ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Niniejszym informujemy, że w dniu 30 września 2021 r. wprowadzono zmiany w niektórych dokumentach w Projekcie Grantowym „Bony Sukcesu”. Celem zmian jest uporządkowanie i dostosowanie niektórych zapisów Regulaminu i wzoru Umowy o powierzenie Grantu. Najważniejsze zmiany obejmują:

 • wprowadzenie przepisów umożliwiających wstrzymanie rekrutacji Grantobiorców do Projektu (poprzez wstrzymanie rozpatrywania formularzy zgłoszeniowych). W przypadku zwolnienia się środków w budżecie przewidzianym na Granty, MARR S.A. przystąpi do weryfikacji zarejestrowanych i nierozpatrzonych formularzy zgłoszeniowych zgodnie z kolejnością zgłoszeń (rejestracji);
 • aktualizację zapisów wynikających ze zmian w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2010 przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (zmiany związane jedynie z dostosowaniem zapisów Wytycznych do aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 11 września 2019 r. – prawo zamówień publicznych).

Od dnia 1 października 2021 r. dokumenty powinny być składane na nowych formularzach.

Archiwum wiadomości

Niniejszym informujemy, że w dniu 20 października 2020 r. wprowadzono zmiany w niektórych dokumentach w Projekcie Grantowym „Bony Sukcesu”. Celem zmian jest uporządkowanie i doprecyzowanie niektórych zapisów Regulaminu i Umowy. Najważniejsze zmiany obejmują:

 • znacząco uproszczono wzór formularza oświadczenia o statusie MSP;
 • rozszerzono formularz oświadczenie de minimis o pozycje dotyczące pomocy w rolnictwie i rybołówstwie;
 • wprowadzono konieczność przedstawienia przez Wnioskodawcę we wniosku o powierzenie grantu: opisu specjalistycznej (-ych) usługi (usług) doradczej (-ych) planowanej (-ych) do realizacji w ramach projektu (pozycja C.04a) i numeru rachunku bankowego Wnioskodawcy (pozycja D.5);
 • RegulaminieUmowie:
  • doprecyzowano przypadki, w których występuje obowiązek dokonania płatności za usługi doradcze lub wpłaty grantu na rachunek bankowy z tzw. białej listy podatników VAT (§ 10 ust. 19, § 11 ust. 1 Regulaminu, § 4 ust. 10, § 6 ust. 1 i 6 Umowy);
  • umożliwiono rozliczenie wydatków poniesionych na specjalistyczne usługi doradcze po terminie realizacji projektu w wyjątkowych przypadkach za zgodą Grantodawcy i przy spełnieniu kilku przesłanek (§ 5 ust. 7 Umowy);
  • usprawniono i uproszczono proces dokonywania zmian w umowie o powierzenie Grantu: wystarczającą formą jest pisemny wniosek (e-mail), a wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu należy najpóźniej złożyć w ostatni dniu realizacji projektu (§ 3 ust. 3, § 15 ust. 6 i 8 Umowy).

Od dnia 21 października dokumenty muszą być składane na nowych formularzach.

Nowa oferta dla przedsiębiorców z sektora MŚP na dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych w zakresie:

 • monitorowania i prognozowania trendów rynkowych,
 •  organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
 •  uzyskiwania certyfikatów zgodności,
 •  optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
 •  wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie,
 •  instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie,
 •  procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji,
 •  opracowania specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego,
 • wydatki związane z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej.

Oferta skierowana jest  do firm z sektora MSP prowadzących działalność na terenie Małopolski zainteresowanych  zwiększeniem konkurencyjności i produktywności swojego przedsiębiorstwa m.in. poprzez rozszerzenie oferty, zdobycie nowych klientów, rozwiązanie problemów wahań sezonowych w sprzedaży, poprawę efektywności kosztowej działalności firmy.

Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie dwa Granty. Kwota jednego Grantu do wysokości 20 000 zł Maksymalne możliwe dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowalnych (szczegóły w Regulaminie dostępnym w zakładce Dokumenty).

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu (§ 7 ust. 13) oraz umowy (§ 10) Grantobiorców obowiązuje tzw. zakaz podwójnego dofinansowania wydatków przewidzianych w projekcie. Dlatego też wydatki rozliczane przez Grantobiorców w ramach grantów (kosztów kwalifikowalnych projektów) nie mogą również pochodzić z pomocy uzyskanej na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej (COVID-19), jak również nie mogą zostać przedstawione do takiego wsparcia w przyszłości.

Z tego względu instytucje zaangażowane w dystrybucję środków z poszczególnych programów i form wsparcia (w szczególności Instytucje Zarządzające, Pośredniczące), jak i Grantodawca będą monitorowali źródło ponoszenia wydatków. W przypadku nałożenia się przyznanego Grantu z innymi środkami publicznymi (krajowymi lub zagranicznymi) w ramach Projektu, wypłacone środki, dla których nastąpiło ww. podwójne finansowanie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że Grantobiorca zobowiązany jest do przedstawienia do rozliczenia wydatków faktycznie poniesionych (§ 5 ust. 3 Umowy), tak więc jeżeli Grantobiorca został zwolniony z zobowiązań publicznoprawnych, nie może wysokości tych zobowiązań rozliczyć w ramach Projektu finansowanego z Grantu.Wartość projektu: 36 974 424,43 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 36 974 424,43 zł

Projekt „Bony sukcesu” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5 „Bony na doradztwo”, typ projektu A. „Bon na specjalistyczne doradztwo, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Od dnia 1.10.2021 r. obowiązuje zaktualizowana wersja dokumentacji: pobierz

Instrukcja do ankiety diagnostycznej: pobierz

Instrukcja do wniosku o powierzenie grantu: pobierz

Instrukcja do rozliczenia projektu o grant: pobierz

Podręcznik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP: pobierz

Archiwum

Od dnia 21.10.2020 r. obowiązuje zaktualizowana wersja dokumentacji: pobierz

Poprzednia wersja dokumentacji projektowej: pobierz

e-mail: bony.sukcesu@marr.pl

Biuro Projektu Grantowego
MARR S.A.
ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków
tel. 12 617 66 00; 12 617 66 36


Punkty konsultacyjne:

 • Biuro Projektu Grantowego, ul. Kordylewskiego 11, Kraków
 • ARMZ S.A., ul. Grunwaldzka 5, Chrzanów
 • Powiatowy Punkt Informacyjny MARR S.A., ul. Zielona 27, Nowy Sącz
 • Powiatowy Punkt Informacyjny MARR S.A., ul Słoneczna 28-30, Tarnów
 • Powiatowy Punkt Informacyjny MARR S.A., Plac Jana Pawła II nr 8, Wadowice
 • Nowotarska Izba Gospodarcza, ul.Sobieskiego 2, Nowy Targ
 • Baza Usług Rozwojowych: uslugirozwojowe.parp.gov.pl
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: rpo.malopolska.pl
 • INTELIGENTNE SPECJALIZACJE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO: malopolska.pl
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności: prawo.sejm.gov.pl
Wielkość czcionki
Kolory