ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Pożyczka na rewitalizację

Pożyczka udzielana jest na podstawie zawartej umowy operacyjnej z MARR S.A. przez BGK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 11 (Działanie 11.3.Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski).


CEL POŻYCZKI

Celem pożyczki jest wsparcie projektów z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich na terenie Województwa Małopolskiego.

Wsparcie obejmuje projekty wpisane do gminnego programu rewitalizacji, następnie zaakceptowanego przez Zarząd Województwa  Małopolskiego, zarządzającego RPO WM i wpisanego do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Wymagane jest spełnienie trybu określonego przez IZ RPO WM  na lata 2014-2020.


DLA KOGO ? – ODBIORCY POŻYCZEK

Oferta jest adresowana do szerokiej gamy odbiorców. Pożyczkobiorcami mogą być:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
 3. instytucje kultury,
 4. osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 5. partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 6. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 7. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 8. parki narodowe i krajobrazowe,
 9. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 10. inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 11. szkoły wyższe,
 12. przedsiębiorcy,
 13. administracja rządowa.

PARAMETRY POŻYCZKI

Wartość jednostkowej pożyczki – od 300 tys. zł do 15 mln zł.

Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat  licząc od daty jej uruchomienia.

Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres do 6 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty pożyczki.

W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia wkładu własnego (środków własnych lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania), w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia  finansowego, 24%.


OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

 • Pożyczka oprocentowana będzie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (preferencyjnych).
 • Tryb oraz warunki wypłaty pomocy uzgadniane będą przez pośrednika finansowego z ostatecznym odbiorcą na etapie konsultacji przed złożeniem wniosku.
 • Ustalone oprocentowanie będzie stałe w całym okresie pożyczkowym.
 • Za udzielenie i obsługę pożyczki nie będą pobierane żadne opłaty ani prowizje.

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZKI

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest wykazanie wpływu projektu na likwidację lub niwelację zdiagnozowanych w programie rewitalizacji problemów społecznych.

W ramach instrumentu finansowego wsparte zostaną działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym w szczególności takie jak:

 1. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące: placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe); obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska); obiekty infrastruktury kultury – maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zakresie kultury nie może przekroczyć 8 mln zł; obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców; obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;
 2. budowa obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne – w zakresie wskazanym w pkt. a);
 3. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);
 4. zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi rowerowe);
 5. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną. Przedsięwzięcia w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują modernizację energetyczną budynków, muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym;
 6. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy), w tym modernizacja energetyczna budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego.

W ramach wskazanych powyżej typów projektów (wyłącznie jako element projektu) możliwa będzie budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (np. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych, jak również budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów (z zastrzeżeniem zasad i warunków kwalifikowalności kosztów określonych w pkt. 5 Poddziałania 11.3 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020).

Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 20 % jednostkowej pożyczki udzielonej na rzecz ostatecznego odbiorcy.

Poszczególne typy projektów wskazane powyżej mogą być łączone w tzw. projekty kompleksowe.


OGRANICZENIA W FINANSOWANIU  W RAMACH POŻYCZKI

Jednostkowa pożyczka na rewitalizację nie może być przeznaczona na:

 1. inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia,
 2. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone, z poniższym zastrzeżeniem. (Istnieje możliwość zmiany struktury finansowania danej inwestycji w odniesieniu do infrastruktury stanowiącej część nowej inwestycji, w maksymalnej wysokości 20% całkowitej kwoty jednostkowej pożyczki, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r.),
 3. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z ww. celem inwestycji,
 4. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, z ww. zastrzeżeniem,
 5. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek lub kredytów, z ww. zastrzeżeniem,
 6. spłaty zobowiązań publiczno-prawnych ostatecznego odbiorcy,
 7. finansowanie zakupu udziałów lub akcji innego przedsiębiorstwa,
 8. na wspieranie inwestycji opisanych w dyspozycji art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZKI

Przy realizacji projektów konieczne jest zapewnienie zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego, o których mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Przy realizacji projektów przewidujących modernizację energetyczną [e) i f) Zasady udzielania pożyczki] konieczne jest:

 1. dostarczenie przez ostatecznego odbiorcę audytu energetycznego ex ante, mającego na celu zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków oraz określenie i skwantyfikowanie możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Zakres rzeczowy oraz poziom poprawy efektywności energetycznej każdej inwestycji (budynku/budynków) powinny być zgodne i wynikać z wyliczeń przedstawionych w audytach energetycznych ex-ante,
 2. po zakończeniu ich realizacji, do potwierdzenia kwalifikowalności jednostkowej pożyczki, jest potwierdzenie przez ostatecznego odbiorcę, poprzez złożenie audytu energetycznego ex-post, że zrealizowany został cel w zakresie rzeczowym, który determinował osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej w wysokości określonej w audycie energetycznym ex-ante.

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

Zabezpieczeniem pożyczki będą powszechnie występujące na rynku i standardowo stosowane środki. Udzielenie pożyczki nie będzie uzależnione od zawarcia z pośrednikiem dodatkowych umów na dodatkowe produkty, usługi.

Regulamin: pobierz


Wzór wniosku o pożyczkę: pobierz

Spis dokumentów: pobierz

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością: pobierz

Pomoc de minimis: pobierz

Formularz informacji o innej pomocy: pobierz

Formularz badania sytuacji ekonomicznej: pobierz


Oświadczenia: pobierz

Upoważnienie: pobierz


Wzór umowy pożyczki: pobierz

Zapraszamy do skorzystania z preferencyjnych warunków udzielania pożyczek
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 32-542 Kraków

Departament Instrumentów Finansowych
tel. 12 617 66 69, 12 617 66 28, 12 617 66 29, 12 617 66 32,
12 417 74 19, 12 417 74 20, 12 417 74 21
godz. pracy: pn-pt: 8.00-16.00
fax: 12 617 66 67
e-mail: pozyczki@marr.pl

Wielkość czcionki
Kolory