ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Pożyczka na
rewitalizację II

logo pozyczki

Pożyczka udzielana jest na podstawie zawartej umowy operacyjnej z MARR S.A. przez BGK w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 11 (Działanie 11.3.
Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski). Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu
Funduszy (MFF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

CEL POŻYCZKI

Celem pożyczki jest wsparcie projektów z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich na terenie Województwa Małopolskiego.

Wsparcie obejmuje projekty wpisane do gminnego programu rewitalizacji, następnie zaakceptowanego przez Zarząd Województwa  Małopolskiego, zarządzającego RPO WM i wpisanego do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Wymagane jest spełnienie trybu określonego przez IZ RPO WM  na lata 2014-2020.


DLA KOGO ? – ODBIORCY POŻYCZEK

Oferta jest adresowana do szerokiej gamy odbiorców. Pożyczkobiorcami mogą być:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
 3. instytucje kultury,
 4. osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 5. partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 6. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 7. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 8. parki narodowe i krajobrazowe,
 9. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 10. inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 11. szkoły wyższe,
 12. przedsiębiorcy,
 13. administracja rządowa.

PARAMETRY POŻYCZKI

Wartość jednostkowej pożyczki – od 300 tys. zł do 10 mln zł.

Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat licząc od daty jej uruchomienia.

Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres do 12 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty pożyczki.

W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia wkładu własnego (środków własnych lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania), w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia  finansowego, 24%.


OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

 • Pożyczka oprocentowana będzie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (preferencyjnych). Obecnie oprocentowanie pożyczki wynosi 3,85 %.
 • Tryb oraz warunki wypłaty pomocy uzgadniane będą przez pośrednika finansowego z ostatecznym odbiorcą na etapie konsultacji przed złożeniem wniosku.
 • Ustalone oprocentowanie będzie stałe w całym okresie pożyczkowym.
 • Za udzielenie i obsługę pożyczki nie będą pobierane żadne opłaty ani prowizje.

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZKI

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest wykazanie wpływu projektu na likwidację lub niwelację zdiagnozowanych w programie rewitalizacji problemów społecznych.

W ramach instrumentu finansowego wsparte zostaną działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym w szczególności takie jak:

 1. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące: placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe); obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska); obiekty infrastruktury kultury – maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zakresie kultury nie może przekroczyć 8 mln zł; obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców; obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;
 2. budowa obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne – w zakresie wskazanym w pkt. a);
 3. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);
 4. zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi rowerowe);
 5. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną. Przedsięwzięcia w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują modernizację energetyczną budynków, muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym;
 6. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy), w tym modernizacja energetyczna budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego.

W ramach wskazanych powyżej typów projektów (wyłącznie jako element projektu) możliwa będzie budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (np. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych, jak również budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów (z zastrzeżeniem zasad i warunków kwalifikowalności kosztów określonych w pkt. 5 Poddziałania 11.3 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020).

Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 20 % jednostkowej pożyczki udzielonej na rzecz ostatecznego odbiorcy.

Poszczególne typy projektów wskazane powyżej mogą być łączone w tzw. projekty kompleksowe.


OGRANICZENIA W FINANSOWANIU  W RAMACH POŻYCZKI

Jednostkowa pożyczka na rewitalizację nie może być przeznaczona na:

 1. inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia,
 2. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone, z poniższym zastrzeżeniem. (Istnieje możliwość zmiany struktury finansowania danej inwestycji w odniesieniu do infrastruktury stanowiącej część nowej inwestycji, w maksymalnej wysokości 20% całkowitej kwoty jednostkowej pożyczki, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r.),
 3. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z ww. celem inwestycji,
 4. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, z ww. zastrzeżeniem,
 5. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek lub kredytów, z ww. zastrzeżeniem,
 6. spłaty zobowiązań publiczno-prawnych ostatecznego odbiorcy,
 7. finansowanie zakupu udziałów lub akcji innego przedsiębiorstwa,
 8. na wspieranie inwestycji opisanych w dyspozycji art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZKI

Przy realizacji projektów konieczne jest zapewnienie zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego, o których mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Przy realizacji projektów przewidujących modernizację energetyczną [e) i f) Zasady udzielania pożyczki] konieczne jest:

 1. dostarczenie przez ostatecznego odbiorcę audytu energetycznego ex ante, mającego na celu zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków oraz określenie i skwantyfikowanie możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Zakres rzeczowy oraz poziom poprawy efektywności energetycznej każdej inwestycji (budynku/budynków) powinny być zgodne i wynikać z wyliczeń przedstawionych w audytach energetycznych ex-ante,
 2. po zakończeniu ich realizacji, do potwierdzenia kwalifikowalności jednostkowej pożyczki, jest potwierdzenie przez ostatecznego odbiorcę, poprzez złożenie audytu energetycznego ex-post, że zrealizowany został cel w zakresie rzeczowym, który determinował osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej w wysokości określonej w audycie energetycznym ex-ante.

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

Zabezpieczeniem pożyczki będą powszechnie występujące na rynku i standardowo stosowane środki. Udzielenie pożyczki nie będzie uzależnione od zawarcia z pośrednikiem dodatkowych umów na dodatkowe produkty, usługi.


 • Wzór wniosku o pożyczkę: pobierz
 • Spis wymaganych dokumentów (wspólnych): pobierz
 • Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością: pobierz
 • Pomoc de minimis: pobierz
 • Formularz informacji o innej pomocy: pobierz
 • Formularz badania sytuacji ekonomicznej: pobierz
 • Lista dokumentów dla Wspólnot Mieszkaniowych: pobierz
 • Lista dokumentów dla Spółdzielni Mieszkaniowych i TBS: pobierz

 • Oświadczenie uczestnika dot. POIF: pobierz
 • Oświadczenia: pobierz
 • Upoważnienie: pobierz
 • Karta produktu (załącznik nr 2 do umowy): pobierz

Dokumentacja AML (Oświadczenie beneficjenta rzeczywistego, Oświadczenie PEP) do złożenia przez Klienta wraz z wnioskiem: przejdź


 • Umowa inwestycyjna: pobierz
 • Aneks do umowy inwestycyjnej: pobierz
 • Wniosek o zmianę umowy pożyczki: pobierz

Dokumenty do rozliczenia pożyczki:

Zapraszamy do skorzystania z preferencyjnych warunków udzielania pożyczek
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Instrumentów Finansowych

Konsultanci:

godz. pracy: pn-pt: 8.00-16.00

Punkty Obsługi Klienta
Lp. Punkt Godziny pracy
1. ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków 7:00 – 16:00
2. ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz 8:00 – 16:00
Skip to content