ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Wsparcie MARR SA ze środków EFRR
i Budżetu Państwa dla MŚP
działających na rynku powyżej 24 miesięcy

logo pozyczki

Pożyczka udzielana jest na podstawie zawartej umowy operacyjnej z MARR S.A. przez BGK w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 (Poddziałanie 3.4.2
Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 miesięcy
). Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu
Funduszy (MFF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu. MARR S.A. udziela też pożyczek na cele płynnościowe.

Dla kogo? firmy z regionu Małopolski, prowadzące działalność powyżej 24 miesięcy

Ile? Maksymalnie kwota 1 mln złotych

Warunki:

 • na okres 84 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy
 • oprocentowanie 1,15%-4,15% w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) – oprocentowanie ustalane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy wykorzystaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej z zastosowaniem analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego zobowiązania
 • preferencyjne oprocentowanie 0,15% dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach o niskiej aktywności gospodarczej oraz w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
 • wkład własny nie jest wymagany
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki
 • zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osoby trzeciej, wg prawa cywilnego, przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie, zastawu zwykłego bądź rejestrowego, hipoteki na nieruchomości, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, gwarancji bankowej. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.
 • Regulamin: pobierz
 • Deklaracja bezstronności: pobierz
 • Wykaz obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej w województwie małopolskim: pobierz

 • Wzór wniosku o pożyczkę – COVID-19: pobierz
 • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych: pobierz
 • Oświadczenie o nieubieganiu się o pomoc na te same koszty na jakie złożono wniosek o pożyczkę: pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19: pobierz
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis: pobierz

 • Biznes plan wraz z właściwym arkuszem finansowym: pobierz
  • wersja dla księgi przychodów i rozchodów: pobierz
  • wersja dla ryczałtu lub karty podatkowej: pobierz
  • wersja dla ksiąg handlowych: pobierz
 • Kwestionariusz osobowy Wnioskodawcy: pobierz
 • Oświadczenie o danych osobowych: pobierz
 • Oświadczenie o niekaralności: pobierz
 • Upoważnienie o udostępnieniu informacji gospodarczych: pobierz

 • Umowa inwestycyjna – COVID-19: pobierz
 • Karta produktu: pobierz
 • Wniosek o zmianę umowy pożyczki – COVID-19: pobierz
 • Aneks do umowy inwestycyjnej – COVID-19: pobierz

Dokumenty do rozliczenia pożyczki:

Zapraszamy do skorzystania z preferencyjnych warunków udzielania pożyczek
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 32-542 Kraków

Departament Instrumentów Finansowych

Konsultanci:

godz. pracy: pn-pt: 8.00-16.00

Punkty Obsługi Klienta
Lp. Punkt Godziny pracy
1. ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków 7:00 – 16:00
2. ul. Rydlówka 5, pok. 105, 30-363 Kraków 8:00 – 12:00
3. ul. Krakowska 18a, 32-100 Proszowice 8:00 – 16:00
4. ul. Klakurki 2a/b, 32-400 Myślenice 8:00 – 16:00
5. ul. Św. Leonarda 31/15, 32-700 Bochnia 8:00 – 12:00
6. ul. Asnyka 6c/5, 32-020 Wieliczka 8:00 – 12:00
7. ul. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów 8:00 – 12:00
8. ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice 8:00 – 16:00
9. ul. Mostki 86, 33-340 Stary Sącz 8:00 – 16:00
10. ul. A. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka 8:00 – 16:00
11. ul. Orkana 20F, 34-700 Rabka Zdrój 8:00 – 16:00
12. ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów 8:00 – 16:00
13. ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim 8:00 – 16:00
14. Plac Jana Pawła II 8, 34-100 Wadowice 8:00 – 16:00
Skip to content