ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Doradztwo specjalistyczne i dedykowane

Efektywnie funkcjonujący system zarządzania zasobami ludzkimi pozwala przedsiębiorstwu zachować zarówno poziom zatrudnienia adekwatny do potrzeb organizacji, jak również wspiera utrzymanie poziomu satysfakcji pracowników.

Realizując przez wiele lat doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, nasi specjaliści – certyfikowani HR Biznes Partnerzy, gromadzili wiedzę, doświadczenie, na bazie których opracowane zostały najlepsze praktyki, dzięki którym możemy pomóc naszym klientom.

Zanim rozpoczniemy właściwą pracę doradczą, staramy się dokładnie poznać i zrozumieć organizację klienta. Analizujemy dokumenty, prowadzimy badania w grupach fokusowych, przeprowadzają indywidualne wywiady, badania ankietowe. Efektem końcowym jest raport lub strategia zawierające rekomendacje.

Jeśli potrzebna jest nasza pomoc w zakresie wdrażania zaproponowanych rozwiązań, oferujemy także wsparcie w postaci doradztwa wdrożeniowego, coachingu i realizacji szkoleń.

Oferujemy

Diagnozę przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania wiekiem

 • analiza przedsiębiorstwa pod kątem struktury zatrudnienia;
 • przeprowadzenie ankiety wśród pracowników i opracowanie jej wyników;
 • przeprowadzenie wywiadu ustrukturyzowanego z przedstawicielami kadry kierowniczej;
 • sporządzenie raportu z charakterystyką obszarów związanych z zarządzaniem wiekiem: wskazanie na mocne strony i obszary wymagające rozwoju / zmiany.

Przygotowanie strategii zarządzania wiekiem

 • analiza celów strategicznych firmy oraz wyników diagnozy w zakresie zarządzania wiekiem;
 • przegląd dobrych praktyk;
 • opracowanie działań w obszarach związanych z zarządzaniem wiekiem: przygotowanie procesu rekrutacji, kształcenie – lifelong learning, planowanie rozwoju kariery zawodowej, ergonomia miejsca pracy, przekwalifikowanie, motywowanie, ocena pracy, współpraca z pracownikami z różnych pokoleń;
 • stworzenie harmonogramu działań i określenie wskaźników pomiaru oraz sposobów monitorowania postępów.

Przygotowanie strategii rozwoju w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi

 • Integrowanie działań organizacji, z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju w zgodzie z obowiązującym prawem i międzynarodowymi normami postępowania:
 • określenie działań organizacji z perspektywy odpowiedzialnego biznesu;
 • strategia jako element budowania wizerunku nowoczesnej organizacji;
 • określenie celów strategii przedsiębiorstwa;
 • wybór kluczowych obszarów działania;
 • identyfikacja interesariuszy, analiza relacji w łańcuchu dostaw, działania na rzecz społeczności lokalnej, raporty społeczne;
 • określenie metod realizacji zaplanowanych aktywności;
 • monitoring i weryfikacja działań;
 • ocena realizacji strategii.

Rekrutacja – optymalizacja procesów rekrutacyjnych

 • Zwiększenie efektywności procesu rekrutacyjnego.
 • analiza potrzeb w zakresie rekrutacji;
 • audyt obecnie posiadanych rozwiązań w aspekcie rekrutacji;
 • zaproponowanie rozwiązań w celu optymalizacji procesu i kosztów;
 • warsztaty dotyczące prowadzenia rozmów rekrutacyjnych;
 • wsparcie osobowe w procesie rekrutacji.

Wdrażanie pracownika (onboarding)

 • Modelowanie procedur wprowadzania nowych pracowników i menadżerów do pracy, jako narzędzie poprawiające efektywność pracy organizacji
 • diagnoza i analiza istniejących procesów;
 • zaprojektowanie i wdrożenie nowych procedur wprowadzania pracowników ukierunkowane na szybkie uzyskanie wysokiej efektywności pracy.

Obniżenie rotacji pracowniczej

 • Zdiagnozowanie i zaproponowanie rozwiązań prowadzących do obniżenia rotacji pracowników i związanych z tym kosztów przedsiębiorstwa.
 • analiza wskaźników i kosztów rotacji pracowników;
 • diagnoza obszarów problemowych w organizacji (analiza procesu rekrutacji, kompetencji menadżerskich przedsiębiorstwa, cyklu życia pracownika w organizacji: rekrutacja, zatrudnienie, wprowadzenie do pracy, rozwój, utrzymanie, zakończenie współpracy);
 • dobór najefektywniejszych działań zaradczych (procedury rekrutacji, szkolenia dla kadry menadżerskiej, procedury wdrażania nowego menadżera, pracownika, wdrożenie procesu zbierania opinii pracowników rezygnujących z pracy, zaprojektowanie systemu motywacji pracowników).

Przygotowanie strategii personalnej przedsiębiorstwa / uczelni

 • zaplanowanie zasobów personalnych w kontekście celów strategicznych organizacji;
 • analiza zasobów personalnych organizacji;
 • stworzenie systemu rekrutacji i ewaluacji pracowników;
 • badanie zasobów pracowniczych;
 • opracowanie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników;
 • wartościowanie stanowisk pracy;
 • określenie polityki wynagrodzeń i motywowania pracowników z elementami oceny pracowników;
 • kończenie zatrudnienia, zwalnianie pracowników;
 • elementy kultury organizacyjnej wynikające ze strategii personalnej.

Coaching kariery (w tym doradztwo zawodowe)

 • Wsparcie w zakresie rozwoju kariery zawodowej.
 • określenie celu zawodowego;
 • przygotowanie CV;
 • opracowanie profilu Linkedin;
 • plan marketingowy i docieranie do ofert pracy;
 • budowanie networkingu;
 • przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych;
 • wprowadzenie do nowej roli.

Zarządzanie rozwojem pracowników

 • Rozwijanie kompetencji pracowników w kontekście realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa.
 • analiza potrzeb rozwojowych na poziomie przedsiębiorstwa/ pracownika;
 • diagnoza luk kompetencyjnych;
 • budowanie ścieżki kariery / Indywidualne Plany Rozwojowe;
 • plany sukcesji;
 • planowanie procesu przekwalifikowania pracowników.

Doradztwo w zakresie ergonomii stanowisk pracy

 • Podniesienie wydajności pracowników oraz profilaktyka chorób zawodowych.
 • diagnoza obszarów obniżających wydajność pracowników oraz stwarzających obciążenie dla ich zdrowia;
 • zaplanowanie i wprowadzenie korekt na stanowiskach pracy;
 • planowanie nowych stanowisk zgodnie z założeniami ergonomii;
 • opracowanie planu działań stanowiących profilaktykę chorób zawodowych.

Doradztwo w zakresie zarządzania zespołem wielopokoleniowym

 • Efektywne wykorzystanie potencjału pracowników w różnym wieku.
 • ujednolicenie pojęcia „pracy zespołowej” we współczesnej organizacji;
 • charakterystyka pokoleń zatrudnionych przez pracodawcę;
 • sprecyzowanie wyzwania stojącego przed pracodawcą;
 • przegląd najlepszych praktyk prowadzących do skutecznej współpracy;
 • wypracowanie Action Planu dla danego zespołu.

Doradztwo w zakresie tworzenia systemów motywacyjnych

 • Podniesienie efektywności pracy i satysfakcji pracowników poprzez zastosowanie pozafinansowych motywatorów.
 • ocena pracy – określenie jasnych kryteriów;
 • kultura informacji zwrotnej;
 • diagnoza kluczowych wartości wpływających na motywację pracowników – kwestionariusz „Kotwic kariery” E. Scheina;
 • określenie wskaźników pracy (KPI) i ich egzekwowanie.

Coaching / mentoring menedżerski

 • Wsparcie coachingowe i doradcze prowadzące do wzrostu efektywności:
 • prowadzenie sesji coachingowych (indywidualnych, zespołowych) wg metodologii ICF;
 • prowadzenie sesji dla zespołów rozwiązujących problemy/ samouczących się (metoda Action Learning).

Opracowanie i przeprowadzenie doradztwa w zakresie organizacji szkoleń z zakresu umiejętności zarządczych

 • Rozwijanie kompetencji kierowniczych z tematyki: leadership, First Time Manager, zarządzanie zespołem, style kierowania, delegowanie, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, dyscyplinowanie, zarządzanie zmianą, prowadzenia spotkań
 • identyfikacja potrzeb rozwojowych / szkoleniowych;
 • formułowanie celów szkoleniowych;
 • opracowanie programu;
 • przeprowadzenie warsztatu metodami interaktywnymi;
 • sporządzenie Indywidulanych Planów Rozwoju;
 • przeprowadzenie spotkania: follow – up.

Diagnoza metodą Extended DISC

 • Diagnoza organizacji, zespołów oraz indywidualnych predyspozycji pracowników w celu sprawnego osiągania celów zespołowych.
 • ustalenie celu diagnozy; sprecyzowanie potrzeb klienta;
 • omówienie badania i udzielenie instruktażu;
 • wygenerowanie raportu opisującego podstawowe typy zachowań w celu ułatwienia interakcji między ludźmi;
 • omówienie wyników z klientem;
 • wykorzystanie wyników do podejmowania decyzji biznesowych: rekrutacji, rozwoju pracowników, zarządzania zespołem i organizacją.

Wydarzenia tematyczne w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

 • Opracowanie, przygotowanie i realizacja wydarzeń tematycznych adresowanych do przedsiębiorców, pracowników naukowych, pracowników gmin, lub realizowanych na życzenie organizacji dla ich kontrahentów i partnerów biznesowych, w tym: konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty.
 • określenie tematyki konferencji / szkolenia / warsztatu w odniesieniu do potrzeb zlecającego;
 • opracowanie założeń ramowych wydarzenia;
 • opracowanie założeń merytorycznych wydarzenia;
 • implementacja ich na przyjęte narzędzia wykorzystywane w wydarzeniu (w odniesieniu do grupy docelowej);
 • realizacja wydarzenia, raportowanie po wydarzeniu i opracowanie listy informacji użytecznych biznesowo wypływających z wydarzenia.

Kontakt:

Agnieszka Marczyk

tel.kom: 785 054 889

e-mail: agnieszka.marczyk@marr.pl

 

Skip to content