przejdź do właściwej treści strony
RSS
English version

Partnerzy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

Wiodąca, regionalna instytucja, działająca na rzecz rozwoju regionalnego. Jeden z najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. MARR specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zapewniając kompleksowy know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe. Świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i pomaga efektywnie inwestować w Małopolsce.

MARR jest liderem projektu i odpowiada za rekrutację przedsiębiorstw.


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Centrum Transferu Technologii (CTT)

www.ctt.agh.edu.pl

Oferta Centrum obejmuje usługi związane z transferem innowacyjnych technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki poprzez m.in. promocję oferty badawczej, technologicznej i eksperckiej dla przedsiębiorców i inwestorów, sprzedaż i udostępnianie w innych formach praw własności intelektualnej (patenty, licencje, know-how) oraz ochronę praw własności intelektualnej.

„Wzajemna świadomość potrzeb i możliwości oraz zaufanie środowiska naukowego i przedsiębiorców to kluczowy czynnik sukcesu transferu technologii, a zatem zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki”. Zwiększenie tej świadomości oraz zaufania to jeden z głównych celów działalności CTT AGH.

W projekcie, jako partner, odpowiada za: rekrutację pracowników naukowych, prowadzi Punkt Informacyjny, uczestniczy w pracach Komisji Rekrutacyjnej.


Uniwersytet Jagielloński, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju (CITTRU)

www.cittru.uj.edu.pl

CITTRU inicjuje powstawanie projektów innowacyjnych, wspiera komercjalizację badań naukowych, w tym również kojarzy partnerów naukowych i biznesowych w celu realizacji wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych. Ponadto świadczy usługi w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych do ochrony patentowej,  wspiera współpracę nauki z biznesem poprzez spotkania branżowe, szkolenia i doradztwo dla pracowników sfery B+R.

CITTRU działa także w obszarze promocji nowoczesnej nauki oraz przedsiębiorczości akademickiej, angażuje się w powstawanie spółek typu spin off.

W projekcie, jako partner, odpowiada za: rekrutację pracowników naukowych, prowadzi Punkt Informacyjny, uczestniczy w pracach Komisji Rekrutacyjnej.


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Centrum Transferu Technologii (CTT)

www.ctt.ur.krakow.pl

Celem działalności CTT jest stymulowanie innowacyjności Uczelni oraz umożliwienie wykorzystania potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do zadań CTT należy transfer wyników prac naukowych do gospodarki, prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowa sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy.

Centrum Transferu Technologii UR w Krakowie poszukuje kontaktów z firmami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorstw poprzez współpracę z Uniwersytetem Rolniczym.

W projekcie, jako partner, odpowiada za: rekrutację pracowników naukowych, prowadzi Punkt Informacyjny, uczestniczy w pracach Komisji Rekrutacyjnej.


Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Centrum Transferu Technologii

www.transfer.edu.pl

CTT wspiera innowacyjność Regionu poprzez łączenie biznesu z nauką. Realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw. Ułatwia przedsiębiorcom i instytucjom badawczym kontakty technologiczne, tworzy układy partnerskie.

Działa w ramach międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network pełniąc funkcję koordynatora Konsorcjum Polska Południowa. Prowadzi działalność informacyjną o Unii Europejskiej skierowaną do mieszkańców Małopolski-Punkt Europe Direct Kraków. Prowadzi Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług.

W projekcie, jako partner, odpowiada za: rekrutację pracowników naukowych, prowadzi Punkt Informacyjny, uczestniczy w pracach Komisji Rekrutacyjnej.


Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Wydział Form Przemysłowych

www.wfp.asp.krakow.pl

Wydział jako pierwszy w Polsce rozpoczął kształcenie w zakresie wzornictwa przemysłowego. Ważnym elementem w jego nauczaniu jest współpraca z przedsiębiorstwami, dzięki której absolwenci są lepiej przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, a wiele projektów studenckich wdrażanych do produkcji. ASP wspiera innowacje i wpływa na poprawę konkurencyjności w przedsiębiorstwach poprzez wzornictwo.

W projekcie, jako partner, odpowiada za: rekrutację pracowników naukowych, prowadzi Punkt Informacyjny, uczestniczy w pracach Komisji Rekrutacyjnej.

Copyright 2009-2018 MARR, projekt i wykonanie Yellow-Lab