ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.


  Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
  Klauzula informacyjna: pobierz

  Kto może otrzymać wsparcie?

  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z metropolią krakowską (Miasto Kraków, powiat: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki)
  przedsiębiorcy i ich pracownicy (zatrudnieni co najmniej od dnia zgłoszenia na usługę rozwojową do momentu jej zakończenia)

  Projekt: „MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE PLUS” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś priorytetowa 8. Rynek pracy; Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP; Numer umowy: RPMP.08.04.01-12-0067/19-00.

  Wartość projektu wynosi 63,020,550.25 zł w tym dofinansowanie pochodzące w 100% ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 53,567,467.71 zł, co stanowi 85% wartości projektu.

  1 bon rozwojowy to maksymalnie 60 zł

  Jaki jest poziom dofinansowania?
  W ramach projektu można uzyskać 50% lub 80% dofinansowanie do bonu rozwojowego (w ramach pomocy de minimis).
  Pomoc można przeznaczyć na dofinansowanie usług rozwojowych tj. szkoleń w tym studiów podyplomowych, doradztwa, egzaminów.

  Wszystko możesz załatwić elektronicznie przez system informatyczny do obsługi bonów. Został on zaprojektowany w taki sposób, żeby ograniczyć do niezbędnego minimum konieczne formalności i jest dostępny z każdego miejsca.

  Jak wziąć udział w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe plus?

  1. REKRUTACJA

  KROK 1

  Utworzenie profilu przedsiębiorcy w BUR.

  KROK 2

  Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez MARR S.A.

  KROK 3

  Podpisanie umowy. Wpłata wkładu własnego.

  2. REALIZACJA

  KROK 4

  Nadanie ID Wsparcia

  KROK 5

  Zapis na usługę w BUR z wykorzystaniem otrzymanego ID Wsparcia

  KROK 6

  Udział pracowników przedsiębiorstwa w usłudze

  3. ROZLICZENIE

  KROK 7

  Wypełnienie ankiety przez przedsiębiorcę i pracowników w BUR

  KROK 8

  Rozliczenie usługi pomiędzy firmą świadczącą usługę, a MARR S.A.

  KROK 9

  Końcowe rozliczenie wkładu własnego i zakończenie udziału w projekcie

  Wysokość
  dofinansowania:

  Maksymalne limity dofinansowania

  Samozatrudniony – 7 680 zł
  1 – 3 pracowników – 11 520 zł
  4 – 9 pracowników – 15 360 zł
  10 – 19 pracowników – 23 040 zł
  20 – 49 pracowników – 38 400 zł
  50 – 99 pracowników – 69 120 zł
  100 – 249 pracowników – 130 560 zł

  Limity
  bonów

  Samozatrudniony – 160 szt.
  1-3 pracowników – 240 szt.
  4-9 pracowników – 320 szt.
  10-19 pracowników – 480 szt.
  20-49 pracowników – 800 szt.
  50-99 pracowników – 1440 szt.
  100-249 pracowników – 2720 szt.

  27 marca 2023 r.

  Zapotrzebowanie na usługi rozwojowe w projekcie
  "Małopolskie Bony Rozwojowe plus"

  Aktualności:

  Z dniem 27-10-2023 roku wprowadzone zostają zmiany w następujących dokumentach:

  1. Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2023;
  2. Regulaminie rozliczania usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów rozwojowych w ramach Projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”;
  3. Umowie o dofinansowanie usług w ramach Projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” (pomoc de minimis);

  Podstawowe zmiany dotyczą aktualizacji dat realizacji poszczególnych działań w projekcie w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 31.12.2023 roku.

  W dniu 4 października 2023 roku o godz. 09:00 wznowiony zostanie nabór do projektu “Małopolskie Bony Rozwojowe plus”.

  Prosimy zwrócić szczególną uwagę na krótki okres realizacji wsparcia  tj. zakończenie realizacji usługi musi nastąpić do 31 października 2023 roku.

  W związku z powyższym do udziału w naborze zapraszamy przedsiębiorców, którzy są zdecydowani na realizację usług rozwojowych w tym terminie, na zasadach określonych w dokumentacji projektowej.

  Nowy nabór do projektu

  W dniu 4 października 2023 roku o godz. 09:00 wznowiony zostanie nabór do projektu “Małopolskie Bony Rozwojowe plus”.

  Pierwszy etap rekrutacji odbędzie się w dniu 4 października 2023 roku od godziny 9:00 na stronie: http://rekrutacja2023-3.mbonplus.pl

  Lista rankingowa będzie dostępna pod adresem: http://rekrutacja2023-3.mbonplus.pl/lista_rankingowa

  Wyżej wymienione linki będą aktywne od 4 października 2023 roku od godz. 9.00.

  Rekrutacja w ramach pierwszego etapu zostanie zakończona w dniu 4 października 2023 roku, o godzinie 23:59 lub wcześniej, po osiągnięciu 100% alokacji środków puli podstawowej oraz 100% alokacji środków puli rezerwowej.


  Pula podstawowa wynosi 0,5 mln PLN, rezerwowa – 2,5 mln PLN.

  Drugi etap rozpocznie się następnego dnia kalendarzowego tj. 05.10.2023 roku o godz. 00:00:01 dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się na Liście rankingowej w ramach podstawowej i rezerwowej puli środków. Drugi etap rekrutacji będzie trwał do 6 października do godziny 23:59. Rekrutacja w ramach drugiego etapu jest prowadzona w ramach Systemu informatycznego obsługi bonów rozwojowych na marr.pl/mbonplus.

  Na drugim etapie rekrutacji przedsiębiorca ma obowiązek wypełnienia Formularza, w terminie określonym powyżej. Brak wypełnienia i złożenia Formularza w/w terminie jest równoznaczny z odstąpieniem od udziału w procesie rekrutacji.

  Proszę zwrócić szczególną uwagę na krótki okres realizacji wsparcia  tj. do 31 października 2023 roku. W związku z powyższym do udziału w naborze zapraszamy przedsiębiorców, którzy są zdecydowani na realizację usług rozwojowych w tym terminie, na zasadach określonych w dokumentacji projektowej.

  Środki przeznaczone na realizację tego naboru mogą być zwiększone poprzez oszczędności powstałe w wyniku zwrotu lub niewykorzystania bonów w ramach wcześniej zawartych umów o dofinansowanie w projekcie, a także w przypadku zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie usług rozwojowych w projekcie.

  Zwracamy uwagę aby przed rozpoczęciem naboru skopiować adres strony, przez którą będzie przeprowadzony nabór do projektu w ramach pierwszego etapu rekrutacji oraz adres strony na której będzie publikowana lista rankingowa.

  Przy wypełnianiu Zgłoszenia rekrutacyjnego prosimy o zachowanie szczególnej staranności. Jeżeli Przedsiębiorca na etapie wypełniania Zgłoszenia rekrutacyjnego poda niepoprawny numer NIP, zgłoszenie rekrutacyjne zostanie odrzucone z przyczyn formalnych, co będzie skutkowało zakończeniem ubiegania się Przedsiębiorcy o udział w projekcie na pierwszym etapie rekrutacji.

  Wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców, również tych, którzy uczestniczyli we wcześniejszych naborach, a nie wnioskowali o pełną pulę bonów, wynikającą z liczby zatrudnionych pracowników, zobowiązujemy do dokładnego zapoznania się z aktualnym brzmieniem Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2023, który szczegółowo opisuje proces rekrutacji.

  Z dniem 07.06.2022 roku wprowadzone zostają zmiany w następujących dokumentach:

  1. Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2023;
  2. Regulaminie rozliczania usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów rozwojowych w ramach Projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”;
  3. Umowie o dofinansowanie usług w ramach Projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” (pomoc de minimis);
  4. Umowie o dofinansowanie usług w ramach Projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” (pomoc publiczna).

  Podstawowe zmiany dotyczą aktualizacji dat realizacji poszczególnych działań w projekcie w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 30.11.2023 roku.

  Nowy nabór do projektu

  W dniu 20 marca 2023 o godz. 09:00 wznowiony zostanie nabór do projektu “Małopolskie Bony Rozwojowe plus”. Rekrutacja zostanie zakończona 24 marca 2023 roku, o godzinie 12:00 lub wcześniej, po osiągnięciu 100% alokacji środków puli podstawowej oraz 100% alokacji środków puli rezerwowej.

  Pula podstawowa wynosi 4 mln zł, rezerwowa – 12 mln zł.

  Środki przeznaczone na realizację tego naboru mogą być zwiększone poprzez oszczędności powstałe w wyniku zwrotu lub niewykorzystania bonów w ramach wcześniej zawartych umów o dofinansowanie w projekcie, a także w przypadku zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie usług rozwojowych w projekcie.

  Rekrutacja odbywa się dwuetapowo.

  Pierwszy etap rozpoczyna się 20 marca 2023 roku o godz. 9.00, na stronie: http://rekrutacja2023-2.mbonplus.pl

  Lista rankingowa będzie dostępna pod adresem: http://rekrutacja2023-2.mbonplus.pl/lista_rankingowa

  Wyżej wymienione linki będą aktywne od 20 marca 2023 roku od godz. 9.00.

  Zwracamy uwagę aby przed rozpoczęciem naboru skopiować adres strony, przez którą będzie przeprowadzony nabór do projektu w ramach pierwszego etapu rekrutacji oraz adres strony na której będzie publikowana lista rankingowa.

  Przy wypełnianiu Zgłoszenia rekrutacyjnego prosimy o zachowanie szczególnej staranności. Jeżeli Przedsiębiorca na etapie wypełniania Zgłoszenia rekrutacyjnego poda niepoprawny numer NIP, zgłoszenie rekrutacyjne zostanie odrzucone z przyczyn formalnych, co będzie skutkowało zakończeniem ubiegania się Przedsiębiorcy o udział w projekcie na pierwszym etapie rekrutacji.

  Drugi etap rozpoczyna się następnego dnia kalendarzowego o godz. 00:00:01 dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się na Liście rankingowej w ramach podstawowej i rezerwowej puli środków. Rekrutacja w ramach drugiego etapu jest prowadzona w ramach Systemu informatycznego obsługi bonów rozwojowych na marr.pl/mbonplus. Na drugim etapie rekrutacji przedsiębiorca ma obowiązek wypełnienia Formularza, w terminie dwóch dni kalendarzowych. Brak wypełnienia Formularza w/w terminie jest równoznaczny z odstąpieniem od udziału w procesie rekrutacji.

  Wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców, również tych, którzy uczestniczyli we wcześniejszych naborach, a nie wnioskowali o pełną pulę bonów, wynikającą z liczby zatrudnionych pracowników, zobowiązujemy do dokładnego zapoznania się z aktualnym brzmieniem Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2023 (tekst jednolity po zmianach obowiązujący od dnia 2022-03-10), który szczegółowo opisuje proces rekrutacji.

  Informujemy, że od dnia 10.03.2023 roku wchodzi w życie nowa wersja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022.

  W § 7  Regulaminu wprowadzono zmianę, w zakresie rozszerzenia katalogu środków, które mogą zostać wykorzystane do kontraktacji  z listy rezerwowej, natomiast w § 10 skrócono  termin z 10 dni do 5, na złożenie poprawy do umowy dofinansowanie usług w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” wraz z załącznikami.

  Nowy nabór do projektu

  17 stycznia 2023 roku o godz. 9.00 rozpoczynamy kolejny nabór do projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus. Rekrutacja zostanie zakończona 24 stycznia 2023 roku, o godzinie 12:00 lub wcześniej, po osiągnięciu 100% alokacji środków puli podstawowej oraz 100% alokacji środków puli rezerwowej.

  Pula podstawowa wynosi 3,5 mln PLN.
  Pula rezerwowa – 2,8 mln PLN.

  Środki przeznaczone na realizację tego naboru mogą być zwiększone poprzez oszczędności powstałe w wyniku zwrotu lub niewykorzystania bonów w ramach wcześniej zawartych umów o dofinansowanie w projekcie.


  Rekrutacja odbywa się dwuetapowo.

  Pierwszy etap rozpoczyna się 17 stycznia 2023 roku o godz. 9.00, na stronie: https://rekrutacja2023-1.mbonplus.pl

  Lista rankingowa będzie dostępna pod adresem: https://rekrutacja2023-1.mbonplus.pl/lista_rankingowa

  Wyżej wymienione linki będą aktywne od 17 stycznia 2023 roku od godz. 9.00.

  Zwracamy uwagę aby przed rozpoczęciem naboru skopiować adres strony, przez którą będzie przeprowadzony nabór do projektu w ramach pierwszego etapu rekrutacji oraz adres strony na której będzie publikowana lista rankingowa.

  Przy wypełnianiu Zgłoszenia rekrutacyjnego prosimy o zachowanie szczególnej staranności. Jeżeli Przedsiębiorca na etapie wypełniania Zgłoszenia rekrutacyjnego poda niepoprawny numer NIP, zgłoszenie rekrutacyjne zostanie odrzucone z przyczyn formalnych, co będzie skutkowało zakończeniem ubiegania się Przedsiębiorcy o udział w projekcie na pierwszym etapie rekrutacji.

  Drugi etap rozpoczyna się następnego dnia kalendarzowego o godz. 00:00:01 dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się na Liście rankingowej w ramach podstawowej i rezerwowej puli środków. Rekrutacja w ramach drugiego etapu jest prowadzona w ramach Systemu informatycznego obsługi bonów rozwojowych na marr.pl/mbonplus

  Wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców, również tych, którzy uczestniczyli we wcześniejszych naborach, a nie wnioskowali o pełną pulę bonów, wynikającą z liczby zatrudnionych pracowników, zobowiązujemy do dokładnego zapoznania się z aktualnym brzmieniem Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2023 (tekst jednolity po zmianach obowiązujący od dnia 2022-10-28 ), który szczegółowo opisuje proces rekrutacji.

  W związku z planowanym na dzień 17 stycznia 2023 roku nowym naborem do projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus, przy wypełnianiu Zgłoszenia rekrutacyjnego prosimy o zachowanie szczególnej staranności.

  Najczęściej popełniane błędy na pierwszym etapie rekrutacji to:

  • niepoprawny numer NIP – skutkuje odrzuceniem zgłoszenie rekrutacyjne z przyczyn formalnych,
  • wpisana błędna liczba bonów – zwykle zbyt mała – skutkuje brakiem możliwości otrzymania większej liczby bonów, niż wskazanej w Zgłoszeniu,
  • wpisana błędna liczba bonów z dofinansowaniem 80% – skutkuje brakiem możliwości otrzymania większej liczby bonów z dofinansowaniem 80%, niż wskazanej w Zgłoszeniu,
  • wpisanie liczby bonów z dofinansowaniem 80% innej niż liczba zamówionych bonów ogółem – wyklucza możliwość uzyskania dofinansowania 80% z tytułu kryteriów przedsiębiorców np. kody PKD,
  • złożenie więcej niż jednego Zgłoszenia rekrutacyjnego – skutkuje odrzuceniem każdego kolejnego zgłoszenia. Weryfikacji podlega jedynie pierwsze wysłane Zgłoszenie.

  Informujemy, że MARR z RPO Województwa Małopolskiego pozyskał dodatkowe środki na realizację projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus  oraz uzyskał zgodę na wydłużenie czasu realizacji projektu do 30.09.2023 roku. W związku z powyższym z dniem 28.10.2022 roku wprowadzone zostają zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022 (Zmiana nazwy na Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2023)

  Podstawowe zmiany dotyczą:

  • Aktualizacji dat realizacji poszczególnych działań w projekcie w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 30.09.2023 roku w tym zakończenia korzystania z usług do dnia 31 sierpnia 2023 roku;
  • Skrócenia terminu na podpisanie oraz dostarczenie przez przedsiębiorcę umowy wraz z załącznikami z 21 dni na 7;
  • Skrócenia terminu ważności bonów z 6 miesięcy na 3 miesiące;
  • Dookreślenia zasady, na których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wydłużenie ważności bonów;
  • Sprecyzowania wymagania dotyczącego zapisu na usługę w kontekście okresu ważności bonów.

  Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z całością dokumentacji.

  Równocześnie informujemy, że w związku z dodatkowymi środkami planujemy otwarcie naboru do projektu. O terminie rozpoczęcia naboru poinformujemy Państwa  za pośrednictwem strony projektu.

  Informujemy, że projekt Małopolskie Bony Rozwojowe plus jest realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA. Projekt realizujemy samodzielnie, nie działamy przez żadnych pośredników, a jedyną oficjalną stroną projektu jest strona https://www.marr.pl/mbonplus/

  W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 12 617 66 04.

  Przypominamy, że składając oświadczenia potwierdzające dany stan faktyczny (pozwalający stwierdzić udział danej firmy/osoby w projekcie za kwalifikowalny oraz decydujący o spełnieniu określonych na poziomie projektu specyficznych założeń, w szczególności wynikających z kryteriów premiujących) mogą zostać Państwo poproszeni o przedstawienie na wniosek Instytucji kontrolującej dokumentów źródłowych potwierdzających treść oświadczenia.

  Jednocześnie informujemy, iż brak dokumentu źródłowego potwierdzającego stan faktyczny deklarowany oświadczeniem może skutkować stwierdzeniem nieprawidłowości i koniecznością zwrotu środków.

  Informujemy, że z dniem 21 czerwca 2022 roku ulegają zmianie zapisy Regulaminu rozliczania usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów rozwojowych w ramach Projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”, stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022.


  Dokument ten zostały zmodyfikowany m.in. w następującym zakresie:

  1. w § 3 ust 13 wprowadzono zapisy dotyczące możliwości uznania usług za niekwalifikowalne w ramach projektu w przypadku jeśli uczestnik projektu weźmie udział w usługach rozwojowych o tym samym lub zbliżonym programie lub  prowadzących do nabycia tych samych lub podobnych kompetencji lub kwalifikacji (efektów uczenia się);
  2. w § 4 wprowadzono zapisy dotyczące realizacji usług jednorazowych w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym;
  3. w § 6 ust 2 oraz w § 8 ust 3 pkt 3 wprowadzono zapisy dotyczące wymogu osobistego udziału w usługach rozwojowych przez uczestników projektu;
  4. w § 7 ust 7 wprowadzono zapisy dotyczące daty ostatecznego dostarczenia rozliczania w ramach projektu;
  5. w § 8 ust 4 skonkretyzowano zapisy dotyczące niekwalifikowalności usług rozwojowych o charakterze e-learningowym (niezależnie od nazewnictwa tych usług w BUR);
  6. w § 9 skonkretyzowano zapisy dotyczące wypłaty dofinansowania;
  7. w § 10 oraz § 11 skonkretyzowano zapisy dotyczące przeprowadzenia monitoringu i kontroli w projekcie.

  Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i stosowanie ich w praktyce.

  Informujemy,  że w ramach projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus przedsiębiorcy, którzy zatrudnili pracowników z Ukrainy, mogą podnosić ich kwalifikacje zawodowe.

  Przypominamy, że w ramach projektu można uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych (szkoleń, doradztwa, egzaminów) zarówno dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę jak również inne umowy cywilno-prawne (patrz REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022 § 1 ust.24).

  W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Infolinią.

  4 kwietnia 2022 roku, zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji do projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus. Przedsiębiorców, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu rekrutacji  w ramach listy podstawowej i listy rezerwowej prosimy o wypełnienie Formularza w ramach drugiego etapu rekrutacji.

  Drugi etap rozpocznie się w dniu 5 kwietnia 2022 o godz. 00:00:01  Rekrutacja w ramach drugiego etapu jest prowadzona w ramach Systemu informatycznego obsługi bonów rozwojowych na marr.pl/mbonplus.

  Lista rankingowa jest dostępna pod adresem: http://rekrutacja2022-3.mbonplus.pl/lista_rankingowa

  4 kwietnia 2022 roku o godz. 9.00 rozpoczynamy kolejny nabór do projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus. Rekrutacja zostanie zakończona  19 kwietnia 2022 roku, o godzinie 12:00 lub wcześniej,  po osiągnięciu 500% alokacji środków puli podstawowej.

  Pula podstawowa wynosi 1,9 mln zł,

  Pula rezerwowa –7,6 mln zł,

  Środki przeznaczone na realizację tego naboru mogą być zwiększone poprzez oszczędności powstałe w wyniku zwrotu lub niewykorzystania bonów w ramach wcześniej zawartych umów o dofinansowanie.

  Rekrutacja odbywa się dwuetapowo.

  Pierwszy etap rozpoczyna się 4 kwietnia 2022 roku o godz. 9.00 , na stronie: http://rekrutacja2022-3.mbonplus.pl

  Zwracamy uwagę aby przed rozpoczęciem naboru skopiować adres strony, przez którą będzie przeprowadzony nabór do projektu w ramach pierwszego etapu rekrutacji.

  Lista rankingowa będzie dostępna pod adresem: http://rekrutacja2022-3.mbonplus.pl/lista_rankingowa

  Drugi etap rozpoczyna się następnego dnia kalendarzowego o godz. 00:00:01 dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się na Liście rankingowej w ramach puli podstawowej i rezerwowej środków. Rekrutacja w ramach drugiego etapu jest prowadzona w ramach Systemu informatycznego obsługi bonów rozwojowych na marr.pl/mbonplus

  Wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców, również tych, którzy uczestniczyli we wcześniejszych naborach, zachęcamy do dokładnego zapoznania się z aktualnym brzmieniem Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022 (tekst jednolity po zmianach obowiązujący od dnia 2022-03-24.), który opisuje szczegółowo proces rekrutacji.

  Informujemy, że z dniem 24 marca 2022 roku wchodzi w życie nowa wersja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022. W dokumencie zostały wprowadzone zmodyfikowane zapisy w związku usprawnieniem sposobu prowadzenia rekrutacji.

  Informujemy, że nie autoryzujemy treści ani informacji przekazywanych przez usługodawców lub inne podmioty – dotyczących procesu rejestracji w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe plus.

  Nie zlecamy żadnym podmiotom zamieszczania takich treści i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

  Wszelkie informacje dotyczące procesu rejestracji są dostępne na stronie internetowej projektu. W przypadku pytań lub wątpliwości istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji bezpośrednio przez kontakt pod numerem 12 617 66 04 lub kontakt mailowy mbonplus@marr.pl.

  Lista rankingowa
  Przypominamy, że w dniu 10.01.2022 roku zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie “Małopolskie Bony Rozwojowe plus” w § 8a ust. 12 na stronie rekrutacja2021-2.mbonplus.pl/lista_rankingowa została zamieszczona Lista Rankingowa po zakończonym pierwszego etapie rekrutacji. Przypominamy, że w dniu dzisiejszym tj. 11.01.2022 roku Przedsiębiorcy, którzy zakwalifikowali się w ramach pierwszego etapu rekrutacji w ramach środków podstawowych lub rezerwowych są zobowiązani do wypełnienia w systemie mbonplus Formularza zgłoszeniowego i zamówienia bonów rozwojowych w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” w ramach drugiego etapu rekrutacji. Przedsiębiorca ma obowiązek wypełnienia Formularza rekrutacyjnego w dniu 11.01.2022 roku w godzinach 00:00:01 do godziny 23:59:59. Brak wypełnienia Formularza w/w terminie jest równoznaczny z odstąpieniem od udziału w procesie rekrutacji.

  W związku z wyczerpaniem puli środków (pula podstawowa – 10 mln zł, pula rezerwowa – 5 mln zł)  nabór do projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus został zakończony w dniu 10 stycznia 2022 roku.

  10 stycznia 2022 roku o godz. 9.00 rozpoczynamy nabór do projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus. Rekrutacja zostanie zakończona  21 stycznia 2022 roku, o godzinie 12:00 lub wcześniej,  przy osiągnięciu 150% alokacji środków puli podstawowej. Pula podstawowa wynosi 10 mln zł, rezerwowa – 5 mln zł.

  Środki przeznaczone na realizację tego naboru mogą być zwiększone poprzez oszczędności powstałe w wyniku zwrotu lub niewykorzystania bonów w ramach wcześniej zawartych umów o dofinansowanie.

  Uwaga!
  Zmianie uległ sposób rekrutacji.  Wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców, również tych, którzy uczestniczyli we wcześniejszych naborach, zachęcamy do dokładnego zapoznania się z aktualnym brzmieniem Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022 (tekst jednolity po zmianach obowiązujący od dnia 2021-12-09.)

  14 grudnia 2021 r.

  W związku z planowanym na dzień 10 stycznia 2022 roku wznowieniem naboru do projektu informujemy, iż  podanie niepoprawnego numeru NIP podczas uzupełniania Zgłoszenia rekrutacyjnego skutkować będzie formalnym odrzuceniem wniosku o czym mowa w § 9 pkt 4 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022.

  Dodatkowo uczulamy Państwa, aby przed przesłaniem Zgłoszenia rekrutacyjnego zweryfikować poprawność wprowadzonego adresu mailowego. Podany w Zgłoszeniu rekrutacyjnym adres mailowy posłuży do przekazania wszystkim zakwalifikowanym Przedsiębiorcom loginu i hasła do drugiego etapu rekrutacji.

  9 grudnia 2021 r.

  W dniu 10 stycznia 2022 roku o godz. 9.00 zostanie otwarta kolejna rekrutacja do projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus. Planowana kwota alokacji wynosi nie mniej niż 10 mln zł. Nabór zostanie zamknięty w dniu 21 stycznia 2021 roku lub w chwili wyczerpania kwoty alokacji przewidzianej w ramach tego naboru Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022 (tekst jednolity po zmianach obowiązujący od dnia 2021-12-09.)

  MARR S.A. zastrzega, że środki przeznaczone na realizację tego naboru mogą być zwiększone w konsekwencji powstania oszczędności w wyniku uwolnienia środków powstałych w wyniku zwrotu lub niewykorzystania bonów w ramach wcześniej zawartych umów o dofinansowanie.

  Z uwagi na fakt, że zmianie uległ sposób rekrutacji zachęcamy wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców, również tych, którzy uczestniczyli we wcześniejszych naborach do dokładnego zapoznania się z aktualnym brzmieniem Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022 (tekst jednolity po zmianach obowiązujący od dnia 2021-12-09.)

  W dniu 4 stycznia 2022 roku, o godz. 10.00 zapraszamy na webinar poświęcony rekrutacji do projektu. Link do spotkania proszę pobrać ze strony projektu w dniu 3 stycznia 2022 roku.

  15 listopada 2021 r.

  W związku z licznymi zapytaniami chcielibyśmy poinformować, że wznowienie naboru do projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” nastąpi jeszcze w tym roku. W chwili obecnej data uruchomienia rekrutacji jest jeszcze nieokreślona. Niezwłocznie po jej ustaleniu zostaną Państwo o tym poinformowani za pośrednictwem naszej strony internetowej.

  15 września 2021 r.

  Z dniem 16 września 2021 roku ulegają zmianie zapisy

  • Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022,
  • Regulaminu rozliczania usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów rozwojowych w ramach Projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”, stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022.

  Dokumenty te zostały zmodyfikowane w związku z wprowadzeniem zapisów regulujących termin zapisu na usługi stacjonarne w Bazie Usług Rozwojowych (§ 18 ust. 3 – 4, § 28 ust. 1 pkt 1 Regulaminu rekrutacji….; § 3 ust. 8 – 9, § 8 ust. 1 pkt 1 Regulaminu rozliczania usług…) oraz definicji usługi jednorazowej /egzaminu/ (§ 1 pkt 39 lit. c Regulaminu rekrutacji…).

  Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i stosowanie ich w praktyce.

  2 czerwca 2021 r.

  W związku z pojawiającymi się w projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” problemami w rozliczaniu usług, wynikającymi ze zmiany nazewnictwa w Bazie Usług Rozwojowych prosimy o  zachowanie szczególnej staranności przy wypełnianiu Kart Usług. Przypominamy, że to na etapie tworzenia Karty Usługi określacie Państwo formę świadczenia usługi. W przypadku omyłkowego wskazania w Karcie formy usługi jako zdalnej, możecie ją Państwo później zmienić jedynie na usługę mieszaną.

  Przypominany, że obecna usługa zdalna to dotychczasowa usługa e-learningowa, która w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe jest niekwalifikowana i nie podlega rozliczeniu.

  4 maja 2021 r.

  5 maja 2021 roku w Bazie Usług Rozwojowych ulega zmianie nazewnictwo. Dotychczasowa usługa e-learningowa zmienia swoją nazwę na usługę zdalną. Przypominamy, że w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe plus są one niekwalifikowalne. Jeśli usługa będzie częściowo realizowana jako zdalna również ta część będzie niekwalifikowana.

  Prosimy o zwrócenie uwagi na nazewnictwo i zachowanie szczególnej staranności, aby zapobiec sytuacjom, w których nie będziemy mogli rozliczyć zrealizowanych przez Państwa usług.

  Jednocześnie informujemy, że w W BUR nastąpi automatyczna zmiana dotychczasowej nomenklatury na nową.

  Kontakt:

  na Wasze telefony czekają
  Anna, Magdalena i Monika:
  tel. +48 12 617 66 04

  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu

  31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11

  Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.


   Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

   Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
   listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
   Klauzula informacyjna: pobierz

   Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1. „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP”. Dofinansowanie w ramach projektu wynosi 85% Projekt współfinansowanego w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Skip to content