ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP
UWAGA!

Ogłoszenie o naborze biznesplanów w ramach VI naboru

 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniach 31.05.2021 r. – 09.06.2021 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) do projektu „Dobry Czas na Biznes – KOM2” realizowanego w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

 • Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2020 roku: pobierz
 • Ogłoszenie o naborze biznesplan w ramach VI naboru: pobierz

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO dla Grantobiorców 
 • I NABÓR: 7 – 11 wrzesień 2020 – tylko dla osób z IV naboru
 • II NABÓR: 15 – 22 wrzesień 2020 – dla osób z IV oraz V naboru
 • III NABÓR: 24 – 29 wrzesień 2020 – dla osób z V naboru

Dokumentacja dostępna: marr.pl/dcb2/

WYNIKI
 • Lista rankingowa pierwszy nabór: pobierz
 • Lista rankingowa drugi nabór: pobierz
 • Lista rankingowa trzeci nabór: pobierz

UWAGA!!! NABÓR VI DO PROJEKTU DCB – KOM2 ZAKOŃCZONY

Jeśli od dawna szukasz pracy, masz więcej niż trzydzieści lat, chcesz być swoim szefem i mieszkasz w powiecie bocheńskim, krakowskim, miechowskim, myślenickim, proszowickim, wielickim oraz na terenie miasta Krakowa weź udział w naszym projekcie. Wsparcie obejmuje: szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację w wysokości do 25 000 zł r. Możesz także otrzymać roczne bezpłatne indywidualne i profilowane wsparcie doradcze w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku. Celem jest otworzenie 861 działalności gospodarczych.


Wartość projektu: 37 477 124,88 zł

Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

Planowane nabory: 7


Dla kogo:
Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) należących do co najmniej jednej z grup:

a) osób powyżej 50 roku życia,
b) osób długotrwale bezrobotnych,
c) osób z niepełnosprawnościami,
d) osób o niskich kwalifikacjach,
e) kobiet.


Projekt „Dobry Czas na Biznes – KOM2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

ETAP I – Rekrutacja do projektu

Nabór wniosków

Wnioski (wyłącznie na formularzu rekrutacyjnym) można będzie składać w biurze projektu lub w jednym z Powiatowych Punktów Informacyjnych. Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów – regulaminów i formularzy zostaną udostępnione jako załączniki do ogłoszenia o naborze, które opublikowane zostanie nie później niż 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu. W Powiatowych Punktach Informacyjnych można również uzyskać informacje na temat projektu oraz uzyskać pomoc techniczną w wypełnieniu formularza.

Wszystkie złożone wnioski poddane zostaną ocenie formalnej (na tym etapie możliwe będzie uzupełnienie ewentualnych pomyłek i złożenie wyjaśnień) oraz ocenie merytorycznej (w trakcie, której przyznane zostaną punkty za pomysł na biznes i przygotowanie do jego realizacji).

Rozmowa kwalifikacyjna z doradcami

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które w trakcie oceny merytorycznej otrzymają wymaganą regulaminem liczbę punktów. Rozmowy z wnioskodawcami prowadzić będą doradca zawodowy oraz doradca biznesowy, którzy ocenią pomysł na biznes oraz predyspozycje kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.


ETAP IIWsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności

Podpisanie umowy szkoleniowo-doradczej i diagnoza potrzeb szkoleniowych.

Umowy podpisywane będą z wnioskodawcami, którzy otrzymają najwyższą punktację (zsumowane zostaną punkty z oceny merytorycznej, formularza rekrutacyjnego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz punkty za kryteria dodatkowe. Wsparcie szkoleniowe oraz doradztwo biznesowe mają zapewnić uczestnikom projektu odpowiednie przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego bardzo ważnym elementem podpisywanej umowy będzie diagnoza potrzeb szkoleniowych i doradczych, która wyznaczy każdemu z kandydatów indywidualny plan szkoleniowy dostosowany do doświadczenia i potrzeb wnioskodawcy. Z chwilą podpisania umowy Wnioskodawca staje się Uczestnikiem Projektu.

Zakres tematyczny szkoleń

Przewidziano dla uczestników projektu trzy pakiety szkoleń

 • Obligatoryjne Szkolenia Podstawowe – zestaw obowiązkowy zawierający pakiet wiedzy zawierający najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (m.in. formalności i przepisy prawne, księgowość i podatki, marketing, pozyskiwanie finansowania, tworzenie i realizacja biznes planu);
 • Szkolenia wynikające z indywidualnego planu szkoleniowego, dobrane dla każdego uczestnika po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb. Będą dostosowane do predyspozycji uczestnika oraz planowanej działalności (m.in.: pakiet szkoleń aktualizujących wiedzę i umiejętności, przepisy branżowe, prawa konsumenta, handel internetowy, prawa autorskie, ochrona danych osobowych, handel zagraniczny) ;
 • Obligatoryjne Szkolenia Warsztatowe – zestaw obowiązkowy warsztatów, które w sposób praktyczny pomogą utrwalić cechy osobowości oraz umiejętności przyszłych przedsiębiorców (motywacja, negocjacje, pozyskanie i obsługa klienta, psychologia biznesu).

Zakres doradztwa przed założeniem działalności

Dla każdego uczestnika projektu przewidziano 20 godzin indywidualnej pomocy doradczej dostosowanej do potrzeb oraz rodzaju prowadzonej działalności. Wspólnie z doradcą zostanie dopracowany biznesplan przyszłej działalności oraz będą rozwiązywane potencjalne problemy jakie pojawią się na etapie planowania.


ETAP III – Przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

Składanie biznesplanów

Aby ubiegać się o dotację oraz wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze należy przedstawić biznesplan przyszłej działalności, który dołącza się do wniosku o wsparcie finansowe. Biznesplany opracowane są na podstawie zdobytej wiedzy na etapie szkoleniowo doradczym (przed założeniem firmy) i są podstawą oceny powodzenia przyszłej działalności oraz przyznania przyszłemu przedsiębiorcy dalszej pomocy. Złożone dokumenty poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej – punktowej. Ocena merytoryczna prowadzona będzie przez Komisję Oceny Projektów na podstawie z góry ustalonych zasad oceny, które zostaną przedstawione wszystkim uczestnikom na etapie szkoleniowo-doradczym przed złożeniem wniosków.

Założenie działalności gospodarczej

Uczestnicy projektu, którzy otrzymają pozytywne rekomendacje (ocena merytoryczna biznesplanów) aby móc uzyskać dalsze wsparcie już jako przedsiębiorcy powinni zarejestrować działalność gospodarczą.

Wypłata dotacji i rozliczanie wydatków

Z chwilą podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego uczestnik projektu staje się grantobiorcą. Wysokość dotacji (grantu) zależy od statystycznej wartości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, natomiast dokładana kwota zostanie podana w ogłoszeniu o naborze już na etapie rekrutacji. Dotacja zostanie wypłacona na konto Grantobiorcy i może zostać przeznaczona na uruchomienie działalności ale zgodnie z przeznaczeniem, jaki został opisany w biznesplanie.

Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze w prowadzeniu działalności gospodarczej

Z uwagi na wiele problemów, z jakimi mogą zetknąć się początkujący przedsiębiorcy, wsparcie szkoleniowo-doradcze w prowadzeniu działalności gospodarczej stanowi bardzo ważny element projektu. Celem tej pomocy jest bezpieczne uruchomienie i utrzymanie nowo założonych przedsiębiorstw, tak aby firmy nie tylko funkcjonowały w wymaganym okresie trwałości, ale również stanowiły dla grantobiorców trwałe źródło utrzymania i rozwoju. Przez 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z indywidualnej pomocy doradcy biznesowego (organizacja firmy, zarządzanie, rozwiązywanie bieżących problemów), doradcy finansowego (finanse i rachunkowość) oraz konsultacji prawnych. Uzupełnieniem tej pomocy będą szkolenia.

Utrzymanie trwałości

Przedsiębiorcy, którzy otrzymają wsparcie na założenie firmy, muszą prowadzić je nieprzerwanie w okresie minimum 18 miesięcy od dnia jego zarejestrowania. Przez ten okres nie będzie można jej ani zawiesić ani wyrejestrować . W okresie trwałości będą prowadzone również kontrole weryfikujące wydatkowanie środków z dotacji oraz wywiązanie się z deklaracji utworzenia dodatkowego miejsca pracy.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO dla Grantobiorców 
 • I NABÓR: 7 – 11 wrzesień 2020 – tylko dla osób z IV naboru
 • II NABÓR: 15 – 22 wrzesień 2020 – dla osób z IV oraz V naboru
 • III NABÓR: 24 – 29 wrzesień 2020 – dla osób z V naboru

Dokumentacja dostępna: marr.pl/dcb2/


NABÓR VI - OGŁOSZENIE: rozwiń

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza VI nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.


UWAGA!!! NABÓR VI DO PROJEKTU DCB – KOM2 ZAKOŃCZONY

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą przyjmowane w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Dokumenty można składać:
w godzinach od 8:00 – 16:00


Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:
Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji.

W sytuacji wpływu 2 krotności planowanych do przyznania w naborze dotacji MARR S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu przyjmowania zgłoszeń.

 W naborze VI planowane jest przyznanie 18 grantów


Niezbędne dokumenty:
Wzory dokumentów, które należy przedłożyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór znajdują się na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2 
Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2”


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Konrad Szymacha
e-mail: konrad.szymacha@marr.pl
tel. 12 617 99 49


W związku z panującą sytuacją epidemiczną, przyjmowanie klientów w siedzibie głównej MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11 jest zawieszone do odwołania.
Zachęcamy do kontaktu drogą mailową i telefoniczną. W sytuacjach wyjątkowych Klienci będą przyjmowani jedynie po wcześniejszym umówieniu.
Dokumenty na Dziennik Podawczy prosimy zostawiać w skrzynce mieszczącej się na parterze budynku Kordylewskiego 11.
W trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do zaleceń.

NABÓR V - OGŁOSZENIE: rozwiń

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza V nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.


Rekrutacja trwa od 27 MAJA 2019 roku do 7 CZERWCA 2019


Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami  będą przyjmowane w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych zlokalizowanych w każdym mieście powiatowym subregionu, pod poniższymi adresami:

 1. Kraków – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,
 2. powiat bocheński – ul. Świętego Leonarda 31/15, 32-700 Bochnia,
 3. powiat krakowski – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,
 4. powiat miechowski – ul. Piłsudskiego 5, 32-200 Miechów
 5. powiat myślenicki – ul. Klakurki 2a/b, 32-400 Myślenice,
 6. powiat proszowicki – ul. Krakowska 18a, 32-100 Proszowice,
 7. powiat wielicki – ul. Adama Asnyka 6c/5, 32-020 Wieliczka.

Dokumenty można składać:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00


Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:
Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji.


Kto może ubiegać się o udział w projekcie?
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą, do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • kobiet.

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.


Niezbędne dokumenty:
Wzory dokumentów, które należy przedłożyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór znajdują się na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2 
Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2”

Regulamin znajduje się:

 • w siedzibie MARR S.A.
 • w Powiatowych Punktach Informacyjnych oraz
 • na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2

Przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA. Na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2 znajduje się wykaz gmin województwa małopolskiego wraz z przypisanymi im kodami klasyfikacji DEGURBA.


Ogłoszenie o terminie składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) wraz z biznesplanami

Termin naboru biznesplanów: 05.09.2019 r. – 13.09.2019 r.

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi: 25 500,00 złotych brutto.

Wartość ta może zostać obniżona w przypadku obniżenia wartości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2019 r.: więcej

Ogłoszenie o terminie składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) wraz z biznesplanami w ramach V naboru: więcej

NABÓR IV - OGŁOSZENIE: rozwiń

Ogłoszenie o naborze

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza IV nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.


ZMIANA DOKUMENTÓW dla Uczestników projektu Dobry czas na biznes-KOM2 od naboru IV

Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz

dla uczestników, którzy podpiszą umowę o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 31.05.2019 r.

 • Biznesplan dla Uczestników projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego do projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Umowa o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pobierz 

dla uczestników, którzy podpiszą umowę o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej od 1.06.2019 r. do 14.06.2019 r.

 • Biznesplan dla Uczestników projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego do projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Umowa o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pobierz

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

 • Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego: pobierz

Rekrutacja trwa od
8 STYCZNIA 2019 roku do 22 STYCZNIA 2019

Nabór IV przedłużony do dnia 29.01.2019 r.


Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami  będą przyjmowane w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych zlokalizowanych w każdym mieście powiatowym subregionu, pod poniższymi adresami:

 1. Kraków – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,
 2. powiat bocheński – ul. Świętego Leonarda 31/15, 32-700 Bochnia,
 3. powiat krakowski – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,
 4. powiat miechowski – ul. Piłsudskiego 5, 32-200 Miechów
 5. powiat myślenicki – ul. Klakurki 2a/b, 32-400 Myślenice,
 6. powiat proszowicki – ul. Krakowska 18a, 32-100 Proszowice,
 7. powiat wielicki – ul. Adama Asnyka 6c/5, 32-020 Wieliczka.

Dokumenty można składać:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00


Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:
Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji.


Kto może ubiegać się o udział w projekcie?
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą, do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • kobiet.

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.

Niezbędne dokumenty:
Wzory dokumentów, które należy przedłożyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór znajdują się na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2 
Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2”


Regulamin znajduje się:

 • w siedzibie MARR S.A.
 • w Powiatowych Punktach Informacyjnych oraz
 • na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2

Przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA. Na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2 znajduje się wykaz gmin województwa małopolskiego wraz z przypisanymi im kodami klasyfikacji DEGURBA.


NABÓR IV Ogłoszenie o terminie składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) wraz z biznesplanami

Termin naboru biznesplanów: 06.05.2019 r. – 17.05.2019 r.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi: 27 481,20  złotych.

Wartość ta może zostać obniżona w przypadku obniżenia wartości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r.: więcej

Ogłoszenie o terminie składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) wraz z biznesplanami w ramach IV naboru: więcej


Wykaz planowanej liczby miejsc kwalifikujących się do udziału w dalszym etapie projektu  – pobierz dokument

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z siedzibą MARR S.A. lub wybranym Powiatowym Punktem Informacyjnym.

NABÓR III - OGŁOSZENIE: rozwiń

Ogłoszenie o naborze

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza III nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.


Rekrutacja trwa od 23 listopada 2018 roku do 14 grudnia 2018


Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami  będą przyjmowane w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych zlokalizowanych w każdym mieście powiatowym subregionu, pod poniższymi adresami:

 1. Kraków – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,
 2. powiat bocheński – ul. Świętego Leonarda 31/15, 32-700 Bochnia,
 3. powiat krakowski – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,
 4. powiat miechowski – ul. Piłsudskiego 5, 32-200 Miechów
 5. powiat myślenicki – ul. Klakurki 2a/b, 32-400 Myślenice,
 6. powiat proszowicki – ul. Krakowska 18a, 32-100 Proszowice,
 7. powiat wielicki – ul. Adama Asnyka 6c/5, 32-020 Wieliczka.

Dokumenty można składać:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00


Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:
Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji.


Kto może ubiegać się o udział w projekcie?
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą, do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • kobiet.

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.


Niezbędne dokumenty:

Wzory dokumentów, które należy przedłożyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór znajdują się na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2 
Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2”

Regulamin znajduje się:

 • w siedzibie MARR S.A.
 • w Powiatowych Punktach Informacyjnych oraz
 • na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2

Przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA. Na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2 znajduje się wykaz gmin województwa małopolskiego wraz z przypisanymi im kodami klasyfikacji DEGURBA.


Wykaz planowanej liczby miejsc kwalifikujących się do udziału w dalszym etapie projektu  – pobierz dokument


W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z siedzibą MARR S.A. lub wybranym Powiatowym Punktem Informacyjnym.


NABÓR III Ogłoszenie o terminie składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) wraz z biznesplanami

Termin naboru biznesplanów: 18.03.2019 r. – 25.03.2019 r.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi: 27 481,20  złotych.

Wartość ta może zostać obniżona w przypadku obniżenia wartości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r.: więcej

Ogłoszenie o terminie składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) wraz z biznesplanami w ramach III naboru: więcej

NABÓR II - OGŁOSZENIE: rozwiń

Ogłoszenie o naborze

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza II nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Rekrutacja trwa do 7 września 2018 roku


Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami  będą przyjmowane w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych zlokalizowanych w każdym mieście powiatowym subregionu, pod poniższymi adresami:

 1. Kraków – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,
 2. powiat bocheński – ul. Świętego Leonarda 31/15, 32-700 Bochnia,
 3. powiat krakowski – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,
 4. powiat miechowski – ul. Piłsudskiego 5, 32-200 Miechów
 5. powiat myślenicki – ul. Klakurki 2a/b, 32-400 Myślenice,
 6. powiat proszowicki – ul. Krakowska 18a, 32-100 Proszowice,
 7. powiat wielicki – ul. Adama Asnyka 6c/5, 32-020 Wieliczka.

Dokumenty można składać:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00


Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji.


Kto może ubiegać się o udział w projekcie?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą, do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • kobiet.

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.


Niezbędne dokumenty:

Wzory dokumentów, które należy przedłożyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór znajdują się na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2”


Regulamin znajduje się:

 • w siedzibie MARR S.A.
 • w Powiatowych Punktach Informacyjnych oraz
 • na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2

Przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA. Na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2 znajduje się wykaz gmin województwa małopolskiego wraz z przypisanymi im kodami klasyfikacji DEGURBA.


Wykaz planowanej liczby miejsc kwalifikujących się do udziału w dalszym etapie projektu  – pobierz dokument


W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z siedzibą MARR S.A. lub wybranym Powiatowym Punktem Informacyjnym.


NABÓR II Ogłoszenie o terminie składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) wraz z biznesplanami

Termin naboru biznesplanów: 03.01.2019r. – 11.01.2019r.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi: 27 481,20 zł

Wartość ta może zostać obniżona w przypadku obniżenia wartości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2018: pobierz

Ogłoszenie o terminie składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) wraz z biznesplanami w ramach II naboru: pobierz

NABÓR I - OGŁOSZENIE: rozwiń

Ogłoszenie o naborze

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza I nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Rekrutacja trwa od 1 czerwca 2018 roku do 15 czerwca 2018 roku


Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami  będą przyjmowane w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych zlokalizowanych w każdym mieście powiatowym subregionu, pod poniższymi adresami:

 1. Kraków – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,
 2. powiat bocheński – ul. Świętego Leonarda 31/15, 32-700 Bochnia,
 3. powiat krakowski – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,
 4. powiat miechowski – ul. Piłsudskiego 5, 32-200 Miechów
 5. powiat myślenicki – ul. Klakurki 2a/b, 32-400 Myślenice,
 6. powiat proszowicki – ul. Krakowska 18a, 32-100 Proszowice,
 7. powiat wielicki – ul. Adama Asnyka 6c/5, 32-020 Wieliczka.

Dokumenty można składać:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00


Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji.


Kto może ubiegać się o udział w projekcie?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą, do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • kobiet.

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.


Niezbędne dokumenty:

Wzory dokumentów, które należy przedłożyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór znajdują się na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2”


Regulamin znajduje się:

 • w siedzibie MARR S.A.
 • w Powiatowych Punktach Informacyjnych oraz
 • na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2

Przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA. Na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2 znajduje się wykaz gmin województwa małopolskiego wraz z przypisanymi im kodami klasyfikacji DEGURBA.


W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z siedzibą MARR S.A. lub wybranym Powiatowym Punktem Informacyjnym.


NABÓR I Ogłoszenie o terminie składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) wraz z biznesplanami

Termin naboru biznesplanów: 03.09.2018 r. – 14.09.2018 r.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi: 27 126,48  złotych.

Wartość ta może zostać obniżona w przypadku obniżenia wartości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2018: pobierz

Ogłoszenie o terminie składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) wraz z biznesplanami w ramach I naboru: pobierz


DOTYCZY WSZYSTKICH NABORÓW:

Wykaz planowanej liczby miejsc kwalifikujących się do udziału w dalszym etapie projektu  – pobierz dokument

NABÓR VI - DOKUMENTY: rozwiń

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w:

 • Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz

ETAP I – Rekrutacja do projektu

 • Formularz rekrutacyjny do projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Kody DEGURBA: pobierz
 • Karta oceny formalno-merytorycznej Formularza rekrutacyjnego: pobierz
 • Karta oceny predyspozycji kandydata: pobierz
 • Lista zawodów nadwyżkowych: pobierz

ETAP II – Wsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności
(dla osób zakwalifikowanych do projektu – po I etapie)

 • Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego: pobierz

ETAP III – Przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

 • Karta oceny merytorycznej biznesplanu: pobierz
 • Umowa o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pobierz
 • Regulamin przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Biznesplan dla Uczestników projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego do projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego: pobierz
 • Wzór sprawozdania z wydatkowania dotacji: pobierz

NABÓR V - DOKUMENTY: rozwiń

UWAGA! NABÓR DO PROJEKTU DCB 2 KOM ZAKOŃCZONY.

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w:

 • Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz

ETAP I – Rekrutacja do projektu

 • Formularz rekrutacyjny do projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
  Przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA.
 • Kody DEGURBA: pobierz
 • Karta oceny formalno-merytorycznej Formularza rekrutacyjnego: pobierz
 • Karta oceny predyspozycji kandydata: pobierz
 • Lista zawodów nadwyżkowych: pobierz

ETAP II – Wsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności
(dla osób zakwalifikowanych do projektu – po I etapie)

 • Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego: pobierz
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Uczestnika projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz

ETAP III – Przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

 • Karta oceny merytorycznej biznesplanu: pobierz
 • Umowa o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pobierz
 • Regulamin przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Biznesplan dla Uczestników projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego do projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego: pobierz

W każdym z Powiatowych Punktów Informacyjnych od dnia ogłoszenia rekrutacji istnieje możliwość konsultacji prawidłowości przygotowania dokumentacji rekrutacyjnej. Aby zapewnić jak najlepsze wsparcie dla Państwa prosimy o wcześniejszy kontakt z odpowiednim punktem i umówienie się na spotkanie.

UWAGA: Konsultacje dotyczą poprawności formalno-technicznej i mają charakter pomocniczy. Za zawartość merytoryczną dokumentacji rekrutacyjnej oraz jej zgodność z dokumentacją konkursową odpowiada ostatecznie Kandydat.

NABÓR IV - DOKUMENTY: rozwiń

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w:

 • Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz

ETAP I – Rekrutacja do projektu

 • Formularz rekrutacyjny do projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
  Przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA.
 • Wykaz planowanej liczby miejsc kwalifikujących się do udziału w dalszym etapie projektu: pobierz
 • Kody DEGURBA: pobierz
 • Karta oceny formalno-merytorycznej Formularza rekrutacyjnego: pobierz
 • Karta oceny predyspozycji kandydata: pobierz
 • Lista zawodów nadwyżkowych: pobierz

ETAP II – Wsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności
(dla osób zakwalifikowanych do projektu – po I etapie)

 • Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego: pobierz
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Uczestnika projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz

ETAP III – Przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego (ZMIANA DOKUMENTÓW dla Uczestników projektu Dobry czas na biznes-KOM2 od naboru IV)

 • REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DLA IV NABORU: pobierz

dla uczestników, którzy podpiszą umowę o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 31.05.2019 r.

 • Biznesplan dla Uczestników projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego do projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Umowa o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pobierz 

dla uczestników, którzy podpiszą umowę o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej od 1.06.2019 r. do 14.06.2019 r.

 • Biznesplan dla Uczestników projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego do projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Umowa o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pobierz

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

 • Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego: pobierz
 • Karta oceny merytorycznej biznesplanu: pobierz

W każdym z Powiatowych Punktów Informacyjnych od dnia ogłoszenia rekrutacji istnieje możliwość konsultacji prawidłowości przygotowania dokumentacji rekrutacyjnej. Aby zapewnić jak najlepsze wsparcie dla Państwa prosimy o wcześniejszy kontakt z odpowiednim punktem i umówienie się na spotkanie.

UWAGA: Konsultacje dotyczą poprawności formalno-technicznej i mają charakter pomocniczy. Za zawartość merytoryczną dokumentacji rekrutacyjnej oraz jej zgodność z dokumentacją konkursową odpowiada ostatecznie Kandydat.

NABÓR III - DOKUMENTY: rozwiń

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w:

 • Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz

ETAP I – Rekrutacja do projektu

 • Formularz rekrutacyjny do projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
  Przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA.
 • Wykaz planowanej liczby miejsc kwalifikujących się do udziału w dalszym etapie projektu: pobierz
 • Kody DEGURBA: pobierz
 • Karta oceny formalno-merytorycznej Formularza rekrutacyjnego: pobierz
 • Karta oceny predyspozycji kandydata: pobierz
 • Lista zawodów nadwyżkowych: pobierz

ETAP II – Wsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności
(dla osób zakwalifikowanych do projektu – po I etapie)

 • Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego: pobierz
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Uczestnika projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz

ETAP III – Przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

 • Karta oceny merytorycznej biznesplanu: pobierz
 • Umowa o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pobierz
 • Regulamin przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Biznesplan dla Uczestników projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego do projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego: pobierz

W każdym z Powiatowych Punktów Informacyjnych od dnia ogłoszenia rekrutacji istnieje możliwość konsultacji prawidłowości przygotowania dokumentacji rekrutacyjnej. Aby zapewnić jak najlepsze wsparcie dla Państwa prosimy o wcześniejszy kontakt z odpowiednim punktem i umówienie się na spotkanie.

UWAGA: Konsultacje dotyczą poprawności formalno-technicznej i mają charakter pomocniczy. Za zawartość merytoryczną dokumentacji rekrutacyjnej oraz jej zgodność z dokumentacją konkursową odpowiada ostatecznie Kandydat.

NABÓR II - DOKUMENTY: rozwiń

UWAGA!

Ogłoszenie o kwalifikowalności podatku VAT w ramach projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2” 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji przesłanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w dniu 20.12.2018 r. (pismo nr RKG.600.1.6.2018 z dnia 18.12.2018 r.) nie ma możliwości wypłaty dotacji w 2019 r. bez weryfikacji oświadczenia o statusie podatnika VAT. W związku z powyższym w przypadku czynnych płatników podatku VAT, wartość podatku VAT jest kosztem niekwalifikowanym i nie może zostać sfinansowana w ramach dotacji. Ww. reguła w zakresie niekwalifikowalności podatku VAT dla czynnych płatników podatku VAT została wprowadzona w wyniku ustaleń audytu Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunał Obrachunkowego. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego jako Beneficjent Podziałania 8.3.1 RPO WM na lata 2014-2020 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji jest zobligowana do zastosowania powyżej reguły dla wszystkich dotacji wypłacanych od 2019 r.

W związku z powyższym w przypadku przyznawania dotacji na rozpoczęciu działalności gospodarczej po podpisaniu umowy z uczestnikiem następuje wypłata środków:

 • w kwocie pełnej tj. w kwocie wskazanej w biznesplanie – w przypadku, gdy uczestnik w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3 wskaże, iż nie zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT
 • w kwocie pomniejszonej tj. w kwocie wskazanej w biznesplanie pomniejszonej o iloraz kwoty z biznesplanu i liczby 1,23 – w przypadku gdy uczestnik w oświadczeniu wskaże, iż zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT

Ww. kwota wypłaty dotacji badana jest w kontekście oświadczenia Uczestnika o zamiarze rejestracji jako podatnik VAT.

Powyższe ustalenia są ostateczne i nie podlegają zmianom.

W związku z koniecznością dostosowania dokumentacji konkursowej do zmian wynikających z ww. pisma poniżej znajduje się uaktualniona dokumentacja możliwa do pobrania.

 • uaktualniona dokumentacja: pobierz

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w:

 • Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz

ETAP I – Rekrutacja do projektu

 • Formularz rekrutacyjny do projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
  Przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA.
 • Wykaz planowanej liczby miejsc kwalifikujących się do udziału w dalszym etapie projektu: pobierz
 • Kody DEGURBA: pobierz
 • Karta oceny formalno-merytorycznej Formularza rekrutacyjnego: pobierz
 • Karta oceny predyspozycji kandydata: pobierz
 • Lista zawodów nadwyżkowych: pobierz

ETAP II – Wsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności
(dla osób zakwalifikowanych do projektu – po I etapie)

 • Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego: pobierz
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Uczestnika projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz

ETAP III – Przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

 • Karta oceny merytorycznej biznesplanu: pobierz
 • Umowa o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pobierz
 • Regulamin przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Biznesplan dla Uczestników projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego do projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego: pobierz

W każdym z Powiatowych Punktów Informacyjnych od dnia ogłoszenia rekrutacji istnieje możliwość konsultacji prawidłowości przygotowania dokumentacji rekrutacyjnej. Aby zapewnić jak najlepsze wsparcie dla Państwa prosimy o wcześniejszy kontakt z odpowiednim punktem i umówienie się na spotkanie.

UWAGA: Konsultacje dotyczą poprawności formalno-technicznej i mają charakter pomocniczy. Za zawartość merytoryczną dokumentacji rekrutacyjnej oraz jej zgodność z dokumentacją konkursową odpowiada ostatecznie Kandydat.

NABÓR I - DOKUMENTY: rozwiń

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w:

 • Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz

ETAP I – Rekrutacja do projektu

 • Formularz rekrutacyjny do projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz

Przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA.

 • Wykaz planowanej liczby miejsc kwalifikujących się do udziału w dalszym etapie projektu: pobierz
 • Kody DEGURBA: pobierz
 • Karta oceny formalno-merytorycznej Formularza rekrutacyjnego: pobierz
 • Karta oceny predyspozycji kandydata: pobierz
 • Lista zawodów nadwyżkowych: pobierz

ETAP II – Wsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności
(dla osób zakwalifikowanych do projektu – po I etapie)

 • Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego: pobierz
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Uczestnika projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz

ETAP III – Przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

 • Karta oceny merytorycznej biznesplanu: pobierz
 • Umowa o powierzenie grantu na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pobierz
 • Regulamin przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Biznesplan dla Uczestników projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego do projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”: pobierz
 • Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego: pobierz

W każdym z Powiatowych Punktów Informacyjnych od dnia ogłoszenia rekrutacji istnieje możliwość konsultacji prawidłowości przygotowania dokumentacji rekrutacyjnej. Aby zapewnić jak najlepsze wsparcie dla Państwa prosimy o wcześniejszy kontakt z odpowiednim punktem i umówienie się na spotkanie.

UWAGA: Konsultacje dotyczą poprawności formalno-technicznej i mają charakter pomocniczy. Za zawartość merytoryczną dokumentacji rekrutacyjnej oraz jej zgodność z dokumentacją konkursową odpowiada ostatecznie Kandydat.


DOTYCZY WSZYSTKICH NABORÓW:

 • Wykaz wykonawców dla VI naboru: pobierz
 • Wykaz wykonawców: pobierz
 • Regulamin rozliczania kosztów dojazdu: pobierz
 • Regulamin Komisji  Rekrutacyjnej (dotyczy wszystkich naborów): pobierz
 • Wzór sprawozdania:
  • Sprawozdanie dla uczestników (kwota brutto)- nabór I, II, III, IV: pobierz
  • Sprawozdanie dla płatników podatku VAT – nabory II, III, IV: pobierz
  • Sprawozdanie dla uczestników ubiegających się o dotację na zasadach obowiązujących od dnia 01.06.2019 r. – nabór IV, V: pobierz
 • Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego: pobierz
 • Procedura monitoringu i kontroli działalności gospodarczej: pobierz
 • Oświadczenie Grantobiorcy w ramach kontroli projektu DCB KOM 2: pobierz
 • Oświadczenie Grantobiorcy dot. VAT: pobierz
 • Lista osób upoważnionych do dokonywania kontroli Grantobiorców: pobierz
 • Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego: pobierz
 • Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Grantobiorców, którzy podpisali umowy po 1.06.2019 r.: pobierz

WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE:

 • Regulamin przyznania wsparcia pomostowego finansowego: pobierz
 • Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego: pobierz
 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego: pobierz
 • Sprawozdanie z otrzymanego wsparcia pomostowego finansowego: pobierz
 • Oświadczenie do sprawozdania: pobierz
 • Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego: pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: pobierz

WYNIKI NABÓR VI: rozwiń

Lista Kandydatów do projektu „Dobry Czas na Biznes – KOM2” w ramach VI naboru:

 • ocena merytoryczna wniosków i Biznesplanów: pobierz
 • ostateczna lista rankingowa po rozmowach kwalifikacyjnych: pobierz
 • lista rankingowa po rozmowach kwalifikacyjnych: pobierz
 • ocena formularzy merytoryczna pobierz
 • ocena formalna ostateczna: pobierz
 • ocena formalna: pobierz

WYNIKI NABÓR V: rozwiń

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego
Wysokość proponowanej kwoty dotacji zostanie przekazana Uczestnikom indywidualnie

 • Ocena pozytywna: pobierz
 • Ocena pozytywna rezerwowa:  pobierz
 • Ocena negatywna i negatywna formalna: pobierz

Ostateczne listy Uczestników zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu „Dobry Czas na Biznes – KOM2” w ramach V naboru

 • Ostateczna lista pozytywna: pobierz
 • Ostateczna lista rezerwowa: pobierz
 • Ostateczna lista negatywna: pobierz

Listy Uczestników zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu „Dobry Czas na Biznes – KOM2” w ramach V naboru

WYNIKI NABÓR IV: rozwiń

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego


Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Wysokość proponowanej kwoty dotacji zostanie przekazana Uczestnikom indywidualnie


Ostateczne listy Uczestników zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu „Dobry czas na biznes – KOM2” w ramach IV naboru


Listy Uczestników zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu „Dobry Czas na Biznes – KOM2” w ramach IV naboru

WYNIKI NABÓR III: rozwiń

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego


Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego
Wysokość proponowanej kwoty dotacji zostanie przekazana Uczestnikom indywidualnie


Ostateczne listy Uczestników zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu „Dobry czas na biznes – KOM2” w ramach III naboru


Listy Uczestników zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu „Dobry Czas na Biznes – KOM2” w ramach III naboru

WYNIKI NABÓR II: rozwiń

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego


Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego
Wysokość proponowanej kwoty dotacji zostanie przekazana Uczestnikom indywidualnie


Ostateczne listy Uczestników zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu „Dobry czas na biznes – KOM2” w ramach II naboru


Listy Uczestników zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu „Dobry czas na biznes – KOM2” w ramach II naboru

WYNIKI NABÓR I: rozwiń

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego


Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Wysokość proponowanej kwoty dotacji zostanie przekazana Uczestnikom indywidualnie.


Ostateczne listy Uczestników zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu „Dobry czas na biznes – KOM2” w ramach I naboru


Listy Uczestników zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu „Dobry czas na biznes – KOM2” w ramach I naboru

1. Czy uczestnikiem projektu może być emeryt, rencista?

Kwalifikacja osoby posiadającej emeryturę lub rentę do grupy osób biernych zawodowo zależy od sytuacji tych osób na rynku pracy tzn. można uznać je za osoby bierne zawodowo wyłącznie w sytuacji jeżeli nie pracują (np. emeryt, który podjął zatrudnienie nie może być traktowany jako osoba bierna zawodowo).

2. Czy uczestnikiem projektu może być rolnik?

Uczestnikami projektu mogą być osoby pozostające bez pracy, tj. osoby bezrobotne albo bierne zawodowo. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020 osoby pracujące to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową – są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;
 2. osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np. rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach);
 3. osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności.

Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”.

Osoba, która jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej może być uczestnikiem projektu jeżeli spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. może uzyskać status osoby bezrobotnej).

3. Jakimi dokumentami potwierdzić niepełnosprawność lub status osoby długotrwale bezrobotnej?

Zgodnie z regulaminem na każdym etapie weryfikacji kandydat może zostać poproszony o przedstawienie dokumentów źródłowych na podstawie których złożone zostały oświadczenia zawarte w formularzu rekrutacyjnym, w szczególności dotyczy przynależności do grupy docelowej.

Potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest orzeczenie o niepełnosprawności. Potwierdzeniem statusu osoby długotrwale bezrobotnej może być w szczególności okazanie zaświadczenia wydanego przez Urząd Pracy potwierdzającego status długotrwale bezrobotnego. Powyższe dokumenty oraz złożone oświadczenia będą weryfikowane na etapie rozmowy z doradcą biznesowym i zawodowym.

4. Do którego roku życia możemy kwalifikować uczestników?

Nie ma górnej granicy wieku. Niemniej jednak udział w projekcie każdej osoby musi być uzasadniony w kontekście możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Kiedy badamy kwalifikowalność uczestników projektu? Czy z dniem podpisania dokumentów rekrutacyjnych czy przy pierwszej formie wsparcia?

Badanie kwalifikowalności Wnioskodawcy będzie prowadzone na etapie rekrutacji. Zasadne jest potwierdzenie aktualności informacji podanych w Formularzu rekrutacyjnym przed udzieleniem uczestnikowi pierwszej formy wsparcia (np. poprzez złożenie Oświadczenia przez uczestnika). Oświadczenia będą już weryfikowane na etapie rekrutacji podczas rozmowy z doradcą biznesowym i zawodowym. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Instytucje prowadzącą projekt o zmianie statusu na rynku pracy (tj. o utracie statusu osoby bezrobotnej albo biernej zawodowo).

6. Jakie warunki musi spełniać obcokrajowiec aby mógł być uczestnikiem projektu wyłonionego w niniejszym konkursie?

Legalnie przebywający w Polsce obcokrajowiec spełniający kryteria uczestnictwa w projekcie określone we wniosku o dofinansowanie może być uczestnikiem projektu.

7. Czy osoba mająca umowę zlecenie lub umowę o dzieło może wziąć udział w projekcie?

Jest to rodzaj wykonywanej pracy regulowanej jedną z form umowy cywilnoprawnej. Nie można więc takiej osoby uznać za bierną zawodowo lub bezrobotną.

8. Czy osoba, która chce przystąpić do projektu musi być zameldowana w Krakowie ?

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionu, w którym realizowany jest projekt DOBRY CZAS NA BIZNES – KOM, obejmujący następujące powiaty: m. Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki oraz DOBRY CZAS NA BIZNES – ST, obejmujący następujące powiaty: m. Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski.

9. Czy małżeństwo lub dwie niespokrewnione osoby mogą założyć spółkę cywilną w ramach projektu?

Przyszli wspólnicy powinni być uczestnikami projektu w ramach jednego naboru. Uczestnicy składają odrębne wnioski z tym samym biznesplanem, podpisują odrębne umowy w sprawie przyznania przedmiotowego wsparcia, gdzie każda z umów zawiera wspólny harmonogram rzeczowo-finansowy dla spółki oraz odrębne harmonogramy rzeczowo-finansowe z podziałem na wydatki, które poniesie i rozliczy każdy uczestnik projektu jako wspólnik.

10. Czy osoba, która ma zawieszoną działalność gospodarczą od roku może przystąpić do projektu?

Nie, ponieważ uczestnikami projektu mogą być osoby, które nie posiadały wpisu do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

11. Czy spółka cywilna może być kilku lub kilkunastoosobowa?

Dokumentacja projektowa nie stawia ograniczeń co do ilości wspólników w utworzonej w ramach projektu spółki cywilnej.

12. Czy dotacja może być wydatkowana na bieżące opłaty (czynsz, rachunki za media, opłaty telefoniczne)?

Dopuszczalne jest pokrycie w ramach dotacji wydatków bieżących (np. opłat czynszowych, rachunków za media, opłat telefonicznych), których terminowe uregulowanie stanowi niezbędny warunek utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku, niemniej jednak środki z dotacji powinny być przeznaczone w pierwszej kolejności na zakup środków trwałych, środków obrotowych oraz usług (z wyłączeniem doradztwa), niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z założeniami przyjętymi w biznesplanie zatwierdzonym przez Beneficjenta. Ostateczna decyzja w w/w zakresie należy do Instytucji prowadzącej projekt.

13. Osoba bezrobotna a bierna zawodowo?

Prosimy o szczególne zwracanie uwagi przez Wnioskodawców na różnice pomiędzy kryteriami: „Osoby bezrobotne” a „Osoby bierne zawodowo”.

Składając Formularz aplikacyjny należy dokonać wyboru spośród jednej z poniższych kategorii kierując się stanem faktycznym.

UWAGA: status osoby długotrwale bezrobotnej może być przypisany jedynie w przypadku spełnienia kryteriów dla osoby bezrobotnej, stąd błędem formalnym będzie jeśli osoba bierna zawodowo zaznaczy jednocześnie status osoby długotrwale bezrobotnej.

Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.

Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Osoby długotrwale bezrobotne – należy przez to rozumieć osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Punkty Informacyjne

e-mail: dcb2@marr.pl


Kraków
tel. 12 617 66 00
e-mail: marr@marr.pl


powiat myślenicki
tel. 602 278 182
e-mail: ppimyslenice@marr.pl


powiat nowosądecki
tel. 728 937 443
e-mail: ppinsacz@marr.pl


subregion Tarnów
tel. 785 056 871
e-mail: ppitarnow@marr.pl


Wnioski dotyczące ewentualnych zmian terminu lub harmonogramu wydatkowania dotacji należy przesyłać z podanego w projekcie adresu e-mail na adres: sprawozdawczosc@marr.pl

Zgłoszenia dotyczące zapotrzebowania na doradztwo pomostowe należy przesyłać z podanego w projekcie adresu e-mail na adres: doradztwo.kom@marr.pl

Skip to content