ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Celem projektu jest wzrost  kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u uczniów, a także wzrost kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli. Projekt skierowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz nauczycieli tych szkół z województwa małopolskiego.


Projekt realizowany jest przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pełniącą rolę Lidera Projektu we współpracy z Partnerami:

Partner 1: Stowarzyszenie – Szkoła przy Malborskiej – będący organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej im. Bł. Celiny Borzęckiej w Krakowie, ul. Malborska 98, 30-624 Kraków;

Partner 2: Caritas Archidiecezji Krakowskiej – będący organem prowadzącym dla:

 • Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej, ul. Łokietka 60, 31-334 Kraków;
 • Zespołu szkół im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie, ul. Pędzichów 13, 31-152 Kraków: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie;
 • Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Joanny Beretty Molli w Krakowie, ul. Stelmachów 137, 31-349 Kraków.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

 • Zajęcia, których celem jest m.in. szerzenie wiedzy na temat uprawnień i obowiązków obywatelskich, pobudzenie poziomu społecznej aktywności i wrażliwości uczniów, jak
  i kreatywność i przedsiębiorczość.
 • Zajęcia dodatkowe dla uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych
  z zakresu podstaw programowania, umiejętności matematycznych (w tym z elementami logiki elementarnej) i TIK z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia pracowni.
 • Zajęcia dodatkowe dla uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych
  z zakresu umiejętności matematyczno – przyrodniczych i TIK z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia pracowni z elementami nauki podstaw fotografii przyrodniczej.
 • Zajęcia terenowe i wycieczki mające na celu zwiększenia zainteresowania uczniów naukami matematyczno – przyrodniczymi i nauką metodą eksperymentu.
 • Zajęcia dodatkowe dydaktyczno – wyrównawcze i rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Konsultacje z psychologiem oraz warsztaty z tematyki rozwoju umiejętności uczenia się oraz rozwijające umiejętności radzenia sobie z emocjami dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Szkolenia dla nauczycieli nauczania początkowego oraz dla nauczycieli wszystkich poziomów nauczania na temat prowadzenia zajęć z wykorzystaniem e-materiałów dydaktycznych w podziale na różne przedmioty i poziomy nauczania.
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli.
 • Indywidualny i grupowy coaching dla nauczycieli.
 • Warsztaty dla nauczycieli z radzenia sobie ze stresem, zapobiegające wypaleniu zawodowemu.
 • Indywidualne konsultacje z obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego.
 • Spotkania uczniów z przedsiębiorcami, ukierunkowane na promowanie aktywnej, proinnowacyjnej postawy w życiu zawodowym.

Działania w projekcie są zgodne ze standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020, adekwatnymi do planowanego wsparcia tj. standardem szkoleniowym (szkolenia, kursy, warsztaty, doradztwo), edukacyjnym, informacyjno-promocyjnym, cyfrowym, architektonicznym, transportowym. Zaplanowano m.in. materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej i drukowanej, zawierające elementy tekstu, oraz ilustracje i zdjęcia. Możliwość dostosowania czcionki, kontrastu, koloru, użycia ścieżki audio, audiodeskrypcji. Treści cyfrowe publikowane w standardzie WCAG 2.0 z uwzględnieniem poziomu AA. Budynki w których realizowany jest Projekt oraz sale biura projektu dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem m.in. łatwego i wygodnego dojazdu komunikacją miejską, miejsca parkingowego, automatycznie otwieranych drzwi, toalety, przestronnych ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku, windy, informacji. W ramach rozwiązań technicznych uwzględniono: monitory, oznaczenia, pętlę indukcyjną, opisy, piktogramy, oświetlenie kierunkowe.

W ramach Projektu możliwe jest zastosowanie Mechanizmu racjonalnych usprawnień, który umożliwia elastyczne reagowanie na potrzeby uczestników z niepełnosprawnościami i zapewnienie im dostępu do usprawnień „szytych na miarę” tj.: montaż pętli indukcyjnej, zapewnienie specjalistycznego wsparcia (asystenta osoby z niepełnosprawnościami, psa asystującego), zapewnienie specjalistycznego transportu na miejsce realizacji projektu. Rozwiązania organizacyjne przewidują możliwość zmiany aranżacji przestrzeni w salach dydaktycznych w taki sposób aby dopasować do osoby z niepełnosprawnościami. Uruchomienie mechanizmu racjonalnych usprawnień następuje wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnościami.


Okres realizacji projektu: 01 czerwca 2020 r. – 31 grudnia 2021 r.

Wartość projektu: 2 502 596,27 zł

Projekt „Nasza szkoła – start up w przyszłość!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu A. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty rekrutacyjne: pobierz

Biuro Projektu:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Współpracy Regionalnej
ul. Kordylewskiego 11,
31-542 Kraków,
pok. 301 (III piętro)

Katarzyna Brzezińska – Karasek
tel. kom: 785 110 264
e-mail: katarzyna.karasek@marr.pl

Skip to content