ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Business Park Nad Drwiną – 1,27 ha

ok. 1,27 ha (12 692 m²) terenu przeznaczonego do zabudowy. Sposób udostępnienia - wynajem powierzchni produkcyjno-usługowych wraz zapleczem biurowo-socjalnym w obiekcie wybudowanym na podstawie umowy z Najemcą.

KONTAKT

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami
Business Park Nad Drwiną
ul. Nad Drwiną 10
30-741 Kraków

tel./faks: +48 12 653 55 33
e-mail: business.park@marr.pl
businessparkdrwina@marr.pl

DO WYNAJĘCIA

 • powierzchnie produkcyjno-usługowe oraz biurowo-socjalne w obiekcie wybudowanym na podstawie umowy z Najemcą
 • Przedsięwzięcie możliwe do zaprojektowania na działkach niezabudowanych o łącznej powierzchni ok. 1,27 ha (12 692 m²),  w tym:
  – dz. nr 474/2 o pow. 4 790 m²
  – dz. nr 474/3 o pow. 7 902 m²
  – obr. 105 jedn. ewid. Podgórze

PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego „Płaszów-Rybitwy” zatwierdzonym Uchwałą Nr LXI/859/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r., obowiązującym od dnia 4 stycznia 2013r. teren zlokalizowany jest w obszarze oznaczonym jako 34 PU – tereny zabudowy przemysłowo-usługowej.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

 • obiekty i urządzenia związane z produkcją, składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów, ich przerobem
  oraz usługami związanymi z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem, w tym z zakresu handlu z wykluczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych;
 • obiekty usług komercyjnych z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, rzemiosła produkcyjnego, urządzeń i obiektów turystyki, sportu i rekreacji, obiektów biurowych i administracji, hoteli, instytucji finansowych, biur projektowych i badawczo-rozwojowych, prywatnych obiektów związanych z lecznictwem i ochroną zdrowia, oraz innych usług
  o zbliżonym charakterze.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA

 • wskaźnik powierzchni zabudowy – nie większy niż 50% powierzchni działki budowlanej;
 • powierzchnia terenu biologicznie czynnego – nie mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej;
 • nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej ul. Nad Drwiną;
 • maksymalna wysokość obiektu – 22 m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu, lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego lub płaskiego;
 • zakaz stosowania ogrodzeń wysokich tj. przekraczających wysokość 1,8 m od poziomu terenu;
 • zasada obsługi parkingowej – należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej przyjmując minimum 25 miejsc parkingowych na 1000 m kw. p.u. lub ilości pracowników przyjmując minimum 25 miejsc na 100 zatrudnionych.

DOSKONAŁA LOKALIZACJA

 • Kraków, ul. Nad Drwiną 10;
 • W centrum przemysłowym i logistyczno-magazynowym miasta; w sąsiedztwie Urzędu Celnego;
 • W obrębie funkcjonującego obszaru działalności produkcyjnej i magazynowej, będącego własnością MARR S.A. – strefie aktywności gospodarczej o łącznej powierzchni 22,5 ha;
 • W odległości ok. 200 m – wschodnia obwodnica miasta wraz z węzłem “Przewóz” (część trasy ekspresowej S7);
 • Ok. 2,5 km – autostrada A4 i węzeł „Bieżanów”
LOKALIZACJA

17 stycznia 2019
Wielkość czcionki
Kolory