ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Cykl spotkań: WAŻNE SPRAWY
MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Zapraszamy na webinarium

„Aktualne konkursy
Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju”

8 października 2020 r., godz. 9.00 - 13.30

O Webinarium

Kwestie skąd pozyskać środki na rozwój firmy to temat zawsze otwarty. Jest on szczególnie ważny w obecnym czasie. W ramach naszego cyklu „Ważne Sprawy Małopolskich Przedsiębiorców”, w czasie czwartkowego spotkania rozmawialiśmy o środkach, które oferuje przedsiębiorcom Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dorota Toczyska – Kierownik Działu Wsparcia i Komunikacji NCBR przedstawiła aktualną ofertę konkursów w ramach Szybkiej ścieżki AGROTECH i KORONAWIRUSY. Anna Sowa-Jadczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu zaprezentowała ofertę MARR z zakresu doradztwa proinnowacyjnego. Przedstawiciele sektora nauki w osobach: Urszula Jabłońska-Korta – Dyrektor Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów Uniwersytetu Rolniczego, Wojciech Przywała – Broker Technologii z Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o., Wojciech Borówka – Broker Innowacji UR z Centrum Transferu Technologii UR, Jadwiga Widziszewska z Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, Gabriela Konopka-Cupiał – Dyrektor Centrum Transferu Technologii CITTRU, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Adam Lichota –  Dyrektor Centrum Obsługi Projektów oraz Dominik Kowal z Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej wskazali możliwości współpracy nauki z biznesem, również w omawianych konkursach.

Dla tych, którzy uczestniczyli w spotkaniu, ale chcieliby jeszcze prześledzić poruszane kwestie oraz dla tych którzy z różnych względów nie mogli być z nami w trakcie webinarium, zamieszczamy wszystkie prezentacje i zachęcamy do kontaktów z prowadzącymi. Dane kontaktowe znajdą Państwo na ostatnich slajdach prezentacji.

Prezentacje

 • Aktualne konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  Dorota Toczyska – Dział Komunikacji i Promocji NCBR
  pobierz

 • Doradztwo proinnowacyjne dla przedsiębiorstw
  Anna Sowa-Jadczyk – MARR SA
  pobierz

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Urszula Jabłońska-Korta – Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów, UR
  pobierz
 • Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii
  Jadwiga Widziszewska – Centrum Transferu Technologii, PK
  pobierz

 • Potencjał i doświadczenie Uczelni w aplikowaniu o środki w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój
  dr inż. Adam Lichota i dr Dominik Kowal – Centrum Obsługi Projektów AGH
  pobierz

 • Uniwersytet Jagielloński Centrum Transferu Technologii CITTRU dla otoczenia gospodarczego
  Dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał – Dyrektor CTT CITTRU
  pobierz

Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Dla kogo?
O wsparcie w ramach konkursu Szybka Ścieżka „Agrotech” mogą ubiegać się zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych.

Pomysł na innowacyjną usługę, produkt, proces lub technologię powinien wpisywać się m.in. w zakres działalności branży rolno-spożywczej, dziedziny automatyki, robotyki, usług informatycznych, bioenergii, biomateriałów, biochemii, inżynierii mechanicznej, technologii w produkcji na rzecz branży rolno-spożywczej.

Na co?
Wsparcie można otrzymać na prowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych.

Zakres tematyczny
Rozwój nowych technologii w sektorze rolnym, m.in., opracowanie i budowa prototypu robota rolniczego, usługi informatyczne w obszarze rolnictwa, technologie w produkcji rolno-spożywczej, koncepcje rozwoju innowacyjnych technologii wytwarzania bioenergii, biochemikaliów i biomateriałów.

Kiedy?
Nabór wniosków trwa od 10 września – 6 listopada 2020 r.

Inne ważne informacje o konkursie

 • Dla pojedynczego MŚP minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 1 mln zł,
 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Projekt może być realizowany wyłącznie w regionach poza województwem mazowieckim.
 • Prace przedwdrożeniowe mogą obejmować maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych: o dla przedsiębiorstwa: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych; o dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Konkurs „Koronawirusy”

Skierowany jest do przedsiębiorstw tworzących lub planujących opracowanie rozwiązań w obszarze przeciwdziałania, ograniczania skutków lub zapobiegania epidemii koronawirusa.

Obejmuje trzy różne obszary tematyczne, w które wpisywać powinny się zgłaszane do dofinansowania projekty:

 • diagnostyka – urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa,
 • leczenie – badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką,
 • profilaktyka – działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz poprawa bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa i wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

Tym samym jest adresowany do szerokiego grona odbiorców, nie tylko do firm medycznych, czy farmaceutycznych.

Na co?
Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Zakres tematyczny
Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Kiedy?
Nabór wniosków trwa do 31 grudnia  2020 r.

Program

9.00 – 9.05

Otwarcie webinarium
Joanna Jakubowska-Łazęcka – MARR SA

I część – prowadzenie Dorota Toczyska, Dział Komunikacji i Promocji NCBR

9.05 – 9.20

Możliwości pozyskania dofinansowania w prowadzonych konkursach NCBR

9.20 – 10.50

Prezentacja konkursu Szybka ścieżka AGROTECH
(dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku, kryteria oceny i najczęściej popełniane błędy)

10.50 – 11.00

Przerwa

11.00 – 11.30

Prezentacja konkursu Szybka ścieżka KORONAWIRUSY

11.30 – 12.00

Sesja pytań i odpowiedzi

II część

12.00 – 12.30

Doradztwo proinnowacyjne dla przedsiębiorców
Anna Sowa-Jadczyk – MARR SA

12.30 – 13.30

Współpraca nauki z biznesem – jednostki naukowe partnerem w projektach
Urszula Jabłońska-Korta – Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów, Uniwersytet Rolniczy
Wojciech Przywała – Broker Technologii z Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.
Wojciech Borówka – Broker Innowacji UR z Centrum Transferu Technologii UR
Jadwiga Widziszewska – Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska
Adam Lichota – Centrum Obsługi Projektów, Akademia Górniczo-Hutnicza
Dominik Kowal – Centrum Transferu Technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza
Gabriela Konopka-Cupiał – Centrum Transferu Technologii CITTRU, Uniwersytet Jagielloński

13.30

Zakończenie i podsumowanie

Prelegenci

Dorota Toczyska

Ekspert wsparcia w Dziale Komunikacji i Promocji. Z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju związana od 2015 roku, w charakterze osoby odpowiedzialnej za proces oceny wniosków o dofinansowanie, przygotowanie dokumentacji konkursowych, szkoleń dla ekspertów i interesariuszy. Aktualnie jako ambasador NCBR prowadzi cykl szkoleń zarówno na kanale YouTube NCBR news jak i wszelkich przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych do przyszłych Beneficjentów konkursów NCBR.

NCBR to rządowa agencja współfinansująca projekty badawczo-rozwojowe. Są one wyłaniane w ramach organizowanych przez nią konkursów, w których każdy podmiot, niezależnie od branży, wielkości czy doświadczenia w prowadzeniu projektów technologicznych może starać się o finansowanie z Funduszy Europejskich. To konkretne pieniądze na realizację projektów. Przekonało się już o tym ponad 530 firm i jednostek naukowych, które od 2015 roku uzyskały ponad 2,8 mld zł dofinansowania.

Anna Sowa-Jadczyk

Zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu MARR SA. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim i Akademii im. Leona Koźmińskiego. Jest rzecznikiem patentowym i posiada status eksperta IPR Taiex Komisji Europejskiej. Anna posiada 12-letnie doświadczenie we wdrażaniu i zarządzaniu projektami unijnymi, w tym międzynarodowymi. Brała udział w tworzeniu i rozwoju 2 funduszy zalążkowych o łącznej wartości 28 mln PLN oraz sprawuje nadzór nad ich funkcjonowaniem. Pełni funkcję przewodniczącej Komitetu Inwestycyjnego w MARR SA. Jest specjalistą w zakresie własności intelektualnej. Doradza w zakresie prawnych aspektów działalności spółek kapitałowych, bierze udział w wycenie wkładów niepieniężnych, modelowaniu biznesowym, uczestniczy w przygotowywaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych, ocenia Biznesplany dla innowacyjnych przedsięwzięć.

Jadwiga Widziszewska

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ecole Polytechnique we Francji oraz studiów typu MBA na Uniwersytecie Lyon 3. Posiada doświadczenie w sektorze chemicznym – zarządzanie produkcją i pozyskiwanie grantów na prace B+R oraz rozwój jednostek. W latach 2006-2014 dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska (CTT PK). Od 2009 roku kierownik międzynarodowego projektu Komisji Europejskiej – Enterprise Europe Network przy CTTPK dotyczącego wspierania MŚP w zakresie innowacji, rozwoju działalności technologicznej i międzynarodowej. Ekspert: MCP, PARP, NCBR i KE w H2020 dla MŚP, akredytowany przez Business Mentor Madryt.

Urszula Jabłońska-Korta

Dyrektor Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu wsparcia dla pracowników naukowych uczelni w pozyskiwaniu innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. W latach 2008 – 2020 autorka projektów EFS, EFRR w sektorze szkolnictwa wyższego,  kierownik zespołów projektowych, ekspert oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie  RPO WM w okresie programowania 2014 – 2020, konsultant wdrażanych przez uczelnie projektów nie inwestycyjnych.

Dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał

Dyrektor Centrum Transferu Technologii CITTRU – w Uniwersytecie Jagiellońskim zajmuje się transferem wiedzy i technologii od 11 lat, z czego od ponad 6 jako osoba odpowiedzialna za działania całego CTT CITTRU. Jest osobą współodpowiedzialną za kreowanie polityki uczelni w tym zakresie. Po nowelizacji ustawy PSW była odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie nowych zasada dotyczących komercjalizacji w uczelni, w tym zasad wykorzystywania infrastruktury badawczej przez podmioty zewnętrzne. Jest współzałożycielem Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), w którym pełniła rolę członka pierwszej rady. Jest laureatem ministerialnego programu Brokerzy Innowacji, a także członkiem europejskiego stowarzyszenia osób zajmujących się transferem technologii ASTP.

Dominik Kowal

Absolwent dwóch kierunków – Fizyki Technicznej oraz Zarządzania w AGH, w Krakowie. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Pracownik naukowy Wydziału Zarządzania AGH. Ekspert w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania projektami innowacyjnymi oraz komercjalizacji wiedzy i technologii. Od 2011 r. związany z Centrum Transferu Technologii AGH – Z-ca Dyrektora ds. przedsiębiorczości akademickiej. Od 2012 r. w Zarządzie Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., spółce celowej AGH, odpowiedzialnej za tworzenie startupów technologicznych, rozwijanie biznesu opartego na wiedzy i nowoczesnych technologiach, w tym własności intelektualnej AGH.

Dr inż. Adam Lichota

Dyrektor Centrum Obsługi Projektów AGH. Absolwent Politechniki Krakowskiej na kierunku Automatyka, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu na wydziale Zarządzania AGH oraz wykładowca tego wydziału. Kierownik studiów Podyplomowych Zarządzanie systemami logistycznymi. Trener w branży automotive, autor oprogramowania z dziedziny SPC, MSA, Six Sigma.

Usługi doradztwa proinnowacyjnego

– pozyskiwanie dofinansowania na projekty badawczo-rozwojowe

MARR SA posiada kilkunastoletnie doświadczenie związane z pozyskiwaniem dofinansowania, wsparciem w realizacji projektów (zarządzanie i rozliczanie), a także przygotowaniem dokumentów o charakterze analitycznym i strategicznym dotyczących rozmaitych dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Zatrudniamy i współpracujemy ze specjalistami z dziedziny ekonomii i finansów, rynku pracy, nauk społecznych, gospodarki komunalnej oraz funduszy europejskich.

Naszymi klientami, oprócz przedsiębiorców z sektora MŚP, są również klastry, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, spółki komunalne, organizacje pozarządowe oraz instytucje lokalne, regionalne i państwowe.

Naszym Klientom oferujemy:

 • Doradztwo w opracowaniu koncepcji projektów ubiegających się o wsparcie finansowe
 • Kompleksowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy UE, międzynarodowych i krajowych (w tym m.in. z Regionalnych Programów Operacyjnych, PO Inteligentny Rozwój, EOG, PROW, programów ministerialnych, programów urzędów marszałkowskich, NFOŚiGW)
 • Usługi koordynacji, zarządzania i rozliczania projektów
 • Przygotowanie analiz biznesowych, audytów innowacyjności, raportów due diligence
 • Opracowanie raportów, studiów wykonalności, strategii, opinii eksperckich

Sukcesy MARR SA to m.in. pozyskanie na rzecz przedsiębiorców z branży IT i grzewczej dofinansowania z RPO WM oraz PO IR na rozwój ich innowacyjnych projektów. Projekty te są w trakcie procesu wdrażania w przedsiębiorstwach wnioskodawców.

Najważniejszym celem MARR SA jest sukces klientów, dlatego świadczone przez nas usługi wykonywane są z najwyższą starannością oraz sumiennością. Jesteśmy konkurencyjni merytorycznie i finansowo.

Skontaktuj się z nami i sprawdź naszą ofertę!
ul. Kordylewskiego 11, pokój 305, Kraków
e-mail: doradztwo@marr.pl

Magdalena Niechaj
e-mail: magdalena.niechaj@marr.pl
tel. +48 12 417 74 09

Romana Toft
e-mail: romana.toft@marr.pl
tel. +48 12 617 99 66

Skip to content