fbpx
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 maja 2020 r. o godzinie 23:59, w związku z ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców i zakontraktowaniem środków, czasowo wstrzymujemy rekrutację do projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe Plus”. Po uwolnieniu środków, informacja o ponownym otwarciu naboru zostanie zamieszczona na stronie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego www.marr.pl oraz na stronie projektu www.marr/mbonplus/

Zainteresowane osoby prosimy o śledzenie powyższych stron.


MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE PLUS

Wracamy z bonami i rozpoczynamy realizację projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”. Biorąc w nim udział małopolscy przedsiębiorcy z sektora MSP mogą podnieść kompetencje i kwalifikacje własne oraz pracowników, a firmy szkoleniowe i doradcze mogą dystrybuować swoje produkty: szkolenia, doradztwo, egzaminy. Dla sprawnej obsługi Przedsiębiorców i Usługodawców, świadczących usługi rozwojowe na każdym etapie jego realizacji wykorzystywany jest  system informatyczny. Projekt realizowany jest w subregionie Krakowski Obszar Metropolitarny wraz z metropolią krakowską (Miasto Kraków, powiaty: miechowski, krakowski, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki).


Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1. „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP”. Dofinansowanie w ramach projektu wynosi 85% Projekt współfinansowanego w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 54,404,722.92 zł w tym dofinansowanie pochodzące w 100% ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 46,244,014.48 zł, co stanowi 85% wartości projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt z nasza infolinią, pod numer 12 617-66-04. Konsultanci wyjaśnią Państwu wszystkie wątpliwości związane z obowiązującymi dokumentami. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminami, odwiedzenia zakładki Baza Wiedzy.


Co mogą zyskać małopolskie firmy?

W ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” firmy mają szansę na uzyskanie dofinansowania usług rozwojowych tj. szkoleń, doradztwa, egzaminów o wartości od 7 680 zł do 130 560 złotych – jego wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa i liczby pracowników. Jeden bon rozwojowy ma wartość maksymalnie 60 zł . Każdy z przedsiębiorców będzie mógł otrzymać minimum 160 bonów rozwojowych, aż po 2720 bonów w przypadku średniego Przedsiębiorstwa. Bony będą ważne przez 6 miesięcy od podpisania umowy z MARR S.A.

Kto może skorzystać?

Uczestnikiem projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z obszaru subregionu: Krakowski Obszar Metropolitarny wraz z metropolią krakowską, zwanym dalej subregionie KOM wraz z metropolią krakowskąnależy przez to rozumieć Miasto Kraków, powiaty: miechowski, krakowski, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki).

Wymagane jest aby zgodnie z dokumentami rejestrowymi tj. KRS lub CEIDG Przedsiębiorstwo posiadało siedzibę/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, filię, delegaturę, jednostkę organizacyjną lub dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terenie subregionu KOM wraz z metropolią krakowską.

Z udziału w projekcie mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy, zatrudnieni nie tylko na umowę o pracę ale także np. w ramach umowy cywilnoprawnej. Kandydat do projektu dokonuje wszystkich formalności poprzez system informatyczny obsługi bonów rozwojowych udostępniony przez MARR S.A.


Kiedy można ubiegać się o udział w projekcie?

Formularze rekrutacyjne można składać w sposób ciągły w ramach systemu mbon. Obowiązuje wyłącznie droga elektroniczna. Wszelkie szczegóły dotyczące obiegu bonów znajdują się w regulaminie.


Jakie są zalety systemu dystrybucji bonów?

Zaletą systemu jest szybkość udzielenia dofinansowania. System informatyczny do obsługi bonów został zaprojektowany w taki sposób, żeby ograniczyć do niezbędnego minimum konieczne formalności i jest dostępny z każdego miejsca.
Zaletą projektu jest również kompleksowość wsparcia oferowanego przedsiębiorcy, które obejmie:

 • dostęp do elektronicznego systemu obsługi
 •  wybór szkoleń, usług doradczych i egzaminów dostępnych jedynie w Bazie Usług Rozwojowych
 • obsługę i wsparcie techniczne
 • szybkie  rozliczenie usług

Jaka jest wartość bonu?

1 bon rozwojowy = maksymalna wartość bonu 60 zł.


Jaki jest poziom dofinansowania?

W ramach projektu można uzyskać 50% lub 80% dofinansowanie do bonu rozwojowego (w ramach pomocy de minimis).

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że nabór do projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” zostanie otwarty w pierwszym kwartale 2021 roku. Konkretny termin i szczegóły naboru zostaną ogłoszone w drugiej dekadzie grudnia 2020 roku.Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną usługi stacjonarne mogą być zastępowane usługami on-line, które są świadczone w czasie rzeczywistym. W związku z powyższym zwracamy uwagę, że uczestnicy usługi mają obowiązek uczestniczyć w całej usłudze tak jak w przypadku usługi stacjonarnej. Zwracamy uwagę, że w przypadku kontroli, kiedy w chwili logowania kontrolujący nie widzi wszystkich uczestników zalogowanych na usługę, osoby nie zalogowane będą traktowane jako nieobecne, co przełoży się na  brak możliwości rozliczenia usługi (dla szkoleń dłuższych niż jednodniowe, nie będzie rozliczany cały dzień). Oczywiście nie dotyczy to osób, które są nieobecne, ale ich nieobecność jest usprawiedliwiona zgodnie z zapisami regulaminowymi.Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą listy kodów PKD branż – sektorów wysokiego wzrostu w Województwie Małopolskim stanowiących podstawę do otrzymania wyższego poziomu dofinasowania w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” uprzejmie informujemy, że dokonujemy weryfikacji spełnienia kryterium przez Państwa firmę. W indywidualnych przypadkach będziemy się w tej sprawie kontaktować z Państwem telefonicznie i mailowo.

Weryfikacją obejmujemy wszystkie przedsiębiorstwa, które złożyły formularz rekrutacyjny w systemie obsługi projektu.Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 maja 2020 r. o godzinie 23:59 czasowo wstrzymujemy rekrutację do Projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe Plus”.
Informacja o ponownym otwarciu naboru zostanie zamieszczona na stronie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego www.marr.pl oraz na stronie projektu www.marr.pl/mbonplus/
Zainteresowane osoby prosimy o śledzenie powyższych stron.


Kto może skorzystać z projektu

Uczestnikiem projektu (grupą docelową wsparcia) mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie spełniają łącznie poniższe warunki:

1. Kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 z uwzględnieniem art. 3 i 4 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 tj. w szczególności:

a) Za mikroprzedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro;
b)Za małe przedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;
c) Za średnie przedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;

2. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie subregionu KOM wraz z metropolią krakowską, .  co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Przedsiębiorcy tj. Przedsiębiorcy posiadają w przypadku:

a) KRS siedzibę, filię, delegaturę, jednostkę organizacyjną na terenie subregionu KOM
b) CEIDG – stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terenie subregionu KOM wraz z metropolią krakowską. W przypadku posiadania wyłącznie adresu do korespondencji na ternie subregionu KOM wraz z metropolią krakowską, Przedsiębiorca nie spełnia warunków zakwalifikowania do udziału w projekcie.

Na co może być przeznaczone wparcie w projekcie

Wsparcie w projekcie może być przeznaczone na następujące usługi rozwojowe:

 • Usługi szkoleniowe
 • Usługi doradcze
 • Usługi jednorazowe (egzamin)

Jaka jest wartość bonu

1 bon rozwojowy = maksymalna wartość bonu 60 zł.

Jednostką odpowiadającą wartości 1 bonu rozwojowego jest:

 • w przypadku usług szkoleniowych – 1 godzina usługi = 1 bon rozwojowy;
 • w przypadku usług doradczych – 1 godzina usługi = 2 bony rozwojowe;
 • w przypadku usług jednorazowych tj. egzamin – cena egzaminu dzielona przez 60 złotych = liczba bonów.

Jeżeli koszt usługi rozwojowej za 1 godzinę usługi szkoleniowej przekracza kwotę 60 zł oraz w przypadku usługi doradczej 120 zł Przedsiębiorca pozostałą część kosztu usługi pokrywa ze środków własnych, wpłacając różnicę bezpośrednio do Usługodawcy.


W sytuacji kiedy cena za godzinę szkolenia mieści się w przedziale:

 • do 15,00 zł – 1 bonem rozwojowym można rozliczyć maksymalnie 4 godziny szkolenia.
 • od 15,01 zł do 30,00 zł – 1 bonem rozwojowym można rozliczyć maksymalnie 2 godzin szkolenia.
 • od 30,01 zł – powyżej – 1 bonem rozwojowym można rozliczyć maksymalnie 1 godzinę szkol

Należy pamiętać, że zawsze w przypadku doradztwa, jedna godzina zegarowa, to 2 bony. Cena za godzinę usługi nie ma wpływu na zwiększenie liczby bonów, przypadających na 1 godzinę doradztwa.

Na kwotę 60 złotych składa się wartość dofinansowania oraz wkładu własnego, który wynosi odpowiednio 20% lub 50%.

Dofinansowanie wynosi:

 • 80% czyli 48 zlotowych, lub
 • 50% czyli 30 złotych.

Jaki jest poziom dofinasowania bonów

W ramach projektu można uzyskać 50% lub 80% dofinansowanie do bonu rozwojowego (w ramach pomocy de minimis).

 • 50%to gwarancja dofinansowania dla przedsiębiorców biorących udział w projekcie, otrzymujących pomoc de minimis.
 • 80%to preferencyjny poziom dofinansowania, z którego mogą skorzystać Przedsiębiorcy spełniając jakikolwiek z poniższych warunków:

 1. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
 2. przedsiębiorstwa z branż/sektorów wysokiego wzrostu, wskazanych w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu;
 3. przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich, których wykaz stanowi załącznik numer 4 do niniejszego Regulaminu  oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, których wykaz stanowi załącznik numer 5 do niniejszego Regulaminu;
 4. przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
 5. pracowników w wieku 50 lat lub więcej;
 6. pracowników o niskich kwalifikacjach;
 7. usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Kwalifikacje spełniające wymogi w/w art. ograniczają się do usług, które pozwalają na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji i posiadających odpowiedni kod kwalifikacji. Za usługę rozwojową, która zakończyła się zdobyciem przedmiotowych kwalifikacji, można uznać wyłącznie te, które kończą się certyfikacją, uzyskaną na podstawie walidacji przeprowadzonej przez uprawione podmioty przeprowadzające walidację i certyfikację kwalifikacji rynkowych;

Przedsiębiorca na etapie rekrutacji deklaruje wykorzystanie limitów bonów dofinansowanych w 80%.
Zamówione limity bonów mają gwarantowany 80% poziom dofinansowania w przypadku spełnienia kryteriów, o których mowa w punkcie 1 -4.
Natomiast w przypadku deklaracji uzyskania wyższego dofinasowania z tytułu, o którym mowa w punkcie 5-7 na etapie rozliczenia będzie dokonywana weryfikacja limitów. Przedsiębiorstwo, na etapie rozliczenia nie będzie mogło rozliczyć więcej bonów z wyższym poziomem dofinansowania (80%) niż określono w umowie, ale może rozliczyć ich mniej, np. w sytuacji, gdy mniejsza liczba pracowników 50+ lub pracowników o niskich kwalifikacjach uczestniczyła w usługach niż założono na etapie podpisywania umowy.


Ilość bonów razem Wartość bonów Kwota dofinasowania 50% Kwota dofinasowania 80%
160 9600 4800 7 680,00
240 14400 7200 11 520,00
320 19200 9600 15 360,00
480 28800 14400 23 040,00
800 48000 24000 38 400,00
1440 86400 43200 69 120,00
2720 163200 81600 130 560,00

Ile wynosi wkład własny przedsiębiorcy

Przedsiębiorca po podpisaniu umowy wnosi wkład własny w kwocie stanowiącej:

 • 20% wartości zamawianych bonów rozwojowych, w przypadku gdy MŚP zadeklarował dofinansowanie bonów w 80%, w przypadku przynależności do grupy przedsiębiorstw wysokiego wzrostu lub przedsiębiorstw z branż/sektorów wysokiego wzrostu, wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu rekrutacji; przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie miast średnich, których wykaz stanowi załącznik numer 4 do Regulaminu rekrutacji oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, których wykaz stanowi załącznik numer 5 do Regulaminu rekrutacji; przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER.
 • 50% wartości zamawianych bonów rozwojowych w pozostałych przypadkach, niezależnie od liczby deklarowanych bonów dofinansowanych w 80% z tytułu deklaracji otrzymania wyższego dofinansowania w wyniku udziału w usłudze rozwojowej pracowników w wieku 50 lat lub więcej, pracowników o niskich kwalifikacjach, lub udziału w usłudze rozwojowej mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Jakie są limity bonów

Wielkość przedsiębiorstwa Liczba pracowników Podstawowy limit bonów Dodatkowy limit bonów Ilość bonów razem Łączna minimalna liczba pracowników do przeszkolenia
samozatrudnienie 0 160 0 160 1
mikro 1-3 160 80 240 2
mikro 4-9 160 160 320 3
małe 10-19 160 320 480 5
małe 20-49 160 640 800 9
średnie 50-99 160 1280 1440 17
średnie 100-249 160 2560 2720 32

Czy w projekcie jest przewidziany limit uczestników

Przedsiębiorcy będą przyjmowani do projektu pod warunkiem dostępności środków przeznaczonych na dofinasowanie bonów w ramach projektu. Dostępność środków przeznaczonych na dofinasowanie bonów jest rozumiana jako wolne środki finansowe w projekcie przeznaczone na bony, uwzględniając wartość dofinansowania wszystkich zawartych umów w projekcie.

W momencie wyczerpania puli środków dostępnych w ramach projektu na dofinasowanie bonów, zostanie utworzona lista rezerwowa Przedsiębiorców, którzy dostarczyli podpisane umowy do MARR S.A. Lista rezerwowa będzie prowadzona zgodnie z datą wpływu podpisanej umowy przez Przedsiębiorcę do siedziby MARR S.A. W przypadku uwalniania środków w projekcie, z Przedsiębiorcami będzie podpisywana umowa, zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej.

Termin ważności bonów

Termin ważności bonów jest ustalany w umowie o dofinansowanie i wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia przedmiotowej umowy.
Jeśli przedsiębiorca nie skorzysta z pełnej puli przyznanych bonów winien w terminie ich ważności dokonać zwrotu co stanowi warunek konieczny finalnego rozliczenia przez MARR S.A. i zwrotu nadpłaconego wkładu własnego.

Wybór szkoleń, doradztwa, egzaminów

Przedsiębiorca decyduje z jakiej usługi może skorzystać sam lub jego pracownik. Warunkiem jest podpisanie umowy o dofinansowanie z MARR S.A. i wpłacenie wkładu własnego. Każdy Przedsiębiorca jest zobowiązany do założenia profilu indywidualnego oraz instytucjonalnego w Bazie Usług Rozwojowych. Proszę pamiętać, że tylko po utworzeniu przez Państwa profilu instytucjonalnego w BUR możemy nadać Państwu ID wsparcia. Nadane ID uprawnia Państwa do korzystania z usług z dofinansowaniem. W projekcie mogą być dofinansowane wyłącznie usługi, na które zapisaliście Państwo swoich pracowników lub siebie z użyciem ID, z profilu instytucjonalnego.

Baza Usług Rozwojowych - jak z niej korzystać

Poniżej podajemy Państwu link do strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie mogą Przedsiębiorcy mogą znaleźć usługi, które mogą zostać dofinasowane w projekcie. Instrukcje „krok po kroku” jak korzystać z BUR znajdziecie Państwo pod linkiem: .www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Jaki jest warunek konieczny dla usługodawców aby móc świadczyć usługi z dofinasowaniem w projekcie

Usługodawcy w ramach funkcjonalności systemu akceptują Regulamin rozliczania Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów rozwojowych w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”. Zaakceptowanie Regulaminu jest warunkiem realizacji usług w projekcie.
Usługodawca w ramach funkcjonalności systemu dokonuje wszystkie czynności związanych z realizacją usługi tj. potwierdza gotowość do realizacji usługi rozwojowej, jej faktyczne wykonanie poprzez zmiany w statusach usługi. Po akceptacji Regulaminu w przypadku świadczenia pierwszej usługi lub odpowiednio potwierdzeniu gotowości do realizacji kolejnych usług Usługodawca będzie miał dostęp do danych dotyczących usługi, którą będzie realizował z udziałem Uczestnika projektu, który dokonał na nią zapisu w ramach funkcjonalności BUR.

Dokumenty do pobrania

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie; pobierz
 2. Formularz zgłoszeniowy i zamówienia bonów rozwojowych; pobierz
 3.  Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych – informacja dotycząca określenia statusu MŚP (załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego); pobierz

 4. Umowa o dofinansowanie usług w ramach projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus-pomoc de minimis; pobierz
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis (załącznik nr 2 do umowy); pobierz

 6. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus_pomoc publiczna; pobierz
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis (załącznik nr 2 do umowy); pobierz

 8. Wykaz branż sektorów wysokiego wzrostu; pobierz
 9. Imienna lista miast średnich w województwie małopolskim; pobierz
 10. Imienna lista miast średnich w województwie małopolskim tracących funkcje społeczno-gospodarcze; pobierz
 11. Regulamin rozliczania Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów rozwojowych w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”; pobierz
 12. Oświadczenie uczestnika projektu; pobierz
 13. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania; pobierz

W razie pytań prosimy o kontakt z naszą infolinią. Konsultanci wyjaśnią Państwu wszystkie wątpliwości związane z realizacją projektu.

Numer Infolinii: 12 617 66 04

Godziny pracy infolinii: pn.-pt. od 8.00-16.00

Kontakt mailowy: mbonplus@marr.pl


Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, pokój 312, 313
godziny pracy pn.-pt. od 8.00-15.00
31-542 Kraków

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią.


Adres do korespondencji:
Obsługa klienta Małopolskie Bony Rozwojowe plus
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
31-542 Kraków

Wielkość czcionki
Kolory