ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

PO IG, PO IR, POPW, POWER

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zleciła Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-048), ul. Smocza 27, pełnienie roli Regionalnej Instytucji Finansującej na terenie województwa: dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego, w zakresie obsługi projektów POIG, 2007-2013 r.

Wszelka korespondencja związana z Projektami POIG, 2007-2013 powinna być jednak kierowana na adres PARP:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Kontroli
ul.
Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Adresem kontaktowym w sprawie projektów POIG jest adres mailowy: zamykaniepoig@parp.gov.pl

W gestii PARP będzie natomiast decyzja o ewentualnym zleceniu poszczególnych zadań dla Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją właściwą do udzielania informacji w zakresie PO IG.


Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od roku 2008 do 2020 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pełniła funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa małopolskiego. Ponadto od marca 2018 r. MARR S.A. przejęła zadania RIF dla województwa śląskiego. RIF w porozumieniu z PARP obsługiwała realizację następujących działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG):

  • Działanie 1.4 – 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac
  • Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
  • Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej
  • Działanie 6.1 Paszport do eksportu
  • Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
  • Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

RIF realizowała także kontrole w ramach:

  • Działania: 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, 4.2 „Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach 5.1 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”, 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”, 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności”
  • Poddziałania: 3.3.1 Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu, 5.4.2 „Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej”
  • Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dokumentacja PO IG znajduje się na stronach PARP: http://poig.parp.gov.pl/

Od 1 stycznia 2021 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją właściwą do udzielania informacji w zakresie PO IG. Adres kontaktowy:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Kontroli
ul.Pańska 81/83
00-834 Warszawa
e-mail: zamykaniepoig@parp.gov.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 21 grudnia 2017 roku zawarła umowę ramową na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Przeprowadzenie kontroli projektów w ramach POIR, POPW oraz POWER”. W dniu 12 marca 2018 roku oferta MARR S.A. została wybrana przez PARP jako najkorzystniejsza na realizację 56 kontroli projektów w regionie południowym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (POIR), Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 (POPW), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (POWER).

Realizacją zamówienia na świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta zajmuje się Regionalna Instytucja Finansująca.

Godziny otwarcia Regionalnej Instytucji Finansującej:

poniedziałek – piątek w godzinach od 8.00 do 16.00


Dokumenty należy składać na Dziennik Podawczy mieszczący się w pokoju nr 112 na I piętrze.


Kontakt:
Kordylewskiego 11 (piętro II, pok. 208)
31-542 Kraków

e-mail: poig@marr.pl

Tel. 12 617 66 36

Skip to content