ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Zarządzanie wiekiem to zestaw różnorodnych działań, które pozwalają na  efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich  dzięki uwzględnianiu potrzeb i potencjału pracowników w różnym wieku.  Włączenie przez pracodawcę zarządzania wiekiem do praktyki zarządzania zasobami ludzkimi wymaga wdrożenia konkretnych narzędzi zwiększających efektywność pracowników, a tym samym przynoszących firmom korzyści z ich zatrudniania.


Cel Projektu:
Głównym celem Projektu jest opracowanie lub aktualizacja strategii zarządzania wiekiem u pracodawców, a następnie wdrożenie jej elementu/ów poprzez wsparcie doradcze oraz coaching.

Dla kogo:
Pracodawcy zatrudniający więcej niż 9 pracowników (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw) z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie województwa małopolskiego oraz ich pracownicy z województwa małopolskiego (mieszkający w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujący lub uczący się na terenie Małopolski).


Rodzaje wsparcia:

 • Działania o charakterze doradczym z zakresu zarządzania personelem świadczone przez wykwalifikowanych specjalistów (HR Biznes Partnerów), mające na celu opracowanie lub aktualizację strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, a następnie wdrożenie jej elementu/ów.
 • Coaching dla kadry zarządzającej oraz pracowników mający na celu wsparcie we wdrażaniu zmian w zakresie kluczowych obszarów zarządzania personelem oraz podnoszenia efektywności pracy.

Zakres wsparcia obejmuje 8 obszarów zarządzania zasobami ludzkimi tj. rekrutacja; kształcenie, szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego; planowanie i rozwój kariery zawodowej; elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia; ochrona i promocja zdrowia, ergonomia miejsca pracy; przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy; zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę; motywowanie.

Usługi doradcze w Projekcie świadczone są przez certyfikowanych HR Biznes Partnerów posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu podnoszenia efektywności w kluczowych obszarach zarządzania personelem.


Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Biuro Projektu zlokalizowane w Krakowie, przy ul. Kordylewskiego 11, w bliskiej i wygodnej odległości od przystanków komunikacji miejskiej (przystanki: Rondo Mogilskie, Rondo Grzegórzeckie, Teatr Variété). Biuro Projektu spełnia standardy architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami m.in. w zakresie:  dostępu do miejsc parkingowych, podjazdu, automatycznie otwieranych drzwi, toalety przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością, przestronnego ciągu komunikacyjnego wewnątrz budynku, dostępności windy. Istniejące rozwiązania techniczne: monitory, oznaczenia, piktogramy, oświetlenie kierunkowe. Rozwiązania organizacyjne przewidują  możliwość transportu lub dojazdu do osób z niepełnosprawnościami.

W ramach Projektu możliwe jest zastosowanie Mechanizmu racjonalnych usprawnień, który umożliwia elastyczne reagowanie na potrzeby uczestników z niepełnosprawnościami i  zapewnienie im dostępu do usprawnień „szytych na miarę” tj.:  montaż pętli indukcyjnej, zapewnienie specjalistycznego wsparcia (opiekuna osoby niepełnosprawnej, tłumacza języka migowego, psa asystującego), zapewnienie specjalistycznego transportu na miejsce realizacji projektu.  Uruchomienie następuje wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnościami.


Czas realizacji:
01 września 2019 r. – 28 luty 2022 r.


Rekrutacja:
Nabór odbywać się będzie w trybie ciągłym, z cotygodniową kwalifikacją uczestników projektu, do czasu zrekrutowania 220 podmiotów z terenu województwa małopolskiego.


Etapy rekrutacji:

 1. Ankieta diagnostyczna,
 2. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami,
 3. Weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej,
 4. Podpisanie umowy z Pracodawcą.

Wartość projektu: 5 129 527,77 zł


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej Poddziałania 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: pobierz
 2. Ankieta diagnostyczna: pobierz
 3. Formularz zgłoszeniowy: pobierz
 4. Formularz potwierdzający spełnienie kryteriów podmiotowych: pobierz
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: pobierz
 6. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis: pobierz
 7. Karta wstępnej oceny Pracodawcy: pobierz
 8. Karta oceny punktów dodatkowych: pobierz
 9. Wzór umowy wsparcia: pobierz

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Departament Współpracy Regionalnej
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
tel: 12 617 66 49
e-mail: liderhr@marr.pl

logo dcb ue
Skip to content