ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.

  Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
  Klauzula informacyjna: pobierz

  Otrzymasz:

  wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi Ci utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia
  skorzystasz z usług Pośrednika pracy i Doradcy zawodowego, którzy pomogą Ci znaleźć pracodawcę,
  podniesiesz swoje kwalifikacje lub kompetencje dzięki szkoleniom specjalistycznym, stażom oraz innym formom wsparcia dostosowanym do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu oraz będziesz miał szansę na założenie działalności gospodarczej lub utworzenia miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym
  Wsparcie udzielane w ramach Projektu zostanie dopasowane do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu przez diagnozę i utworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD).

  Projekt „Dobry Czas na Adaptację do Zmian 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wartość całkowita projektu: 3 240 285,08 zł; Dofinansowanie projektu z UE: 2 754 242,31 zł; Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 323 128,52 zł; Okres realizacji projektu: 30 miesięcy

  Dla kogo:

  Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które należą do co najmniej jednej z grup:

  • zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem,
  • odchodzą z rolnictwa

  oraz mieszkają w rozumieniu KC lub pracują na terenie Województwa Małopolskiego.

  Przewidziane formy wsparcia dla Uczestników:

  1
  Diagnoza i identyfikacja potrzeb UP (IPD)
  2
  Poradnictwo/ doradztwo indywidualne i zespołowe
  3
  Wsparcie bezpośrednie UP – szkolenia zawodowe
  4
  Wsparcie bezpośrednie UP – staże zawodowe
  5
  Dotacje na podjęcie DG/ tworzenie miejsc pracy w PS/ wsparcie pomostowe finansowe
  6
  Dodatek aktywizacyjny dla osób, które z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
  7
  Inne formy
  wsparcia

  Proces wsparcia:

  1. REKRUTACJA

  KROK 1

  Złożenie formularza wraz z załącznikami

  KROK 2

  Ocena formalna

  KROK 3

  Lista rankingowa dostępna w siedzibie MARR S.A.

  KROK 4

  Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez MARR S.A.

  2. WSPARCIE

  KROK 5

  Diagnoza potrzeb, ustalenie Indywidualnego Planu Działania

  KROK 6

  Doradztwo indywidualne i pośrednictwo pracy

  KROK 6
  1. Szkolenia specjalistyczne wraz z stypendium szkoleniowym, lub
  2. Staże zawodowe tj. 3-miesięczne płatne staże z możliwością przedłużenia o 3 miesiące, lub
  3. Inne formy wsparcia adekwatne do indywidualnych potrzeb uczestników projektu umożliwiające im adaptację do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy

  Aktualności:

  Ogłoszenie o naborze formularzy o planowanej działalności gospodarczej / tworzeniu miejsc pracy w Przedsiębiorstwie społecznym

  Od dnia 1 września 2021 r. ogłaszamy nabór formularzy o planowanej działalności gospodarczej / tworzeniu miejsc pracy w Przedsiębiorstwie społecznym do projektu „Dobry Czas na Adaptację do Zmian 2” realizowanego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

  Rekrutacja osób, które zawnioskowały o otrzymanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości prowadzona będzie w sposób ciągły w terminie do 30.04.2022 r., z kwalifikacją do grup szkoleniowych przeprowadzaną min. 1 raz na miesiąc.

   

  Termin składania Wniosku o powierzenie grantu oraz Biznes Planów  zostanie wskazany po ukończeniu etapu szkoleniowego lub szkoleniowo-doradczego.


  Maksymalna wysokość dotacji wynosi:

  • dotacja 23 050 zł w przypadku działalności gospodarczej
  • dotacja 21 020 zł w przypadku utworzenia miejsca pracy w Przedsiębiorstwie społecznym

  Granty wypłacane są w ramach stawki jednostkowej.
  W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z siedzibą MARR S.A. lub wybranym Powiatowym Punktem Informacyjnym.


  Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych
  Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych wskazanych w zakładce kontakt.
  Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00.

  Niezbędne dokumenty
  Wzory dokumentów, które należy przedłożyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce dokumenty.
  Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Dobry Czas na Adaptacje do Zmian 2”

  Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych
  Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

  Kontakt:

  M. Kraków i powiat krakowski
  ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
  Ewa Zawartka, 12 617 99 14, 785 117 999, dcaz2@marr.pl

  M. Tarnów i powiat tarnowski
  ul. Słoneczna 28 – 30, 33-100 Tarnów
  Ewa Dogoda, 785 056 874, dcaz2@marr.pl

  M. Myślenice i powiat myślenicki
  ul. Klakurki 2a/b, 32-400 Myślenice
  Urszula Sentysz, 12 617 99 87, 602 278 182, dcaz2@marr.pl

  M. Nowy Sącz i powiat nowosądecki
  ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
  Sabina Pawłowska, 12 617 99 81, dcaz2@marr.pl

  Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.

   Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

   Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
   listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
   Klauzula informacyjna: pobierz

   Projekt „Dobry Czas na Adaptację do Zmian 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Wielkość czcionki
   Kolory