ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Projekt finansowany z programu INTERREG Europa Środkowa, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego głównym celem jest poprawa regionalnych zdolności innowacyjnych poprzez bliską współpracę transnarodową w Europie Środkowej pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem idei Przemysłu 4.0.

Projekt ma na celu opracowanie inteligentnych rozwiązań dotyczących zidentyfikowanych wyzwań dla wdrożenia idei Przemysłu 4.0 w ramach integracji wszystkich zainteresowanych stron: biznesu, sektora publicznego, nauki  i organizacji pozarządowych.

Projekt jest odpowiedzią na regionalne wyzwania w dziedzinie innowacji. Czwarta rewolucja przemysłowa jest nieunikniona i dotknie wszystkie sektory przemysłowe. Wpływ Przemysłu 4.0 zależeć będzie od gotowości każdego regionu do reagowania, akceptowania i przyjmowania zmian.


Wskazać można następujące główne etapy projektu:

 1. Analiza obecnego stanu wdrożenia idei Przemysłu 4.0 w regionach. Na tym etapie partnerzy analizują istniejące strategie i infrastrukturę oraz zbierają najlepsze praktyki w dziedzinie Przemysłu 4.0.
 2. Opracowanie koncepcyjnego modelu ekosystemu dla idei Przemysłu 4.0.
 3. Pilotażowe zastosowanie stworzonego modelu w obszarach partnerskich.
 4. Stworzenie planu działania na rzecz wdrożenia modelu Przemysłu 4.0 w regionalnym ekosystemie innowacji.

W ramach projektu zaplanowano w każdym semestrze spotkania grupy roboczej w skład której wchodzą przedstawiciele partnerów projektu, spotkania grup ekspertów, a także regionalne spotkania grupy interesariuszy organizowane przez każdego partnera. W skład grupy interesariuszy wchodzą instytucje, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe z terenu małopolski, które w swojej działalności zajmują się obszarem Przemysłu 4.0. W ramach cyklicznych spotkań interesariuszy omawiane są poszczególne fazy projektu, a także następuje wymiana wiedzy i doświadczeń.


Budżet projektu: 1.4 mln euro
Wkład EFRR: 1.2 mln euro
Okres realizacji: 01.04.2019 – 31.03.2022
www.interreg-central.eu

Partnerzy:

 1. Ústecký Kraj – lider projektu (Czechy) jest samorządem regionalnym odpowiedzialnym za rozwój terytorium i potrzeby ludności. Administracja regionu posiada kompetencje w zakresie środowiska, zdrowia, transportu, spraw społecznych, planowania regionalnego i rozwoju regionalnego, szkół i edukacji. Realizowane przez lidera projektu działania służące poprawie usług dla MŚP przyczynią się do obniżenia stopy bezrobocia w regionie, co jest priorytetem określonym w krajowych i regionalnych dokumentach rozwojowych.

 1. Università Cà Foscari Venezia (Włochy) i jego Wydział Zarządzania, w którym projekt będzie wdrażany, od 2012 roku uczestniczy w 3 projektach europejskich i 35 projektach badawczych o znaczeniu krajowym i regionalnym, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Wśród wydziałowych ośrodków badawczych szczególna wiedza specjalistyczna na tematy związane z wnioskiem. Wydział posiada dużą zdolność operacyjną, wraz z sześcioma stałymi pracownikami w biurach administracyjnych i badawczych, współpracuje z Biurem Badawczym Uniwersytetu Ca ‘Foscari. Podmiot odpowiada to między innymi za waloryzację, wykorzystanie i upowszechnianie działalności badawczej Uniwersytetu z korzyścią dla całego społeczeństwa.

 1. Pannon Novum West-transdanubian Regional Innovation Nonprofit Ltd. (Wegry) działa jako Zachodnio-Zadunajska regionalna agencja innowacji od 2008 r. Misją agencji jest pomaganie przedsiębiorcom i ich partnerom w działaniach innowacyjnych, począwszy od pomysłu, aż do wejścia na rynek. Agencja wzięła udział w 10 projektach międzynarodowych w latach 2007–2013. Jako członek sieci Regionalnej Agencji Innowacji (która jest jedyną zainicjowaną na Węgrzech siecią non-profit na polu innowacji) Pannon Novum działał jako koordynator regionalny i ekspert w procesie opracowywania strategii inteligentnej specjalizacji we współpracy z National Innovation Gabinet.

 1. Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsa gentur GmbH (Austria) jest agencją biznesową rządu Górnej Austrii, a także motorem innowacji i partnerem w zakresie rozwoju lokalizacji i rozliczania przedsiębiorstw, współpracy i usług doradczych w zakresie finansowania publicznego. W imieniu rządu Górnej Austrii biz-up opracowuje, koordynuje i zarządza strategią RIS3 Górnej Austrii od 1998 r. W 2014 Górna Austria ustanowiła platformę Industry 4.0, która jest zarządzana przez klaster Mechatronics. Klaster ten łączy wiedzę fachową i promuje przedsiębiorczą wymianę wiedzy na temat Przemysłu 4.0 – nie tylko w Górnej Austrii, ale także wraz z innymi prowincjami, rządem federalnym i Klastrem IT. Obecnie ponad 2.300 członków klastrów Biz-up z powodzeniem współpracuje ze sobą. Członkowie Biz-Up korzystają z profesjonalnego, spersonalizowanego wsparcia, umiejętności zarządzania projektami i rozwiązań kooperacyjnych dostosowanych do konkretnych potrzeb. Usługi Biz-Up przyspieszają innowacje, wzmacniają konkurencyjność regionów (współpraca transgraniczna i międzysektorowa), wspierają dywersyfikację asortymentu produktów i budują nowe modele biznesowe.

 1. Koprivnički poduzetnik (Chorwacja) jest organizacją wspierającą przedsiębiorczość, której właścicielem jest miasto Koprivnica. Oferuje wiele usług, takich jak przygotowywanie biznesplanów dla MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, wykonalność i studia przypadków dla podmiotów prywatnych i publicznych w regionie. Ma również doświadczenie w opracowywaniu dogłębnych analiz i dokumentów strategicznych na tematy związane z przedsiębiorczością, ze szczególnym naciskiem na tworzenie sieci kontaktów i współpracę (doświadczenie zdobyte dzięki międzynarodowemu projektowi MŚP Everywhere w ramach programu Interreg Europe).

 1. Fondazion E Giacomo Brodolini (Włochy) jest instytucją typu „think & do” na poziomie UE dotyczącą rynku pracy, polityki społecznej i dziedzin rozwoju lokalnego. Przez ponad czterdzieści lat doświadczenia FGB zyskało międzynarodową reputację, stosując rygorystyczne podejście naukowe i interdyscyplinarne. FGB jest aktywnym graczem zapewniającym wsparcie techniczne i usługi wspierające rozwój gospodarczy, spójność społeczną, zatrudnienie i innowacje poprzez: badania, analizę gromadzenia danych, prognozę, prace projektowe, rozpowszechnianie i komunikację, zarządzanie siecią.

 1. Małopolska Agencja Rozwoju RegionalnegoA. (Polska) jest wiodącą instytucją regionalną w Małopolsce, działającą na rzecz rozwoju regionalnego i jest jednym z najważniejszych partnerów samorządu w Małopolskiej w kształtowaniu polityki innowacyjnego (inteligentnego) rozwoju regionu. MARR świadczy usługi informacyjne i doradcze (na temat kompleksowego know-how i nowoczesnych rozwiązań finansowych) dla właścicieli firm (zwłaszcza MŚP), a także pomaga w udzielaniu dotacji na rozwój firm w województwie małopolskim oraz produkty finansowe (pożyczki, gwarancje i kapitał zalążkowy) ). MARR aktywnie wspiera eksport, oferując profesjonalne porady i dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów. MARR oferuje usługi informacyjne dla przedsiębiorców, doradztwo dla start-upów, dotacje na rozwój przedsiębiorstw w Małopolsce. MARR świadczy usługi w zakresie otwierania działalności gospodarczej i zwiększania aktywności zawodowej.

INTERREG

Celem programu jest współpraca ponad granicami, która poprawia jakość życia i warunki pracy w regionach Europy Środkowej. Wspólne podejmowanie wyzwań ważnych dla kilku państw przynosi lepsze rezultaty niż działania jedynie na szczeblu krajowym. W ramach projektów mogą współpracować instytucje publiczne i prywatne (posiadające osobowość prawną) oraz instytucje międzynarodowe. Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na priorytet 1 (Współpraca w dziedzinie innowacyjności dla podniesienia konkurencyjności) oraz priorytet 3 (Współpraca w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych). Programem zarządza Miasto Wiedeń, Wspólny Sekretariat mieści się także w Wiedniu.

Obszarem wsparcia jest Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, wybrane regiony Niemiec, wybrane regiony Włoch.

Budżet programu to 246 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

www.ewt.gov.pl

CZY PRZEMYSŁ 4.0 JEST DLA MOJEJ FIRMY?

Zachęcamy do obejrzenia krótkich filmów, które wyjaśniają najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące wdrażania Przemysłu 4.0 w małych i średnich przedsiębiorstwach

“Transformacja przemysłowa kluczem do rozwoju przedsiębiorstwa”

“Czy sztuczna inteligencja jest dla mojej firmy?”

“Jak rozpocząć proces robotyzacji w firmie?”

“Jakie jest zastosowanie druku 3D w przedsiębiorstwie”

“Jak wygląda nowoczesny system logistyki?”

PUNKT INFORMACYJNY

Zapraszamy do skorzystania z usługi punktu informacyjnego w ramach którego udzielimy Państwu informacji wprowadzających do tematyki Przemysłu 4.0.
Korzystając z usług naszego Punktu Informacyjnego dowiecie się Państwo m.in.:

 • CZYM JEST PRZEMYSŁ 4.0 ?
 • JAK WPROWADZIĆ PRZEMYSŁ 4.0 W FIRMIE ?
 • CO MOŻNA ZYSKAĆ DZIĘKI WDROŻENIU PRZEMYSŁU 4.0 W FIRMIE?
 • GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA?
 • JAKIE SĄ DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
 • AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA

Usługa informacyjna świadczona jest w formie zdalnej, a po wcześniejszym umówieniu również w formie stacjonarnej.

Kontakt:
Miłosz Mleczek
Z-ca Dyrektora Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości
T: 505 571 903
E: milosz.mleczek@marr.pl


DZIAŁANIA EDUKACYJNE

O Przemyśle 4.0 można uczyć już od najmłodszych lat, w ramach projektu ECOS4IN przygotowane zostały scenariusze lekcji wprowadzające dzieci szkół podstawowych w tematykę Przemysłu 4.0.

Scenariusze zostały przygotowane dla klas 1-3 oraz 4-8 i zawierają gotowy plan dla nauczyciela wraz z pomysłami i narzędziami na przeprowadzenie ciekawej lekcji. Zachęcamy do pobrania materiałów i wykorzystania ich w trakcie zajęć.

Kontakt:
Anna Zych T: 785 059 075
Aleksandra Sadowska T: 696 018 316
E: ecos4in@marr.pl

Formularz do pobrania materiałów:


  Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
  Klauzula informacyjna: pobierz

  2 marca 2021 r. –  Study Visit Linz, Austria

   

  Kolejna z zaplanowanych wizyt studyjnych odbyła się w formie wirtualnej, tym razem gospodarzem był partner z Austrii – Business Upper Austria. Wizyta studyjna była okazją do poznania ekosystemu Przemysłu 4.0 w Górnej Austrii.  W ramach spotkania  odwiedziliśmy wirtualnie Softwarepark Hagenberg, odbyliśmy wirtualną wizytę w fabryce w Fill, wzięliśmy udział w wyprawie w świat mechatroniki w Centrum Mechatroniki w Linz i wreszcie obejrzeliśmy Centrum Doskonałości dla Inteligentnej Produkcji – Uniwersytet Nauk Stosowanych w Górnej Austrii.

  23 lutego 2021 r. – TEG Study Visit Wenecja, Włochy – Uniwersytet Ca’ Foscari

  Wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością na możliwość odbycia wizyty w Wenecji, w ramach zaplanowanej w projekcie wizyty studyjnej. Niestety pandemia COVID-19 po raz kolejny zmusiła nas do zmiany planów – wizyta musiała odbyć się w formie zdalnej. Organizator wizyty – Uniwersytet Ca’Foscari z Wenecji zaprezentował uczestnikom ekosystem Przemysłu 4.0 jaki działa w Wenecji i Lombardii. W ramach spotkania odwiedziliśmy wirtualnie cztery organizacje zaangażowane w realizację założeń Przemysłu 4.0: Trasferimento tecnologico e innovazione, Azzurro digitale, SMACT Competence Center and Hackability. Po południu odbyły się warsztaty projektowe z udziałem partnerów i interesariuszy.

  9 lutego 2021 – TEG Włochy

  Trzecie spotkanie międzynarodowej grupy ekspertów pierwotnie zaplanowane we Włoszech, ponownie musiało odbyło się w formie wirtualnej. Ze względu na pandemię COVID-19 po raz kolejny mogliśmy spotkać się tylko w formie wirtualnej. W trakcie spotkania przedstawiono syntezę działań zrealizowanych w ramach WP2: wypracowany model ECOS4IN, przeprowadzone przez każdego partnera regionalne analizy SWOT i GAP. Przedstawiciel każdego partnera zaprezentował planowane do podjęcia działania pilotażowe. Poruszono również kwestię związano z przygotowaniami do rozpoczęcia realizacji działań w ramach WP4.

  22 września 2020 r. – TEG Austria

  Spotkanie międzynarodowej grupy ekspertów pierwotnie zaplanowane w Austrii, odbyło się w formie wirtualnej. Jest to już kolejne spotkanie w ramach Projektu, które ze względu na pandemię COVID-19 zostało przeniesione do sieci. Wszyscy partnerzy uczestniczyli w spotkaniu ze swoimi regionalnymi interesariuszami. Eksperci spotkali się, aby podzielić się informacjami z modeli regionalnych, aby sformułować wspólne wnioski i sugestie dotyczące kolejnych kroków.

  16 czerwca 2020 r. – Kraków – Spotkanie Steakholders Group

  W związku z obecną sytuacją epidemiczną wyołaną COVID-19, kolejne spotkanie Steakholders Group odbyło się w formie wirtualnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji:

  1. Krakowskiego Parku Technologicznego
  2. Centrum Transferu Technologii CITTRU
  3. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

  W trakcie spotkanie przedstawiono uczestnikom informacje na temat dotychczas podjętych działań. Uczestnicy zostali zapoznani z efektami działań zrealizowanych w ramach WP 1 – Stworzenie bazy wiedzy. Ponadto omówiono główne założenia tworzonego ogólnego modelu ekostystemu dla Przemysłu 4.0. Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie uda się przeprowadzić w formie tradycyjnej.

  9 czerwca 2020 – trzecie spotkanie partnerów projektu

  Ze względu na panującą pandemię COVIC-19 trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się w trybie online.
  Po ogólnym przeglądzie projektu, przedstawiono bieżące zadania tematycznych pakietów roboczych.
  Partner Projektu Uniwersytet w Wenecji opisał zadania realizowane w pakiecie roboczym WPT1: gotowa jest baza danych będzie wkrótce dostępna do pobrania ze strony internetowej projektu.
  W pakiecie roboczym WPT2 każdy partner opisał dotychczasową pracę, która koncentruje się na narzędziach jakich zamierzają użyć do wdrożenia Przemysłu 4.0.
  W odniesieniu do WP T3 Partner Wiodący przedstawił metodologię działań.
  W trakcie spotkania poruszono również temat planowanej wizyty studyjnej w Austrii.

  3-5 grudnia 2019 r. – Kraków – Spotkanie partnerów

  W dniach 3–5 grudnia w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu ECOS4IN. Spotkanie zostało zorganizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego. Podczas spotkania Lider Projektu (Usti Region) podsumował dotychczasowe działania realizowane w pierwszym semestrze, skoncentrowano się na pakietach roboczych zgłoszonych do realizacji w okresie od 1 kwietnia do 30 września. Prace realizowano zgodnie z formularzem wniosku, partnerzy wykonali wszystkie niezbędne działania.

  Podczas spotkania, Partner projektu Cà Foscari University of Venice  przedstawił szczegółową prezentację podsumowującą status wdrożenia WP2T1 oraz główne dane statystyczne i porównanie między regionami partnerskimi. Uniwersytet z Wenecji obecnie pracuje nad kompilacją zebranych informacji i uzupełnieniem bazy wiedzy ECOS4IN WP1.

  W dalszej kolejności omówiono plany pracy na kolejny semestr. Lider projektu przedstawił sposób realizacji zadań w zakresie WP2. Lider projektu omówił podejście do opracowania WP2 i nadchodzących zadań na poziomie każdego partnera. Przedstawiono  planu semestru 2, planowane działania oraz oczekiwane rezultaty.

  Partner projektu Pannon Novum poinformował zebranych partnerów o postępach i działaniach planowanych w ramach pakietu komunikacja.

  Spotkanie należy uznać za bardzo owocne, zakończyło się konstruktywnymi wnioskami i planami na kolejny sezon.

  Kolejne spotkanie partnerów zaplanowano na wiosnę 2020 roku w Austrii.

  31 lipca 2019 r. – Kraków – Spotkanie Steakholders Group

  Pierwsze spotkanie Steakholders Group odbyło się 31 lipca 2019 r. w siedzibie MARR S.A. Krakowie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele podmiotów będących interesariuszami projektu. Były to:

  1. Krakowski Park Technologiczny
  2. Centrum Transferu Technologii CITTRU
  3. Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej
  4. Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej
  5. Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  6. Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju Grupa Azoty S.A.
  7. South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o.
  8. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  9. Fundacja Optimum Pareto

  Spotkanie miało na celu zapoznanie interesariuszy z celami oraz harmonogramem projektu wraz z jego poszczególnymi etapami projektu, a także uzyskanie ich opinii na temat projektu.

  27-29 maja 2019 r. – Uście nad Łabą – Spotkanie inaugurujące

  Wydarzenie inaugurujące projekt odbyło się w dniach 27-29 maja 2019 r. Zostało zorganizowane w Ústí nad Labem w Czechach przez Partnera Wiodącego. Oprócz pierwszego osobistego spotkania przedstawicieli wszystkich partnerów, konferencja otwierająca była okazją do ustalenia trzyletniego harmonogramu projektu, zaplanowania pierwszych działań projektu i podziału zadań między partnerami.

  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Kordylewskiego 11, 31-542, Kraków, Polska

  Anna Zych
  tel. +48 785 059 075
  email: anna.zych@marr.pl

  The Industry 4.0 is an inevitable revolution affecting all industrial sectors. Its impacts depend on the readiness of regions to respond, accept and adopt the changes. Transnational cooperation can help to strengthen the regional innovation capacities and make our regions more future-ready.

  The ECOS4IN project will do so by supporting close cooperation between stakeholders, who are involved in smart specialisation strategies (RIS3) on the implementation of Industry 4.0.

  It will closely analyse the current situation of Industry 4.0 implementation and create a tool “ECOS4IN Knowledge Base”, which will be tested in pilots as an essential source of information to raise awareness about Industry 4.0. Moreover, the project will design the ecosystem model according to the regional conditions and context and equip the participating regions with action plans that will provide relevant material for forthcoming revisions of RIS3 strategies.

  www.interreg-central.eu

  Skip to content