przejdź do właściwej treści strony
RSS
English version

etapy wsparcia

ETAP I  - Rekrutacja do projektu

Nabór wniosków 

Wnioski (wyłącznie na formularzu rekrutacyjnym) można będzie składać w biurze projektu lub w jednym z Powiatowych Punktów Informacyjnych. Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów – regulaminów i formularzy zostaną udostępnione  jako załączniki do ogłoszenia o naborze, które opublikowane  zostanie nie później niż 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu. W Powiatowych Punktach Informacyjnych można również uzyskać informacje na temat projektu oraz uzyskać pomoc techniczną w wypełnieniu formularza.

Wszystkie złożone wnioski poddane zostaną ocenie formalnej (na tym etapie możliwe będzie uzupełnienie ewentualnych pomyłek i złożenie wyjaśnień) oraz ocenie merytorycznej (w trakcie, której przyznane zostaną punkty za pomysł na biznes i przygotowanie do jego realizacji).

Rozmowa kwalifikacyjna z doradcami

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które w trakcie oceny merytorycznej otrzymają wymaganą regulaminem liczbę punktów (minimum 70% punktów, w tym 50% za pomysł na biznes). Rozmowy z wnioskodawcami prowadzić będą doradca zawodowy oraz doradca biznesowy, którzy ocenią pomysł na biznes oraz predyspozycje kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.


ETAP II - Wsparcie szkoleniowo - doradcze przed założeniem działalności 

Podpisanie umowy szkoleniowo-doradczej i diagnoza potrzeb szkoleniowych.

Umowy podpisywane będą z wnioskodawcami, którzy otrzymają najwyższą punktację (zsumowane zostaną punkty z oceny merytorycznej, formularza rekrutacyjnego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz punkty za kryteria dodatkowe. Wsparcie szkoleniowe oraz doradztwo biznesowe mają zapewnić uczestnikom projektu odpowiednie przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego bardzo ważnym elementem podpisywanej umowy będzie diagnoza potrzeb szkoleniowych i doradczych, która wyznaczy każdemu z kandydatów indywidualny plan szkoleniowy dostosowany do doświadczenia i potrzeb wnioskodawcy. Z chwilą podpisania umowy Wnioskodawca staje się Uczestnikiem Projektu.

Zakres tematyczny szkoleń

Przewidziano dla uczestników projektu trzy pakiety szkoleń

  • Obligatoryjne Szkolenia Podstawowe – zestaw obowiązkowy zawierający pakiet wiedzy zawierający najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (m.in. formalności i przepisy prawne, księgowość i podatki, marketing, pozyskiwanie finansowania, tworzenie i realizacja biznes planu);   
  • Szkolenia wynikające z indywidualnego planu szkoleniowego, dobrane dla każdego uczestnika po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb. Będą dostosowane do predyspozycji uczestnika oraz planowanej działalności (m.in.: pakiet szkoleń aktualizujących wiedzę i umiejętności, przepisy branżowe, prawa konsumenta, handel internetowy, prawa autorskie, ochrona danych osobowych, handel zagraniczny)  ;
  • Obligatoryjne Szkolenia Warsztatowe – zestaw obowiązkowy warsztatów, które w sposób praktyczny pomogą utrwalić  cechy osobowości oraz umiejętności przyszłych przedsiębiorców (motywacja, negocjacje, pozyskanie i obsługa klienta, psychologia biznesu).

Zakres doradztwa przed założeniem działalności

Dla każdego uczestnika projektu przewidziano 20 godzin indywidualnej pomocy doradczej dostosowanej do potrzeb oraz rodzaju prowadzonej działalności. Wspólnie z doradcą zostanie dopracowany biznesplan przyszłej działalności oraz będą rozwiązywane potencjalne problemy jakie pojawią się na etapie planowania.

 

ETAP III  - Przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

Składanie biznesplanów

Aby ubiegać się o dotację oraz wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze należy przedstawić biznesplan przyszłej działalności, który dołącza się do wniosku o wsparcie finansowe. Biznesplany opracowane są na podstawie zdobytej wiedzy na etapie szkoleniowo doradczym (przed założeniem firmy) i są podstawą oceny powodzenia przyszłej działalności oraz przyznania przyszłemu przedsiębiorcy dalszej pomocy. Złożone dokumenty poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej – punktowej. Ocena merytoryczna prowadzona będzie przez Komisję Oceny Projektów na podstawie z góry ustalonych zasad oceny, które zostaną przedstawione wszystkim uczestnikom na etapie szkoleniowo-doradczym przed złożeniem wniosków.

Założenie działalności gospodarczej

Uczestnicy projektu, którzy otrzymają pozytywne rekomendacje (ocena merytoryczna biznesplanów) aby móc uzyskać dalsze wsparcie już jako przedsiębiorcy powinni zarejestrować działalność gospodarczą.

Wypłata dotacji i rozliczanie wydatków

Z chwilą podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego uczestnik projektu staje się grantobiorcą. Wysokość dotacji (grantu) zależy od statystycznej wartości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, natomiast dokładana kwota zostanie podana w ogłoszeniu o naborze już na etapie rekrutacji. Dotacja zostanie wypłacona na konto Grantobiorcy i może zostać przeznaczona na uruchomienie działalności ale zgodnie z przeznaczeniem, jaki został opisany w biznesplanie.

Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze w prowadzeniu działalności gospodarczej

Z uwagi na wiele problemów, z jakimi mogą zetknąć się początkujący przedsiębiorcy, wsparcie szkoleniowo-doradcze w prowadzeniu działalności gospodarczej stanowi bardzo ważny element projektu. Celem tej pomocy jest bezpieczne uruchomienie i utrzymanie nowo założonych przedsiębiorstw, tak aby firmy nie tylko funkcjonowały w wymaganym okresie trwałości, ale również stanowiły dla grantobiorców trwałe źródło utrzymania i rozwoju. Przez 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z indywidualnej pomocy doradcy biznesowego (organizacja firmy, zarządzanie, rozwiązywanie bieżących problemów), doradcy finansowego (finanse i rachunkowość) oraz konsultacji prawnych. Uzupełnieniem tej pomocy będą szkolenia.

Utrzymanie trwałości

Przedsiębiorcy, którzy otrzymają wsparcie na założenie firmy, muszą prowadzić je nieprzerwanie w okresie minimum 18 miesięcy od dnia jego zarejestrowania. Przez ten okres nie będzie można jej ani zawiesić ani wyrejestrować . W okresie trwałości będą prowadzone również kontrole weryfikujące wydatkowanie środków z dotacji oraz wywiązanie się z deklaracji utworzenia dodatkowego miejsca pracy.


Copyright 2009-2018 MARR, projekt i wykonanie Yellow-Lab