ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Jesteś osobą niepracującą? Masz więcej niż 30 lat? Chcesz podnieść kwalifikacje
lub kompetencje? Szukasz pracy?

Mieszkasz lub uczysz się na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego, tarnowskiego,  wielickiego, miasta Tarnowa lub miasta Krakowa?

Weź udział w naszym projekcie!


Przystępując do projektu uzyskasz:

 • Indywidualny Plan Działania, który pomoże Ci znaleźć  wymarzoną pracę,
 • wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi Ci podjęcie zatrudnienia,
 • skorzystasz z usług pośrednika pracy, który pomoże Ci znaleźć pracodawcę,
 • podniesiesz swoje kwalifikacje lub kompetencje dzięki szkoleniom specjalistycznym, stażom oraz innym formom wsparcia dostosowanym do Twoich indywidualnych potrzeb.

Wartość projektu: 5 094 139,58 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 330 018,64 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 509 413,94 zł
Okres realizacji projektu: 24 miesiące


Dla kogo:

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 30 lat, które należą do co najmniej jednej z grup:

 • powyżej 50 roku życia,
 • długotrwale bezrobotne,
 • z niepełnosprawnościami,
 • o niskich kwalifikacjach,
 • kobiet.

W szczególnych przypadkach i z ograniczeniami możliwy jest udział mężczyzn w wieku 30-49 lat nie należących do wskazanych grup przy czym w ich przypadku wsparcie ogranicza się do szkoleń (w tym specjalistycznych), doradztwa i pośrednictwa pracy.


Projekt „Dobry Czas na Pracę – KOM i ST” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Działanie  8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór formularzy rekrutacyjnych

Formularz rekrutacyjny można składać w jednym z Powiatowych Punktów Informacyjnych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (zakładka Kontakt).

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów – regulaminów i formularzy zostaną udostępnione (zakładka Dokumenty) nie później niż w dniu publikacji ogłoszenia o naborze do projektu (zakładka Ogłoszenia). W Powiatowych Punktach Informacyjnych można również uzyskać informacje na temat projektu oraz uzyskać pomoc techniczną w wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego.


Wsparcie

W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:

 1. Diagnoza potrzeb, ustalenie Indywidualnego Planu Działania
 2. Doradztwo indywidualne i pośrednictwo pracy
 3. Szkolenie aktywizacyjne: warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania i pozyskiwania pracy i szkoleń komputerowych (w ramach potrzeb)

Na podstawie Indywidualnego Planu Działania Uczestnicy Projektu kierowani są na:

 1. Szkolenia specjalistyczne wraz z stypendium szkoleniowym, lub
 2. Staże zawodowe tj. 3-miesięczne płatne staże z możliwością przedłużenia o 3 miesiące, lub
 3. Inne formy wsparcia adekwatne do indywidualnych potrzeb uczestników projektu umożliwiające ich aktywizacje zawodową.

Ogłoszenie o naborze

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza I nabór do projektu „Dobry Czas na Pracę – KOM i ST” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Rekrutacja trwa od 9 sierpnia 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.  


Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych

Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych wskazanych w zakładce Kontakt.

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00


Niezbędne dokumenty

Wzory dokumentów, które należy przedłożyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór znajdują się na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcp w zakładce Dokumenty.

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Dobry Czas na Pracę – KOM i ST”


Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Dobry Czas na Pracę – KOM i ST”: pobierz
 • Formularz rekrutacyjny do projektu: pobierz
 •  Karta oceny Formularza rekrutacyjnego w projekcie: pobierz
 •  Umowa uczestnictwa w projekcie: pobierz

Zapraszamy do Powiatowych Punktów Informacyjnych
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

tel: 785 059 105
e-mail: dcp@marr.pl


Tarnów, powiat tarnowski
Traugutta 5, Hotel Crystal Park, 33-100 Tarnów


powiat brzeski
Plac Kupiecki 8, 32-800 Brzesko


powiat dąbrowski
Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska


Kraków, powiat krakowski
Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków


powiat bocheński
Świętego Leonarda 31/15, 32-700 Bochnia


powiat miechowski
Piłsudskiego 5, 32-200 Miechów


powiat myślenicki
Klakurki 2a/b, 32-400 Myślenice


powiat proszowicki
Krakowska 18a, 32-100 Proszowice


powiat wielicki
Adama Asnyka 6c/5, 32-020 Wieliczka

Wielkość czcionki
Kolory