ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.


  Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
  Klauzula informacyjna: pobierz

  Kto może otrzymać wsparcie?

  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z metropolią krakowską (Miasto Kraków, powiat: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki)
  przedsiębiorcy i ich pracownicy (zatrudnieni co najmniej od dnia zgłoszenia na usługę rozwojową do momentu jej zakończenia)

  Projekt: „MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE PLUS” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś priorytetowa 8. Rynek pracy; Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP; Numer umowy: RPMP.08.04.01-12-0067/19-00.

  Wartość projektu wynosi 54,404,722.92 zł w tym dofinansowanie pochodzące w 100% ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 46,244,014.48 zł, co stanowi 85% wartości projektu.

  1 bon rozwojowy to maksymalnie 60 zł

  Jaki jest poziom dofinansowania?
  W ramach projektu można uzyskać 50% lub 80% dofinansowanie do bonu rozwojowego (w ramach pomocy de minimis).
  Pomoc można przeznaczyć na dofinansowanie usług rozwojowych tj. szkoleń w tym studiów podyplomowych, doradztwa, egzaminów.

  Wszystko możesz załatwić elektronicznie przez system informatyczny do obsługi bonów. Został on zaprojektowany w taki sposób, żeby ograniczyć do niezbędnego minimum konieczne formalności i jest dostępny z każdego miejsca.

  Jak wziąć udział w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe plus?

  1. REKRUTACJA

  KROK 1

  Utworzenie profilu przedsiębiorcy w BUR. Rejestracja i złożenie wniosku poprzez formularz zgłoszeniowy marr.pl/mbonplus

  KROK 2

  Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez MARR S.A.

  KROK 3

  Podpisanie umowy. Wpłata wkładu własnego.

  2. REALIZACJA

  KROK 4

  Nadanie ID Wsparcia

  KROK 5

  Zapis na usługę w BUR z wykorzystaniem otrzymanego ID Wsparcia

  KROK 6

  Udział pracowników przedsiębiorstwa w usłudze

  3. ROZLICZENIE

  KROK 7

  Wypełnienie ankiety przez przedsiębiorcę i pracowników w BUR

  KROK 8

  Rozliczenie usługi pomiędzy firmą świadczącą usługę, a MARR S.A.

  KROK 9

  Końcowe rozliczenie wkładu własnego i zakończenie udziału w projekcie

  Wysokość
  dofinansowania:

  Maksymalne limity dofinansowania

  Samozatrudniony – 7 680 zł
  1 – 3 pracowników – 11 520 zł
  4 – 9 pracowników – 15 360 zł
  10 – 19 pracowników – 23 040 zł
  20 – 49 pracowników – 38 400 zł
  50 – 99 pracowników – 69 120 zł
  100 – 249 pracowników – 130 560 zł

  Limity
  bonów

  Samozatrudniony – 160 szt.
  1-3 pracowników – 240 szt.
  4-9 pracowników – 320 szt.
  10-19 pracowników – 480 szt.
  20-49 pracowników – 800 szt.
  50-99 pracowników – 1440 szt.
  100-249 pracowników – 2720 szt.

  Aktualności:

  W związku z licznymi zapytaniami chcielibyśmy poinformować, że wznowienie naboru do projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” nastąpi jeszcze w tym roku. W chwili obecnej data uruchomienia rekrutacji jest jeszcze nieokreślona. Niezwłocznie po jej ustaleniu zostaną Państwo o tym poinformowani za pośrednictwem naszej strony internetowej.

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 września 2021 roku ulegają zmianie zapisy

  • Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022,
  • Regulaminu rozliczania usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów rozwojowych w ramach Projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”, stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022.

  Dokumenty te zostały zmodyfikowane w związku z wprowadzeniem zapisów regulujących termin zapisu na usługi stacjonarne w Bazie Usług Rozwojowych (§ 18 ust. 3 – 4, § 28 ust. 1 pkt 1 Regulaminu rekrutacji….; § 3 ust. 8 – 9, § 8 ust. 1 pkt 1 Regulaminu rozliczania usług…) oraz definicji usługi jednorazowej /egzaminu/ (§ 1 pkt 39 lit. c Regulaminu rekrutacji…).

  Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i stosowanie ich w praktyce.

  W związku z pojawiającymi się w projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” problemami w rozliczaniu usług, wynikającymi ze zmiany nazewnictwa w Bazie Usług Rozwojowych prosimy o  zachowanie szczególnej staranności przy wypełnianiu Kart Usług. Przypominamy, że to na etapie tworzenia Karty Usługi określacie Państwo formę świadczenia usługi. W przypadku omyłkowego wskazania w Karcie formy usługi jako zdalnej, możecie ją Państwo później zmienić jedynie na usługę mieszaną.

  Przypominany, że obecna usługa zdalna to dotychczasowa usługa e-learningowa, która w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe jest niekwalifikowana i nie podlega rozliczeniu.

  5 maja 2021 roku w Bazie Usług Rozwojowych ulega zmianie nazewnictwo. Dotychczasowa usługa e-learningowa zmienia swoją nazwę na usługę zdalną. Przypominamy, że w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe plus są one niekwalifikowalne. Jeśli usługa będzie częściowo realizowana jako zdalna również ta część będzie niekwalifikowana.

  Prosimy o zwrócenie uwagi na nazewnictwo i zachowanie szczególnej staranności, aby zapobiec sytuacjom, w których nie będziemy mogli rozliczyć zrealizowanych przez Państwa usług.

  Jednocześnie informujemy, że w W BUR nastąpi automatyczna zmiana dotychczasowej nomenklatury na nową.

  Kontakt:

  na Wasze telefony czekają
  Ewelina, Monika, Kamil, Asia, Dorota:
  tel. +48 12 617 66 04

  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu

  31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11

  Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.


   Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

   Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
   listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
   Klauzula informacyjna: pobierz

   Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1. „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP”. Dofinansowanie w ramach projektu wynosi 85% Projekt współfinansowanego w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Wielkość czcionki
   Kolory