ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

UWAGA !!!

Przypominamy że, zgodnie z Regulaminem Konkursu § 5 ust  4 Graniczną datą realizacji poszczególnych Grantów jest 1 grudnia 2023 r., a datą złożenia kompletu dokumentów do rozliczenia umowy o powierzenie Grantu jest 11 grudnia 2023 r.

Zgodnie z umowa § 6 ust 4  Niedostarczenie kompletu dokumentów w terminie wskazanym w § 5 ust. 4 Regulaminu może skutkować brakiem rozpatrzenia dokumentacji przez Grantodawcę i odmową wypłaty Grantu.

Zwracamy się z prośbą o  składanie rozliczeń niezwłocznie po skompletowaniu dokumentacji.Informujemy, że z dniem 25 stycznia 2022 r. została zaktualizowana dokumentacja do projektu grantowego „Bony Sukcesu”. Zmiany objęły wyłącznie aktualizację Regulaminu udzielania grantów w zakresie wykazu punktów konsultacyjnych. W pozostałym zakresie dokumentacja nie została zmieniona, zatem poprzednie wersje wzorów m.in. formularzy zgłoszeniowych oraz wniosków o powierzenie Grantu pozostają aktualne.W związku z bardzo dużym zainteresowaniem projektem „Bony Sukcesu” informujemy, że nabór do projektu będzie wydłużony do 31.01. 2023 r. W przypadku wyczerpania środków nabór może zostać zamknięty przed dniem  31.01.2023 r. Wszystkie zgłoszenia złożone po zamknięciu naboru  będą wpisywane na listę rezerwową. Zachęcamy wszystkich tych, którzy nie zdążyli przygotować dokumentacji w grudniu do przesłania zgłoszenia w styczniu.Przedsiębiorcy składający rozliczenia w projekcie Bony Sukcesu proszeni są o dołączanie  dodatkowego oświadczenia zgodnie z zamieszczonym wzorem.
Oświadczenie jest również wymagane na etapie podpisania umowy o powierzenie grantu.

Oświadczenie: pobierzDodatkowe  środki finansowe i nabór do projektu „BONY SUKCESU”!

Mamy dodatkowe środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych. Nowy nabór rusza  już 21 czerwca  br. i prowadzony będzie w systemie ciągłym do 31 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania środków.

Wzorem lat ubiegłych o wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy sektora MŚP posiadający siedzibę w Małopolsce. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać maksymalnie po dwa granty w wysokości do 20 tys. zł, które pozwolą im na zakup specjalistycznych usług doradczych. Poziom dofinansowania może wynieść do 95%.

Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z dowolnie wybranych grup (komponentów doradczych) m.in.: monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, organizacji i zarządzania, wykorzystywanie zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii, informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie.Przypominamy, że składając oświadczenia potwierdzające dany stan faktyczny (pozwalający stwierdzić udział danej firmy/osoby w projekcie za kwalifikowalny oraz decydujący o spełnieniu określonych na poziomie projektu specyficznych założeń, w szczególności wynikających z kryteriów premiujących) mogą zostać Państwo poproszeni o przedstawienie na wniosek Instytucji kontrolującej dokumentów źródłowych potwierdzających treść oświadczenia.

Jednocześnie informujemy, iż brak dokumentu źródłowego potwierdzającego stan faktyczny deklarowany oświadczeniem może skutkować stwierdzeniem nieprawidłowości i koniecznością zwrotu środków.

Archiwum wiadomości

Informacja o zmianach zasad przyjmowania zgłoszeń w projekcie grantowym „Bony Sukcesu” (31.12.2021 r.)

Ze względu na dużą liczbą zgłoszeń na dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych w Projekcie Grantowym „Bony Sukcesu”, a tym samym wyczerpaniem środków przeznaczonych na Granty, informujemy, że zgłoszenia do projektu grantowego „Bony Sukcesu” będą przyjmowane do dnia 7 stycznia 2022 r. (włącznie, z uwzględnieniem tego dnia). W nawiązaniu do § 3 ust. 3 Regulaminu udzielania Grantów, formularze zgłoszeniowe wraz ze stosowną dokumentacją złożone do dnia 7 stycznia 2022 r. będą rozpatrywane sukcesywnie według dotychczasowych zasad.

Zgłoszenia złożone od dnia 8 stycznia 2022 r. będą nadal rejestrowane, ale ich rozpatrzenie ulegnie wstrzymaniu. Wnioskodawca zostanie o tym poinformowany wiadomością elektroniczną na e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym (zgłoszenia zostaną wpisane na „listę rezerwową”).

W przypadku zwolnienia  środków w budżecie  rozpocznie się weryfikacja zarejestrowanych i nierozpatrzonych formularzy zgłoszeniowych, zgodnie z kolejnością zgłoszeń (rejestracji), o czym wnioskodawca  zostanie poinformowany wiadomością elektroniczną na e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Powyższą informację należy traktować jako informację o wyczerpaniu środków w rozumieniu § 3 ust. 3 Regulaminu udzielania Grantów, przy czym terminem modyfikującym zasady przyjmowania zgłoszeń do projektu grantowego jest dzień 7 stycznia 2022 r.


Prosimy o zwrócenie uwagi aby składając dokumentację w ramach projektu Bony Sukcesu pocztą elektroniczną NIE zapisywać załączników w postaci plików archiwum (rar, zip, 7z). System pocztowy MARR S.A. może potraktować te pliki jako niebezpieczne i je zablokować. W wyjątkowych sytuacjach wysłanie załącznika w formie archiwum powinno być poprzedzone informacją mailową informującą o wysłaniu takich załączników.


Niniejszym informujemy, że w dniu 30 września 2021 r. wprowadzono zmiany w niektórych dokumentach w Projekcie Grantowym „Bony Sukcesu”. Celem zmian jest uporządkowanie i dostosowanie niektórych zapisów Regulaminu i wzoru Umowy o powierzenie Grantu. Najważniejsze zmiany obejmują:

 • wprowadzenie przepisów umożliwiających wstrzymanie rekrutacji Grantobiorców do Projektu (poprzez wstrzymanie rozpatrywania formularzy zgłoszeniowych). W przypadku zwolnienia się środków w budżecie przewidzianym na Granty, MARR S.A. przystąpi do weryfikacji zarejestrowanych i nierozpatrzonych formularzy zgłoszeniowych zgodnie z kolejnością zgłoszeń (rejestracji);
 • aktualizację zapisów wynikających ze zmian w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2010 przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (zmiany związane jedynie z dostosowaniem zapisów Wytycznych do aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 11 września 2019 r. – prawo zamówień publicznych).

Od dnia 1 października 2021 r. dokumenty powinny być składane na nowych formularzach.Niniejszym informujemy, że w dniu 20 października 2020 r. wprowadzono zmiany w niektórych dokumentach w Projekcie Grantowym „Bony Sukcesu”. Celem zmian jest uporządkowanie i doprecyzowanie niektórych zapisów Regulaminu i Umowy. Najważniejsze zmiany obejmują:

 • znacząco uproszczono wzór formularza oświadczenia o statusie MSP;
 • rozszerzono formularz oświadczenie de minimis o pozycje dotyczące pomocy w rolnictwie i rybołówstwie;
 • wprowadzono konieczność przedstawienia przez Wnioskodawcę we wniosku o powierzenie grantu: opisu specjalistycznej (-ych) usługi (usług) doradczej (-ych) planowanej (-ych) do realizacji w ramach projektu (pozycja C.04a) i numeru rachunku bankowego Wnioskodawcy (pozycja D.5);
 • w Regulaminie i Umowie:
  • doprecyzowano przypadki, w których występuje obowiązek dokonania płatności za usługi doradcze lub wpłaty grantu na rachunek bankowy z tzw. białej listy podatników VAT (§ 10 ust. 19, § 11 ust. 1 Regulaminu, § 4 ust. 10, § 6 ust. 1 i 6 Umowy);
  • umożliwiono rozliczenie wydatków poniesionych na specjalistyczne usługi doradcze po terminie realizacji projektu w wyjątkowych przypadkach za zgodą Grantodawcy i przy spełnieniu kilku przesłanek (§ 5 ust. 7 Umowy);
  • usprawniono i uproszczono proces dokonywania zmian w umowie o powierzenie Grantu: wystarczającą formą jest pisemny wniosek (e-mail), a wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu należy najpóźniej złożyć w ostatni dniu realizacji projektu (§ 3 ust. 3, § 15 ust. 6 i 8 Umowy).

Od dnia 21 października dokumenty muszą być składane na nowych formularzach.

Nowa oferta dla przedsiębiorców z sektora MŚP na dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych w zakresie:

 • monitorowania i prognozowania trendów rynkowych,
 •  organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
 •  uzyskiwania certyfikatów zgodności,
 •  optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
 •  wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie,
 •  instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie,
 •  procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji,
 •  opracowania specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego,
 • wydatki związane z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej.

Oferta skierowana jest  do firm z sektora MSP prowadzących działalność na terenie Małopolski zainteresowanych  zwiększeniem konkurencyjności i produktywności swojego przedsiębiorstwa m.in. poprzez rozszerzenie oferty, zdobycie nowych klientów, rozwiązanie problemów wahań sezonowych w sprzedaży, poprawę efektywności kosztowej działalności firmy.

Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie dwa Granty. Kwota jednego Grantu do wysokości 20 000 zł Maksymalne możliwe dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowalnych (szczegóły w Regulaminie dostępnym w zakładce Dokumenty).

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu (§ 7 ust. 13) oraz umowy (§ 10) Grantobiorców obowiązuje tzw. zakaz podwójnego dofinansowania wydatków przewidzianych w projekcie. Dlatego też wydatki rozliczane przez Grantobiorców w ramach grantów (kosztów kwalifikowalnych projektów) nie mogą również pochodzić z pomocy uzyskanej na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej (COVID-19), jak również nie mogą zostać przedstawione do takiego wsparcia w przyszłości.

Z tego względu instytucje zaangażowane w dystrybucję środków z poszczególnych programów i form wsparcia (w szczególności Instytucje Zarządzające, Pośredniczące), jak i Grantodawca będą monitorowali źródło ponoszenia wydatków. W przypadku nałożenia się przyznanego Grantu z innymi środkami publicznymi (krajowymi lub zagranicznymi) w ramach Projektu, wypłacone środki, dla których nastąpiło ww. podwójne finansowanie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że Grantobiorca zobowiązany jest do przedstawienia do rozliczenia wydatków faktycznie poniesionych (§ 5 ust. 3 Umowy), tak więc jeżeli Grantobiorca został zwolniony z zobowiązań publicznoprawnych, nie może wysokości tych zobowiązań rozliczyć w ramach Projektu finansowanego z Grantu.Wartość projektu: 36 974 424,43 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 36 974 424,43 zł

Projekt „Bony sukcesu” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5 „Bony na doradztwo”, typ projektu A. „Bon na specjalistyczne doradztwo, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Od dnia 25.01.2023 r. obowiązuje zaktualizowana wersja dokumentacji: pobierz

Oświadczenie do monitoringu projektu: pobierz

Instrukcja do ankiety diagnostycznej: pobierz

Instrukcja do wniosku o powierzenie grantu: pobierz

Instrukcja do rozliczenia projektu o grant: pobierz

Podręcznik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP: pobierz

Archiwum

Od dnia 21.06.2022 r. obowiązuje zaktualizowana wersja dokumentacji: pobierz


Od dnia 1.10.2021 r. obowiązuje zaktualizowana wersja dokumentacji: pobierz


Od dnia 21.10.2020 r. obowiązuje zaktualizowana wersja dokumentacji: pobierz


Poprzednia wersja dokumentacji projektowej: pobierz

e-mail: bony.sukcesu@marr.pl

Biuro Projektu Grantowego
MARR S.A.
ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków
tel. 12 617 66 00; 12 617 66 36


Punkty konsultacyjne:

 • Biuro Projektu Grantowego, ul. Kordylewskiego 11, Kraków
 • Powiatowy Punkt Informacyjny MARR S.A., ul. Zielona 27, Nowy Sącz
 • Powiatowy Punkt Informacyjny MARR S.A., ul Słoneczna 28-30, Tarnów
Skip to content