ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Poznaj nasz zespół

Radosław
Kurek

Prokurent i Dyrektor Biura Spółki w MARR S.A.

więcej

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie z zakresu zamówień publicznych zdobył w szczególności podczas pracy w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, a także jako pracownik jednej z wiodących kancelarii radców prawnych specjalizujących się w zamówieniach publicznych i prawie własności intelektualnej. Ponadto wykonywał obsługę prawną zamówień publicznych, jako zewnętrzny konsultant oraz w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii radcy prawnego. Ma doświadczenie w zakresie obsługi prawnej zamawiających, wykonawców oraz podwykonawców. Doradzał, tworzył dokumentację i weryfikował dokumenty na rzecz różnorodnych podmiotów: przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, instytucji naukowych. Reprezentował klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Uczestniczył w obsłudze prawnej zamówień publicznych dotyczących między innymi: modernizacji linii kolejowych, robót budowalnych oraz usług dotyczących konserwacji zabytków, wdrażania systemów i rozwiązań z obszaru informatyki i automatyki, dostaw urządzeń infrastruktury informatycznej.

Paulina
Wawszczak

Radca prawny
w MARR S.A.

więcej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Swoje wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa zamówień publicznych wykorzystuje wspierając zamawiających w procesie udzielania zamówień. Tworzy dokumentację postępowań oraz aktywnie uczestniczy w pracach komisji przetargowych. Świadczy również pomoc prawną na rzecz wykonawców, w tym reprezentując ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalizuje się w problematyce ochrony praw własności intelektualnej, w tym w szczególności, współpracując z instytucjami kultury, dba o postanowienia wzorów umów dotyczące praw autorskich.

Katarzyna Kwaśniak

Główny specjalista ds. zamówień publicznych i prawnych
w MARR S.A.

więcej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adwokat, wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Od ponad piętnastu lat zajmuje się prawem zamówień publicznych. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi świadczenie usług z zakresu praktyki zamówień publicznych zarówno na rzecz wykonawców, jak i podmiotów zamawiających. Udziela konsultacji kancelariom prawnym w zagadnieniach z zakresu prawidłowości prowadzenia procedur konkurencyjnych i przetargowych. Autorka wewnętrznych procedur i regulaminów wydatkowania środków publicznych u podmiotów zamawiających. Skutecznie przeprowadziła kilkaset postępowań przetargowych z udziałem środków finansowych pochodzących z projektów UE. Wielokrotnie reprezentowała zamawiających i wykonawców podczas rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą. Uczestniczyła w wielu ogólnopolskich konferencjach, szkoleniach i warsztatach z zakresu prawa zamówień publicznych oraz jego praktycznego stosowania.

Katarzyna Kochańska-Kumala

Główny specjalista ds. zamówień publicznych w MARR S.A.

więcej

Ukończyła kierunkowe studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w działach zamówień publicznych w instytucjach samorządowych oraz podmiotach prawa handlowego. Dzięki praktyce zawodowej posiada wiedzę z zakresu szeroko pojętego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym przygotowania dokumentacji przetargowej, jak również w zakresie kontroli zamówień publicznych. Autorka wewnętrznych procedur i regulaminów z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych. Uczestniczka wielu konferencji, szkoleń i warsztatów w dziedzinie zamówień publicznych.

Jakub
Cieśla

Zastępca Dyrektora Biura Spółki w MARR S.A., specjalista ds. zamówień publicznych

więcej

Specjalista ds. zamówień publicznych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunkach Zarządzania Publicznego oraz Administracji i Polityki Publicznej. Posiada duże doświadczenie w dziedzinie Zamówień Publicznych w postaci ponad 100 przeprowadzonych postępowań przetargowych. W latach 2016-2017 zatrudniony w TAURON Sprzedaż, w latach 2018-2019 w Krakowskim Parku Technologicznym. Prowadził postępowania w trybach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Skip to content