ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Małopolskie Bony Rozwojowe Plus

- FAQ -

Jest to Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata – 2020-2022 – Wykaz branż/sektorów wysokiego wzrostu.

W projekcie mogą wziąć udział Przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę, filię, delegaturę, jednostkę organizacyjną, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terenie subregionu KOM wraz z metropolią krakowską – co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Przedsiębiorcy (tj. KRS lub CEIDG).

Nie, zgodnie z § 1 Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe Plus” oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 oraz w § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 za pracownika Przedsiębiorstwa rozumie się:

 • pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę;
 • osobę świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło,
 • właściciela, pełniącego funkcje kierownicze,
 • wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Osoba samozatrudniona może zamówić max 160 bonów, proszę wybrać z rozwijanej listy samozatrudniony: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nie zatrudniająca pracowników.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie MBonPlus, przez usługę rozwojową należy rozumieć usługę mającą na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mające na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub pozwalające na ich rozwój. Powyższy zapis ustawy  (art. 2 pkt 8 o ustawy Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ) definiuje pojęcie kwalifikacji, przez które należy rozumieć zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. Dlatego też za usługę rozwojową, która zakończyła się zdobyciem przedmiotowych kwalifikacji w ramach projektu MBonPlus, można uznać wyłącznie te, które kończą się certyfikacją, uzyskaną na podstawie walidacji przeprowadzonej przez uprawione podmioty przeprowadzające walidację i certyfikację kwalifikacji rynkowych.

Wsparcie na poziomie 80% mogą uzyskać Przedsiębiorstwa:

 • wysokiego wzrostu
 • z branż sektorów wysokiego wzrostu,
 • prowadzące działalność gospodarczą na terenie średnich miast
 • prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
 • które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER.

oraz Pracownicy:

 • w wieku 50+,
 • o niskich kwalifikacjach,
 • biorący udział w usługach mający na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
  o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Proszę wnioskować o mniejszą liczbę bonów, aby mógł się Pan wywiązać z zapisów dotyczących przeszkolenia minimalnej liczby pracowników zawartych w podpisywanej Umowie o dofinansowanie usług w ramach Projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”.

Tak, usługa doradcza to 2 bony za jedną godzinę doradztwa.

Od 1-3 osób przysługuje 240 bonów, proszę jednak pamiętać, że wspólnik musi prowadzić regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpać z niego korzyści finansowe.

Wg Regulaminu;” O zakwalifikowaniu się Przedsiębiorcy do drugiego etapu rekrutacji decyduje kolejność złożenia kompletnie wypełnionego i poprawienie założonego Zgłoszenia rekrutacyjnego. Za moment złożenia Zgłoszenia rekrutacyjnego przyjmuje się moment wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego przez system (data i godzina określona co do sekundy: dd, gg, mm, ss).

PKD może  być zarówno główne jak i dodatkowe, o ile znajduje się w  dokumentach rejestrowych przedsiębiorstwa.

Nie, konto na mbon plus możemy założyć dopiero 5 października 2023 roku od godz.00:00:01

5 października br. UWAGA! Przedsiębiorca ma obowiązek wypełnienia Formularza i zamówienia bonów rozwojowych, w terminie dwóch dni kalendarzowych od daty złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego w pierwszym etapie. Termin dwóch dni kalendarzowych jest liczony: od godziny 00:00:01 dnia następnego licząc od dnia wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego w ramach pierwszego etapu rekrutacji do godziny 23:59:59 drugiego dnia kalendarzowego.

Rekrutacja spółki cywilnej przebiega analogicznie jak w przypadku innych podmiotów. Podajemy NIP spółki cywilnej.

Nie ma konieczności wykorzystanie pełnej liczby bonów, o którą się wnioskowało, jednakże prosimy o przemyślane zamówienia, aby bony mogły być dostępne dla jak większego grona uczestników.

Na etapie Zgłoszenia rekrutacyjnego – Etap pierwszy rekrutacji – takie dane nie są potrzebne.

W przypadku wypełniania  Formularza zgłoszeniowego i zamówienia bonów rozwojowych w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”- Etap drugi rekrutacji – pomoc de minimis będzie potrzebna do uzupełnienia natomiast inne szczegółowe liczby będą wymagane tylko w przypadku gdy ubiegacie się Państwo o wyższy poziom dofinansowania z tytułu przynależności do grupy przedsiębiorstw wysokiego wzrostu.

Proszę o zapoznanie się z Załącznikiem  nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata – 2020-2022 – Wykaz branż/sektorów wysokiego wzrostu

W ramach projektu, jeśli mają Państwo możliwość to starają się Państwo w pierwszej kolejności o pomoc de minimis.

Tak, odliczając od maksymalnej ilości bonów wynikającej z obecnego poziomu zatrudnienia,  liczbę bonów już wcześniej wykorzystanych/zamówionych.

Wszystkie kody PKD zawarte w dokumencie rejestrowym podmiotu wnioskującego mogą być postawą do uzyskania wsparcia na poziomie 80%, o ile są wskazane w Załączniku  nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata – 2020-2022 – Wykaz branż/sektorów wysokiego wzrostu

W projekcie, poza usługami stacjonarnymi mogą być rozliczane wyłącznie usługi zdalne realizowane w czasie rzeczywistym. Usługi o charakterze e-learningowym nie są w projekcie kwalifikowane.

Ile wykorzystali Państwo bonów mogą Państwo sprawdzić na swoim profilu w systemie obiegu bonów https://mbonplus.pl/users

Tylko do 31 października 2023 roku. W związku z powyższym do udziału w naborze zapraszamy przedsiębiorców, którzy są zdecydowani na realizację usług rozwojowych w tym terminie, na zasadach określonych w dokumentacji projektowej.

Jeżeli macie Państwo na myśli konkretne szkolenie, to aby nie zwracać bonów należy sprawdzić ile godzin szkoleniowych trwa usługa rozwojowa i zamówić odpowiednią liczbę bonów.

Komandytariusz w spółce komandytowej może być uznany za pracownika przedsiębiorstwa w rozumieniu § 1 pkt 24 Regulaminu  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie MBonPlus, tylko jedynie, gdy w umowie spółki wskazano, że wspólnik ten prowadzi sprawy spółki (co pozwala na uznanie, że  prowadzi regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpie z niego korzyści finansowe).

Prosimy o zapoznanie się z naszym Regulaminem § 13 pkt.4 ppk. 1-3 oraz pkt.6 ppk. 1-2

Mbon i Mbon plus to dwa różne projekty. Limity dotyczą każdego z projektów osobno. Limit wykorzystanych bonów w ramach Mbon nie ma wpływu na limity bonów w projekcie Mbon plus.

W sytuacji, gdy Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą również poza terenem subregionu KOM wraz z metropolią krakowską dla dofinansowania usługi rozwojowej, w której brał udział Uczestnik Projektu konieczne jest, aby osoba oddelegowana do usługi rozwojowej faktycznie wykonywała pracę (świadczyła usługi) na rzecz Przedsiębiorcy na terenie subregionu KOM wraz z metropolią krakowską co najmniej w okresie zgłoszenia pracownika na usługę rozwojową do momentu jej zakończenia. Usługi rozwojowe, w których brał  udział Uczestnik niespełniający powyższego warunku nie podlegają dofinansowaniu w ramach Projektu (koszt jest niekwalifikowany).

Taka sytuacja dotyczy wyłącznie przypadku, w którym zamawiają Państwo bony 80% dla osób 50+ lub o niskich kwalifikacjach.

Wszystko opisane jest w Regulaminie w § 8 a, który znajdzie Pani na naszej stronie projektowej.

Może, ale wtedy różnicę będzie musiała Pani dopłacić Usługodawcy. W ramach projektu stawka za godzinę usługi szkoleniowej wynosi 60 zł.

Tak, środki za niewykorzystane bony w postaci wkładu własnego będą zwracane po okresie 6 miesięcy lub wcześniej, o ile zawnioskuje o to Przedsiębiorca uczestniczący w projekcie.

Tak, w projekcie godzina szkoleniowa jest skalkulowane na poziomie 60 zł. Jeżeli ma Pan dofinansowanie  na poziomie 50% to oznacza, że z projektu otrzymuje Pan 30 zł do każdej godziny, Pański udział własny wynosi 30 zł, a więc do ceny szkolenia za godzinę musi Pan jeszcze dopłacić brakujące 40 zł, co w sumie daje 70 zł Pańskiego udziału natomiast  30 zł pochodzi z dofinansowania.

Bonami można sfinansować wyłącznie szkolenia, kursy, egzaminy,  które znajdują się w BUR i w Karcie Usługi w punkcie „dofinansowanie” mają zaznaczoną odpowiedź TAK.

Obliczając potrzebną liczbę bonów powinni Państwo pomnożyć liczbę godzin szkolenie przez liczbę uczestników. Proszę uwęglić też dostępny limit bonów zależny od liczby pracowników, oraz cenę za godzinę usługi. Prosimy dodatkowo o zapoznanie się z naszym Regulaminem § 13 pkt.4 ppk. 1-3 oraz pkt.6 ppk. 1-2

Na pytanie możemy jedynie odpowiedzieć z punktu widzenia uczestnictwa w projekcie MBonPlus, ponieważ zagadnienie jest ogólne i wymagałoby opisu całego systemu dofinansowań UJ. Zgodnie z § 22 pkt 2-3 Regulaminu  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie MBonPlus wsparcie przyznane Przedsiębiorcy w ramach Projektu stanowi pomoc de minimis lub pomoc publiczną na szkolenia lub pomoc publiczną na usługi doradcze. Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis są udzielane zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach krajowych i unijnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013, w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1073). W pierwszej kolejności udzielana jest pomoc de minimis w ramach limitów pomocy dla przedsiębiorstw określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013. Jeżeli przedsiębiorca wykorzystał limi pomocy de minimis, wtedy pozostaje mu wnioskowanie o udzielenie pomocy publicznej na szkolenia (zgodnie z art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) lub pomocy publicznej na usługi doradcze (zgodnie z art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014). Wiąże się to z innymi obowiązkami dotyczącymi składanej dokumentacji (§ 22 pkt 6 Regulaminu).

W BUR proszę założyć swój  profil instytucjonalny, co będzie sprawdzane na etapie weryfikacji wniosków. Po uzyskaniu przez Panią bonów, zapisze się Pani na szkolenie,  o ile  Instytut umieścić to szkolenie na stronie w BUR. Szkolenie  w Karcie Usługi, w punkcie „dofinansowanie” musi mieć zaznaczoną odpowiedź TAK. Jeżeli Pani  wybierze takie szkolenie  i weźmie w nim udział, taka usługa może być rozliczona w projekcie.

Kontakt:

na Wasze telefony czekają
Anna, Magdalena i Monika:
tel. +48 12 617 66 04

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu

31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.


  Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
  Klauzula informacyjna: pobierz

  Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1. „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP”. Dofinansowanie w ramach projektu wynosi 85% Projekt współfinansowanego w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Skip to content