ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

CSR i zrównoważony rozwój

PRZEDSIĘBIORCY

Zrównoważony rozwój powinien zmierzać ku zwiększaniu wydajności pracy, efektywności działań, czego efektem będzie długofalowy sukces przedsiębiorstwa przy możliwym, stopniowym ograniczaniu negatywnego wpływu działalności na środowisko i społeczeństwo.

Filarem oferowanego przez nas doradztwa strategicznego, szkoleń jest powiązanie potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw czy konieczności przeprowadzenia zmian ze wzrostem świadomości społecznej  w zakresie prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, zgodnie z 17 celami zrównoważonego rozwoju, czyli m.in. z koniecznością ograniczenia negatywnego wpływu firmy na środowisko, zwiększenia inwestycji w zasoby ludzkie, kształtowania właściwych więzi międzyludzkich związanych ze środowiskiem pracy, poprawnych relacji z kontrahentami oraz utrzymywania dobrych stosunków z otoczeniem.

Nasi specjaliści posiadają wiedzę, doświadczenie, na bazie których opracowane zostały najlepsze praktyki, dzięki którym możemy oferować stabilne, gruntowne i wielowymiarowe wsparcie naszym klientom w opracowywaniu strategicznych dokumentów typu strategia zrównoważonego rozwoju firmy, strategia prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny.

Zanim rozpoczniemy właściwą pracę, analizujemy dokumenty, skrupulatnie przeprowadzamy diagnozę sytuacji społeczno-ekonomiczno-środowiskowej przedsiębiorstwa, badania w grupach fokusowych, indywidualne wywiady oraz szeroko zakrojone badania ankietowe i konsultacje terytorialne. Efektem końcowym są wielowymiarowe raporty, analizy oraz strategie zawierające spersonalizowane rekomendacje, stanowiące odpowiedź na pytania, dlaczego moja firma się nie rozwija lub rozwija zbyt wolno?  Wskażemy priorytetowe kierunki zrównoważonego rozwoju, niezbędne zmiany dla poprawy funkcjonowania organizacji oraz profity, jakie firma odniesie po ich wdrożeniu.


Oferujemy:

 • Przygotowanie strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, w tym:
  • Opracowanie szczegółowego biznesplanu w oparciu o szeroki zasób metod z uwzględnieniem usług doradczych i szkoleniowych;
  • Strategia jako element budowania wizerunku organizacji;
  • Precyzyjna definicja kluczowych obszarów, których planowane zmiany rozwojowe mają dotyczyć;
  • Wytyczenie celów operacyjnych,;
  • Opis procesów zmian koniecznych dla poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa;
  • Identyfikacja interesariuszy;
  • Ustalenie kierunków i zakresu koniecznego ograniczenia negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko;
  • Plan zwiększenia inwestycji w zasoby ludzkie;
  • Określenie działań mających na celu kształtowanie właściwych więzi międzyludzkich związanych ze środowiskiem pracy poprzez spersonalizowany coaching, szkolenia;
  • Zaplanowanie działań służących budowaniu odpowiednich relacji z kontrahentami,
   z otoczeniem.
  • Zaplanowanie działań dotyczących obniżania śladu środowiskowego związanego
   z działalnością przedsiębiorstwa;
  • Projektowania odpowiedzialnych łańcuchów dostaw;
  • Opracowanie planów wdrożeń rozwiązań proekologicznych i prospołecznych.
 • Badania rynkowe (wywiad telefoniczny, online, tajemniczy klient, grupy fokusowe, analiza zasobów internetowych);
  • Analiza rynku, na którym biznes funkcjonuje (dostawcy, odbiorcy, konkurenci, kooperanci);
  • Analiza trendów zrównoważonego biznesu w zakresie branżowym przedsiębiorstwa;
  • Graficzne przedstawienie wyników diagnozy, analizy, pozostałych elementów dotyczących dokumentu strategii zrównoważonego rozwoju;
 • Diagnozę przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem
  • Analiza sytuacji firmy (opis badanego podmiotu w zakresie finansów, zasobów ludzkich, zasobów materialnych, struktury organizacyjnej, sposobów zarządzania) w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju;
  • Ocena możliwości rozwojowych firmy, jej atrakcyjności rynkowej, opis konkurencji, diagnoza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, wskazanie czynników hamujących rozwój;
  • Zdefiniowanie potrzeb rynkowych, wypracowanie trwałych przewag konkurencyjnych;
 • Organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów w odniesieniu do potrzeb zlecającego tematyce zrównoważonego rozwoju, prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie moderowanych sesji strategicznych (lub całego cyklu spotkań/sesji strategicznych);

Kontakt:

Katarzyna Brzezińska – Karasek
tel. kom: 785 110 264
e-mail: katarzyna.karasek@marr.pl

Skip to content