ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Projekty edukacyjne dla szkół

Zrównoważony świat to nie tylko idealna wizja przyszłości dla kolejnych pokoleń, ale także zobowiązanie podjęte w imieniu ludzkości przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. To wezwanie do działania – nie tylko dla rządów i instytucji międzynarodowych, ale dla każdego z nas – człowieka dorosłego, dziecka. Aby zrealizować z sukcesem ten szeroki zakres wyzwań, wynikających z wytyczonych do implementacji celów, nieodzowna jest współpraca globalna, której fundamentem musi być zbudowanie poczucia konstruktywnej, stabilnej i świadomej współodpowiedzialności za nasze otoczenie, za działania i zaniechania każdego z nas.

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak brak równowagi rozwoju ludzkości, rozrzutny styl życia, niewłaściwe nawyki, stereotypy, którymi się kierujemy, brak rzetelnej wiedzy, przekładają się na niekorzystne zmiany w środowisku, gospodarce, a przede wszystkim na życie innych ludzi. Poprzez stosowanie wzorców odpowiedzialnej konsumpcji i stylu życia w naszym codziennym bycie możemy realnie wpływać
na zrównoważony rozwój i ochronę naszej planety.

Zapraszamy do gry edukacyjnej, która w praktyczny, przystępny sposób zapoznaje uczestników z celami zrównoważonego rozwoju, zachęcając do ich realizacji na co dzień oraz do świadomego uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym świata z uwzględnieniem racjonalnego procesu ochrony środowiska naturalnego. Uczestnicy poprzez ciekawe quizy, praktyczne i inspirujące zadania oraz samodzielne zdobywanie informacji, nabywają wiedzę o globalnych skutkach niewłaściwej polityki gospodarczej, środowiskowej i społecznej
oraz o pożądanych kierunkach zmian i rozwoju.

Gra dostosowywana  jest do wieku grupy odbiorców (7-8 klasy szkoły podstawowej, 1-2 klasy szkoły średniej)_. Konwencja gry planszowej zachęca do zabawy, angażuje uczestników. Realizacja zadań w grupach uczy współpracy i rozwija umiejętności komunikacyjne, a dodatkowo między grupami pojawia się element rywalizacji podnoszący zaangażowanie osób biorących udział w działaniu.


Cel gry edukacyjnej:

 • Zapoznanie uczestników gry z 17 celami zrównoważonego rozwoju (SDG – Sustainable Development Goals).
 • Przedstawienie działań zmierzających do realizacji w/w celów.
 • Podniesienie świadomości graczy, jak istotne jest, aby każdy z nas podejmował działania w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Przedstawienie wzorców właściwych zachowań, zgodnych z SDG, kształtowanie prawidłowych nawyków.
 • Zaangażowanie do realizowania zrównoważonego planu w swoim środowisku i podjęcia świadomej współodpowiedzialności za naszą planetę i przyszłość kolejnych pokoleń.

Przebieg gry:

I. Wprowadzenie do gry, przedstawienie zasad, krótki film prezentujący definicję zrównoważonego rozwoju

II. Interaktywna gra na planszy rozłożonej na powierzchni ok. 25 m2

 1. Przedstawiciel każdej grupy kolejno rzuca kostką i przestawia pionek na pole zgodne z liczbą wyrzuconych oczek
 2. Moderator wręcza grupom zgromadzonym na swoich „polach prac” zadanie zgodne z numerem pola, na którym się znajdują
 3. Czas na realizację zadania jest uzależniony od jego rodzaju i skali trudności.
  W czasie realizacji zadań uczestnicy mogą skorzystać z pomocy Eksperta
 4. Kolejno każda grupa prezentacje wynik swojego zadania
 5. Kolejne rzuty kostkami – powtórzenie procedury
 6. Liczba tur: 6 – 8
 7. Gra kończy się wówczas, gdy wszystkie grupy dotrą do mety.

III. Podsumowanie gry – praca wspólna około 1 godziny

 1. Burza mózgów – praktyczna, własna definicja zrównoważonego rozwoju poprzez wskazanie działań, które każdy z nas może wykonać, aby realizować cele zrównoważonego rozwoju– prowadzi moderator
 2. Praca warsztatowa w grupach polegająca na stworzeniu plakatu obrazującego „Nasze działania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju” – dowolną techniką z dostarczonych materiałów pochodzących z wtórnego obiegu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Skip to content