przejdź do właściwej treści strony
RSS
English version

ogłoszenia IV nabór

IV NABÓR

Maksymalna wysokość dotacji wynosi: 26 121,30 zł

Wartość ta może zostać obniżona w przypadku obniżenia wartości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.

W związku Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2017 r. informujemy, że maksymalna kwota dotacji wynosi 25 324,14 złotych.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego: więcej


Ogłoszenie o naborze biznesplanów w ramach IV naboru: więcej

Termin naboru biznesplanów: 28.08.2017 r. do 05.09 2017 r.


Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą od 10.04  do 19.05 br.


Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać w Powiatowych Punktach Informacyjnych

1. M. Tarnów – ul. Traugutta 5, 33-100 Tarnów

2. powiat tarnowski - ul. Traugutta 5, 33-100 Tarnów

3. powiat brzeski – Plac Kupiecki 8, 32-800 Brzesko

4. powiat dąbrowski – ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00


Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji.


Kto może ubiegać się o udział w projekcie?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

1) osób powyżej 50 roku życia,

2) osób długotrwale bezrobotnych,

3) osób z niepełnosprawnościami,

4) osób o niskich kwalifikacjach,

5) kobiet.

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.


Ogłoszenie I naboru 21.09.2016 r.

Ogłoszenie II naboru 23.11.2016 r.


Copyright 2009-2018 MARR, projekt i wykonanie Yellow-Lab