przejdź do właściwej treści strony
RSS
English version
Małopolska - Biznes, Dotacje, Nieruchomości
Strona główna » Ogłoszenia MARR

Ogłoszenia MARR


Ogłoszenia:

DIAGNOSTYKA, NAPRAWA I WYMIANA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARR S.A.

Termin składania ofert: do dnia 20 października 2017 r., do godziny 14:00.

Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej (skan oferty) na adres e-mail: malgorzata.moszkowska@marr.pl (do wiadomości: wioleta.patola@marr.pl).

Dokumenty:pobierz


DIAGNOSTYKA, NAPRAWA I WYMIANA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARR S.A.

Termin składania ofert: do dnia 17 października 2017 r., do godziny 14:00.

Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej (skan oferty) na adres e-mail: malgorzata.moszkowska@marr.pl (do wiadomości: wioleta.patola@marr.pl).

Dokumenty:pobierz


Dostawa, montaż i instalacja łącznika sekcyjnego 15 kV w stacji SO 4 wraz z kompleksowym dostosowaniem pomieszczenia dla potrzeb łącznika sekcyjnego na terenie nieruchomości Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie

Oferty należy składać do dnia 16 października 2017 roku do godziny 15.00, na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, osobiście w sekretariacie siedziby Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., 31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11 (Kancelaria Ogólna IIp. pok. 215) lub przesłać listem poleconym (liczy się data dostarczenia do Zamawiającego) na adres Spółki

Dokumenty:pobierz


Usługa ekspercka polegająca na czynnym udziale, tj. wygłoszeniu prelekcji na temat „Specyfika i uwarunkowania polsko-azerskiej wymiany gospodarczej” oraz udziale w dyskusji z uczestnikami w trakcie trzech spotkań informacyjnych, w Krakowie, Chrzanowie oraz Tarnowie, nt. Azerbejdżanu

Oferty można składać do 8 września 2017 r. godz. 11:00.

Dokumenty:pobierz


Nabór na Partnera do współpracy przy realizacji projektu w ramach konkursu 4.3. POWER (nr konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17). Celem projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, mających na celu wsparcie polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór na Partnera w projekcie w ramach konkursu nr: 4.3. POWER” osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

Oferty można składać w terminie 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia tj. do dnia 1.09.2017 r. do godz. 15:30. Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby MARR S.A.

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: projekty@marr.pl

Dokumenty: pobierz

Informacje o konkursie 4.3. POWER wraz z regulaminem konkursu zamieszczone są na stronie internetowej www.power.gov.pl/nabory/1-56


Wykonywanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy

Oferty prosimy składać wyłącznie na formularzu oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: beata.lesinska@marr.pl do dnia 21.08.2017 r., do godziny 14:00.

Dokumenty: zapytanie, formularz oferty


Świadczenie usług kurierskich dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Ofertę prosimy składać do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godziny 14:00 w formie elektronicznej na adres e-mail: irena.kaczorowska@marr.pl

Dokumenty: zapytanie, wzór umowy


Wykonanie i montaż tablic informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych*, zlokalizowanych na nieruchomościach i w budynkach przy ul. Kordylewskiego 11, ul. Zakopiańskiej 58 oraz ul. Nad Drwiną 10”

* przez tablice informacyjne rozumie się tablice, pylony i naklejki na drzwi.

Termin składania ofert: do 12 lipca 2017 roku do godziny 15.00, wyłącznie na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego.

Dokumenty: pobierz


Usługa udzielenia dostępu z prawem do korzystania z internetowej międzynarodowej bazy planów i projektów inwestycyjnych, zawierającej informacje o planach i projektach inwestycyjnych firm zagranicznych zainteresowanych inwestycjami bezpośrednimi na terenie Małopolski w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert do 5 czerwca 2017 r. do godz. 16.00 – wyłącznie na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Dokumnety: pobierz


 


subskrybuj RSS

 

Copyright 2009-2017 MARR, projekt i wykonanie Yellow-Lab