ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Pożyczki dla mikro, małych i średnich firm

30.09.2017 r. zakończono udzielanie pożyczek w ramach projektu


Oferta MARR: do 400 tysięcy na start i rozwój mikro, małych i średnich firm.

 • dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa małopolskiego;
 • ile: od 10.000 do 400.000 złotych;
 • na co: na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej;
  [ze środków pożyczki nie mogą być finansowane bieżące koszty działalności przedsiębiorstwa oraz zakupy o charakterze konsumpcyjnym].

Warunki:

 • na okres 60 miesięcy;
 • z możliwością skorzystania z 6-miesięcznej karencji na spłatę kapitału;
 • oprocentowanie: od 2,83 w skali roku (dla rozpoczynających działalność do 5,83% w skali roku)
  [oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi  nt. ustalania stóp referencyjnych];
 • wymagane: 20% wkładu własnego;
 • za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja: 1% kwoty pożyczki – jeśli okres spłaty wynosi do 24 miesięcy, lub 1,5% przy okresie spłaty dłuższym niż 24 miesiące;
 • zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponadto zabezpieczenie może mieć formę: hipoteki, zastawu, poręczenia osób fizycznych lub prawnych, przewłaszczenia na zabezpieczenie, przelewu (cesji) wierzytelności, gwarancji bankowej, kaucji lub blokady środków na rachunku bankowym. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

Informujemy, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Dokumenty do pobrania: 


30.09.2017 r. zakończono udzielanie pożyczek w ramach projektu


Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
Departament Instrumentów Finansowych

ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków


Zadzwoń i zapytaj o pożyczkę:
tel. 12 617 66 28, 12 617 66 69, 12 617 66 32, 12 617 66 29, 12 617 66 31,12 417 74 19
godz. pracy: pn-pt: 8.00-16.00


Zapytaj on-line:

Wielkość czcionki
Kolory