ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Oświadczenie

W związku z artykułem opublikowanym 25 listopada 2023 r. na portalu www.onet.wiadomosci dotyczącym wątpliwości wokół dotacji MSZ.

W związku z artykułem opublikowanym 25 listopada 2023 r. na portalu www.onet.wiadomosci dotyczącym wątpliwości wokół dotacji MSZ informujemy, że:

  1. Projekt został wybrany do otrzymania grantu, w oparciu o proces oceny wskazany w Regulaminie konkursu „Edukacja globalna 2023” (pobierz)
  2. Zakres złożonego przez nas projektu “Nauczyciele dla Zrównoważonego Rozwoju: Wspólna Droga w Przyszłość w pełni odpowiada założeniom  konkursu, co zostało potwierdzone m.in. oceną ekspercką (w części obligatoryjnej oceny zero- jedynkowej „TAK / NIE”) – w kryterium adekwatność. Gdyby projekt nie spełnił tej części kryterium, nie podlegałby ocenie punktowej.
  3. Zgodnie z Regulaminem Konkursu: Decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia dotacji podejmuje Minister Spraw Zagranicznych. Przed podjęciem decyzji, może się on zwrócić się do Komisji o dodatkową opinię w odniesieniu do poszczególnych projektów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych nie ma charakteru decyzji administracyjnej, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Minister Spraw Zagranicznych może podjąć decyzję o nieudzieleniu dotacji żadnemu z projektów.
  4. Zgodnie z Regulaminem Konkursu: Komisja rekomenduje do finansowania te projekty, które zostały omówione na posiedzeniu Komisji, które otrzymały minimum 30% maksymalnej oceny, o której mowa w pkt 9.9 Regulaminu (100 pkt) i które mieszczą się w limicie środków przewidzianym w pkt 5.1 Regulaminu. Projekt MARR uzyskał powyżej 30% maksymalnej oceny.

Ponadto informujemy, że część zamieszczonych w artykule informacji nie zostało przez autorkę zweryfikowanych, a część stanowi jedynie  subiektywną ocenę autorki np. „projekt nie zyskał zbyt dużej akceptacji komisji”. Dodatkowo brakuje odniesień do pozostałych podmiotów, które otrzymały granty, co oznacza brak kontekstu, możliwego porównania i dziennikarskiej dociekliwości i bezstronności.

Mamy 30-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów – szkoleniowych, doradczych, edukacyjnych i inwestycyjnych. Aplikujemy o projekty duże i mniejsze. Nie wszystkie składane przez nas projekty otrzymują wsparcie i są realizowane. Startujemy w konkursach w oparciu o obowiązujące  regulaminy i przyjmujemy ze zrozumieniem i szacunkiem decyzje Komisji konkursowych lub innych organów przyznających granty.

 

27 listopada 2023
Skip to content