ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

CSR i zrównoważony rozwój

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dla każdej jednostki samorządu terytorialnego określenie wizji, misji oraz celów strategicznych  a następnie kolejnych kroków służących osiągnięciu tych zamierzeń, stanowi niezwykle istotny, podstawowy element, określający obszary i kierunki interwencji polityki zrównoważonego rozwoju na danym terytorium. Waga dokumentów strategicznych wynika z celów, którym on służy – planowaniu działań samorządu, pozyskiwania wsparcia ze strony rządowej, unijnej i prywatnej, organizowania wspólnego wysiłku samorządów, przedsiębiorców, mieszkańców w trosce o rozwój gminy, powiatu, miasta, województwa, kraju.

Specjaliści MARR posiadają wiedzę i doświadczenie, dzięki którym możemy oferować naszym Klientom stabilne, gruntowne i wielowymiarowe wsparcie w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju czy też strategii odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

Zanim rozpoczniemy właściwą pracę analizujemy dokumenty, skrupulatnie przeprowadzamy diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej jednostki, badania w grupach fokusowych, indywidualne wywiady oraz szeroko zakrojone badania ankietowe i konsultacje terytorialne.

Efektem końcowym są wielowymiarowe raporty, analizy oraz strategie zawierające spersonalizowane rekomendacje. Oferujemy wsparcie w postaci doradztwa wdrożeniowego rekomendowanej strategii, coachingu, szkoleń, monitoringu wskaźników realizacji celów strategicznych, badań ewaluacyjnych oraz implementowanie podjętych działań zgodnie z zasadami zrównoważonego i odpowiedzialnego społecznie rozwoju.


Oferujemy:

Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju gminy / powiatu / danej jednostki wg potrzeb, w tym:

 • Opracowanie metodologii prac nad strategią zrównoważonego rozwoju
 • Diagnoza sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej
  • Ogólna charakterystyka jednostki;
  • Analiza profilu społecznego (demografia, edukacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, aktywność społeczna, sport, rekreacja, kultura, bezpieczeństwo publiczne);
  • Analiza profilu gospodarczego (rolnictwo, rynek pracy i bezrobocie, przedsiębiorczość, finanse samorządowe);
  • Zestawienie danych dotyczących planowania przestrzennego i zagospodarowania przestrzeni regionu;
  • Charakterystyka walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych obszaru;
  • Analiza infrastruktury technicznej (sieć komunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyka, dostęp do Internetu, odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami);
  • Audyt dotychczasowych rozwiązań strategicznych.
 • Analiza barier i potencjałów rozwojowych
  • Analiza SWOT (wskazanie na mocne i słabe strony oraz obszary potencjalnych lub istniejących szans , ja również zagrożeń);
  • Analiza istniejącej dokumentacji strategicznej w odniesieniu do sporządzanego dokumentu;
  • Pogłębienie zagadnień poprzez dobór pozostałych analiz w pożądanym zakresie, w oparciu o różnorakie narzędzia analityczne;
  • Analiza, wnioski i rekomendacje oparte na opinii publicznej, której elementami są ankiety, warsztaty społeczne, konsultacje terytorialne poświęcone potencjałom, barierom i najważniejszym sprawom dla regionu;
  • Graficzne przedstawienie wyników diagnozy, analizy, pozostałych elementów dotyczących sporządzanego dokumentu strategii zrównoważonego rozwoju;
  • Organizacja konsultacji społecznych.
 • Analiza projektu strategii pod kątem potencjalnych oddziaływań na środowisko
 • Model struktury funkcjonalno-przestrzennej
 • Zdefiniowanie wizji i misji jednostki samorządu terytorialnego
 • Monitoring i ewaluacja wdrożonej strategii
 • Ramy finansowe i źródła finansowania zadań określonych w strategii

Kontakt:

Agnieszka Marczyk
tel kom: tel. kom: 785 054 889
e-mail: agnieszka.marczyk@marr.pl

Skip to content