ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

31.08.2019 r. zakończyła się realizacja projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki”.

W ramach projektu:

 • opracowanych zostało  49 strategii zarządzania wiekiem,
 • 48 firmom przyznano bon na doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy w wysokości do 5 tyś zł,
 • 48 firm otrzymało  certyfikat Lidera CSR.

W marcu 2018 r. rozpoczęliśmy realizację projektu Lider CSR – zarządzanie wiekiem. Głównym celem projektu jest opracowanie lub aktualizacja strategii zarządzania wiekiem dla przedsiębiorców, poprzez doradztwo w zakresie wdrożenia zaleceń zawartych w strategii oraz poprawę ergonomii miejsca pracy.


Dla kogo:

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu sądeckiego oraz ich pracowników (w szczególności powyżej 50 r.ż.). Warunkiem zgłoszenia się do Projektu jest posiadanie siedziby, filii, delegatury lub jednostki organizacyjnej na terenie subregionu sądeckiego (m. Nowy Sącz i powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki).


Rekrutacja: nabór odbywać się będzie w trybie ciągłym, z cotygodniową kwalifikacją uczestników projektu, do czasu zrekrutowania 40 podmiotów z subregionu.

Etapy rekrutacji:

 1. ankieta internetowa – diagnoza wstępnych barier;
 2. formularz zgłoszeniowy;
 3. kwalifikacja uczestników Projektów przez Komisję rekrutacyjną;
 4. lista rankingowa sporządzana na podstawie liczby punktów;
 5. podpisanie umowy z uczestnikiem Projektu.

Kryteria:

 1. spełnienie warunków dostępu do projektów unijnych (w tym możliwość otrzymania pomocy de minimis);
 2. kwalifikowanie się do grupy docelowej (pracodawca, MŚP z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie danego subregionu województwa małopolskiego);
 3. brak aktualnej strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie lub posiadanie strategii wymagającej aktualizacji;
 4. odsetek pracowników w wieku powyżej 50 roku życia (kryterium premiujące);
 5. złożenie przez uczestnika Projektu oświadczenia, iż nie korzysta i w okresie realizacji Projektu nie będzie korzystał z innych projektów finansowanych w ramach 8.6.1 B RPO WM.

Czas realizacji

01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.


Rodzaje wsparcia:

Działania o charakterze doradczym z zakresu zarządzania wiekiem, świadczone przez wykwalifikowanych specjalistów (HR Biznes Partnerów), mających na celu opracowanie lub aktualizację strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, a następnie wdrożenie jej elementów.

Bony wdrożeniowe o wartości do 5 000 zł na doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy (jeśli takie rekomendacje będą wynikać z opracowanej strategii zarządzania wiekiem), mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia, szczególnie przez pracowników dojrzałych.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej Poddziałania 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 920 760 zł

Dofinansowanie: 874 722 zł, w tym współfinansowanie UE: 782 646 zł

 1. Ankieta diagnostyczna: pobierz
 2. Regulamin rekrutacji: pobierz
 3. Formularz z załącznikami (zip): pobierz
 4. Karta wstępnej oceny uczestnika: pobierz
 5. Umowa wsparcia: pobierz
 6. Umowa bony: pobierz

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków

e-mail: zw.sad@marr.pl

tel: 12 617 66 49

logo-eu-2018_2
Skip to content