestników projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego do projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Karta oceny merytorycznej biznesplanu: pobierz
 • Umowa o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pobierz
 • Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego: pobierz

W każdym z Powiatowych Punktów Informacyjnych od dnia ogłoszenia rekrutacji istnieje możliwość konsultacji prawidłowości przygotowania dokumentacji rekrutacyjnej. Aby zapewnić jak najlepsze wsparcie dla Państwa prosimy o wcześniejszy kontakt z odpowiednim punktem i umówienie się na spotkanie.

UWAGA: Konsultacje dotyczą poprawności formalno-technicznej i mają charakter pomocniczy. Za zawartość merytoryczną dokumentacji rekrutacyjnej oraz jej zgodność z dokumentacją konkursową odpowiada ostatecznie Kandydat.

NABÓR II - DOKUMENTY: rozwiń

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w:

 • Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – ST: pobierz

ETAP I – Rekrutacja do projektu

 • Regulamin rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Formularz rekrutacyjny do projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz

Przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA.

 • Kody DEGURBA: pobierz
 • Wykaz wykonawców oraz osób zaangażowanych w proces rekrutacji i oceny biznesplanów: pobierz
 • Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego: pobierz
 • Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego: pobierz
 • Karta oceny predyspozycji kandydata: pobierz
 • Lista zawodów nadwyżkowych: pobierz

ETAP II – Wsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności
(dla osób zakwalifikowanych do projektu – po I etapie)

 • Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego: pobierz
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Uczestnika projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz

ETAP III – Przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

 • Regulamin przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Biznesplan dla Uczestników projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego do projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Karta oceny merytorycznej biznesplanu: pobierz
 • Umowa o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pobierz
 • Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego: pobierz

Wszystkie dokumenty: pobierz


W każdym z Powiatowych Punktów Informacyjnych od dnia ogłoszenia rekrutacji istnieje możliwość konsultacji prawidłowości przygotowania dokumentacji rekrutacyjnej. Aby zapewnić jak najlepsze wsparcie dla Państwa prosimy o wcześniejszy kontakt z odpowiednim punktem i umówienie się na spotkanie.

UWAGA: Konsultacje dotyczą poprawności formalno-technicznej i mają charakter pomocniczy. Za zawartość merytoryczną dokumentacji rekrutacyjnej oraz jej zgodność z dokumentacją konkursową odpowiada ostatecznie Kandydat.

NABÓR I - DOKUMENTY: rozwiń

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w:

 • Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – ST: pobierz

ETAP I – Rekrutacja do projektu

 • Regulamin rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Formularz rekrutacyjny do projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz

Przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA.

 • Kody DEGURBA: pobierz
 • Wykaz wykonawców oraz osób zaangażowanych w proces rekrutacji i oceny biznesplanów: pobierz
 • Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego: pobierz
 • Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego: pobierz
 • Karta oceny predyspozycji kandydata: pobierz
 • Lista zawodów nadwyżkowych: pobierz

ETAP II – Wsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności
(dla osób zakwalifikowanych do projektu – po I etapie)

 • Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego: pobierz
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Uczestnika projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz

ETAP III – Przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

 • Regulamin przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Biznesplan dla Uczestników projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego do projektu „Dobry czas na biznes – ST”: pobierz
 • Karta oceny merytorycznej biznesplanu: pobierz
 • Umowa o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pobierz
 • Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego: pobierz

W każdym z Powiatowych Punktów Informacyjnych od dnia ogłoszenia rekrutacji istnieje możliwość konsultacji prawidłowości przygotowania dokumentacji rekrutacyjnej. Aby zapewnić jak najlepsze wsparcie dla Państwa prosimy o wcześniejszy kontakt z odpowiednim punktem i umówienie się na spotkanie.

UWAGA: Konsultacje dotyczą poprawności formalno-technicznej i mają charakter pomocniczy. Za zawartość merytoryczną dokumentacji rekrutacyjnej oraz jej zgodność z dokumentacją konkursową odpowiada ostatecznie Kandydat.


DOTYCZY WSZYSTKICH NABORÓW:


 • Regulamin prac komisji (dotyczy wszystkich naborów): pobierz


 • Regulamin rozliczania kosztów dojazdu: pobierz


 • Procedura monitoringu wykorzystania wsparcia: pobierz


 • Wzór sprawozdania: pobierz


 • Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego: pobierz


 • Procedura monitoringu i kontroli działalności gospodarczej: pobierz


 • Procedura wsparcia pomostowego szkoleniowo – doradczego po założeniu działalności gospodarczej: pobierz


 • Wykaz wykonawców: pobierz


 • Lista osób upoważnionych do dokonywania kontroli Grantobiorców: pobierz


 • Procedura udzielania indywidualnego wsparcia szkoleniowego pomostowego: pobierz

 • Umowa o udział w indywidualnym szkoleniu pomostowym: pobierz

 • Umowa o przeprowadzenie indywidualnego szkolenia pomostowego: pobierz

WYNIKI NABÓR VI: rozwiń

Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów w ramach projektu „Dobry Czas na Biznes:pobierz

Wysokość proponowanej kwoty dotacji zostanie przekazana Uczestnikom indywidualnie


Listy rankingowe kandydatów w VI naborze po rozmowach kwalifikacyjnych

 1. Miasto Tarnów: pobierz
 2. Powiat tarnowski: pobierz
 3. Powiat brzeski: pobierz
 4. Powiat dąbrowski: pobierz
 5. Lista rezerwowa: pobierz
 6. Lista niezakwalifikowanych: pobierz

Ostateczna lista rankingowa po ocenie merytorycznej w ramach VI naboru

 1. Miasto Tarnów: pobierz
 2. Powiat tarnowski: pobierz
 3. Powiat brzeski: pobierz
 4. Powiat dąbrowski: pobierz
 5. Lista osób niezakwalifikowanych: pobierz

Lista rankingowa po ocenie merytorycznej

 1. Miasto Tarnów: pobierz
 2. Powiat tarnowski: pobierz
 3. Powiat brzeski: pobierz
 4. Powiat dąbrowski: pobierz
 5. Lista osób niezakwalifikowanych: pobierz

Lista Uczestników projektu zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej wniosków w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”

 1. Miasto Tarnów: pobierz
 2. Powiat tarnowski: pobierz
 3. Powiat brzeski: pobierz
 4. Powiat dąbrowski: pobierz

WYNIKI NABÓR V: rozwiń

Wyniki oceny merytorycznej Biznesplanów w ramach projektu „Dobry Czas na Biznes – ST”

Wysokość proponowanej kwoty dotacji zostanie przekazana Uczestnikom indywidualnie.


Listy Uczestników zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu

 1. Miasto Tarnów: pobierz
 2. Powiat tarnowski: pobierz
 3. Powiat brzeski: pobierz
 4. Powiat dąbrowski: pobierz
 • Lista Uczestników nie zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu : pobierz

Lista rankingowa po ocenie merytorycznej w ramach V naboru

 1. Miasto Tarnów: pobierz
 2. Powiat tarnowski: pobierz
 3. Powiat brzeski: pobierz
 4. Powiat dąbrowski: pobierz

Lista Uczestników projektu zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej wniosków w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”

 1. Miasto Tarnów: pobierz
 2. Powiat tarnowski: pobierz
 3. Powiat brzeski: pobierz
 4. Powiat dąbrowski: pobierz

WYNIKI NABÓR IV: rozwiń

Wyniki oceny merytorycznej Biznesplanów w ramach projektu „Dobry Czas na Biznes – ST”

Wysokość proponowanej kwoty dotacji zostanie przekazana Uczestnikom indywidualnie.


Ostateczne listy rankingowe kandydatów w IV naborze po rozmowach kwalifikacyjnych w ramach projektu „Dobry Czas na Biznes-ST”

 1. Miasto Tarnów: pobierz
 2. Powiat tarnowski: pobierz
 3. Powiat brzeski: pobierz
 4. Powiat dąbrowski: pobierz

Lista rankingowa po ocenie merytorycznej w ramach IV naboru

 1. Miasto Tarnów: pobierz
 2. Powiat tarnowski: pobierz
 3. Powiat brzeski: pobierz
 4. Powiat dąbrowski: pobierz
 5. Lista osób niezakwalifikowanych: pobierz

Lista Uczestników projektu zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej wniosków w projekcie “Dobry czas na biznes – ST”

 1. Miasto Tarnów: pobierz
 2. Powiat tarnowski: pobierz
 3. Powiat brzeski: pobierz
 4. Powiat dąbrowski: pobierz

WYNIKI NABÓR III: rozwiń

Wyniki oceny merytorycznej Biznesplanów w ramach projektu „Dobry Czas na Biznes – ST”


Listy Uczestników zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu “Dobry czas na biznes – ST”

 1. Miasto Tarnów: pobierz
 2. Powiat tarnowski: pobierz
 3. Powiat brzeski: pobierz
 4. Powiat dąbrowski: pobierz

Lista Uczestników projektu zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej wniosków w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”

 1. Miasto Tarnów: pobierz
 2. Powiat tarnowski: pobierz
 3. Powiat brzeski: pobierz
 4. Powiat dąbrowski: pobierz

Lista rankingowa po ocenie merytorycznej: pobierz

WYNIKI NABÓR II: rozwiń

Wyniki oceny merytorycznej Biznesplanów w ramach projektu „Dobry Czas na Biznes –ST”

Ocena Pozytywna: pobierz


Listy uczestników zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu „Dobry czas na biznes – ST” w ramach II naboru

 1. Miasto Tarnów: pobierz
 2. Powiat tarnowski: pobierz
 3. Powiat brzeski: pobierz
 4. Powiat dąbrowski: pobierz

Lista rankingowa po ocenie merytorycznej w ramach II naboru: pobierz


Wyniki z etapu oceny formalnej wniosków dla Uczestników projektu „Dobry czas na biznes – ST” w ramach II naboru

Lista Uczestników projektu zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej wniosków w projekcie „Dobry czas na biznes – ST”:

 1. Miasto Tarnów: pobierz
 2. Powiat tarnowski: pobierz
 3. Powiat brzeski: pobierz
 4. Powiat dąbrowski: pobierz

WYNIKI NABÓR I: rozwiń

Lista rankingowa oceny merytorycznej Biznesplanów w ramach projektu „Dobry Czas na Biznes –ST”

OCENA POZYTYWNA: pobierz


Ostateczne listy Uczestników zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu „Dobry czas na biznes – ST” w ramach I naboru

 1. Miasto Tarnów: pobierz
 2. Powiat tarnowski: pobierz
 3. Powiat brzeski: pobierz
 4. Powiat dąbrowski: pobierz

Listy Uczestników zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu „Dobry czas na biznes – ST” w ramach I naboru

 1. Miasto Tarnów: pobierz
 2. Powiat tarnowski: pobierz
 3. Powiat brzeski: pobierz
 4. Powiat dąbrowski: pobierz

Wyniki z etapu oceny merytorycznej wniosków dla Uczestników projektu „Dobry czas na biznes – ST” w ramach I naboru:

 1. Lista Uczestników projektu z wynikiem pozytywnym po ocenie merytorycznej wniosków: pobierz
 2. Lista Uczestników projektu z wynikiem negatywnym po ocenie merytorycznej wniosków: pobierz

Wyniki z etapu oceny formalnej wniosków dla Uczestników projektu „Dobry czas na biznes – ST” w ramach I naboru

Lista Uczestników projektu zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej wniosków:

 1. Miasto Tarnów: pobierz
 2. Powiat tarnowski: pobierz
 3. Powiat brzeski: pobierz
 4. Powiat dąbrowski: pobierz

1. Czy uczestnikiem projektu może być emeryt, rencista?

Kwalifikacja osoby posiadającej emeryturę lub rentę do grupy osób biernych zawodowo zależy od sytuacji tych osób na rynku pracy tzn. można uznać je za osoby bierne zawodowo wyłącznie w sytuacji jeżeli nie pracują (np. emeryt, który podjął zatrudnienie nie może być traktowany jako osoba bierna zawodowo).

2. Czy uczestnikiem projektu może być rolnik?

Uczestnikami projektu mogą być osoby pozostające bez pracy, tj. osoby bezrobotne albo bierne zawodowo. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020 osoby pracujące to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową – są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;
 2. osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np. rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach);
 3. osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności.

Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”.

Osoba, która jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej może być uczestnikiem projektu jeżeli spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. może uzyskać status osoby bezrobotnej).

3. Jakimi dokumentami potwierdzić niepełnosprawność lub status osoby długotrwale bezrobotnej?

Zgodnie z regulaminem na każdym etapie weryfikacji kandydat może zostać poproszony o przedstawienie dokumentów źródłowych na podstawie których złożone zostały oświadczenia zawarte w formularzu rekrutacyjnym, w szczególności dotyczy przynależności do grupy docelowej.

Potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest orzeczenie o niepełnosprawności. Potwierdzeniem statusu osoby długotrwale bezrobotnej może być w szczególności okazanie zaświadczenia wydanego przez Urząd Pracy potwierdzającego status długotrwale bezrobotnego. Powyższe dokumenty oraz złożone oświadczenia będą weryfikowane na etapie rozmowy z doradcą biznesowym i zawodowym.

4. Do którego roku życia możemy kwalifikować uczestników?

Nie ma górnej granicy wieku. Niemniej jednak udział w projekcie każdej osoby musi być uzasadniony w kontekście możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Kiedy badamy kwalifikowalność uczestników projektu? Czy z dniem podpisania dokumentów rekrutacyjnych czy przy pierwszej formie wsparcia?

Badanie kwalifikowalności Wnioskodawcy będzie prowadzone na etapie rekrutacji. Zasadne jest potwierdzenie aktualności informacji podanych w Formularzu rekrutacyjnym przed udzieleniem uczestnikowi pierwszej formy wsparcia (np. poprzez złożenie Oświadczenia przez uczestnika). Oświadczenia będą już weryfikowane na etapie rekrutacji podczas rozmowy z doradcą biznesowym i zawodowym. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Instytucje prowadzącą projekt o zmianie statusu na rynku pracy (tj. o utracie statusu osoby bezrobotnej albo biernej zawodowo).

6. Jakie warunki musi spełniać obcokrajowiec aby mógł być uczestnikiem projektu wyłonionego w niniejszym konkursie?

Legalnie przebywający w Polsce obcokrajowiec spełniający kryteria uczestnictwa w projekcie określone we wniosku o dofinansowanie może być uczestnikiem projektu.

7. Czy osoba mająca umowę zlecenie lub umowę o dzieło może wziąć udział w projekcie?

Jest to rodzaj wykonywanej pracy regulowanej jedną z form umowy cywilnoprawnej. Nie można więc takiej osoby uznać za bierną zawodowo lub bezrobotną.

8. Czy osoba, która chce przystąpić do projektu musi być zameldowana w Krakowie ?

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionu, w którym realizowany jest projekt DOBRY CZAS NA BIZNES – KOM, obejmujący następujące powiaty: m. Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki oraz DOBRY CZAS NA BIZNES – ST, obejmujący następujące powiaty: m. Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski.

9. Czy małżeństwo lub dwie niespokrewnione osoby mogą założyć spółkę cywilną w ramach projektu?

Przyszli wspólnicy powinni być uczestnikami projektu w ramach jednego naboru. Uczestnicy składają odrębne wnioski z tym samym biznesplanem, podpisują odrębne umowy w sprawie przyznania przedmiotowego wsparcia, gdzie każda z umów zawiera wspólny harmonogram rzeczowo-finansowy dla spółki oraz odrębne harmonogramy rzeczowo-finansowe z podziałem na wydatki, które poniesie i rozliczy każdy uczestnik projektu jako wspólnik.

10. Czy osoba, która ma zawieszoną działalność gospodarczą od roku może przystąpić do projektu?

Nie, ponieważ uczestnikami projektu mogą być osoby, które nie posiadały wpisu do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

11. Czy spółka cywilna może być kilku lub kilkunastoosobowa?

Dokumentacja projektowa nie stawia ograniczeń co do ilości wspólników w utworzonej w ramach projektu spółki cywilnej.

12. Czy dotacja może być wydatkowana na bieżące opłaty (czynsz, rachunki za media, opłaty telefoniczne)?

Dopuszczalne jest pokrycie w ramach dotacji wydatków bieżących (np. opłat czynszowych, rachunków za media, opłat telefonicznych), których terminowe uregulowanie stanowi niezbędny warunek utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku, niemniej jednak środki z dotacji powinny być przeznaczone w pierwszej kolejności na zakup środków trwałych, środków obrotowych oraz usług (z wyłączeniem doradztwa), niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z założeniami przyjętymi w biznesplanie zatwierdzonym przez Beneficjenta. Ostateczna decyzja w w/w zakresie należy do Instytucji prowadzącej projekt.

13. Osoba bezrobotna a bierna zawodowo?

Prosimy o szczególne zwracanie uwagi przez Wnioskodawców na różnice pomiędzy kryteriami: „Osoby bezrobotne” a „Osoby bierne zawodowo”.

Składając Formularz aplikacyjny należy dokonać wyboru spośród jednej z poniższych kategorii kierując się stanem faktycznym.

UWAGA: status osoby długotrwale bezrobotnej może być przypisany jedynie w przypadku spełnienia kryteriów dla osoby bezrobotnej, stąd błędem formalnym będzie jeśli osoba bierna zawodowo zaznaczy jednocześnie status osoby długotrwale bezrobotnej.

Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.

Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Osoby długotrwale bezrobotne – należy przez to rozumieć osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Powiatowe Punkty Informacyjne

e-mail: dcb.tarnow@marr.pl


Miasto Tarnów, powiat tarnowski
ul. Słoneczna 28-30
33-100 Tarnów
tel. 785 056 870; 785056871

Skip to content