ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Projekt finansowany z programu INTERREG Europa Środkowa, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego głównym celem jest poprawa regionalnych zdolności innowacyjnych poprzez bliską współpracę transnarodową w Europie Środkowej pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem idei Przemysłu 4.0.

Projekt ma na celu opracowanie inteligentnych rozwiązań dotyczących zidentyfikowanych wyzwań dla wdrożenia idei Przemysłu 4.0 w ramach integracji wszystkich zainteresowanych stron: biznesu, sektora publicznego, nauki  i organizacji pozarządowych.

Projekt jest odpowiedzią na regionalne wyzwania w dziedzinie innowacji. Czwarta rewolucja przemysłowa jest nieunikniona i dotknie wszystkie sektory przemysłowe. Wpływ Przemysłu 4.0 zależeć będzie od gotowości każdego regionu do reagowania, akceptowania i przyjmowania zmian.


Wskazać można następujące główne etapy projektu:

 1. Analiza obecnego stanu wdrożenia idei Przemysłu 4.0 w regionach. Na tym etapie partnerzy analizują istniejące strategie i infrastrukturę oraz zbierają najlepsze praktyki w dziedzinie Przemysłu 4.0.
 2. Opracowanie koncepcyjnego modelu ekosystemu dla idei Przemysłu 4.0.
 3. Pilotażowe zastosowanie stworzonego modelu w obszarach partnerskich.
 4. Stworzenie planu działania na rzecz wdrożenia modelu Przemysłu 4.0 w regionalnym ekosystemie innowacji.

W ramach projektu zaplanowano w każdym semestrze spotkania grupy roboczej w skład której wchodzą przedstawiciele partnerów projektu, spotkania grup ekspertów, a także regionalne spotkania grupy interesariuszy organizowane przez każdego partnera. W skład grupy interesariuszy wchodzą instytucje, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe z terenu małopolski, które w swojej działalności zajmują się obszarem Przemysłu 4.0. W ramach cyklicznych spotkań interesariuszy omawiane są poszczególne fazy projektu, a także następuje wymiana wiedzy i doświadczeń.


Budżet projektu: 1.4 mln euro
Wkład EFRR: 1.2 mln euro
Okres realizacji: 01.04.2019 – 31.03.2022


Partnerzy:

 • Usti Region- Lead Partner – Czechy
 • Cà Foscari University of Venice – Włochy
 • Pannon Novum Innovation Agency – Węgry
 • Business Upper Austria – Austria
 • Koprivnički poduzetnik Ltd. – Chorwacja
 • GIACOMO BRODOLINI FOUNDATION – Włochy
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – Polska
31 lipca 2019 r. – Kraków – Spotkanie Steakholders Group

Pierwsze spotkanie Steakholders Group odbyło się 31 lipca 2019 r. w siedzibie MARR S.A. Krakowie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele podmiotów będących interesariuszami projektu. Były to:

 1. Krakowski Park Technologiczny
 2. Centrum Transferu Technologii CITTRU
 3. Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej
 4. Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej
 5. Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 6. Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju Grupa Azoty S.A.
 7. South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o.
 8. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 9. Fundacja Optimum Pareto

Spotkanie miało na celu zapoznanie interesariuszy z celami oraz harmonogramem projektu wraz z jego poszczególnymi etapami projektu, a także uzyskanie ich opinii na temat projektu.

27-29 maja 2019 r. – Uście nad Łabą – Spotkanie inaugurujące

Wydarzenie inaugurujące projekt odbyło się w dniach 27-29 maja 2019 r. Zostało zorganizowane w Ústí nad Labem w Czechach przez Partnera Wiodącego. Oprócz pierwszego osobistego spotkania przedstawicieli wszystkich partnerów, konferencja otwierająca była okazją do ustalenia trzyletniego harmonogramu projektu, zaplanowania pierwszych działań projektu i podziału zadań między partnerami.

 1. Ústecký Kraj – lider projektu (Czechy) jest samorządem regionalnym odpowiedzialnym za rozwój terytorium i potrzeby ludności. Administracja regionu posiada kompetencje w zakresie środowiska, zdrowia, transportu, spraw społecznych, planowania regionalnego i rozwoju regionalnego, szkół i edukacji. Realizowane przez lidera projektu działania służące poprawie usług dla MŚP przyczynią się do obniżenia stopy bezrobocia w regionie, co jest priorytetem określonym w krajowych i regionalnych dokumentach rozwojowych.

 1. Università Cà Foscari Venezia (Włochy) i jego Wydział Zarządzania, w którym projekt będzie wdrażany, od 2012 roku uczestniczy w 3 projektach europejskich i 35 projektach badawczych o znaczeniu krajowym i regionalnym, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Wśród wydziałowych ośrodków badawczych szczególna wiedza specjalistyczna na tematy związane z wnioskiem. Wydział posiada dużą zdolność operacyjną, wraz z sześcioma stałymi pracownikami w biurach administracyjnych i badawczych, współpracuje z Biurem Badawczym Uniwersytetu Ca ‚Foscari. Podmiot odpowiada to między innymi za waloryzację, wykorzystanie i upowszechnianie działalności badawczej Uniwersytetu z korzyścią dla całego społeczeństwa.

 1. Pannon Novum West-transdanubian Regional Innovation Nonprofit Ltd. (Wegry) działa jako Zachodnio-Zadunajska regionalna agencja innowacji od 2008 r. Misją agencji jest pomaganie przedsiębiorcom i ich partnerom w działaniach innowacyjnych, począwszy od pomysłu, aż do wejścia na rynek. Agencja wzięła udział w 10 projektach międzynarodowych w latach 2007–2013. Jako członek sieci Regionalnej Agencji Innowacji (która jest jedyną zainicjowaną na Węgrzech siecią non-profit na polu innowacji) Pannon Novum działał jako koordynator regionalny i ekspert w procesie opracowywania strategii inteligentnej specjalizacji we współpracy z National Innovation Gabinet.

 1. Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsa gentur GmbH (Austria) jest agencją biznesową rządu Górnej Austrii, a także motorem innowacji i partnerem w zakresie rozwoju lokalizacji i rozliczania przedsiębiorstw, współpracy i usług doradczych w zakresie finansowania publicznego. W imieniu rządu Górnej Austrii biz-up opracowuje, koordynuje i zarządza strategią RIS3 Górnej Austrii od 1998 r. W 2014 Górna Austria ustanowiła platformę Industry 4.0, która jest zarządzana przez klaster Mechatronics. Klaster ten łączy wiedzę fachową i promuje przedsiębiorczą wymianę wiedzy na temat Przemysłu 4.0 – nie tylko w Górnej Austrii, ale także wraz z innymi prowincjami, rządem federalnym i Klastrem IT. Obecnie ponad 2.300 członków klastrów Biz-up z powodzeniem współpracuje ze sobą. Członkowie Biz-Up korzystają z profesjonalnego, spersonalizowanego wsparcia, umiejętności zarządzania projektami i rozwiązań kooperacyjnych dostosowanych do konkretnych potrzeb. Usługi Biz-Up przyspieszają innowacje, wzmacniają konkurencyjność regionów (współpraca transgraniczna i międzysektorowa), wspierają dywersyfikację asortymentu produktów i budują nowe modele biznesowe.

 1. Koprivnički poduzetnik (Chorwacja) jest organizacją wspierającą przedsiębiorczość, której właścicielem jest miasto Koprivnica. Oferuje wiele usług, takich jak przygotowywanie biznesplanów dla MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, wykonalność i studia przypadków dla podmiotów prywatnych i publicznych w regionie. Ma również doświadczenie w opracowywaniu dogłębnych analiz i dokumentów strategicznych na tematy związane z przedsiębiorczością, ze szczególnym naciskiem na tworzenie sieci kontaktów i współpracę (doświadczenie zdobyte dzięki międzynarodowemu projektowi MŚP Everywhere w ramach programu Interreg Europe).

 1. Fondazion E Giacomo Brodolini (Włochy) jest instytucją typu „think & do” na poziomie UE dotyczącą rynku pracy, polityki społecznej i dziedzin rozwoju lokalnego. Przez ponad czterdzieści lat doświadczenia FGB zyskało międzynarodową reputację, stosując rygorystyczne podejście naukowe i interdyscyplinarne. FGB jest aktywnym graczem zapewniającym wsparcie techniczne i usługi wspierające rozwój gospodarczy, spójność społeczną, zatrudnienie i innowacje poprzez: badania, analizę gromadzenia danych, prognozę, prace projektowe, rozpowszechnianie i komunikację, zarządzanie siecią.

 1. Małopolska Agencja Rozwoju RegionalnegoA. (Polska) jest wiodącą instytucją regionalną w Małopolsce, działającą na rzecz rozwoju regionalnego i jest jednym z najważniejszych partnerów samorządu w Małopolskiej w kształtowaniu polityki innowacyjnego (inteligentnego) rozwoju regionu. MARR świadczy usługi informacyjne i doradcze (na temat kompleksowego know-how i nowoczesnych rozwiązań finansowych) dla właścicieli firm (zwłaszcza MŚP), a także pomaga w udzielaniu dotacji na rozwój firm w województwie małopolskim oraz produkty finansowe (pożyczki, gwarancje i kapitał zalążkowy) ). MARR aktywnie wspiera eksport, oferując profesjonalne porady i dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów. MARR oferuje usługi informacyjne dla przedsiębiorców, doradztwo dla start-upów, dotacje na rozwój przedsiębiorstw w Małopolsce. MARR świadczy usługi w zakresie otwierania działalności gospodarczej i zwiększania aktywności zawodowej.

Celem programu jest współpraca ponad granicami, która poprawia jakość życia i warunki pracy w regionach Europy Środkowej. Wspólne podejmowanie wyzwań ważnych dla kilku państw przynosi lepsze rezultaty niż działania jedynie na szczeblu krajowym. W ramach projektów mogą współpracować instytucje publiczne i prywatne (posiadające osobowość prawną) oraz instytucje międzynarodowe. Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na priorytet 1 (Współpraca w dziedzinie innowacyjności dla podniesienia konkurencyjności) oraz priorytet 3 (Współpraca w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych). Programem zarządza Miasto Wiedeń, Wspólny Sekretariat mieści się także w Wiedniu.

Obszarem wsparcia jest Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, wybrane regiony Niemiec, wybrane regiony Włoch.

Budżet programu to 246 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

www.ewt.gov.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 31-542, Kraków, Polska
Koordynator Anna Zych,

tel. +48 785 059 075

email ecos4in@marr.pl

Wielkość czcionki
Kolory