ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Wsparcie ze środków EFRR
i Budżetu Państwa dla MŚP
działających na rynku powyżej 24 miesięcy

logo pozyczki

Pożyczka udzielana jest na podstawie zawartej umowy operacyjnej z MARR S.A. przez BGK w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 (Poddziałanie 3.4.2
Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 miesięcy
). Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu
Funduszy (MFF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Konsorcjum w składzie:

 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej,
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka,
 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.,
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.,

oferuje korzystny program pożyczkowy z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu. Oferujemy też pożyczki na cele płynnościowe.

Dla kogo? firmy z regionu Małopolski, prowadzące działalność powyżej 24 miesięcy

Ile? Maksymalnie kwota 1 mln złotych

Warunki:

 • na okres 84 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy
 • oprocentowanie 1,15%-4,15% w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) – oprocentowanie ustalane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy wykorzystaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej z zastosowaniem analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego zobowiązania
 • preferencyjne oprocentowanie 0,15% dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach o niskiej aktywności gospodarczej oraz w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
 • wkład własny nie jest wymagany
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki
 • zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osoby trzeciej, wg prawa cywilnego, przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie, zastawu zwykłego bądź rejestrowego, hipoteki na nieruchomości, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, gwarancji bankowej. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.
 • Regulamin: pobierz
 • Deklaracja bezstronności: pobierz
 • Wykaz obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej w województwie małopolskim: pobierz

 • Wzór wniosku o pożyczkę: pobierz
 • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych: pobierz
 • Oświadczenie o nieubieganiu się o pomoc na te same koszty na jakie złożono wniosek o pożyczkę: pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19: pobierz
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis: pobierz

 • Biznes plan wraz z właściwym arkuszem finansowym: pobierz
  • wersja dla księgi przychodów i rozchodów: pobierz
  • wersja dla ryczałtu lub karty podatkowej: pobierz
  • wersja dla ksiąg handlowych: pobierz
  • arkusz finansowy 12 miesięcy (stosowany zamiennie): pobierz
 • Kwestionariusz osobowy Wnioskodawcy: pobierz
 • Oświadczenie o danych osobowych: pobierz
 • Oświadczenie o niekaralności: pobierz
 • Upoważnienie o udostępnieniu informacji gospodarczych: pobierz
 • Karta produktu: pobierz

 • Wniosek o zmianę umowy – COVID-19: pobierz
 • Aneks do umowy inwestycyjnej – COVID-19: pobierz
 • Umowa inwestycyjna – COVID – 19: pobierz

Dokumenty do rozliczenia pożyczki:

Zapraszamy do skorzystania z preferencyjnych warunków udzielania pożyczek
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 32-542 Kraków

Departament Instrumentów Finansowych

Konsultanci:

tel. 12 617 66 69, 12 617 66 62, 12 617 66 28, 12 617 66 29, 12 617 66 32, 12 617 66 58, 12 617 99 81, 12 417 74 19, 12 417 74 21
godz. pracy: pn-pt: 8.00-16.00
fax: 12 617 66 67
e-mail: pozyczki@marr.pl

Punkty Obsługi Klienta
Lp. Punkt Godziny pracy Subregion
1 ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków 7:00 – 16:00 Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM)
2 ul. Rydlówka 5, pok. 105, 30-363 Kraków 8:00 – 12:00
3 ul. Paderewskiego 6, 33-100 Tarnów 8:00 – 12:00 tarnowski
4 ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów 8:00 – 12:00
5 ul. W. Witosa 7, 33-230 Szczucin 8:00 – 12:00
6 ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz 8:00 – 16:00 sądecki
7 ul. Orkana 20F, 34-700 Rabka Zdrój 8:00 – 12:00 podhalański
8 ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka 8:00 – 12:00
9 ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim 8:00 – 12:00 Małopolska Zachodnia
10 ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów 8:00 – 12:00
Wielkość czcionki
Kolory