ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

EKO Akademia MARR

- warsztaty w zakresie edukacji ekologicznej
dla młodzieży szkolnej

Kształtowanie proekologicznych postaw poprzez: edukację, stymulowanie wrażliwości na środowisko i zrozumienie współodpowiedzialności i zobowiązań wobec natury – to sposób na budowanie wysokiej świadomości ekologicznej i wypracowywanie właściwych nawyków.

Już dzisiaj zapraszamy do udziału w warsztatach, konkursie oraz konferencji z tematyki obejmującej zrównoważony rozwój, odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną.

Dla kogo:
uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa małopolskiego.

Okres realizacji:
01 grudnia 2023 r. – 30 listopada 2024 r.

Wartość projektu:
75 955,56 zł

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Formularz zgłoszenia

  Dane identyfikacyjne i teleadresowe Placówki Oświatowej (zgodne z dokumentem rejestrowym, np. bazą REGON Głównego Urzędu Statystycznego)


  Przewidywana liczba Uczniów biorących udział w projekcie/warsztatach z danej Placówki:


  Oświadczenia Wnioskodawcy:

  1. Oświadczam, że nie korzystam oraz w okresie uczestnictwa w przedmiotowym projekcie nie będę korzystał z innych projektów realizowanych w tym samym czasie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, w których przewidziane formy wsparcia są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu i/lub korzyści co przedmiotowy projekt.

  2. Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez organizatorów projektu danych osobowych uczestników dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji projektu „EKO Akademia MARR – warsztaty w zakresie edukacji ekologicznej dla młodzieży szkolnej” w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  3. Oświadczam, że jestem uprawniony/ - a do reprezentowania Placówki (jeśli dotyczy) w zakresie objętym niniejszym formularzem.

  4. Przyjmuję do wiadomości, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.).
  2. Wyznaczono inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
  b) przez e-mail: iod@marr.pl
  3. Dane osobowe uzyskane przez MARR S.A. przetwarzamy w celu:
  3.1 zawarcia i wykonania umowy/porozumienia, w trakcie jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu
  3.2 wykonania ciążących na MARR S.A. obowiązków prawnych
  3.3 ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
  4.1 art. 6 ust 1lit. b) RODO w zakresie celu oznaczonego w punkcie 3.1– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy/porozumienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy/porozumienia;
  4.2. art. 6 ust. 1 lit. f )RODO w zakresie celu oznaczonego w punkcie 3.1 -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - w zakresie danych osobowych osób wyznaczonych przez kontrahentów do kontaktu w ramach realizowanych umów, porozumień lub ugód.
  4.3 art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie celu oznaczonego w punkcie 3.2– gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MARR S.A., jeżeli obowiązek ten jest określony w prawie polskim lub w prawie Unii Europejskiej;
  4.4 art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie celu oznaczonego w punkcie 3.3 – prawnie uzasadniony interes realizowany przez MARR S.A. polegający na tym, aby przetwarzać Pani/Pana dane w razie powstania takiej potrzeby w przypadku ustalenia i dochodzenia przez MARR S.A. przysługujących jej roszczeń lub w celu obrony przed roszczeniami
  5. Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom oraz współpracownikom MARR S.A., organom państwowym, organom ochrony prawnej w związku z prowadzonym postępowaniem oraz podmiotom, którzy w imieniu MARR S.A. uczestniczą w wykonywaniu innych czynności. W pozostałym zakresie MARR S.A. nie przekazuje danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy/porozumienia, a po tym czasie będą przechowywane przez okres konieczny do wypełniania obowiązków prawnych oraz przez okres konieczny do dochodzenia i obrony przed administratora danych swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach, wynikających z biegu terminów przedawnienia.
  7. Prawo dostępu do danych osobowych: Przysługuje Panu prawo do korzystania z uprawnień uregulowanych w art. 15-21 RODO
  8. Przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. (uodo.gov.pl).
  9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczny w celu realizacji zawartej Umowy/Porozumienia.
  10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez MARR S.A., w tym profilowaniu.


  Agnieszka Machała
  tel. kom: 785 059 103

  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
  Departament Współpracy Regionalnej
  31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11

  Skip to content