ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP
Informujemy, że nabór uzupełniający został wstrzymany i limit miejsc został wyczerpany.

Informujemy o wznowieniu naboru uzupełniającego
od dnia 20.07.2022 godz. 9.00 – LIMIT MIEJSC JEST OGRANICZONY

Najważniejsze zmiany w Regulaminie obowiązującym polegają na:

 • skróceniu czasu realizacji umowy do 2 miesięcy od daty podpisania przez MARR SA jednocześnie nie dłużej niż do 30.09.2022 r.,
 • skróceniu do 2 dni roboczych terminu przesłania w Systemie poprawionej dokumentacji rekrutacyjnej po ocenie Operatora,
 • skróceniu do 7 dni roboczych terminu dostarczenia podpisanej Umowy do biura MARR SA od daty jej udostępnienia w Systemie,
 • skróceniu czasu do 7 dni od dnia zawarcia Umowy
  o udzielenie wsparcia do zgłoszenia pierwszej karty usługi rozwojowej oraz do 7 dni od dnia akceptacji Diagnozy do zgłoszenia w Systemie kolejnych usług rozwojowych,
 • skróceniu czasu na opracowanie Diagnozy do 20 dni od daty zawarcia Umowy,
 • obligatoryjności  Oświadczenia o niepodleganiu sankcjom,
 • obowiązywaniu listy podstawowej zgłoszeń oraz listy rezerwowej zgłoszeń na zasadach określonych w Regulaminie.

Wszystkie informacje i dokumentacja dostępna na stronie https://www.marr.pl/am3/


Uwaga:
Prosimy o przemyślane decyzje w zakresie możliwości czasowych realizacji Umowy o dofinansowanie oraz faktycznego wykorzystania limitu środków przyznanych danemu Przedsiębiorcy.

Operator przypomina o bezwzględnej konieczności przestrzegania nowych, krótkich terminów realizacji kolejnych czynności w ramach Umowy, z racji kończącego się okresu kwalifikowalności wydatków w projekcie.


Zapraszamy do kontaktu ze Specjalistą ds. wsparcia przedsiębiorcy:
tel. 785 062 109, 785 056 879, 785 062 114
e-mail: am3@marr.pl

Archiwum

Informujemy, że nabór uzupełniający został wstrzymany i limit miejsc został wyczerpany.
Operator zakończył rekrutację do projektu.

Najważniejsze zmiany w Regulaminie obowiązującym od 01.03.2022 polegają na:

 • skróceniu czasu realizacji umowy do 3 miesięcy od daty podpisania przez MARR SA przy jednoczesnym warunki iż okres realizacji Umowy trwaj nie dłużej niż do 30.06.2022 r.,
 • skróceniu do 2 dni roboczych terminu przesłania w systemie akademiamarr.pl poprawionej dokumentacji rekrutacyjnej po ocenie Operatora,
 • skróceniu do 7 dni roboczych terminu dostarczenia podpisanej Umowy od daty jej udostępnienia w Systemie akademiamarr.pl,
 • wprowadzeniu w procesie rekrutacji listy podstawowej zgłoszeń oraz listy rezerwowej zgłoszeń. Zgłoszenia znajdujące się na liście rezerwowej będą ocenianie w momencie jeśli zgłoszenie MŚP z listy podstawnej zostanie odrzucone, MŚP zrezygnuje z podpisania umowy lub nie dopełni formalności związanych z podpisaniem umowy w terminach określonych w Regulaminie lub w przypadku powstania dodatkowych oszczędności.

Wszystkie informacje dostępne na stronie https://www.marr.pl/am3/
Uwaga: nabór wstrzymany – Limit zgłoszeń został wyczerpany.
Informacja o możliwości wznowienia  naboru uzupełniającego zostanie opublikowana w marcu 2022.


25.01.2022 o godzinie 9.00 zostanie uruchomiony nabór uzupełniający.

Informujemy o wznowieniu naboru uzupełniającego od dnia 25.01.2022 do wyczerpania oszczędności wynoszących 370 000 zł. (wartość dofinansowania)
W przypadku powstania kolejnej puli oszczędności Operator planuje następny nabór uzupełniający w marcu 2022.

Rekrutacja do projektu Akademia Menadżera MŚP – podniesienie kompetencji kadry menadżerskiej odbywa się poprzez:
• formularz rejestracyjny PARP
• a następnie formularz zgłoszeniowy wakademiamarr.pl
27.09.2021 godz. 13.45 – z powodu wyczerpania dostępnych środków – nabór został wstrzymany.


Informujemy o wznowieniu naboru od dnia 27.09.2021 do wyczerpania środków przewidzianych w harmonogramie na rok 2021.

Rekrutacja do projektu Akademia Menadżera MŚP – podniesienie kompetencji kadry menadżerskiej odbywa się poprzez:
• formularz rejestracyjny PARP
• a następnie formularz zgłoszeniowy wakademiamarr.pl

Uwaga – ZMIANA REGULAMINU W DNIU 15.09.2021
Aktualne dokumenty zamieszczono w zakładce: dokumenty

Najważniejsze zmiany w Regulaminie polegają na:
1. zmniejszeniu liczby załączników składanych w trakcie rekrutacji,
2. uszczegółowieniu zasad realizacji usług szkoleniowych,
3. skrócenie czasu realizacji umowy do 4 miesięcy,
4. dostosowaniu Regulaminu projektu do zmiany Wytycznych PARP, w tym Regulaminu BUR.
W związku z uruchomieniem elektronicznego systemu rekrutacji i akceptacji usług rozwojowych w ramach projektu Akademia Menadżera MŚP – zadanie podniesieniu kompetencji kadry menadżerskiej (tzw. zadanie podstawowe AM3) informujemy Państwa o zmianie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami.

Uwaga – ZMIANA REGULAMINU W DNIU 14.01.2021
Wersja dokumentów z 14.01.2021: pobierz

Najważniejsze zmiany polegają na:

 1. prowadzeniu elektronicznej rekrutacji w uruchomionym Systemie elektronicznym ,  w tym procesu podpisywania Umowy o udzielenie wsparcia
 2. akceptacji wszystkich karty usług rozwojowych realizowanych w ramach podpisanej Umowy o udzielenie wsparcia w uruchomionym Systemie elektronicznym – kart służących opracowaniu Diagnozy potrzeb szkoleniowych oraz kart zgłaszanych usług rozwojowych
 3. dostosowaniu zasad monitoringu usług zdalnych do obowiązujących Wytycznych BUR

W ślad za opublikowanymi przez PARP nowymi Wytycznymi na stronie BUR dot. świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług informujemy Państwa o zmianie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa oraz przyjęciu Suplementu do Regulaminu w projekcie Akademia Menadżera MŚP.

Najważniejsze zmiany w Regulaminie polegają na:

1/ zniesieniu 30 – dniowego terminu, w którym należy rozpocząć usługę opracowania Diagnozy

2/ wprowadzeniu obowiązku przedstawienia do akceptacji karty usługi opracowania Diagnozy stacjonarnie i zdalnie w przypadku przedsiębiorców, którzy do dnia 09.04.2020 nie dokonali zapisu w BUR na usługę dot. Diagnozy. Karty należy przesyłać na adres am3@marr.pl.

Najważniejsze wymogi wprowadzone Suplementem do Regulaminu regulują sposób postępowania przedsiębiorców w przypadku korzystania z usług świadczonych zdalnie.

W celu uporządkowania tych wymogów przygotowaliśmy dla Państwa poradnik w postaci opisu ścieżek postępowania (plik dostępny https://www.marr.pl/am3/dokumenty-i-ogloszenia/) w zależności od rodzaju usługi, z której zamierzają Państwo skorzystać:

 1. Usługa zdalna – zmiana usługi stacjonarnej na zdalną (tzn. usługa była opublikowana w BUR jako stacjonarna)
 2. Usługa zdalna (doradcza, szkoleniowa, studia podyplomowe)
 • Usługa zdalna doradcza (doradztwo, coaching, mentoring).

Jednocześnie informujemy, że do Suplementu do Regulaminu  zostały wprowadzone odpowiednie zapisy i dodatkowe wzory dokumentów umożliwiające Państwu udział w usługach prowadzonych metodami zdalnego dostępu i zapewnieniu ich kwalifikowalności w projekcie.

Skip to content