ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Wsparcie MARR SA ze środków EFRR
i Budżetu Państwa dla MŚP
działających na rynku powyżej 24 miesięcy

logo pozyczki

Pożyczka udzielana jest na podstawie zawartej umowy operacyjnej z MARR S.A. przez BGK w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 (Poddziałanie 3.4.2
Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 miesięcy
). Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu
Funduszy (MFF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu. MARR S.A. udziela też pożyczek na cele płynnościowe.

Dla kogo? firmy z regionu Małopolski, prowadzące działalność powyżej 24 miesięcy

Ile? Maksymalnie kwota 1 mln złotych

Warunki:

 • na okres 84 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy
 • oprocentowanie 1,15%-4,15% w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) – oprocentowanie ustalane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy wykorzystaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej z zastosowaniem analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego zobowiązania
 • preferencyjne oprocentowanie 0,15% dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach o niskiej aktywności gospodarczej oraz w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
 • wkład własny nie jest wymagany
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki
 • zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osoby trzeciej, wg prawa cywilnego, przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie, zastawu zwykłego bądź rejestrowego, hipoteki na nieruchomości, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, gwarancji bankowej. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.
 • Regulamin: pobierz
 • Deklaracja bezstronności: pobierz
 • Wykaz obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej w województwie małopolskim: pobierz

 • Wzór wniosku o pożyczkę – COVID-19: pobierz
 • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych: pobierz
 • Oświadczenie o nieubieganiu się o pomoc na te same koszty na jakie złożono wniosek o pożyczkę: pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19: pobierz
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis: pobierz

 • Biznes plan wraz z właściwym arkuszem finansowym: pobierz
  • wersja dla księgi przychodów i rozchodów: pobierz
  • wersja dla ryczałtu lub karty podatkowej: pobierz
  • wersja dla ksiąg handlowych: pobierz
 • Kwestionariusz osobowy Wnioskodawcy: pobierz
 • Oświadczenie o danych osobowych: pobierz
 • Oświadczenie o niekaralności: pobierz
 • Upoważnienie o udostępnieniu informacji gospodarczych: pobierz

 • Umowa inwestycyjna – COVID-19: pobierz
 • Karta produktu: pobierz
 • Wniosek o zmianę umowy pożyczki – COVID-19: pobierz
 • Aneks do umowy inwestycyjnej – COVID-19: pobierz

Dokumenty do rozliczenia pożyczki:

Zapraszamy do skorzystania z preferencyjnych warunków udzielania pożyczek
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 32-542 Kraków

Departament Instrumentów Finansowych

Konsultanci:

tel. 12 617 66 69, 12 617 66 62, 12 617 66 28, 12 617 66 29, 12 617 66 32, 12 617 99 81,
12 617 66 58, 12 417 74 19, 12 417 74 21
godz. pracy: pn-pt: 8.00-16.00
fax: 12 617 66 67
e-mail: pozyczki@marr.pl

Punkty Obsługi Klienta
Lp. Punkt Godziny pracy
1. ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków 7:00 – 16:00
2. ul. Rydlówka 5, pok. 105, 30-363 Kraków 8:00 – 12:00
3. ul. Krakowska 18a, 32-100 Proszowice 8:00 – 16:00
4. ul. Klakurki 2a/b, 32-400 Myślenice 8:00 – 16:00
5. ul. Św. Leonarda 31/15, 32-700 Bochnia 8:00 – 12:00
6. ul. Asnyka 6c/5, 32-020 Wieliczka 8:00 – 12:00
7. ul. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów 8:00 – 12:00
8. ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice 8:00 – 16:00
9. ul. Mostki 86, 33-340 Stary Sącz 8:00 – 16:00
10. ul. A. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka 8:00 – 16:00
11. ul. Orkana 20F, 34-700 Rabka Zdrój 8:00 – 16:00
12. ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów 8:00 – 16:00
13. ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim 8:00 – 16:00
14. Plac Jana Pawła II 8, 34-100 Wadowice 8:00 – 16:00
Wielkość czcionki
Kolory