ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

30.06.2019 r. zakończyła się realizacja projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – m. Kraków”.

W ramach projektu:

 • opracowanych zostało 51 strategii zarządzania wiekiem,
 • 49 firmom  przyznano bon na doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy w wysokości do 5 tyś zł,
 • 51 firm otrzymało  certyfikat Lidera CSR.

W styczniu 2018 r. rozpoczęliśmy realizację projektu Lider CSR – zarządzanie wiekiem. Głównym celem projektu jest opracowanie lub aktualizacja strategii zarządzania wiekiem dla przedsiębiorców, poprzez doradztwo w zakresie wdrożenia zaleceń zawartych w strategii oraz poprawę ergonomii miejsca pracy.


Dla kogo:

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników (w szczególności powyżej 50 r.ż.). Warunkiem zgłoszenia się do Projektów jest posiadanie siedziby, filii, delegatury lub jednostki organizacyjnej na terenie m. Kraków.


Rekrutacja: nabór odbywać się będzie w trybie ciągłym, z cotygodniową kwalifikacją uczestników projektu, do czasu zrekrutowania 40 podmiotów z danego subregionu.

Etapy rekrutacji:

 1. ankieta internetowa – diagnoza wstępnych barier;
 2. formularz zgłoszeniowy;
 3. kwalifikacja uczestników Projektów przez Komisję rekrutacyjną;
 4. lista rankingowa sporządzana na podstawie liczby punktów;
 5. podpisanie umowy z uczestnikiem Projektu.

Kryteria:

 1. spełnienie warunków dostępu do projektów unijnych (w tym możliwość otrzymania pomocy de minimis);
 2. kwalifikowanie się do grupy docelowej (pracodawca, MŚP z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie danego subregionu województwa małopolskiego);
 3. brak aktualnej strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie lub posiadanie strategii wymagającej aktualizacji;
 4. odsetek pracowników w wieku powyżej 50 roku życia (kryterium premiujące);
 5. złożenie przez uczestnika Projektu oświadczenia, iż nie korzysta i w okresie realizacji Projektu nie będzie korzystał z innych projektów finansowanych w ramach 8.6.1 B RPO WM.

Czas realizacji

01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.


Rodzaje wsparcia:

Działania o charakterze doradczym z zakresu zarządzania wiekiem, świadczone przez wykwalifikowanych specjalistów (HR Biznes Partnerów), mających na celu opracowanie lub aktualizację strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, a następnie wdrożenie jej elementów.

Bony wdrożeniowe o wartości do 5 000 zł na doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy (jeśli takie rekomendacje będą wynikać z opracowanej strategii zarządzania wiekiem), mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia, szczególnie przez pracowników dojrzałych.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej Poddziałania 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 920 110 zł

Dofinansowanie: 874 104,50 zł, w tym współfinansowanie UE: 782 093,50 zł

 1. Ankieta diagnostyczna: pobierz
 2. Regulamin rekrutacji: pobierz
 3. Formularz z załącznikami (zip): pobierz
 4. Karta wstępnej oceny uczestnika: pobierz
 5. Umowa wsparcia: pobierz
 6. Umowa bony: pobierz

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków

e-mail: zw.krk@marr.pl

tel: 12 617 66 49

logo-eu-2018_2
Skip to content