ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.


  Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
  Klauzula informacyjna: pobierz

  Kto może otrzymać wsparcie?

  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z metropolią krakowską (Miasto Kraków, powiat: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki)
  przedsiębiorcy i ich pracownicy (zatrudnieni co najmniej od dnia zgłoszenia na usługę rozwojową do momentu jej zakończenia)

  Projekt: „MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE PLUS” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś priorytetowa 8. Rynek pracy; Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP; Numer umowy: RPMP.08.04.01-12-0067/19-00.

  Wartość projektu wynosi 54,404,722.92 zł w tym dofinansowanie pochodzące w 100% ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 46,244,014.48 zł, co stanowi 85% wartości projektu.

  1 bon rozwojowy to maksymalnie 60 zł

  Jaki jest poziom dofinansowania?
  W ramach projektu można uzyskać 50% lub 80% dofinansowanie do bonu rozwojowego (w ramach pomocy de minimis).
  Pomoc można przeznaczyć na dofinansowanie usług rozwojowych tj. szkoleń w tym studiów podyplomowych, doradztwa, egzaminów.

  Wszystko możesz załatwić elektronicznie przez system informatyczny do obsługi bonów. Został on zaprojektowany w taki sposób, żeby ograniczyć do niezbędnego minimum konieczne formalności i jest dostępny z każdego miejsca.

  Jak wziąć udział w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe plus?

  1. REKRUTACJA

  KROK 1

  Utworzenie profilu przedsiębiorcy w BUR. Rejestracja i złożenie wniosku poprzez formularz zgłoszeniowy marr.pl/mbonplus

  KROK 2

  Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez MARR S.A.

  KROK 3

  Podpisanie umowy. Wpłata wkładu własnego.

  2. REALIZACJA

  KROK 4

  Nadanie ID Wsparcia

  KROK 5

  Zapis na usługę w BUR z wykorzystaniem otrzymanego ID Wsparcia

  KROK 6

  Udział pracowników przedsiębiorstwa w usłudze

  3. ROZLICZENIE

  KROK 7

  Wypełnienie ankiety przez przedsiębiorcę i pracowników w BUR

  KROK 8

  Rozliczenie usługi pomiędzy firmą świadczącą usługę, a MARR S.A.

  KROK 9

  Końcowe rozliczenie wkładu własnego i zakończenie udziału w projekcie

  Wysokość
  dofinansowania:

  Maksymalne limity dofinansowania

  Samozatrudniony – 7 680 zł
  1 – 3 pracowników – 11 520 zł
  4 – 9 pracowników – 15 360 zł
  10 – 19 pracowników – 23 040 zł
  20 – 49 pracowników – 38 400 zł
  50 – 99 pracowników – 69 120 zł
  100 – 249 pracowników – 130 560 zł

  Limity
  bonów

  Samozatrudniony – 160 szt.
  1-3 pracowników – 240 szt.
  4-9 pracowników – 320 szt.
  10-19 pracowników – 480 szt.
  20-49 pracowników – 800 szt.
  50-99 pracowników – 1440 szt.
  100-249 pracowników – 2720 szt.

  Aktualności:

  Informujemy, że projekt Małopolskie Bony Rozwojowe plus jest realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA. Projekt realizujemy samodzielnie, nie działamy przez żadnych pośredników, a jedyną oficjalną stroną projektu jest strona https://www.marr.pl/mbonplus/

  W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 12 617 66 04.

  Przypominamy, że składając oświadczenia potwierdzające dany stan faktyczny (pozwalający stwierdzić udział danej firmy/osoby w projekcie za kwalifikowalny oraz decydujący o spełnieniu określonych na poziomie projektu specyficznych założeń, w szczególności wynikających z kryteriów premiujących) mogą zostać Państwo poproszeni o przedstawienie na wniosek Instytucji kontrolującej dokumentów źródłowych potwierdzających treść oświadczenia.

  Jednocześnie informujemy, iż brak dokumentu źródłowego potwierdzającego stan faktyczny deklarowany oświadczeniem może skutkować stwierdzeniem nieprawidłowości i koniecznością zwrotu środków.

  Informujemy, że z dniem 21 czerwca 2022 roku ulegają zmianie zapisy Regulaminu rozliczania usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów rozwojowych w ramach Projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”, stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022.


  Dokument ten zostały zmodyfikowany m.in. w następującym zakresie:

  1. w § 3 ust 13 wprowadzono zapisy dotyczące możliwości uznania usług za niekwalifikowalne w ramach projektu w przypadku jeśli uczestnik projektu weźmie udział w usługach rozwojowych o tym samym lub zbliżonym programie lub  prowadzących do nabycia tych samych lub podobnych kompetencji lub kwalifikacji (efektów uczenia się);
  2. w § 4 wprowadzono zapisy dotyczące realizacji usług jednorazowych w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym;
  3. w § 6 ust 2 oraz w § 8 ust 3 pkt 3 wprowadzono zapisy dotyczące wymogu osobistego udziału w usługach rozwojowych przez uczestników projektu;
  4. w § 7 ust 7 wprowadzono zapisy dotyczące daty ostatecznego dostarczenia rozliczania w ramach projektu;
  5. w § 8 ust 4 skonkretyzowano zapisy dotyczące niekwalifikowalności usług rozwojowych o charakterze e-learningowym (niezależnie od nazewnictwa tych usług w BUR);
  6. w § 9 skonkretyzowano zapisy dotyczące wypłaty dofinansowania;
  7. w § 10 oraz § 11 skonkretyzowano zapisy dotyczące przeprowadzenia monitoringu i kontroli w projekcie.

  Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i stosowanie ich w praktyce.

  Informujemy,  że w ramach projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus przedsiębiorcy, którzy zatrudnili pracowników z Ukrainy, mogą podnosić ich kwalifikacje zawodowe.

  Przypominamy, że w ramach projektu można uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych (szkoleń, doradztwa, egzaminów) zarówno dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę jak również inne umowy cywilno-prawne (patrz REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022 § 1 ust.24).

  W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Infolinią.

  4 kwietnia 2022 roku, zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji do projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus. Przedsiębiorców, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu rekrutacji  w ramach listy podstawowej i listy rezerwowej prosimy o wypełnienie Formularza w ramach drugiego etapu rekrutacji.

  Drugi etap rozpocznie się w dniu 5 kwietnia 2022 o godz. 00:00:01  Rekrutacja w ramach drugiego etapu jest prowadzona w ramach Systemu informatycznego obsługi bonów rozwojowych na marr.pl/mbonplus.

  Lista rankingowa jest dostępna pod adresem: http://rekrutacja2022-3.mbonplus.pl/lista_rankingowa

  4 kwietnia 2022 roku o godz. 9.00 rozpoczynamy kolejny nabór do projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus. Rekrutacja zostanie zakończona  19 kwietnia 2022 roku, o godzinie 12:00 lub wcześniej,  po osiągnięciu 500% alokacji środków puli podstawowej.

  Pula podstawowa wynosi 1,9 mln zł,

  Pula rezerwowa –7,6 mln zł,

  Środki przeznaczone na realizację tego naboru mogą być zwiększone poprzez oszczędności powstałe w wyniku zwrotu lub niewykorzystania bonów w ramach wcześniej zawartych umów o dofinansowanie.

  Rekrutacja odbywa się dwuetapowo.

  Pierwszy etap rozpoczyna się 4 kwietnia 2022 roku o godz. 9.00 , na stronie: http://rekrutacja2022-3.mbonplus.pl

  Zwracamy uwagę aby przed rozpoczęciem naboru skopiować adres strony, przez którą będzie przeprowadzony nabór do projektu w ramach pierwszego etapu rekrutacji.

  Lista rankingowa będzie dostępna pod adresem: http://rekrutacja2022-3.mbonplus.pl/lista_rankingowa

  Drugi etap rozpoczyna się następnego dnia kalendarzowego o godz. 00:00:01 dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się na Liście rankingowej w ramach puli podstawowej i rezerwowej środków. Rekrutacja w ramach drugiego etapu jest prowadzona w ramach Systemu informatycznego obsługi bonów rozwojowych na marr.pl/mbonplus

  Wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców, również tych, którzy uczestniczyli we wcześniejszych naborach, zachęcamy do dokładnego zapoznania się z aktualnym brzmieniem Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022 (tekst jednolity po zmianach obowiązujący od dnia 2022-03-24.), który opisuje szczegółowo proces rekrutacji.

  Informujemy, że z dniem 24 marca 2022 roku wchodzi w życie nowa wersja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022. W dokumencie zostały wprowadzone zmodyfikowane zapisy w związku usprawnieniem sposobu prowadzenia rekrutacji.

  Informujemy, że nie autoryzujemy treści ani informacji przekazywanych przez usługodawców lub inne podmioty – dotyczących procesu rejestracji w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe plus.

  Nie zlecamy żadnym podmiotom zamieszczania takich treści i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

  Wszelkie informacje dotyczące procesu rejestracji są dostępne na stronie internetowej projektu. W przypadku pytań lub wątpliwości istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji bezpośrednio przez kontakt pod numerem 12 617 66 04 lub kontakt mailowy mbonplus@marr.pl.

  Lista rankingowa
  Przypominamy, że w dniu 10.01.2022 roku zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” w § 8a ust. 12 na stronie rekrutacja2021-2.mbonplus.pl/lista_rankingowa została zamieszczona Lista Rankingowa po zakończonym pierwszego etapie rekrutacji. Przypominamy, że w dniu dzisiejszym tj. 11.01.2022 roku Przedsiębiorcy, którzy zakwalifikowali się w ramach pierwszego etapu rekrutacji w ramach środków podstawowych lub rezerwowych są zobowiązani do wypełnienia w systemie mbonplus Formularza zgłoszeniowego i zamówienia bonów rozwojowych w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” w ramach drugiego etapu rekrutacji. Przedsiębiorca ma obowiązek wypełnienia Formularza rekrutacyjnego w dniu 11.01.2022 roku w godzinach 00:00:01 do godziny 23:59:59. Brak wypełnienia Formularza w/w terminie jest równoznaczny z odstąpieniem od udziału w procesie rekrutacji.

  W związku z wyczerpaniem puli środków (pula podstawowa – 10 mln zł, pula rezerwowa – 5 mln zł)  nabór do projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus został zakończony w dniu 10 stycznia 2022 roku.

  10 stycznia 2022 roku o godz. 9.00 rozpoczynamy nabór do projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus. Rekrutacja zostanie zakończona  21 stycznia 2022 roku, o godzinie 12:00 lub wcześniej,  przy osiągnięciu 150% alokacji środków puli podstawowej. Pula podstawowa wynosi 10 mln zł, rezerwowa – 5 mln zł.

  Środki przeznaczone na realizację tego naboru mogą być zwiększone poprzez oszczędności powstałe w wyniku zwrotu lub niewykorzystania bonów w ramach wcześniej zawartych umów o dofinansowanie.

  Uwaga!
  Zmianie uległ sposób rekrutacji.  Wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców, również tych, którzy uczestniczyli we wcześniejszych naborach, zachęcamy do dokładnego zapoznania się z aktualnym brzmieniem Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022 (tekst jednolity po zmianach obowiązujący od dnia 2021-12-09.)

  14 grudnia 2021 r.

  W związku z planowanym na dzień 10 stycznia 2022 roku wznowieniem naboru do projektu informujemy, iż  podanie niepoprawnego numeru NIP podczas uzupełniania Zgłoszenia rekrutacyjnego skutkować będzie formalnym odrzuceniem wniosku o czym mowa w § 9 pkt 4 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022.

  Dodatkowo uczulamy Państwa, aby przed przesłaniem Zgłoszenia rekrutacyjnego zweryfikować poprawność wprowadzonego adresu mailowego. Podany w Zgłoszeniu rekrutacyjnym adres mailowy posłuży do przekazania wszystkim zakwalifikowanym Przedsiębiorcom loginu i hasła do drugiego etapu rekrutacji.

  9 grudnia 2021 r.

  W dniu 10 stycznia 2022 roku o godz. 9.00 zostanie otwarta kolejna rekrutacja do projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus. Planowana kwota alokacji wynosi nie mniej niż 10 mln zł. Nabór zostanie zamknięty w dniu 21 stycznia 2021 roku lub w chwili wyczerpania kwoty alokacji przewidzianej w ramach tego naboru Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022 (tekst jednolity po zmianach obowiązujący od dnia 2021-12-09.)

  MARR S.A. zastrzega, że środki przeznaczone na realizację tego naboru mogą być zwiększone w konsekwencji powstania oszczędności w wyniku uwolnienia środków powstałych w wyniku zwrotu lub niewykorzystania bonów w ramach wcześniej zawartych umów o dofinansowanie.

  Z uwagi na fakt, że zmianie uległ sposób rekrutacji zachęcamy wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców, również tych, którzy uczestniczyli we wcześniejszych naborach do dokładnego zapoznania się z aktualnym brzmieniem Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022 (tekst jednolity po zmianach obowiązujący od dnia 2021-12-09.)

  W dniu 4 stycznia 2022 roku, o godz. 10.00 zapraszamy na webinar poświęcony rekrutacji do projektu. Link do spotkania proszę pobrać ze strony projektu w dniu 3 stycznia 2022 roku.

  15 listopada 2021 r.

  W związku z licznymi zapytaniami chcielibyśmy poinformować, że wznowienie naboru do projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” nastąpi jeszcze w tym roku. W chwili obecnej data uruchomienia rekrutacji jest jeszcze nieokreślona. Niezwłocznie po jej ustaleniu zostaną Państwo o tym poinformowani za pośrednictwem naszej strony internetowej.

  15 września 2021 r.

  Z dniem 16 września 2021 roku ulegają zmianie zapisy

  • Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022,
  • Regulaminu rozliczania usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów rozwojowych w ramach Projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”, stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022.

  Dokumenty te zostały zmodyfikowane w związku z wprowadzeniem zapisów regulujących termin zapisu na usługi stacjonarne w Bazie Usług Rozwojowych (§ 18 ust. 3 – 4, § 28 ust. 1 pkt 1 Regulaminu rekrutacji….; § 3 ust. 8 – 9, § 8 ust. 1 pkt 1 Regulaminu rozliczania usług…) oraz definicji usługi jednorazowej /egzaminu/ (§ 1 pkt 39 lit. c Regulaminu rekrutacji…).

  Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i stosowanie ich w praktyce.

  2 czerwca 2021 r.

  W związku z pojawiającymi się w projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” problemami w rozliczaniu usług, wynikającymi ze zmiany nazewnictwa w Bazie Usług Rozwojowych prosimy o  zachowanie szczególnej staranności przy wypełnianiu Kart Usług. Przypominamy, że to na etapie tworzenia Karty Usługi określacie Państwo formę świadczenia usługi. W przypadku omyłkowego wskazania w Karcie formy usługi jako zdalnej, możecie ją Państwo później zmienić jedynie na usługę mieszaną.

  Przypominany, że obecna usługa zdalna to dotychczasowa usługa e-learningowa, która w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe jest niekwalifikowana i nie podlega rozliczeniu.

  4 maja 2021 r.

  5 maja 2021 roku w Bazie Usług Rozwojowych ulega zmianie nazewnictwo. Dotychczasowa usługa e-learningowa zmienia swoją nazwę na usługę zdalną. Przypominamy, że w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe plus są one niekwalifikowalne. Jeśli usługa będzie częściowo realizowana jako zdalna również ta część będzie niekwalifikowana.

  Prosimy o zwrócenie uwagi na nazewnictwo i zachowanie szczególnej staranności, aby zapobiec sytuacjom, w których nie będziemy mogli rozliczyć zrealizowanych przez Państwa usług.

  Jednocześnie informujemy, że w W BUR nastąpi automatyczna zmiana dotychczasowej nomenklatury na nową.

  Kontakt:

  na Wasze telefony czekają
  Ewelina, Monika, Kamil, Asia, Dorota:
  tel. +48 12 617 66 04

  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu

  31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11

  Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.


   Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

   Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
   listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
   Klauzula informacyjna: pobierz

   Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1. „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP”. Dofinansowanie w ramach projektu wynosi 85% Projekt współfinansowanego w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Skip to content