ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Promowanie rozwiązań, które sprawią, że nowoczesne technologie ICT (komunikacyjno-informacyjne) staną się częścią codziennego życia, zarówno dla regionalnych, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i podmiotów publicznych to główny cel realizacji projektu  SKILLS+ „Wspieranie zdolności MŚP działających w obszarze technologii komunikacyjno-informacyjnych do rozwoju i innowacji poprzez poprawę polityki regionalnej i infrastruktury” („Supporting knowledge capacity of ICT SME to engage in growth and innovation”) w ramach Międzyregionalnego Programu INTERREG Europe (Europejska Współpraca Terytorialna 2014 – 2020). Projekt uzyskał poparcie Województwa Małopolskiego w drodze uchwały nr 931/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. i listu poparcia.


Do głównych zadań projektu zalicza się:

 • wymianę dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie polityk (krajowych, regionalnych lub lokalnych) miedzy regionami uczestniczącymi w projekcie (link do zakładki partnerzy),
 • przygotowanie wytycznych i planów wdrożeniowych w celu usprawnienia polityk rozwoju MŚP poprzez stosowanie technologii ICT.

Globalnym celem projektu jest poprawa zasad i polityk (programów wsparcia, planów) publicznych umożliwiająca zmniejszenie różnic między ośrodkami miejskimi a obszarami wiejskimi w wykorzystaniu technologii ICT. Każdy Partner przeprowadzi badania, by ustalić aktualny stan, ograniczenia i wyzwania w wykorzystaniu technologii ICT przez MŚP z obszarów wiejskich, jak i określić rodzaje wsparcia proponowane przez organy publiczne (krajowe lub samorządu terytorialnego) we wspieraniu MŚP w implementacji technologii ICT w codziennej praktyce biznesowej.


W okresie od września 2016 r. do marca 2017 r. odbyły się 3 warsztaty dotyczące poniższych tematyk:

 • „Nowe możliwości w biznesie w środowiskach wiejskich poprzez technologie ICT” („New opportunities for businesses in rural areas thanks to digital tools”),
 • „Rozwój umiejętności pracowników związanych z technologiami ICT / cyfrowymi narzędziami” („Development of human skills related to new ICT/digital tools”),
 • „Zmiana w zarządzaniu przedsiębiorstwami (wprowadzanie nowych rozwiązań w praktyce biznesowej)” („Change in management (uptake of new tools and incorporation in business routines)”).

Zdobyta wiedza przez uczestników projektu pozwoliła na zweryfikowanie i ocenę każdego regionu reprezentowanego przez partnera uczestniczącego w projekcie. Kluczowym wynikiem pierwszego etapu projektu będzie publikacja Planu Działania dla każdego regionu. Ma on zawierać identyfikację kilku działań skierowanych na rzecz poprawy polityk wsparcia, by udoskonalić rozwój ICT w MŚP z obszarów wiejskich.

Każdy partner zaangażuje w realizację projektu również kilka podmiotów z własnego regionu, tzw. podmiotów wspierających (zainteresowanych), a więc przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programów wsparcia MŚP, władz lokalnych oraz przedsiębiorców (link do zakładki: podmioty wspierające).


Faza II projektu obejmie implementację rozwiązań wypracowanych w Planie Działania w politykach wsparcia poszczególnych regionów.

Okres realizacji :

 • Faza I : kwiecień 2016 r. – marzec 2019 r.
 • Faza II : kwiecień 2019 r. – marzec 2021 r.

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPA.

Zakończenie projektu SKILLS +

Po 5 latach kończymy realizacje projektu SKILLS+. Jego głównym celem było zmniejszenie różnic między ośrodkami miejskimi a obszarami wiejskimi z wykorzystaniem technologii ICT przez MŚP. Zmiany te były możliwe dzięki korygowaniu zasad  polityk publicznych.

W ramach projektu realizowano dwa główne zadania:

 • wymianę dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie polityk (krajowych, regionalnych lub lokalnych) miedzy regionami uczestniczącymi w projekcie.
 • przygotowanie wytycznych i planów wdrożeniowych w celu usprawnienia polityk rozwoju MŚP poprzez stosowanie technologii ICT – przygotowanie i opracowanie Planu Działania (Action Plan).

Przedstawiciele MARR S.A. oraz zaproszonych instytucji z regionu wzięli udział w trzech wizytach typu peer review w Finlandii, Hiszpanii i Grecji. Gościliśmy również przedstawicieli  Hiszpanii, Finlandii, Łotwy oraz Czech w Krakowie. Z perspektywy całego projektu należy stwierdzić, że spotkania w ramach peer reviews były najbardziej wartościową formą poznawania wzajemnych doświadczeń w zakresie kształtowania polityk rozwoju. Celem tych spotkań był transfer wiedzy, wymiana doświadczeń oraz wzajemne wspieranie się partnerów w podejmowaniu decyzji dotyczących ukierunkowanych działań rozwojowych. Spotkania te pozwoliły uczestnikom lepiej poznać sytuację i problemy w regionach partnerów,  przedstawione zostały dobre praktyki stosowane w innych częściach Europy, a ponadto sami uzyskaliśmy konstruktywne rekomendacje dla Małopolski.

W drugim etapie projektu, korzystając ze zgromadzonych doświadczeń każdy z partnerów opracował Plan Działania da swojego regionu.  Plan Działania został przygotowany również dla Małopolski. Rekomendacje zebrane w tracie pierwszego etapu projektu, jak również dobre praktyki przedstawione przez partnerów projektu SKILLS + zapoczątkowały pomysł na projekt „Bony sukcesu”, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności wsparcia w zakresie specjalistycznych usług doradczych (w tym ICT) dla przedsiębiorców w Małopolsce.  Można stwierdzić, że jest to bezpośredni efekt udziału Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w projekcie SKILLS +.

Należy zauważyć, że koniec projektu przypadł na czas, kiedy umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych nabierają jeszcze większego znaczenia. Sytuacja spowodowana wystąpieniem pandemii COVID-19 pokazuje, że działania mające na celu wspieranie MŚP (szczególnie z terenów podmiejskich i obszarów wiejskich) w wykorzystaniu technologii ICT w ich codziennym funkcjonowaniu są niezwykle  istotne.  Projekt SKILLS+ pokazuje, jak ważne jest pełne wykorzystanie przez MŚP możliwości oferowanych przez jednolity rynek cyfrowy i jakie korzyści mogą płynąć dla nich z gospodarki cyfrowej.

W projekcie, oprócz Polski, wzięło udział jedenastu partnerów z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Finlandii, Niemiec, Grecji, Węgier, Łotwy, Norwegii i Hiszpanii.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPA.

Okres realizacji: od 01.04.2016 do 31.03.2021

2 grudnia 2020 r., Konferencja podsumowująca Projekt SKILLS+

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji podsumowującej projekt SKILLS+ realizowany w ramach Międzyregionalnego Programu INTERREG Europe. Konferencja będzie okazją do podzielenie się wnioskami, spostrzeżeniami oraz wynikami pracy, jakie udało się wypracować w trakcie realizacji projektu. Spotkanie odbędzie się w formie wirtualnej 2 grudnia 2020 roku, o godzinie 9.30.

Udział w konferencji możliwy będzie po wcześniejszej rejestracji poprzez formularz dostępny na stronie projektu: www.interregeurope.eu

Projekt SKILLS+ „Wspieranie zdolności MŚP działających w obszarze technologii komunikacyjno-informacyjnych do rozwoju innowacji poprzez poprawę polityki regionalnej i infrastruktury” realizowany przez MARR S.A w partnerstwie

SKILLS+ obejmuje promocję rozwiązań, które sprawią, że nowoczesne technologie ICT (komunikacyjno-informacyjne) staną się częścią codziennego życia, zarówno dla regionalnych, małych i średnich przedsiębiorstw jak i podmiotów publicznych. W ramach projektu realizowano dwa główne zadania:

 • wymianę dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie polityk (krajowych, regionalnych lub lokalnych) miedzy regionami uczestniczącymi w projekcie (12 partnerów z całej Europy),
 • przygotowanie wytycznych i planów wdrożeniowych w celu usprawnienia polityk rozwoju MŚP poprzez stosowanie technologii ICT.

Globalnym celem projektu jest poprawa zasad i polityk (programów wsparcia, planów) publicznych umożliwiająca zmniejszenie różnic między ośrodkami miejskimi a obszarami wiejskimi w wykorzystaniu technologii ICT.


Zrealizowane spotkania i warsztaty:

7 października 2019
Zatwierdzenie i przyjęcie ostatecznej wersji Planu Działania dla Małopolski: pobierz

23-25 września 2019
Trondheim (Norwegia): spotkanie partnerów projektu, omówienie działań związanych z wdrażaniem Action Planów oraz opracowanie zasad monitorowania przyjętych wskaźników.

4 grudzień 2018 r. 
Kraków: spotkanie warsztatowe partnerów projektu dotyczące przygotowania i wdrażania Planów Działań mających na celu  zwiększenie dostępności do technologii cyfrowych dla MŚP i lokalnych społeczności w  poszczególnych regionach, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich.

12 marca 2019 r.
Magdeburg (Niemcy): przedstawienie Planów Działań dla poszczególnych regionów podczas konferencji organizowanej przez Lidera projektu. Więcej informacji:  www.interregeurope.eu

29 – 31 sierpnia 2018 r.
Kajaani (Finlandia): spotkanie partnerów projektu, omówienie działań  w zakresie przygotowania i wdrażania Planów Działań obejmujących zwiększenie dostępności do technologii cyfrowych dla MŚP i lokalnych społeczności  w  poszczególnych regionach, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich. Więcej informacji:www.interregeurope.eu

5 lipca 2018 r.
Kraków: Spotkanie grupy interesariuszy projektu SKILLS+ z Małopolski. Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, South Poland Cleantech Cluster Fundacji Progress and Business oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (organizatora spotkania) omówili możliwość wdrożenia najlepszych praktyk rekomendowanych przez partnerów – przedstawicieli regionów europejskich uczestniczących w projekcie SKILLS+ w Małopolsce.

17 kwietnia 2018 r.
Valladoid (Hiszpania): spotkanie podsumowujące prace zespołów oceniających poszczególne regiony, omówienie wyników ocen polityk i programów wsparcia dotyczących wdrażania technologii ICT w sektorze MŚP na obszarach wiejskich dla poszczególnych regionów.

6 – 8 listopada 2017 r.
Kozani (Grecja, Zachodnia Macedonia): ocena polityk i programów wsparcia dotyczących wdrażania technologii ICT w sektorze MSP na obszarach wiejskich dla regionu Zachodniej Macedoni przez członków zespołu oceniającego, składającego się z przedstawicieli partnerów projektu i podmiotów wspierających. W skład zespołu oceniającego wchodzą m.in. przedstawiciel MARR S.A. oraz Prezes South Poland CleanTech Cluster (spcleantech.pl). Więcej informacji: www.interregeurope.eu

24 – 27 października 2017 r.
Valladolid (Hiszpania): ocena polityk i programów wsparcia dotyczących wdrażania technologii ICT w sektorze MSP na obszarach wiejskich dla regionu Kastylia i Leon przez członków zespołu oceniającego, złożonego z przedstawicieli partnerów projektu i podmiotów wspierających. W skład zespołu oceniającego wchodzą m.in. przedstawiciel MARR S.A. oraz Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (www.mcp.malopolska.pl). Więcej informacji: www.interregeurope.eu

17 – 20 września 2017 r.
Kajani (Finlandia): ocena polityk i programów wsparcia dotyczących wdrażania technologii ICT w sektorze MSP na obszarach wiejskich dla regionu Kainuun przez członków zespołu oceniającego, złożonego z przedstawicieli partnerów projektu i podmiotów wspierających. Liderem zespołu oceniającego, składającego się z 7 osób z różnych instytucji związanych z partnerami projektu, był przedstawiciel MARR S.A. Zespół oceniający przedstawił zalecenia oraz raporty dot. wdrażania technologii ICT w regionie Kainuun. Więcej informacji: www.interregeurope.eu

12 września 2017 r.
Ostrawa (Czechy): spotkanie robocze uczestników projektu związane z oceną polityk i programów wsparcia w poszczególnych regionach Europy.

4 – 8 września 2017 r.
Kraków: ocena polityk i programów wsparcia dotyczących wdrażania technologii ICT w sektorze MSP na obszarach wiejskich dla województwa małopolskiego przez członków zespołu oceniającego, złożonego z przedstawicieli partnerów projektu i podmiotów wspierających. W trakcie spotkania oceniającego (peer review) Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, South Poland Cleantech Cluster oraz Fundacja Progress & Business zaprezentowały informacje na temat swojej działalności w zakresie wspierania MSP we wdrażaniu technologii informatyczno-komunikacyjnych. Zespół oceniający przedstawił zalecenia oraz raporty dot. wdrażania technologii ICT w województwie małopolskim. Więcej informacji: www.interregeurope.eu

20 – 22 marca 2017 r.
Ryga (Łotwa): trzecie szkolenie dla uczestników projektu i podmiotów wspierających partnerów dotyczące tematyki “Change in management (uptake of new tools and incorporation in business routines)”. W spotkaniu wzięło udział około 50 przedstawicieli różnych podmiotów z krajów partnerskich. Szersze informacje oraz prezentacje z wystąpień można znaleźć na stronie: www.interregeurope.eu

29 listopada 2016 r.
Győr (Węgry): drugie szkolenie dla uczestników projektu i podmiotów wspierających partnerów w realizacji projektu obejmujące tematykę “Development of human skills related to new ICT/digital tools”. W spotkaniu wzięło udział około 30 przedstawicieli różnych podmiotów z krajów partnerskich. W imieniu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego prezentację ustną nt. „Improving the competencies in ICT skills in Malopolska Region” przedstawił Dariusz Wilk. Z kolei informacje nt. projektu „Kierunek Kariera” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, a więc podmiot wspierający MARR S.A., przedstawiła p. Violetta Matejak. Szersze informacje oraz prezentacje z wystąpień można znaleźć na stronie: www.interregeurope.eu

18 – 19 października 2016 r.
Zadar (Chorwacja): pierwsze szkolenie dla uczestników projektu (1st Capacity Building Seminar) dotyczące tematyki „New opportunities for businesses in rural areas thanks to digital tools”. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 przedstawicieli różnych instytucji z krajów partnerskich. Szersze informacje oraz prezentacje z wystąpień można znaleźć na stronie: www.interregeurope.eu. 19 października 2016 r. odbyło się spotkanie członków Komitetu Sterującego projektem.

12 września 2016 r.
Kraków: prezentacja założeń projektu i pierwszych rezultatów projektu Skills+ na posiedzeniu Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

30 maja – 1 czerwca 2016 r.
Sofia (Bułgaria): robocze techniczne spotkanie partnerów projektu SKILLS+ związane z rozpoczęciem realizacji projektu.

6 – 7 lipca 2015 r.
Berlin (Niemcy): spotkanie partnerów projektu SKILLS+ związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego złożonego do Wspólnego Sekretariatu programu INTERREG EUROPA.

Plan Działania dla Małopolski:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Transportu z niemieckiego landu Saksonia - lider projektu

jest regionalnym organem publicznym z niemieckiego kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Ministerstwo posiada szeroko zakrojone kompetencje przede wszystkim w zakresie rozwoju regionalnego. Saksonia-Anhalt jest zdominowana przez obszary wiejskie, gdzie usługi związane z turystyką kulturową są ważną gałęzią gospodarki i głównym katalizatorem dla dywersyfikacji działalności gospodarczej, po to by zmniejszyć uzależnienie gospodarki regionalnej od rolnictwa. Ponadto Ministerstwo jest założycielem europejskiego stowarzyszenia Transromanica.

(Ministry for Regional Development and Transport Saxony-Anhalt, Magdeburg, Niemcy; www.mlv.sachsen-anhalt.de)

Kainuun Etu Oy

jest przedsiębiorstwem rozwoju regionalnego, którego właścicielem jest miasto Kainuu. Celem działania firmy jest wspieranie wszystkich sektorów gospodarki Kainuu oraz pomoc w rozwijaniu know-how przez firmy w działalności gospodarczej, w celu zwiększaniu konkurencyjności, rozwoju firmy i współpracy. Ponadto Kainnun Etu Oy wspomaga działalność kluczowych klastrów w regionie.

(Kainuu, Finlandia; www.kainuunetu.fi)

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

jest wiodącą, regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego, jednym z najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. MARR S.A. specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą, zapewniając im kompleksowy know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe. Świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i pomaga efektywnie inwestować w Małopolsce.

(Kraków, Polska)

Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego Republiki Łotewskiej

jest odpowiedzialne za realizację polityki w trzech obszarach: ochrony środowiska, rozwoju regionalnego, jak również technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W dziedzinie ochrony środowiska Ministerstwo zajmuje się ustanawianiem przesłanek i warunków ochrony przyrody, czystego środowiska i zapewnia skuteczne i trwałe sposoby wykorzystywania zasobów naturalnych. W dziedzinie rozwoju regionalnego Ministerstwo realizuje i ocenia politykę regionalną na poziomie państwa, nadzoruje proces planowania rozwoju terytorialnego, a także zapewnia rozwój i nadzór nad samorządami w celu do osiągnięcia zrównoważonego i trwałego rozwoju kraju. Działalność Ministerstwa obejmuje również wdrażanie i koordynację tzw. e-administracji, czyli nowoczesnych i efektywnych technologii informatycznych i komunikacyjnych w sektorze publicznym.

(Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia, Ryga, Łotwa; www.varam.gov.lv)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Zachodniej Macedonii

jest regionalnym podmiotem publicznym w zakresie realizacji Wspólnych Ram Strategicznych (WRS). Instytucja jest odpowiedzialna za planowanie i realizację WRS na poziomie regionalnym, a także koordynuje planowanie i stosowanie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Zachodniej Macedonii. W szczególności skupia się na finansowaniu działań w ramach R&D, które obejmują działania innowacyjne.

(Managing Authority of Regional Operational Programme of Western Macedonia Region, Kozani, Grecja)

Urząd Okręgu Sor-Trondelag

jest odpowiedzialny za rozwój regionalny, rozwój lokalnego biznesu, transportu, kształcenia ponadgimnazjalnego oraz wsparcie działalności kulturalnej. Władze okręgu współpracują z gminami ze swojego obszaru i partnerami prywatnymi. Posiadają osobny dział odpowiedzialny za rozwój technologii ICT w regionie. Siedziba władz znajduje się w Trondheim, które jest uważane za technologiczną stolicę Norwegii. W mieście tym ulokowany jest Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii oraz SINTEF – największy w Skandynawii niezależny instytut badawczy.

(Sor-Trondelag County Authority, Tondheim, Norwegia; www.stfk.no)

Agencja Rozwoju Wsi Żupanii Zadarskiej

zarejestrowana w 2013 r. Agencja zajmuje się monitorowaniem strategii na szczeblu krajowym i unijnym oraz zgodności aktów wydawanych na poziomie regionalnym i lokalnym z polityką w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. W szczególności zajmuje się badaniami i rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w kontekście potrzeb rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa oraz koordynuje prace istniejących instytucji w celu skuteczniejszego wdrażania nowych programów i działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Agencja świadczy m.in. usługi pomocy technicznej i doradztwa dotyczące programu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej na rzecz rozwoju technologicznego i rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej.

(Zadar County Rural Development Agency, Zadar, Chrowacja; www.agrra.hr)

Bułgarska Izba Przemysłowo-Handlowa

założona w 1895 r. Izba jest niezależną instytucją pomocy, promocji, reprezentacji i ochrony interesów podmiotów gospodarczych będących jej członkami. Izba wspomaga rozwój firm poprzez międzynarodową współpracę i zapewnia pomoc w integracji na poziomie europejskim i międzynarodowym. Działalność Izby jest oparta na zasadach dobrowolnego członkostwa, autonomii i samo-finansowania. Bułgarska Izba oraz 28 regionalnych izb są połączone w jednolity system Bułgarskich Izb Przemysłowo-Handlowych zrzeszających 53 000 członków – firm handlowych, korporacji, stowarzyszeń itd.

(Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, Sofia, Bułgaria; www.bcci.bg)

Regionalne Ministerstwo Kultury i Turystyki wspólnoty autonomicznej Kastylia i León

poprzez swoją Radę / Ministerstwo Kultury i Turystyki, jest organem rządowym z pełną władzą w zakresie dziedzictwa kulturowego. Zajmuje się następującymi obszarami: tworzenie projektów strategii i planów konserwacyjnych, rejestruje i porządkuje obiekty dziedzictwa kulturowego i gwarantuje ich ochronę, prowadzi projekty rekultywacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Ponadto, jest zaangażowane w regionie w zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi.

(Castilla y Leon Regional Government – Regional Ministry for Culture and Tourism, Valladolid, Hiszpania; www.jcyl.es)

Pannon Novum Agencja Innowacji Regionu Zachodniego Kraju Nadunajskiego Non-profit Sp.z o.o.

jest największą agencją rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym w Zachodnich Węgrzech (członkiem sieci 7 ogólnokrajowych agencji rozwoju) utworzoną przez 15 gmin i rząd węgierski. Odgrywa istotną rolę w przygotowywaniu i wdrażaniu wielu projektów infrastrukturalnych w regionie West-TransDanubian, które mają prowadzić do rozwoju funkcji największych miast w regionie oraz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja jest zaangażowana w dużą ilość międzynarodowych, krajowych i lokalnych projektów.

(Pannon Novum West-Transdanubian Regional Innovation Non-profit Ltd., Szombathely, Węgry; www.pannonnovum.hu)

Uniwersytet Łotewski

założony 28 września 1919 roku w Rydze Uniwersytet Łotewski kształci studentów na 12 Wydziałach. Obecnie na uniwersytecie studiuje około 15 000 osób. Uniwersytet Łotewski zapewnia w ramach projektu SKILLS+ naukowe wsparcie w ocenie programów wsparcia przedsiębiorstw MŚP we wdrażaniu technologii ICT.

(University of Latvia, Ryga, Łotwa; www.lu.lv)

Politechnika w Ostrawie

założona 23 stycznia 1849 r. w Ostrawie. Kształci około 22 000 studentów na kierunkach prowadzonych na 7 Wydziałach, w szczególności w zakresie inżynierii i ekonomii. Politechnika prowadzi badania we współpracy z ośrodkami naukowymi na całym świecie i skupia się na ochronie własności intelektualnej wypracowanych rozwiązań.

(Technical University of Ostrava, Ostrawa, Czechy; www.vsb.cz)

Podmioty wspierające

Każdy partner zaangażuje w realizację projektu SKILLS+ również kilka podmiotów z własnego regionu, tzw. podmiotów wspierających (zainteresowanych), a więc przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programów wsparcia MŚP, władz lokalnych oraz przedsiębiorców.

Podmiotami wspierającymi MARR S.A. w realizacji projektu są:

• Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości www.mcp.malopolska.pl

• Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie www.wup-krakow.pl

• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Cyfryzacji www.malopolska.pl/urzad-marszalkowski

• South Poland Cleantech Cluster www. spcleantech.com/spcleantech-participates-in-skills

• Fundacja Progress and Business www.pbf.pl

INTERREG EUROPA jest kontynuacją programu międzyregionalnego INTERREG IVC 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, obejmującego terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegię i Szwajcarię.

Program podtrzymuje wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy poprzez eksperckie i merytoryczne wsparcie w ramach tematycznych platform nauczania, w czterech obszarach:

 • badania i innowacje – obejmujący infrastrukturę badań i innowacji, regionalne łańcuchy innowacji, podnoszenie zdolności,
 • konkurencyjność MŚP – skupiający się na wspieraniu MŚP w wypracowywaniu i osiąganiu wzrostu gospodarczego, wprowadzanie innowacji na wszystkich etapach cyklu życia jednostki,
 • gospodarka niskoemisyjna – to pomoc w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
 • środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami to ochrona i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, wspieranie przechodzenia do efektywnej gospodarki zasobami, „zielony wzrost” i eko-innowacje.

Beneficjentami programu są władze i instytucje publiczne, podmioty prywatne o charakterze non profit.

Budżet programu INTERREG EUROPA wynosi 359 mln euro. Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Dowiedz się więcej:

program INTERREG IV C: www.interreg4c.net
Europejska Współpraca Terytorialna: www.ewt.gov.pl
Władza Wdrażająca Programy Europejskie: www.cpe.gov.pl

 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Kordylewskiego 11, 31-542, Kraków, Polska
  Anna Zych, tel. kom: 785 059 075
  e-mail: anna.zych@marr.pl

 • Ministry of Regional Development and Transport Saxony – Anhalt
  Turmschanzenstraße 10, 39114, Magdeburg, Niemcy
  Frank Thäger, tel. +49 391 567 3501, frank.thaeger@mlv.sachsen-anhalt
  www.mlv.sachsen-anhalt.de


 • Kainuun Etu Ltd.
  Seminaarinkatu 2, 87100 Kajaani, Finland
  Ninetta Chaniotou, tel. +358 44 5514559, ninetta.chaniotou@kainuunetu.fi
  www.kainuunetu.fi/en


 • Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia
  Peldu Street 25, 1494 Riga, Latvia
  Santa Sipola, tel. +371 67026932, santa.sipola@varam.gov.lv
  www.varam.gov.lv


 • Managing Authority of Regional Operational Programme of Western Macedonia Region
  Diokitirio, ZEP Kozani, Greece
  Haralambos Kiourtsidis, tel. +30 2461350903, babikiou@mou.gr
  www.mou.gr


 • Sør-Trøndelag County Authority
  Postboks 2350 Sluppen, 7004 Trondheim, Norway
  Mari Grut, tel. +47 48255336, mari.grut@stfk.no
  www.stfk.no


 • Zadar County Rural Development Agency
  Glagoljaška 14, 23000 Zadar, Croatia
  Ana Zubčić, tel. +385 23 628 451, ana.zubcic@agrra.hr
  www.agrra.hr


 • Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI)
  Iskar str., 1058 Sofia, Bulgaria
  Mariana Tancheva, tel. +35928117508, mtancheva@bcci.bg
  www.bcci.bg


 • Castilla y Leon Regional Govemment – Regional Ministry for Culture and Tourism
  Avda. Monasterio de Nuestra Señora de Prado s/n, 47014 Valladolid, Spain
  Laura Cuevas Ortiz, tel. +34 983 411880, cueortla@jcyl.es
  www.jcyl.es


 • Pannon Novum West-Transdanubian Regional Innovation Non-profit Ltd.
  Köszegi 23, 9700 Szombathely, Hungary
  Roland Dancsecs, tel. +36 30 4412726, roland.dancsecs@pannonnovum.hu
  www.pannonnovum.hu


 • University of Latvia
  Raina Boulevard 19, 1586 Riga, Latvia
  Zane Zeibote, tel. +371 29417214, zane.zeibote@lu.lv
  www.lu.lv


 • Technical University of Ostrava
  17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava, Czech Republic
  Dagmar Juchelkova, tel. +420 596 994336, Dagmar.juchelkova@vsb.cz
  www.vsb.cz

Skip to content