ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Zmiana zasad przyznawania wsparcia finansowego

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w ramach własnej polityki charytatywno – sponsoringowej zmienia zasady przyznawania wsparcia finansowego. Informujemy, iż wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym i gospodarczym regionu, Zarząd MARR S.A. określa zasady, które od 2018 roku obowiązują wszystkie podmioty aplikujące o uzyskanie wsparcia finansowego w MARR S.A.

Szanowni Państwo,

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w ramach własnej polityki charytatywno – sponsoringowej zmienia zasady przyznawania wsparcia finansowego. Informujemy, iż wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym i gospodarczym regionu, Zarząd MARR S.A. określa zasady, które od 2018 roku obowiązują wszystkie podmioty aplikujące o uzyskanie wsparcia finansowego w MARR S.A.

1. Wsparciem finansowym w formie sponsoringu lub darowizny MARR S.A. obejmuje przede wszystkim fundacje, stowarzyszenia, organizacje i instytucje działające na rzecz promocji gospodarki, wspierające rozwój przedsiębiorczości, podejmujące inicjatywy społeczne, kulturalne, edukacyjne i pro-zdrowotne wyłącznie na terenie Małopolski.

2. Wnioski o wsparcie, wypełnione na formularzu pobranym ze strony internetowej www.marr. należy składać osobiście w siedzibie Spółki – Dziennik Podawczy/Kancelaria Ogólna lub przesyłać na adres: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

3. Nie rozpatruje się wniosków i aplikacji od osób fizycznych z wyjątkiem wniosków dotyczących ochrony zdrowia lub życia pracowników MARR S.A. i ich rodzin.

4. Podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego zobowiązane są do przedłożenia dokumentów potwierdzających działalność w sferze Pożytku Publicznego

5. Podmioty ubiegające się o zawarcie umowy sponsoringowej powyżej 10 000 zł lub uzyskanie darowizny powyżej 10 000 zł (niezależnie od terminu organizowanego przedsięwzięcia), zobowiązane są do złożenia wniosku w nieprzekraczalnym terminie do końca I kwartału danego roku kalendarzowego; tj. do dnia 31 marca każdego roku (obowiązuje data przyjęcia wniosku na Dzienniku Podawczym Kancelarii Ogólnej MARR S.A). Decyzja o udzieleniu wsparcia z zasobów Funduszu Rozwoju Regionalnego MARR S.A. podejmowana jest przez Radę Nadzorczą MARR S.A. jednorazowo dla wszystkich podmiotów aplikujących w bieżącym roku kalendarzowym najpóźniej w terminie do 15 maja danego roku kalendarzowego.

6. Wnioski dotyczące wsparcia finansowego w formie sponsoringu lub darowizny poniżej kwoty 10 000 zł rozpatrywane są przez Zarząd MARR S.A. dwukrotnie w każdym miesiącu danego roku kalendarzowego, do wyczerpania finansowego limitu miesięcznego wsparcia, określanego dla danego roku kalendarzowego i uzależnionego od kondycji finansowej Spółki.

7. Wszystkie formy zaangażowania finansowego MARR S.A. oraz wysokość poszczególnych kwot wsparcia są niepodważalnymi decyzjami Rady Nadzorczej i Zarządu MARR S.A., a przekazane środki finansowe mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem określonym w umowie.

8. Zasady rozliczania zobowiązań każdorazowo określane są w zapisach umów zawieranych ze Stronami aplikujących podmiotów.

9. Wykluczone jest udzielenie wsparcia podmiotom, których działalność nie wpisuje się w przyjęte kryteria i zasady oraz podmiotom, które w ostatnich 2 latach miały jakiekolwiek trudności w rozliczeniu wsparcia finansowego otrzymanego w MARR S.A.

Niniejsze postanowienia nie rodzą pod stronie osób trzecich roszczeń o udzielenie wsparcia finansowego przez MARR S.A.

DO POBRANIA
  • wniosek o wsparcie w formie darowizny: pobierz
  • wniosek o wsparcie w formie sponsoring: pobierz
17 stycznia 2018
Wielkość czcionki
Kolory