ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy

Konsorcjum w składzie:

 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej,
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka,
 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.,
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.,

oferuje korzystny program pożyczkowy z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.

Dla kogo? firmy z regionu Małopolski, prowadzące działalność powyżej 24 miesięcy

Ile? Maksymalnie kwota 1 mln złotych

Warunki:

 • na okres 84 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy
 • oprocentowanie 2,85 – 4,05 w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) – oprocentowanie ustalane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy wykorzystaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej z zastosowaniem analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego zobowiązania
 • preferencyjne oprocentowanie 1,85 dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach o niskiej aktywności gospodarczej oraz w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
 • wkład własny nie jest wymagany
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki
 • zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osoby trzeciej, wg prawa cywilnego, przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie, zastawu zwykłego bądź rejestrowego, hipoteki na nieruchomości, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, gwarancji bankowej. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

DO POBRANIA

Regulamin: pobierz

Wyciąg z istotnych postanowień Umowy Operacyjnej: pobierz

Deklaracja bezstronności: pobierz

Wykaz obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej w województwie małopolskim: pobierz


Wzór wniosku o pożyczkę: pobierz

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych: pobierz

Oświadczenie o nieubieganiu się o pomoc na te same koszty na jakie złożono wniosek o pożyczkę: pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: pobierz

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis: pobierz

Biznes plan wraz z właściwym arkuszem finansowym: pobierz

 • wersja dla księgi przychodów i rozchodów: pobierz
 • wersja dla ryczałtu lub karty podatkowej: pobierz
 • wersja dla ksiąg handlowych: pobierz
 • arkusz finansowy 12 miesięcy (stosowany zamiennie): pobierz

Kwestionariusz osobowy Wnioskodawcy: pobierz


Wzór umowy: pobierz

Karta produktu: pobierz

Zapraszamy do skorzystania z preferencyjnych warunków udzielania pożyczek
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 32-542 Kraków

Departament Instrumentów Finansowych

tel. 12 617 66 69, 12 617 66 62, 12 617 66 28, 12 617 66 29, 12 617 66 32, 12 417 74 19, 12 417 74 20, 12 417 74 21
godz. pracy: pn-pt: 8.00-16.00
fax: 12 617 66 67
e-mail: pozyczki@marr.pl

Wielkość czcionki
Kolory