przejdź do właściwej treści strony
RSS
English version

O projekcie: dla kogo?

Działanie: staże i szkolenia praktyczne dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach

Pracownicy naukowi to:

 • pracownicy naukowi jednostek naukowych oraz pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni w Małopolsce, 
 • zatrudnieni na umowę o pracę na stanowisku asystenta, adiunkta, docenta lub profesora, 
 • specjaliści prowadzący badania w dyscyplinach strategicznych dla rozwoju regionu, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji woj. małopolskiego (pobierz),
 • zainteresowani nabyciem kompetencji biznesowych i komercjalizacją wyników badań podczas stażu w przedsiębiorstwach.

Przedsiębiorstwa to:

 • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,  
 • z siedzibą, oddziałem lub filią w Małopolsce, 
 • działające lub rozwijające się w branżach wskazanych jako strategiczne dla rozwoju regionu w Regionalnej Strategii Innowacji woj. małopolskiego (pobierz), 
 • mogące skorzystać z pomocy de minimis, 
 • zainteresowane przyjęciem na staż pracownika naukowego.

Działanie: staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP w jednostkach naukowych

Pracownicy z przedsiębiorstw to:

 • pracownicy przedsiębiorstw z sektora MŚP, (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa), 
 • zatrudnieni na umowę o pracę na terenie Małopolski, 
 • są odpowiedzialni za wdrażanie innowacyjności lub posiadają wpływ na rozwój zakładu pracy, z którego są oddelegowani, 
 • chcą podnieść kompetencje zawodowe w jednostkach naukowych i dostarczyć wiedzę biznesową do jednostki naukowej, 
 • pracują w przedsiębiorstwach, które mogą otrzymać pomoc de minimis.

Jednostki naukowe to:

 • jednostki naukowe z siedzibą w Małopolsce (o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) z wyłączeniem przedsiębiorców) 
 • reprezentujące strategiczne dla regionu dziedziny określone w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, tj. inżynieria środowiska wraz z projektowaniem architektonicznym i przemysłowym, infrastruktura techniczna i transport, ochrona środowiska i krajobrazu, energetyka odnawialna, inżynieria materiałowa wraz z technologiami i technikami odlewniczymi oraz hutniczymi, technologie i techniki w inżynierii chemicznej, technologie i techniki w budownictwie, ochrona zdrowia, przemysł uzdrowiskowy, rekreacja, turystyka, technologie medyczne, biologia, biotechnologia, edukacja w kształtowaniu kultury innowacji, technologie i techniki informacyjne, 
 • zainteresowane przyjęciem na staż pracowników przedsiębiorstw.

Działanie: tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu w firmie z sektora MŚP

Wysoko wykwalifikowany personel to: 

 • pracownicy jednostek naukowych lub pracownicy dużych przedsiębiorstw z całej Polski, 
 • badacze, inżynierowie, projektanci lub osoby odpowiedzialne za marketing (według rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.), 
 • osoby zatrudnione na umowę o pracę od co najmniej 2 lat, 
 • osoby posiadające co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe (do doświadczenia zawodowego można zaliczyć studia doktoranckie), 
 • osoby posiadające wyższe wykształcenie,  
 • osoby zainteresowane tymczasowym zatrudnieniem w przedsiębiorstwie z sektora MŚP.

Uwaga: Wysoko wykwalifikowany personel na okres realizacji umowy o dofinansowanie musi zmniejszyć wymiar etatu lub uzyskać urlop bezpłatny w swoim zakładzie pracy (tj. w jednostce naukowej lub w dużym przedsiębiorstwie)

Przedsiębiorstwa to:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • z siedzibą, oddziałem lub filią w Małopolsce, 
 • są zainteresowane tymczasowym zatrudnieniem do prac w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych i innowacji (wykwalifikowany personel nie zastępuje już zatrudnionego personelu),
 • które mogą skorzystać z pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis.

Uwaga: Refundacja wydatków zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu dla firmy wynosi 50%

Copyright 2009-2018 MARR, projekt i wykonanie Yellow-Lab