ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

80% dofinansowanie do szkoleń i doradztwa dla firm z całej Polski

Wsparcie sektorów w procesie zwalczania skutków pandemii COVID 19

Nowa oferta MARR SA przeznaczona dla przedsiębiorstw z sektorów: Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (TiC) oraz Przemysł Lotniczo-Kosmiczny (PLK)  z terenu całej Polski

Branże te mogą uzyskać  refundację do 80% dofinansowania usług rozwojowych tj. szkoleń, doradztwa, mentoringu w  dziedzinie zapobiegania negatywnym skutkom pandemii COVID 19.

Zakres wsparcia dla każdego sektora został przygotowany przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji i zawarty w nadzwyczajnych Rekomendacjach (dostępnych w zakładce Dokumenty).

Zadania COVID-19 realizowane są w ramach działania Kompetencje dla sektorów – Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji,  mającego na celu podniesienie kompetencji pracowników.


Wsparcie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Wartość zadań COVID-19 w ramach projektu:  12 543 300,00 zł
Okres realizacji projektu:  15 września 2020 – 30 czerwca 2021

Informacja o rekrutacji:
Nabór trwa do 12.03.2021 r. lub do wyczerpania środków

Dziękujemy za udział w webinariach:

 • „Dotacje na szkolenia i doradztwo dla firm z sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo” w dniu 3.11.2020 r.
 • „Dotacje na szkolenia i doradztwo dla firm z sektora Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego” w dniu 5.11.2020 r.

Poniżej udostępniamy dla Państwa prezentacje z tego spotkania:

 1. Zakres merytoryczny szkoleń i doradztw w sektorze Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo – pobierz
 2. Zakres merytoryczny szkoleń i doradztw w sektorze Przemysł Lotnicz-Kosmiczny – pobierz
 3. Warunki uzyskania wsparcia w projekcie – pobierz
 4. Obsługa systemu wspierającego proces rekrutacji i korzystania ze wsparcia – pobierz
 5. Jak dobrze skonstruować usługę w Bazie Usług Rozwojowych – pobierz 

Nagrania z webinariów: przejdźZapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu mającego na celu wsparcie przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii firmy z 2 branż:

 • Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo: telekomunikacja satelitarna, przewodowa i bezprzewodowa,
 • Przemysł Lotniczo-Kosmiczny; produkcja komputerów i sprzętu tekomunikacyjnego, pomiarowo – nawigacyjnego, optycznego i fotograficznego,  transport lotniczy i kosmiczny,  produkcja statków powietrznych, kosmicznych i podobnych maszyn (również duże przedsiębiorstwa).

Nabór trwa tylko do 12 marca 2021 r. lub do wyczerpania środków.

Liczy się kolejność zgłoszeń.

Aby zgłosić się do projektu należy:

 1. przesłać formularz rejestracyjny zjednujący się na stronie PARP: tutaj
 2. zarejestrować się w Systemie: tutaj
 3. przesłać za pośrednictwem Systemu kompletny Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa wraz z załącznikami

Po wykonaniu tych kroków należy czekać na weryfikację dokumentów i dalsze instrukcje.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących warunków udziału we wsparciu, czy samego wypełniania dokumentów rekrutacyjnych w Systemie zachęcamy do kontaktu z nami. Postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania.

-> sektor TIC: tel. 785 118 868, mail: sektor.tic@marr.pl

-> sektor PLK: tel. 785 059 105, mail: sektor.plk@marr.pl

ZAKRES I LIMITY WSPARCIA

Do 80% refundacji wsparcia na szkolenia, doradztwo, mentoring dla właścicieli i pracowników przedsiębiorstw z sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo oraz Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego, w przypadku których Sektorowe Rady ds. Kompetencji zidentyfikowały potrzeby kompetencyjne do wdrożenia w trybie pilnym w związku z wystąpieniem negatywnych skutków pandemii COVID -19.

Szczegóły dotyczące zakresu wsparcia, znajdą Państwo w zakładkach dedykowanych poszczególnym sektorom:

REKRUTACJA

Rekrutacja do Projektu Przedsiębiorców z całej Polski prowadzona jest w sposób ciągły przez cały okres realizacji Projektu  lub do wyczerpania środków będących w dyspozycji Operatora poprzez:

 • przesłanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie PARP,
 • zarejestrowanie się w Systemie (po otrzymaniu zaproszenia mailowego) oraz przesłanie Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa wraz z załącznikami,
 • weryfikację dokumentów i przesyłanie informacji zwrotnej przez Operatora.

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów – regulamin, dokumenty rekrutacyjne, wzór umowy o udzielenie wsparcia, pozostają do Państwa dyspozycji  w zakładce Dokumenty.

Sektor Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

 1. mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do CEiDG / KRS
 2. prowadzące działalność w ramach sektora tj. zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
  • J61.1 – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
  • J61.2 – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej
  • J61.3 – Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
  • J61.9 – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 3. spełniający warunki uzyskania pomocy de minimis / pomocy publicznej.

LIMITY WSPARCIA

Sektor TiC Mikro przedsiębiorstwo Małe Przedsiębiorstwo Średnie Przedsiębiorstwo
Limit kosztów usług rozwojowych netto przypadający na Przedsiębiorcę (wkład własny + refundacja) 40 000 zł 80 000 zł 160 000 zł
w tym limit na refundację kosztów usług rozwojowych netto  przypadający na Przedsiębiorcę 32 000 zł 64 000 zł 128 000 zł
w tym limit na refundację kosztów usług netto rozwojowych przypadający na 1 Pracownika 6 400 zł 6 400 zł 6 400 zł

Rekomendowane usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw z sektora TiC na podstawie Rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji:

 • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej
 • Zestawianie i dokumentowanie tele i wideokonferencji
 • Zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należytej weryfikacji tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu
 • Wprowadzenie do projektowania rozwiązań chmurowych
 • Zabezpieczanie baz danych, w tym szyfrowanie<
 • Zarządzanie rozwiązaniami do pracy zdalnej
 • Implementacja i migracja danych do rozwiązań chmurowych
 • Bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych

Sektor Przemysł Lotniczo-Kosmiczny

 1. mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do CEiDG / KRS, z zastrzeżeniem, iż uczestnicy z dużych przedsiębiorstw mogą być uczestnikami jedynie w przypadku posiadania PKD 30.3,
 2. prowadzący działalność w ramach sektora (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) tj. zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
  • C26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
  • C26.30.Z Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego
  • C26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
  • C26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów
  • C26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
  • H51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
  • H51.21.Z Transport lotniczy towarów
  • H51.22.Z Transport kosmiczny
  • PKD 30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 3. spełniający warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

LIMITY WSPARCIA

Sektor PLK Przedsiębiorstwo
Mikro Małe Średnie Duże
Limit kosztów usług rozwojowych netto przypadający na Przedsiębiorcę (wkład własny + refundacja)

40 000 zł

80 000 zł

160 000 zł

240 000 zł

w tym limit na refundację kosztów usług rozwojowych netto  przypadający na Przedsiębiorcę

32 000 zł

64 000 zł

128 000 zł

192 000 zł

w tym limit na refundację kosztów usług netto rozwojowych przypadający na 1 Pracownika

6 400 zł

6 400 zł

6 400 zł

6 400 zł


Rekomendowane usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw z sektora PLK na podstawie Rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji:

 • Optymalizacja zasobów i zachowanie ciągłości działania
 • Planowanie działań w sytuacji zagrożenia/kryzysowej
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Optymalizacja zasobów
 • Zarządzanie informacją w zagrożeniu epidemicznym
 • Zarządzanie ryzkiem informacji w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem w zagrożenia epidemicznego
 • Ochrona informacji biznesowej w zagrożeniu epidemicznym
 • Cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie logistyczne w sytuacji kryzysowej
 • Praca zdalna – korzyści i zagrożenia
 • Audyt systemu bezpieczeństwa informacji z uwzglednieniem zagrożenia epidemicznego

Regulamin:

 • Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa Wdrażanie rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji  mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii – zadania COVID-19 – pobierz

Załączniki do Regulaminu:

 • Załącznik nr 1: Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej rady ds. kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo – pobierz
 • Załącznik nr 2: Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej rady ds. kompetencji Przemysł Lotniczo-Kosmiczny – pobierz
 • Załącznik nr 3: Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa – pobierz
 • Załącznik nr 4: Oświadczenie o spełnieniu kryterium MŚP – pobierz
 • Załącznik nr 5: Formularz zgłoszeniowy pracownika oraz Oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych – pobierz
 • Załącznik nr 6: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz
 • Załącznik nr 7: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – pobierz
 • Załącznik nr 8: Wzór umowy zaliczkowo-refundacyjnej wraz z załącznikami – pobierz
 • Załącznik nr 9 – Minimalny zakres umowy między Przedsiębiorcą (Uczestnikiem projektu), a Usługodawcą spoza BUR wraz z załącznikami – pobierz
 • Załącznik nr 10 –  Oświadczenie przedsiębiorcy o prowadzeniu działalności w danej branży – pobierz
 • Załącznik nr 11 –  Formularz wykonania usługi doradczej – pobierz
 • Załącznik nr 12 –  Karta dostępu do usługi realizowanej w formie zdalnej – pobierz
 • Załącznik nr 13 –  Zestawienie limitów max kwot dofinansowania osobogodziny – pobierz

Dokumenty dodatkowe dla Przedsiębiorców:

 • Zasady monitoringu i kontroli przedsiębiorców w ramach projektu – do pobrania wkrótce

Dowiedz się więcej:

 • o definicji MŚP – pobierz
 • o pomocy de minimis: więcej
 • gdzie sprawdzić wielkość pomocy przyznanej Twojej firmie: więcej
 • jak założyć konto w Bazie Usług Rozwojowych: link1 oraz link2
 • jak założyć profil zaufany i podpisać dokumenty podpisem ePUAP – pobierz
 • jak złożyć dokumenty rekrutacyjne za pomocą Systemu oraz podpisać umowę: więcej

Webinarium:

„Dotacje na szkolenia i doradztwo dla firm z sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo” w dniu 3.11.2020 r.

Webinarium:

„Dotacje na szkolenia i doradztwo dla firm z sektora Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego” w dniu 5.11.2020 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu mailowego i telefonicznego.
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania związane z realizacją Projektu.


Kontakt dla Przedsiębiorców z sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo:
mail: sektor.tic@marr.pl
telefon: 785 118 868

Kontakt dla Przedsiębiorców z sektora Przemysł Lotniczo-Kosmiczny:
mail: sektor.plk@marr.pl
telefon: 785 059 105


Biuro Projektu

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu
ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Wielkość czcionki
Kolory