ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Agencja Rozwoju Przemysłu


Zadaniem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. od niemal 30 lat jest wspieranie firm w rozwoju. Zaczynaliśmy od restrukturyzacji polskich gigantów. Potem z biegiem lat i zmianami gospodarczymi, zaczęliśmy udostępniać firmom nowe instrumenty. Dzisiaj naszym ważnym zadaniem jest pomoc przedsiębiorstwom narażonym na negatywne skutki epidemii SARS-CoV-2.

Tarcza Antykryzysowa

Na aktywności służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii ARP S.A. otrzymała z budżetu państwa 1,7 mld zł. Środki te przeznaczone są na instrumenty wsparcia oferowane przez ARP S.A. wspólnie z ARP Leasing przedsiębiorcom z sektora MŚP. Są to:

 • pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym z karencją w spłacie rat kapitałowych do 15 miesięcy, może wynosić od 0,8 mln zł do 5 mln zł, okres finansowania nawet do 6 lat
 • pożyczka obrotowa na finansowanie wynagrodzeń w celu utrzymania zatrudnienia i kontynuacji działalności przedsiębiorcy, finansowanie kosztów wynagrodzeń netto w firmach przez okres do 2 lat (środki przekazywane bezpośrednio na rachunki pracownicze), okres karencji do 12 miesięcy
 • refinansowanie leasingu operacyjnego pojazdów pow. 3,5 t (także naczep) kwota leasingu sięgać może 5 mln zł netto, a okres finansowania do 6 lat. Karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy
 • leasing #Maszyneria na zakup maszyn i urządzeń, z karencją w spłacie do 7 lat (łącznie z karencją)

Polityka Nowej Szansy

Polityka Nowej Szansy to instrument pomocowy oferowany przedsiębiorcom w celu ich ratowania lub restrukturyzacji. Jest odpowiedzią na potrzeby firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i wymagają wsparcia w procesie zmian w swoim biznesie. Budżet projektu to maksymalnie 120 milionów złotych rocznie przez 10 lat, co w sumie daje maks. 1,2 miliarda złotych oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2021, min. 600 mln zł w 2020 roku. Z programu mogą skorzystać zarówno mikro, małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa

Przedsiębiorca może uzyskać finansowanie w formie pożyczki, objęcia obligacji, konwersji pożyczki na kapitał lub bezpośredniego wejścia kapitałowego przez Skarb Państwa.

Oferowane instrumenty to:

 • pomoc na ratowanie w formie krótkookresowej pożyczki, której celem jest zapewnienie przedsiębiorstwu płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji (maksymalnie 6 miesięcy)
 • tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne mające charakter finansowania dłużnego na czas niezbędny do samodzielnego przeprowadzenia procesu restrukturyzacji (maksymalnie 18 miesięcy).
 • pomoc na restrukturyzację, która jest przeznaczona dla przedsiębiorstw skłaniających się do głębokiej restrukturyzacji, niemożliwej do przeprowadzenia bez udziału środków publicznych. W ramach tego instrumentu dostępna jest pożyczka, jej konwersja na kapitał, bezpośrednie wejścia kapitałowe, jak również objęcie pakietu obligacji przez Skarb Państwa.


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Więcej informacji: www.arp.pl

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową, która została powołana w 2000 r. do wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Obszary działalności PARP rozwijają się wraz z rozwojem gospodarczym i wyłanianiem się nowych trendów w przedsiębiorczości i innowacyjności. PARP jest zaangażowana w realizację trzech programów operacyjnych współfinansowanych ze środków europejskich: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój, a także wdraża Fundusze Norweskie. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
Więcej informacji o Agencji znajduje się na stronie: www.parp.gov.pl


Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Oferujesz ciekawe szkolenia, a może chcesz się szkolić – skorzystaj z dofinansowanych szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych.

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to działająca już ponad 6 lat na polskim rynku ogólnodostępna baza oferująca usługi rozwojowe i szkoleniowe. Pozwala ona rozwijać kompetencje, zdobywać nowe umiejętności a także pomaga w przekwalifikowaniu. Baza łączy firmy szkoleniowe z osobami chcącymi rozwijać kompetencje i kwalifikacje.

Mogą z niej korzystać pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorcy prowadzący MŚP oraz osoby prywatne w wybranych województwach. Dotychczas z usług szkoleniowych i doradczych w BUR skorzystało ponad 630 tys. osób, które dokonały zapisu z ogólnej liczby 620 tys. usług w ramach 12 kategorii. W tym roku najczęściej wybierano usługi z kategorii biznes, zdrowie i medycyna, języki obce i prawo jazdy. Do bezpłatnego zamieszczania swoich usług szkoleniowych zapraszamy także osoby i firmy, które mają w swojej ofercie ciekawe szkolenia czy doradztwo.

Na usługi rozwojowe zamieszczone w BUR, uczestnicy mogą otrzymać dofinansowanie europejskie w wysokości nawet 80 proc.

Baza Usług Rozwojowych – wszystkim się opłaca.

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Bank Gospodarstwa Krajowego


To państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.


www.bgk.pl

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska


Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska wspiera innowacyjność Małopolski poprzez łączenie biznesu z nauką. Realizuje krajowe i międzynarodowe projekty nakierowane na rozwój nauki i podniesienie konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw.

Głównymi obszarami działalności jest wsparcie w zakresie:

 • komercjalizacji wyników badań,
 • rozwoju kariery naukowej,
 • uczestnictwa w programach ramowych,
 • współpracy naukowców PK z przedsiębiorcami,
 • transferu technologii,
 • wdrażania innowacji w firmach.

Sieć Enterprise Europe Network jest skierowana dla przedsiębiorców chcących przeprowadzić swoją firmę przez trudny proces pozyskiwania lub zbywania nowoczesnych technologii. Jeśli chcesz aby twoja firma pokazywała się na międzynarodowych targach, podpisywała zagraniczne kontrakty, uczestniczyła w międzynarodowych projektach, kupowała lub sprzedawała technologie na całym świecie – skorzystaj z naszej oferty.


Nasz ośrodek EEN znajduje się przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
Kontakt : enterprise@transfer.edu.pl, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK)


KPK, działający jako ośrodek Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy ze Związkiem Banków Polskich i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, jest krajowym centrum kompetencyjnym ds. instytucji i instrumentów finansowych programów ramowych UE, wdrażanych przez unijne instytucje finansowe, w tym Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny we współpracy z krajowymi instytucjami finansowymi. Aktywność ośrodka koncentruje się zarówno na wsparciu instytucji finansowych w pozyskiwaniu gwarancji i instrumentów podziału ryzyka, jak również na wsparciu polskich przedsiębiorców w dostępie do oferty instrumentów finansowych UE w Polsce. Adresuje swoją działalność nie tylko w odniesieniu do banków, ale również do spółek leasingowych, faktoringowych, funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeniowych oraz funduszy podwyższonego ryzyka. Dzięki profesjonalnej działalności tego ośrodka prowadzonej w zakresie informacyjnym, edukacyjnym i doradczym została zbudowana szeroka oferta produktów dla przedsiębiorców udostępnianych przez narodowych pośredników finansowych. KPK jest również częścią krajowego systemu realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera) w zakresie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, w ramach którego jest także akredytowanym punktem kontaktowym współpracującym z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W obecnej perspektywie finansowej KPK obsługuje unijne instrumenty AntyCovid19, w tym także Europejski Fundusz Gwarancyjny oraz nowe instrumenty finansowe ujęte w Programie Invest EU 20212027.


Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
ul. Solec 101/ lok. 6, 00-382 Warszawa
instrumentyfinansoweue.gov.pl

FabLab Małopolska

To miejsce gdzie możesz zmienić swój pomysł w rzeczywistość, dzięki nowoczesnym urządzeniom oraz profesjonalnej pomocy. Tu możesz skorzystać z drukarek 3D, lasera, pracowni krawieckiej bądź laboratorium komputerowego. To miejsce nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla wszystkich kreatywnych osób.


FabLab Małopolska
ul. Królewska 65a
30-081 Kraków
fablabmalopolska.pl

Centrum Business in Małopolska

Centrum Business in Małopolska to partnerstwo działające w formule one-stop-shop na rzecz rozwoju gospodarczego Województwa Małopolskiego. Zostało utworzone przez trzy instytucje: Województwo Małopolskie, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA oraz Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. – podmioty, które w sposób ciągły i efektywny promują markę gospodarczą „Business in Małopolska”.

Głównym zadaniem Centrum Business in Małopolska jest obszar informacji – ma ono pełnić rolę front office dla instytucji partnerskich oraz kreować właściwy wizerunek polityki gospodarczej Małopolski. Wszystkie usługi Centrum są bezpłatne.

Centrum Business in Małopolska oferuje zintegrowany system obsługi inwestorów oraz eksporterów, mając zawsze na względzie jak najmocniejsze wsparcie potencjału gospodarczego Małopolski. Centrum dzięki aktywnej polityce promocyjnej dostarcza aktualności w zakresie działalności eksportowej oraz inwestycyjnej, bieżące informacje o zewnętrznych źródłach dofinansowania działalności inwestycyjnej oraz eksportowej, bieżące informacje o Małopolsce
i gospodarce regionu, a także raporty branżowe w zakresie działalności eksportowej.


Centrum Business in Małopolska
ul. Podole 60, 30-394 Kraków
businessinmalopolska.pl

Klaster Zrównoważona Infrastruktura

Największy w Polsce klaster propagujący i wdrażający dostępne cenowo energooszczędne technologie budowlane, od 2016 r. uznany przez Ministerstwo Rozwoju jako Krajowy Klaster Kluczowy. W jego skład wchodzi ponad 150 podmiotów, w tym największe krakowskie uczelnie tj.: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński oraz instytuty naukowo-badawcze, a także miasta czy gminy. Nadrzędnym celem współpracy jest promocja najwyższej efektywności energetycznej w budownictwie, osiągniętej dzięki wykorzystaniu autorskich innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologicznych opracowanych przez przedsiębiorców skupionych w naszym Klastrze. Promujemy zrównoważone budynki, projektowane w sposób gwarantujący poszanowanie krajowych surowców energetycznych i umożliwiający realizację Dyrektyw Unii Europejskiej, z najwyższą troską o czyste środowisko. W ramach wspólnego projektu Klastra wybudowaliśmy kompleks budynków zero energetycznych w Kokotowie koło Krakowa. Koordynatorem Klastra jest Instytut Doradztwa Sp. z o.o., akredytowany Ośrodek Innowacji przy Ministerstwie Rozwoju, a także ogólnopolski ośrodek szkoleniowo-doradczy specjalizujący się w branży OZE i promowaniu technologii energooszczędnych. Klaster kompleksowo dostarcza rozwiązania dla budownictwa pasywnego i energooszczędnego, począwszy od projektu, poprzez dobór materiałów konstrukcyjnych, termoizolacyjnych, stolarki aż po wyposażenie w nowoczesne instalacje oraz automatykę budynkową, w oparciu o produkty członków Klastra.

W ramach Klastra Zrównoważona Infrastruktura oferujemy szkolenia, doradztwo i prace badawczo-rozwojowe z zakresu efektywności energetycznej, innowacyjnego budownictwa oraz systemów zarządzania budynkiem przy wsparciu utworzonego przez nas Centrum Transferu Technologii i Szkoleń oraz usługi związane z szeroko pojętą optymalizacją zużycia energii w tym m.in: termomodernizacja, audyty energetyczne, badania szczelności budynków, badania termowizyjne.


klasterzi.pl

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości


Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Małopolskiego powstałą w 2007 r. Od początku swego istnienia MCP jest zaangażowane we wdrażanie funduszy strukturalnych w Małopolsce. Najpierw wdrażając Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 w zakresie II Osi priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy, a następnie, jako Instytucja Pośrednicząca, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dzięki środkom z tego programu MCP wspiera region w obszarze przedsiębiorczości, polityki społecznej i edukacji. Obecnie, w MCP działa Zespół Ekodoradców wspierający firmy w obszarze ochrony środowiska oraz Zespół Wsparcia Przedsiębiorstw w czasie pandemii, który udziela informacji na temat dostępnych instrumentów pomocowych przedsiębiorcom, których działalności ucierpiały w wyniku pandemii.


Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
www.mcp.malopolska.pl

Skip to content