ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.

  Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
  Klauzula informacyjna: pobierz

  Otrzymasz:

  wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi Ci utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia
  skorzystasz z usług Pośrednika pracy i Doradcy zawodowego, którzy pomogą Ci znaleźć pracodawcę,
  podniesiesz swoje kwalifikacje lub kompetencje dzięki szkoleniom specjalistycznym, stażom oraz innym formom wsparcia dostosowanym do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu oraz będziesz miał szansę na założenie działalności gospodarczej lub utworzenia miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym
  Wsparcie udzielane w ramach Projektu zostanie dopasowane do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu przez diagnozę i utworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD).

  Projekt „Dobry Czas na Adaptację do Zmian 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wartość całkowita projektu: 3 240 285,08 zł; Dofinansowanie projektu z UE: 2 754 242,31 zł; Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 323 128,52 zł; Okres realizacji projektu: 30 miesięcy

  Dla kogo:

  Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które należą do co najmniej jednej z grup:

  • zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem,
  • odchodzą z rolnictwa

  oraz mieszkają w rozumieniu KC lub pracują na terenie Województwa Małopolskiego.

  Przewidziane formy wsparcia dla Uczestników:

  1
  Diagnoza i identyfikacja potrzeb UP (IPD)
  2
  Poradnictwo/ doradztwo indywidualne i zespołowe
  3
  Wsparcie bezpośrednie UP – szkolenia zawodowe
  4
  Wsparcie bezpośrednie UP – staże zawodowe
  5
  Dotacje na podjęcie DG/ tworzenie miejsc pracy w PS/ wsparcie pomostowe finansowe
  6
  Dodatek aktywizacyjny dla osób, które z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
  7
  Inne formy
  wsparcia

  Proces wsparcia:

  1. REKRUTACJA

  KROK 1

  Złożenie formularza wraz z załącznikami

  KROK 2

  Ocena formalna

  KROK 3

  Lista rankingowa dostępna w siedzibie MARR S.A.

  KROK 4

  Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez MARR S.A.

  2. WSPARCIE

  KROK 5

  Diagnoza potrzeb, ustalenie Indywidualnego Planu Działania

  KROK 6

  Doradztwo indywidualne i pośrednictwo pracy

  KROK 6
  1. Szkolenia specjalistyczne wraz z stypendium szkoleniowym, lub
  2. Staże zawodowe tj. 3-miesięczne płatne staże z możliwością przedłużenia o 3 miesiące, lub
  3. Inne formy wsparcia adekwatne do indywidualnych potrzeb uczestników projektu umożliwiające im adaptację do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy

  Aktualności / wyniki:

  13 czerwca 2022 r.

  NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO dla Grantobiorców projektu DCAZ 2

  • I NABÓR TRWA: 13 – 24 czerwca 2022 r.
  • I NABÓR TRWA: 27 czerwca – 8 lipca 2022 r.
  • III NABÓR TRWA: 1 – 12 sierpnia 2022 r.
  • IV NABÓR TRWA: 5 – 16 września 2022 r.

  Dokumentacja dostępna: https://www.marr.pl/dcaz2/

  3 czerwca 2022 r.

  NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO dla Grantobiorców projektu DCAZ 2

  I NABÓR TRWA: 13 – 24 czerwca 2022 r.

  Dokumentacja dostępna: https://www.marr.pl/dcaz2/

  6 kwietnia 2022 r.

  Ogłoszenie o IV naborze wniosków wraz z Biznes Planami

  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od dnia 18 kwietnia 2022 r. do 2 maja 2022 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) do projektu do projektu „Dobry Czas na Adaptację do Zmian 2” realizowanego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

  więcej

  Niezbędne dokumenty:

  Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie przyznawania środków finansowych na zakładanie działalności gospodarczej / na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym w projekcie „DOBRY CZAS NA ADAPTACJĘ DO ZMIAN 2”.

  Regulamin znajduje się:

  • w siedzibie MARR S.A. (Beneficjenta)
  • w Powiatowych Punktach Informacyjnych
  • na stronie internetowej projektu https://www.marr.pl/dcaz2/

  W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z siedzibą MARR S.A. lub wybranym Powiatowym Punktem Informacyjnym.


  Do wniosku o przyznanie grantu należy załączyć następujące dokumenty, zgodne ze wzorami podanymi przez Beneficjenta:

  1. biznesplan, który zawiera co najmniej:
   a) opis planowanego przedsięwzięcia;
   b) szacunkowy budżet przedsięwzięcia (tj. ogólne kategorie wydatków niezbędne do poniesienia w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej, szacowane przychody z działalności gospodarczej oraz wszystkie planowane źródła finansowania uruchamianego przedsięwzięcia, w tym inne niż wnioskowana dotacja (np. pożyczki, środki własne itp.));
   c) plan marketingowy, w tym opis rynku, na który planowane jest wejście z uruchamianą działalnością oraz konkurencji na rynku;
   d) harmonogram realizacji zaplanowanych działań,
  2. oświadczenie uczestnika projektu o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przyznaniem środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (tj. potwierdzające: brak wpisu/zawieszenia do/w CEIDG, brak zarejestrowania/zawieszenia jako przedsiębiorcy w KRS lub nieprowadzenie działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów),
  3. oświadczenie uczestnika o niekorzystaniu z innej pomocy (równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020) dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowanych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych,
  4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.),
  5. zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowego lub szkoleniowo-doradczego, (dołączone przez MARR w momencie złożenia wniosku),
  6. wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowego lub szkoleniowo-doradczego (część wniosku o przyznanie wsparcia),
  7. oświadczenia potwierdzające przynależność do grupy docelowej i brak wykluczeń opisanych w §1 ust 5 i 6.

  Miejsce składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu):
  Dokumenty należy złożyć  będą przyjmowane w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. lub w Powiatowych Punktach Informacyjnych.


  Tryb składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu):
  Dokumenty o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy złożyć w oryginale w podpisanej wersji papierowej oraz w tożsamej z papierową, w edytowalnej wersji elektronicznej (płyta CD/DVD lub plik przesłany e mailem na adres: dcaz2@marr.pl), w zamkniętej kopercie w siedzibie Beneficjenta lub w Powiatowym Punkcie Informacyjnym, w godzinach od 8:00 do 16:00.

  Uczestnicy projektu, którzy otrzymają pozytywne rekomendacje złożonych wniosków grantowych zostaną dodatkowo poinformowani o tym fakcie pismem przesłanym drogą mailową, które zawierać będzie wskazówki dotyczące dalszego postępowania. Uczestnik po otrzymaniu informacji w sprawie oceny biznesplanu może zarejestrować działalność gospodarczą i w konsekwencji zostaje zwolniony z obowiązku utrzymania statusu osoby bezrobotnej/ biernej zawodowo.

  Wsparcie grantowe może zostać udzielone wyłącznie przedsiębiorcy posiadającemu wpis Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który ponadto rozpoczął działalność gospodarczą.

  Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej uznaje się dzień wskazany jako dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej określony we wpisie do CEIDG.

  8 marca 2022 r.

  Ogłoszenie o III naborze wniosków wraz z Biznes Planami

  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od dnia 21 marca 2022 r. do 1 kwietnia 2022 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) do projektu do projektu „Dobry Czas na Adaptację do Zmian 2” realizowanego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

  więcej

  Niezbędne dokumenty:

  Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie przyznawania środków finansowych na zakładanie działalności gospodarczej / na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym w projekcie „DOBRY CZAS NA ADAPTACJĘ DO ZMIAN 2”.

  Regulamin znajduje się:

  • w siedzibie MARR S.A. (Beneficjenta)
  • w Powiatowych Punktach Informacyjnych
  • na stronie internetowej projektu https://www.marr.pl/dcaz2/

  W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z siedzibą MARR S.A. lub wybranym Powiatowym Punktem Informacyjnym.


  Do wniosku o przyznanie grantu należy załączyć następujące dokumenty, zgodne ze wzorami podanymi przez Beneficjenta:

   1. biznesplan, który zawiera co najmniej:
    a) opis planowanego przedsięwzięcia;
    b) szacunkowy budżet przedsięwzięcia (tj. ogólne kategorie wydatków niezbędne do poniesienia w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej, szacowane przychody z działalności gospodarczej oraz wszystkie planowane źródła finansowania uruchamianego przedsięwzięcia, w tym inne niż wnioskowana dotacja (np. pożyczki, środki własne itp.));
    c) plan marketingowy, w tym opis rynku, na który planowane jest wejście z uruchamianą działalnością oraz konkurencji na rynku;
    d) harmonogram realizacji zaplanowanych działań,
   2. oświadczenie uczestnika projektu o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przyznaniem środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (tj. potwierdzające: brak wpisu/zawieszenia do/w CEIDG, brak zarejestrowania/zawieszenia jako przedsiębiorcy w KRS lub nieprowadzenie działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów),
   3. oświadczenie uczestnika o niekorzystaniu z innej pomocy (równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020) dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowanych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych,
   4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.),
   5. zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowego lub szkoleniowo-doradczego, (dołączone przez MARR w momencie złożenia wniosku),
   6. wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowego lub szkoleniowo-doradczego (część wniosku o przyznanie wsparcia),
   7. oświadczenia potwierdzające przynależność do grupy docelowej i brak wykluczeń opisanych w §1 ust 5 i 6.

  Miejsce składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu):
  Dokumenty należy złożyć  będą przyjmowane w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. lub w Powiatowych Punktach Informacyjnych.

  Tryb składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu):
  Dokumenty o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy złożyć w oryginale w podpisanej wersji papierowej oraz w tożsamej z papierową, w edytowalnej wersji elektronicznej (płyta CD/DVD lub plik przesłany e mailem na adres: dcaz2@marr.pl), w zamkniętej kopercie w siedzibie Beneficjenta lub w Powiatowym Punkcie Informacyjnym, w godzinach od 8:00 do 16:00.


  Uczestnicy projektu, którzy otrzymają pozytywne rekomendacje złożonych wniosków grantowych zostaną dodatkowo poinformowani o tym fakcie pismem przesłanym drogą mailową, które zawierać będzie wskazówki dotyczące dalszego postępowania. Uczestnik po otrzymaniu informacji w sprawie oceny biznesplanu może zarejestrować działalność gospodarczą i w konsekwencji zostaje zwolniony z obowiązku utrzymania statusu osoby bezrobotnej/ biernej zawodowo.

  Wsparcie grantowe może zostać udzielone wyłącznie przedsiębiorcy posiadającemu wpis Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który ponadto rozpoczął działalność gospodarczą.

  Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej uznaje się dzień wskazany jako dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej określony we wpisie do CEIDG.

  7 grudnia 2021 r.

  Ogłoszenie o II naborze wniosków wraz z Biznes Planami

  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od dnia 20 grudnia 2021 r. – 10 stycznia 2022 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) do projektu do projektu „Dobry Czas na Adaptację do Zmian 2” realizowanego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

  więcej

  Niezbędne dokumenty:

  Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie przyznawania środków finansowych na zakładanie działalności gospodarczej / na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym w projekcie „DOBRY CZAS NA ADAPTACJĘ DO ZMIAN 2”.


  Regulamin znajduje się:

  • w siedzibie MARR S.A. (Beneficjenta)
  • w Powiatowych Punktach Informacyjnych
  • na stronie internetowej projektu https://www.marr.pl/dcaz2/

  W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z siedzibą MARR S.A. lub wybranym Powiatowym Punktem Informacyjnym.


  Do wniosku o przyznanie grantu należy załączyć następujące dokumenty, zgodne ze wzorami podanymi przez Beneficjenta:

   1. biznesplan, który zawiera co najmniej:
    a) opis planowanego przedsięwzięcia;
    b) szacunkowy budżet przedsięwzięcia (tj. ogólne kategorie wydatków niezbędne do poniesienia w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej, szacowane przychody z działalności gospodarczej oraz wszystkie planowane źródła finansowania uruchamianego przedsięwzięcia, w tym inne niż wnioskowana dotacja (np. pożyczki, środki własne itp.));
    c) plan marketingowy, w tym opis rynku, na który planowane jest wejście z uruchamianą działalnością oraz konkurencji na rynku;
    d) harmonogram realizacji zaplanowanych działań,
   2. oświadczenie uczestnika projektu o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przyznaniem środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (tj. potwierdzające: brak wpisu/zawieszenia do/w CEIDG, brak zarejestrowania/zawieszenia jako przedsiębiorcy w KRS lub nieprowadzenie działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów),
   3. oświadczenie uczestnika o niekorzystaniu z innej pomocy (równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020) dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowanych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych,
   4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.),
   5. zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowego lub szkoleniowo-doradczego, (dołączone przez MARR w momencie złożenia wniosku),
   6. wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowego lub szkoleniowo-doradczego (część wniosku o przyznanie wsparcia),
   7. oświadczenia potwierdzające przynależność do grupy docelowej i brak wykluczeń opisanych w §1 ust 5 i 6.

  Miejsce składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu):
  Dokumenty należy złożyć  będą przyjmowane w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. lub w Powiatowych Punktach Informacyjnych.


  Tryb składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu):
  Dokumenty o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy złożyć w oryginale w podpisanej wersji papierowej oraz w tożsamej z papierową, w edytowalnej wersji elektronicznej (płyta CD/DVD lub plik przesłany e mailem na adres: dcaz2@marr.pl), w zamkniętej kopercie w siedzibie Beneficjenta lub w Powiatowym Punkcie Informacyjnym, w godzinach od 8:00 do 16:00.

  Uczestnicy projektu, którzy otrzymają pozytywne rekomendacje złożonych wniosków grantowych zostaną dodatkowo poinformowani o tym fakcie pismem przesłanym drogą mailową, które zawierać będzie wskazówki dotyczące dalszego postępowania. Uczestnik po otrzymaniu informacji w sprawie oceny biznesplanu może zarejestrować działalność gospodarczą i w konsekwencji zostaje zwolniony z obowiązku utrzymania statusu osoby bezrobotnej/ biernej zawodowo.

  Wsparcie grantowe może zostać udzielone wyłącznie przedsiębiorcy posiadającemu wpis Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który ponadto rozpoczął działalność gospodarczą.

  Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej uznaje się dzień wskazany jako dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej określony we wpisie do CEIDG.

  11 października 2021 r.

  Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z Biznes Planami

  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od dnia 25 października 2021 r. – 3 listopada 2021 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) do projektu do projektu „Dobry Czas na Adaptację do Zmian 2” realizowanego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

  więcej

  Niezbędne dokumenty:
  Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie przyznawania środków finansowych na zakładanie działalności gospodarczej / na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym w projekcie „DOBRY CZAS NA ADAPTACJĘ DO ZMIAN 2”.

  Regulamin znajduje się:

  • w siedzibie MARR S.A. (Beneficjenta)
  • w Powiatowych Punktach Informacyjnych
  • na stronie internetowej projektu https://www.marr.pl/dcaz2/

  W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z siedzibą MARR S.A. lub wybranym Powiatowym Punktem Informacyjnym.


  Do wniosku o przyznanie grantu należy załączyć następujące dokumenty, zgodne ze wzorami podanymi przez Beneficjenta:

  1. biznesplan, który zawiera co najmniej:
   a) opis planowanego przedsięwzięcia;
   b) szacunkowy budżet przedsięwzięcia (tj. ogólne kategorie wydatków niezbędne do poniesienia w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej, szacowane przychody z działalności gospodarczej oraz wszystkie planowane źródła finansowania uruchamianego przedsięwzięcia, w tym inne niż wnioskowana dotacja (np. pożyczki, środki własne itp.));
   c) plan marketingowy, w tym opis rynku, na który planowane jest wejście z uruchamianą działalnością oraz konkurencji na rynku;
   d) harmonogram realizacji zaplanowanych działań,
  2. oświadczenie uczestnika projektu o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przyznaniem środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (tj. potwierdzające: brak wpisu/zawieszenia do/w CEIDG, brak zarejestrowania/zawieszenia jako przedsiębiorcy w KRS lub nieprowadzenie działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów),
  3. oświadczenie uczestnika o niekorzystaniu z innej pomocy (równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020) dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowanych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych,
  4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.),
  5. zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowego lub szkoleniowo-doradczego, (dołączone przez MARR w momencie złożenia wniosku),
  6. wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowego lub szkoleniowo-doradczego (część wniosku o przyznanie wsparcia),
  7. oświadczenia potwierdzające przynależność do grupy docelowej i brak wykluczeń opisanych w §1 ust 5 i 6.

  Miejsce składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu):
  Dokumenty należy złożyć  będą przyjmowane w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. lub w Powiatowych Punktach Informacyjnych.


  Tryb składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu):
  Dokumenty o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy złożyć w oryginale w podpisanej wersji papierowej oraz w tożsamej z papierową, w edytowalnej wersji elektronicznej (płyta CD/DVD lub plik przesłany e mailem na adres: dcaz2@marr.pl), w zamkniętej kopercie w siedzibie Beneficjenta lub w Powiatowym Punkcie Informacyjnym, w godzinach od 8:00 do 16:00.

  Uczestnicy projektu, którzy otrzymają pozytywne rekomendacje złożonych wniosków grantowych zostaną dodatkowo poinformowani o tym fakcie pismem przesłanym drogą mailową, które zawierać będzie wskazówki dotyczące dalszego postępowania. Uczestnik po otrzymaniu informacji w sprawie oceny biznesplanu może zarejestrować działalność gospodarczą i w konsekwencji zostaje zwolniony z obowiązku utrzymania statusu osoby bezrobotnej/ biernej zawodowo.

  Wsparcie grantowe może zostać udzielone wyłącznie przedsiębiorcy posiadającemu wpis Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który ponadto rozpoczął działalność gospodarczą.

  Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej uznaje się dzień wskazany jako dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej określony we wpisie do CEIDG.

  20 sierpnia 2021 r.

  Ogłoszenie o naborze formularzy o planowanej działalności gospodarczej / tworzeniu miejsc pracy w Przedsiębiorstwie społecznym

  Od dnia 1 września 2021 r. ogłaszamy nabór formularzy o planowanej działalności gospodarczej / tworzeniu miejsc pracy w Przedsiębiorstwie społecznym do projektu „Dobry Czas na Adaptację do Zmian 2” realizowanego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

  więcej

  Rekrutacja osób, które zawnioskowały o otrzymanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości prowadzona będzie w sposób ciągły w terminie do 30.04.2022 r., z kwalifikacją do grup szkoleniowych przeprowadzaną min. 1 raz na miesiąc.

  Termin składania Wniosku o powierzenie grantu oraz Biznes Planów  zostanie wskazany po ukończeniu etapu szkoleniowego lub szkoleniowo-doradczego.


  Maksymalna wysokość dotacji wynosi:

  • dotacja 23 050 zł w przypadku działalności gospodarczej
  • dotacja 21 020 zł w przypadku utworzenia miejsca pracy w Przedsiębiorstwie społecznym

  Granty wypłacane są w ramach stawki jednostkowej.
  W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z siedzibą MARR S.A. lub wybranym Powiatowym Punktem Informacyjnym.


  Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych
  Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych wskazanych w zakładce kontakt.
  Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00.

  Niezbędne dokumenty
  Wzory dokumentów, które należy przedłożyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce dokumenty.
  Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Dobry Czas na Adaptacje do Zmian 2”

  Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych
  Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

  Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego

  • Lista rankingowa ostateczna – ocena merytoryczna pozytywna: pobierz
  • Lista rankingowa ostateczna – ocena merytoryczna negatywna: pobierz

  Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

  1. Lista rankingowa ostateczna – ocena merytoryczna pozytywna: pobierz
  2. Lista rankingowa ostateczna – ocena merytoryczna negatywna: pobierz

  Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego
  Wysokość proponowanej kwoty dotacji zostanie przekazana Uczestnikom indywidualnie

  1. Lista rankingowa – ocena merytoryczna pozytywna: pobierz
  2. Lista rankingowa – ocena merytoryczna negatywna: pobierz

  Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

  1. Lista rankingowa ostateczna – ocena merytoryczna pozytywna: pobierz
  2. Lista rankingowa ostateczna – ocena merytoryczna negatywna: pobierz

  Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego
  Wysokość proponowanej kwoty dotacji zostanie przekazana Uczestnikom indywidualnie

  1. Lista rankingowa – ocena merytoryczna pozytywna: pobierz
  2. Lista rankingowa – ocena merytoryczna negatywna: pobierz

  Kwalifikacja do wsparcia szkoleniowego / szkoleniowo-doradczego (IV cykl szkoleń)
  W załączeniu publikujemy listę rankingową Kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu, tj. do wsparcia szkoleniowego/ szkoleniowo-doradczego oraz listę Kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu projektu.

  • lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu: pobierz
  • lista Kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu projektu:pobierz

  Kwalifikacja do wsparcia szkoleniowego / szkoleniowo-doradczego (III cykl szkoleń)
  W załączeniu publikujemy listę rankingową Kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu, tj. do wsparcia szkoleniowego/ szkoleniowo-doradczego oraz listę Kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu projektu.

  • lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu: pobierz
  • lista Kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu projektu: pobierz

  Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

  1. Lista rankingowa ostateczna – ocena merytoryczna pozytywna: pobierz
  2. Lista rankingowa ostateczna – ocena merytoryczna negatywna: pobierz

  Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Wysokość proponowanej kwoty dotacji zostanie przekazana Uczestnikom indywidualnie

  • Lista rankingowa – ocena merytoryczna pozytywna: pobierz
  • Lista rankingowa – ocena merytoryczna negatywna: pobierz

  Kwalifikacja do wsparcia szkoleniowego / szkoleniowo-doradczego (II cykl szkoleń)
  W załączeniu publikujemy listę rankingową Kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu, tj. do wsparcia szkoleniowego/ szkoleniowo-doradczego oraz listę Kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu projektu.

  • lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu: pobierz
  • lista Kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu projektu: pobierz

  Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

  • Lista rankingowa ostateczna – ocena merytoryczna pozytywna: pobierz
  • Lista rankingowa ostateczna – ocena merytoryczna negatywna: pobierz

  Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego
  Wysokość proponowanej kwoty dotacji zostanie przekazana Uczestnikom indywidualnie

  • Lista rankingowa – ocena merytoryczna pozytywna: pobierz
  • Lista rankingowa – ocena merytoryczna negatywna: pobierz

  Kwalifikacja do wsparcia szkoleniowego / szkoleniowo-doradczego (I cykl szkoleń)

  W załączeniu publikujemy listę rankingową Kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu, tj. do wsparcia szkoleniowego/ szkoleniowo-doradczego oraz listę Kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu projektu:

  • lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu projektu: pobierz
  • lista Kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu projektu: pobierz

  Kontakt:

  M. Kraków i powiat krakowski
  ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

  M. Tarnów i powiat tarnowski
  ul. Słoneczna 28 – 30, 33-100 Tarnów

  M. Nowy Sącz i powiat nowosądecki
  ul. Zielona 27, bud. „C”, pok. 223-224, 33-300 Nowy Sącz

  Wioleta Patoła, tel. kom: 785 051 374
  e-mail: wioleta.patola@marr.pl

  Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.

   Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

   Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
   listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
   Klauzula informacyjna: pobierz

   Projekt „Dobry Czas na Adaptację do Zmian 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Skip to content